Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva

NN 68/2014 (4.6.2014.), Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1304

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI IZVJEŠTAJA LEASING DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja leasing društva.

(2) Odredbe ovog Pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih zemalja.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13),

3. Financijski izvještaji su izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, a mogu biti iskazani u standardnom i nestandardnom prikazu,

4. Standardni financijski izvještaji su financijski izvještaji čiji su struktura i sadržaj propisani Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona,

5. Nestandardni financijski izvještaji su financijski izvještaji čiji su struktura i sadržaj propisani Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Opseg i sadržaj revizije

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika revizijom se smatra:

1. revizija godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizija drugih izvještaja za potrebe Agencije.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja

Članak 4.

(1) Revizija godišnjih financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene godišnjih financijskih izvještaja leasing društva te provjere i ocjene podataka i metoda koje leasing društvo primjenjuje pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, a na osnovi kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti izvještaja.

(2) Revizija godišnjih financijskih izvještaja leasing društva obavlja se na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke.

(3) Godišnji financijski izvještaji moraju se revidirati za svaku poslovnu godinu.

Revizija drugih izvještaja za potrebe Agencije

Članak 5.

(1) Revizija za potrebe Agencije je postupak provjere i ocjene pravilnosti, točnosti i potpunosti:

1. godišnjih dodatnih izvješća koja se dostavljaju Agenciji u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društva i

2. Izvještaja o izračunu kapitala leasing društva sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine, koji se dostavlja Agenciji sukladno Pravilniku o kapitalu leasing društva.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvještaja iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ti izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te jesu li na usporedivim stavkama usklađeni s godišnjim revidiranim financijskim izvještajima.

(3) Reviziju za potrebe Agencije obavlja isto revizorsko društvo koje obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja.

Opseg i sadržaj revizorskog izvješća

Članak 6.

(1) Na temelju revizije iz članka 3. ovog Pravilnika revizorsko društvo dužno je sastaviti:

1. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije.

(2) Revizorsko izvješće iz ovog članka sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva.

Revizorsko izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Članak 7.

(1) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja sastavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje revizija i Međunarodnim revizijskim standardima.

(2) U revizorskom izvješću revizorsko društvo je dužno dati mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

(3) Ukoliko je leasing društvo za potrebe revizije sastavilo nestandardne financijske izvještaje, revizorsko društvo je u revizorskom izvješću dužno dati i mišljenje na standardne financijske izvještaje.

(4) Mišljenje iz stavka 3. ovog članka revizorsko društvo daje kao mišljenje o financijskim izvještajima (standardnim i nestandardnim) promatranim kao cjelina.

(5) Revizorskom izvješću prilažu se financijski izvještaji koji su bili predmet revidiranja (standardni i nestandardni).

(6) Ukoliko je leasing društvo postupilo na način opisan u stavku 3. ovog članka, revizorskom izvješću se prilaže i pregled te pojašnjenje razlika između standardnih i nestandardnih izvještaja.

Revizorsko izvješće za potrebe Agencije

Članak 8.

(1) Revizorsko izvješće za potrebe Agencije sastavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona i mora sadržavati zasebnu ocjenu o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvještaja iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Ocjena iz stavka 1. ovog članka se izražava izjavom jesu li izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona i odražavaju li realno i objektivno stanje.

(3) Revizorskom izvješću iz ovog članka prilažu se i izvještaji koji su bili predmetom revidiranja.

Izvješćivanje Agencije

Članak 9.

(1) Leasing društvo dužno je Agenciji u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i o reviziji za potrebe Agencije.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka leasing društva su dužna dostaviti u pisanom obliku.

Članak 10.

(1) Skupština leasing društva donosi odluku o izboru i imenovanju revizorskog društva koje će obaviti reviziju godišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja za potrebe Agencije najkasnije do 30. rujna poslovne godine na koju se revizija odnosi.

(2) Leasing društvo dužno je izvijestiti Agenciju o revizorskom društvu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja skupštine leasing društva na kojoj je donesena odluka o izboru i imenovanju.

(3) Kao dokaz o poštivanju odredbe članka 74. stavka 8. Zakona, pri dostavljanju izvješća iz stavka 2. ovog članka, leasing društvo dužno je izvijestiti Agenciju o visini ukupnih prihoda revizorskog društva ostvarenih u protekloj godini i prihoda ostvarenih obavljanjem revizije tog leasing društva u protekloj godini.

Članak 11.

(1) Revizorsko društvo dužno je pisano i bez odgode obavijestiti Agenciju o svim utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje mogu na bilo koji način ugroziti poslovanje leasing društva:

1. znatnijoj slabosti u upravljanju informacijskim sustavom,

2. materijalno značajnoj razlici u procjeni rizika prisutnih u poslovanju leasing društva i vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i stavki računa dobiti i gubitka,

3. težem kršenju internih akata,

4. znatnijoj slabosti u ustroju sustava unutarnjih kontrola ili propustima u primjeni sustava unutarnjih kontrola i

5. činjenicama koje bi mogle dovesti do mišljenja s rezervom, negativnog mišljenja ili suzdržavanja od izražavanja mišljenja na financijske izvještaje.

Odbijanje revizorskog izvješća

Članak 12.

Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja leasing društva nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja leasing društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima leasing društva nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorska izvješća i zahtijevati od leasing društva da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak leasing društva.

Završna odredba

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/49

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 30. svibnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.