Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 68/2014 (4.6.2014.), Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

68 04.06.2014 Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1301

Na temelju članka 19. stavka 4, članak 75. stavak 3., članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna kapitala mirovinskog društva, obilježja stavki koje ga čine, odnosno odbitne stavke,

– dodatni kapitalni zahtjevi za mirovinska društva koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima obavljaju i djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondovima,

– sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokovi dostave,

– kriterij za izračun tehničkih pričuva mirovinskog društva.

(2) Osnova za izračun kapitala mirovinskog društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog društva.

(3) Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

a) uputa za izračun kapitala mirovinskog društva (Prilog 1),

b) izvještaj o izračunu kapitala (Prilog 2).

GLAVA I.

MIROVINSKA DRUŠTVA KOJA NE UPRAVLJAJU ZATVORENIM FONDOM S DEFINIRANIM PRIMANJIMA

OBVEZNIK

Članak 2.

Obveznik održavanja kapitala je mirovinsko društvo koje obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje: Zakon) s tim da niti jedan fond pod upravljanjem nije zatvoreni fond s definiranim primanjima.

MINIMALNI IZNOS KAPITALA

Članak 3.

(1) Minimalni iznos kapitala mirovinskog društva koje obavlja djelatnost iz članka 11. stavka 1. točke a) Zakona mora biti u svakom trenutku veći ili jednak iznosu iz članka 19. stavak 1. Zakona.

(2) Minimalni iznos kapitala mirovinskog društva koje obavlja djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točki a) i b) Zakona mora biti u svakom trenutku veći ili jednak:

a) zbroju jedne polovice najnižeg iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. stavka 1. Zakona i temeljnog kapitala društva za upravljanje koji je određen propisom koji uređuje uvjete za osnivanje i rad društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, ili

b) iznosu jedne četvrtine općih troškova mirovinskog društva iz prethodne poslovne godine.

IZRAČUN KAPITALA

Članak 4.

(1) Kapital mirovinskog društva čine stavke iz članka 5. ovog Pravilnika umanjene za odbitne stavke kapitala iz članka 6. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na mirovinsko društvo koje je osnovano kao dioničko društvo na odgovarajući način se primjenjuju na mirovinsko društvo koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornosti.

KAPITAL

Članak 5.

(1) Stavke koje se uključuju u osnovni kapital mirovinskog društva su:

a) upisani i uplaćeni temeljni kapital (uplaćeni iznosi za poslovne udjele odnosno nominalni iznos redovnih dionica ostvaren pri izdavanju tih dionica),

b) sve vrste rezervi formiranih iz dobiti nakon njezina oporezivanja,

c) zadržana dobit proteklih godina utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva i raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti,

d) dobit tekuće godine utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti ili dobit utvrđena na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine i potvrđena od revizora, a koja se, sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti, neopterećena bilo kojim budućim obvezama, raspoređuje u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine te

e) rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz točke a) ovog stavka te dodatne uplate dioničara mirovinskog društva u kapital).

(2) Kapital mora imati sljedeća obilježja:

a) u cijelosti je uplaćen i upisan,

b) bezuvjetno je nepovratan,

c) u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće gubitaka iz tekućeg poslovanja, čim nastanu,

d) neopterećen je poreznim davanjima, u protivnom, prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka potrebno je uvažiti sve porezne obveze,

e) u slučaju stečaja, odnosno likvidacije mirovinskog društva, na raspolaganju je za pokriće gubitaka nakon što su podmirene obveze prema svim vjerovnicima.

ODBITNE STAVKE KAPITALA

Članak 6.

Odbitne stavke kapitala mirovinskog društva su sljedeće:

a) nelikvidna sredstva, sredstva koja nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog društva, kao što su ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu (goodwill, licencije, patenti, zaštitni znakovi i koncesije),

b) udjeli mirovinskog društva u drugim mirovinskim društvima,

c) gubici u ovisnim društvima,

d) dospjela potraživanja,

e) imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu s člankom 37. stavka 3. Zakona,

f) zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja,

g) gubitak tekuće godine utvrđen na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja i usvojen od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno od glavne skupštine mirovinskog društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine,

h) nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju, negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo, ostale negativne neto revalorizacijske rezerve. Pozitivne revalorizacijske rezerve ne uključuju se u izračun kapitala.

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo za potrebe izračuna jedne četvrtine općih troškova iz prethodne poslovne godine, koristi podatke o ukupnim poslovnim troškovima (pozicije izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti) koji obuhvaćaju stavke:

– troškova upravljanja fondom (skupina konta 64-rashodi od upravljanja fondom) osim iznosa obračunate provizije pravnim osobama ovlaštenim za nuđenje mirovinskih programa i udjela u UCITS fondovima koja predstavlja dio ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,

– općih administrativnih troškova (skupina konta 60-materijalni troškovi, skupina konta 61-troškovi usluga, skupina konta 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada, te 63-ostali administrativni troškovi),

– troškova amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (skupina konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine)),

– rezerviranja za troškove i rizike (skupina konta 69-troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze),

– financijskih rashoda i ostalih troškova (skupina konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine, skupina konta 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike, skupina konta 67– gubitak od prodaje financijskih instrumenta i ostale imovine).

(2) Opći troškovi iz stavka 1. ovog članka izračunavaju se na osnovu podataka iz revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja neposredno prethodi razdoblju za koje društvo za upravljanje izračunava kapital.

IZVJEŠTAVANJE

Članak 8.

Mirovinsko društvo je dužno Agenciji dostavljati izvještaj o izračunu kapitala iz Priloga 2. ovog Pravilnika u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je sastavljati izvještaj o izračunu kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja poslovne godine.

(2) Mirovinsko društvo je dužno dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku 4 mjeseca po proteku poslovne godine.

(3) Osim na navedene datume u stavku 1. ovog članka, Agencija može zatražiti od mirovinskog društva dostavu izvještaja iz priloga 2. ovog Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Agencija.

REVIZIJA IZVJEŠTAJA

Članak 10.

(1) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu kapitala iz članka 9. stavka 3. ovog Pravilnika obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva na izvještajni datum.

(2) Revidirani izvještaj o izračunu kapitala mirovinsko društvo dužno je objaviti na svojim internetskim stranicama u rokovima iz članka 9. ovog Pravilnika.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 11.

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaj o izračunu kapitala u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije, osim revidiranog izvještaja o izračunu kapitala kojeg je potrebno dostaviti i u pisanom obliku.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaj iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave izvještaja iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaj o izračunu kapitala dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo je dužno dostaviti izvještaj na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

GLAVA II.

MIROVINSKA DRUŠTVA KOJA UPRAVLJAJU ZATVORENIM FONDOM S DEFINIRANIM PRIMANJIMA

Obveznik

Članak 12.

Obveznik primjene odredbi Glave II ovog Pravilnika je mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima.

Adekvatnost kapitala

Članak 13.

(1) Mirovinsko društvo dužno je osigurati kapital u svrhe i na način propisan člankom 271. Zakona.

(2) Kapital mirovinskog društva sastoji se od osnovnog kapitala i dopunskog kapitala nakon što se umanji za odbitne stavke kapitala.

(3) Jamstveni kapital mirovinskog društva sastoji se od stavki osnovnog i dopunskog kapitala.

(4) Za potrebe izračuna kapitala i jamstvenog kapitala, odnosno obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te stavki koje ih čine, odbitne stavke kapitala i ograničenja kapitala propisana su zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

(5) Kapital mirovinskog društva mora biti najmanje jednak granici solventnosti, dok jamstveni kapital ne smije biti manji od jedne trećine granice solventnosti.

(6) Za potrebe izračuna granice solventnosti i adekvatnosti kapitala mirovinskog društva primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

Tehničke pričuve

Članak 14.

(1) Mirovinsko društvo dužno je oblikovati tehničke pričuve sukladno članku 267. i 268. Zakona.

(2) Osim odredbi iz stavka 1. ovog članka, društvo je dužno prilikom oblikovanja tehničkih pričuva primjenjivati na odgovarajući način, odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 8., 9. i 11. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/14-04/54

Urbroj: 326-440-14-01

Zagreb, 30. svibnja 2014.


Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.


PRILOG 1.

UPUTA ZA IZRAČUN KAPITALA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu kapitala koje je mirovinsko društvo dužno dostavljati Agenciji.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv društva« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv mirovinskog društva koje je obveznik izvještavanja

»OIB društva« – upisuje se OIB mirovinskog društva koji određuje Porezna uprava,

»Datum« – upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom (–).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU KAPITALA

IZVJEŠTAJ: Kapital

Mirovinsko društvo izračunava kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Stavke kapitala

Pozicije od 1.1. do 1.6. odnose se na stavke kapitala koje s pozitivnim ili s negativnim predznakom čine kapital, prije umanjenja za odbitne stavke iz članka 6. ovog Pravilnika. Pozicije izračuna kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

1.1. Uplaćene redovne dionice: upisati nominalnu vrijednost uplaćenih (i upisanih) redovnih dionica koje čine temeljni kapital mirovinskog društva.

1.2. Uplaćeni poslovni udjeli: za mirovinsko društvo osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću upisati nominalnu vrijednost uplaćenog (i upisanog) poslovnog udjela koji čini temeljni kapital mirovinskog društva.

1.3. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja: upisati matematički zbroj rezervi koje se odnose na:

1.3.1. Zakonske rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u ovu vrstu rezervi uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima,

1.3.2. Statutarne rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve sukladno Statutu mirovinskog društva uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. a. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima,

1.3.3. Ostale rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve formirane sukladno odredbi članaka 220. i 222. a. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima.

1.4. Rezerve kapitala: upisati uplaćeni iznos koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne) koje čine temeljni kapital mirovinskog društva. Rezerve kapitala obuhvaćaju i dodatne uplate dioničara ili članova mirovinskog društva u kapital (članak 222. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima).

1.5. Zadržana dobit: upisati iznos zadržane dobiti prethodnih godina, prikazan u financijskom izvještaju, koja je utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti. U financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine mirovinsko društvo može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine (stavka dobit prethodne godine), ako je mirovinsko društvo odlučilo ovaj dio dobiti zadržati uz odobrenje odluke od strane članova ili dioničara ili nadzornog odbora mirovinskog društva.

1.6. Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja) – upisati iznos dobiti tekuće godine koja je utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama – umanjena za isplaćene dividende, plaćene poreze i druge obveze iz dobitka u razdoblju izvještavanja) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva odnosno raspoređena je sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti.

1.7. Zbroj stavki (1.1. do 1.6.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.1. do 1.6.

2. Odbitne stavke kapitala

Pozicije od 2.1 do 2.10. odnose se na stavke koje se odbijaju od kapitala uvažavajući odredbe članka 6. ovog Pravilnika. Pozicije odbitnih stavki kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

2.1. Nelikvidna sredstva: (članak 6. točka a) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos nelikvidnih sredstva koje nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog društva, kao što su ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu (goodwill, licencije, patenti, zaštitni znakovi i koncesije). Programsko rješenje (software) ili programska podrška u razvoju prilikom izračuna kapitala ne smatra se odbitnim stavkama.

2.2. Udjeli u drugim mirovinskim društvima: (članak 6. točka b) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos udjela u drugim mirovinskim društvima.

2.3. Gubici u ovisnim društvima: (članak 6. točka c) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitka koji je ostvaren u ovisnim društvima mirovinskog društva, a utvrđeni su na temelju godišnjih financijskih izvještaja svakog pojedinog ovisnog društva.

2.4. Dospjela potraživanja: (članak 6. stavak točka d) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom zbroj svih dospjelih potraživanja.

2.5. Imovina koja nije u skladu s člankom 37. stavak 3. Zakona: (članak 6. točka e) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos imovine koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavka 3. Zakona.

2.6. Zadržani gubici: (članak 6. točka f) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitaka iz prethodnih poslovnih godina, prikazanih u izvještaju o financijskom položaju mirovinskog društva, koji su utvrđeni na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i usvojeni od članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine mirovinskog društva.

2.7. Gubitak tekuće godine: (članak 6. točka g) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitka tekuće godine utvrđenog na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja koji su usvojeni od članova ili dioničara odnosno glavne skupštine mirovinskog društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

2.8. Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju: (članak 6. točka i) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom nerealizirane gubitke s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju.

2.9. Negativne neto revalorizacijske rezerve: (članak 6. točka i) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo te ostale negativne neto revalorizacijske rezerve.

2.11. Zbroj stavki (2.1. do 2.9.): upisati matematički zbroj pozicija od 2.1. do 2.9.

3. Opći troškovi iz prethodne poslovne godine – zbroj pozicija 3.1. do 3.4. koje su obuhvaćene u članku 7. ovog Pravilnika (kapitalni zahtjev prema članku 3. ovog Pravilnika)

3.1. troškova upravljanja fondom – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 64-troškovi upravljanja fondom,

3.2. opći administrativni troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 60-materijalni troškovi; 61-troškovi usluga; 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada; 63-ostali administrativni troškovi),

3.3. troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine),

3.4. rezerviranja za troškove i rizike – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 69-troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze

3.5. financijski rashodi i ostali troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine; 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike; 67– gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine

I. KAPITAL (1.7. + 1.13.): upisati rezultat razlike između pozicija 1.7. i 2.11.

A KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavka 1. alineja 1. ovog Pravilnika,

B KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavku 1 alineja 2. ovog Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavak 1. točke a) i b) Zakona,

C. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 3. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavka 1. alineja 3. ovog Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke a) i b) Zakona,

II. Višak (+)/manjak (-) kapitala – upisati iznos razlike između pozicije I. i pozicije A, odnosno pozicije B ili C, ovisi koji je iznos veći.

4. Financijska imovina mirovinskog društva

4.1. Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 37. stavka 1. Zakona – upisati iznos imovine uložen u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 37. stavak 1. Zakona.

4.2. Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točka 5. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točka 5. Zakona.

4.3. Zbroj stavaka od 4.1 do 4.2.: upisati matematički zbroj pozicija od 4.1. do 4.2.

IV. Kapital sukladno članku 37. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 37. stavak 3. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B. ili C. ovisno koji je iznos veći.

5. Dodatne informacije

5.1. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine mirovinskog društva kao obveza za isplatu.

5.2. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne skupštine odnosno odluke osnivača.

5.3. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih dionica.

5.4. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun kapitala i s toga nije uključen u izračun.

5.5. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju koji proizlazi iz primjene MRS 39.

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU KAPITALA
Naziv društva:

 

OIB društva:

 

Datum:
Oznaka pozicije

OPIS

IZNOS

(u kunama)

1.

STAVKE KAPITALA


1.1.

Uplaćene redovne dionice

 

1.2.

Uplaćeni poslovni udjeli

 

1.3.

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

=1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.

1.3.1.

zakonske rezerve

 

1.3.2.

statutarne rezerve

 

1.3.3.

ostale rezerve

 

1.4.

Rezerve kapitala

 

1.5.

Zadržana dobit

 

1.6.

Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja)


1.7.

Zbroj stavki (1.1. do 1.6.)

=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.

2.

Odbitne stavke kapitala

 

2.1.

Nelikvidna sredstva

 

2.2.

Udjeli u drugim mirovinskim društvima


2.3.

Gubici u ovisnim društvima

 

2.4.

Dospjela potraživanja


2.5.

Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavka 3. Zakona


2.6.

Zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja


2.7.

Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)


2.8.

Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju


2.9.

Negativne neto revalorizacijske rezerve


2.11.

Zbroj stavki (od 2.1. do 2.9.)

=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.

3.

Opći troškovi iz prethodne poslovne godine


3.1.

troškovi upravljanja fondom


3.2.

opći administrativni troškovi


3.3.

troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje

dugotrajne imovine


3.4.

rezerviranja za troškove i rizike


3.5.

financijski rashodi i ostali troškovi


3.6.

Zbroj stavki (3.1. do 3.5.)

=3.1.+ 3.2.+ 3.3.+ 3.4.+ 3.5.

I.

KAPITAL


A.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA


B.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA


C.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 3. PRAVILNIKA


II.

Višak (+)/manjak (-) kapitala

=I.– Max(A., B., C.)

4

Financijska imovina mirovinskog društva


4.1.

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 37. stavka 1. Zakona


4.2.

Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točka 5. Zakona


4.3.

Zbroj stavki (od 4.1 do 4.2.)


IV.

Kapital sukladno članku 37. stavak 3. Zakona

= 4.3. – Max (A., B., C.)

5.

Dodatne informacije


5.1.

Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)


5.2.

Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)


5.3.

Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica


5.4.

Neuključena dobit tekuće godine


5.5.

Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju


Datum:


Odgovorna osoba mirovinskog društva:

68 04.06.2014 Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom 68 04.06.2014 Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom