Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 69/2014 (6.6.2014.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1305

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013 i 40/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013 i 40/2014), Tarifni broj 74. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 74.

(1) Za zahtjev za:

1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva

2.000,00 kuna

2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva

500,00 kuna

3. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i knjigu državljana u Republici Hrvatskoj

0,00 kuna

4. za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu

0,00 kuna

(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka kod diplomatsko-konzularnih predstavništava
Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje

100,00 kuna

(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatsko-konzularnom predstavništvu po istoj stvari,
ako nije potrebno novo samostalno rješenje

50,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

2. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja.

5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske može osobu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Tarifnog broja, koja je slabog imovnog stanja, osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga Tarifnog broja.

6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točaka 1.i 2. ovoga Tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa.«.

Članak 2.

Tarifni broj 74.b mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 74.b

Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela

1. iz europskih zemalja           50,00 kuna

2. iz ostalih zemalja               100,00 kuna.

Napomena:

Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. povećavaju se za iznos te pristojbe.«.

Članak 3.

Tarifni broj 74.c mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 74.c

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova     80,00 kuna«.

Članak 4.

Tarifni broj 75. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 75.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismenih nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:

1. za dostave u europskim zemljama              80,00 kuna

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama      120,00 kuna.

Napomena:

1. Ako diplomatska misija i konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

3. Konzularna pristojba po ovom Tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 5.

Tarifni broj 76. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 76.

Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu i tijelo nadležno za vanjske poslove:

1. Putovnica

a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine

800,00 kuna

b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine

600,00 kuna

2. Putni list


a) za izdavanje putnog lista

350,00 kuna.

Napomena:

1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.

2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.

3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.

4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovoga Tarifnog broja u 50% manjem iznosu od propisanog.

5. Pristojba iz Tarifnog broja 76. točke 3. ne naplaćuje se za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica za potrebe tijela nadležnog za vanjske poslove.«.

Članak 6.

Tarifni broj 77. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 77.

Za izdavanje putne isprave, odnosno putnog lista strancu u diplomatskoj
misiji ili konzularnom uredu

350,00 kuna«.

Članak 7.

Tarifni broj 78.c mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 78.c

Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, odnosno dozvole za boravak i rad koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za odobrenje privremenog boravka          600,00 kuna

2. za izdavanje dozvole za boravak i rad       900,00 kuna«.

Članak 8.

Tarifni broj 78.d mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 78.d

Na zahtjeve za izdavanje hitne putne isprave koje državljanima država članica Europske unije
izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu

350,00 kuna«.

Članak 9.

Tarifni broj 79. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 79.

Za uvjerenje, potvrde, izvatke iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka
ili rješenja koje izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu

200,00 kuna«.

Članak 10.

Tarifni broj 80. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 80.

Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom
povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari
koje su naslijeđene
u inozemstvu

450,00 kuna«.

Članak 11.

Tarifni broj 81. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 81.

Za sastavljanje oporuke:,

1. u uredu predstavništva                                           500,00 kuna

2. izvan ureda predstavništva                                      700,00 kuna

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke        500,00 kuna«.

Članak 12.

Tarifni broj 82. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 82.

Za sastavljanje ugovora u uredu predstavništva    500,00 kuna

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.«.

Članak 13.

Tarifni broj 83. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 83.

Za sastavljanje punomoći    150,00 kuna

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.«.

Članak 14.

Tarifni broj 84. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 84.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom
nije drukčije propisano

300,00 kuna.

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.«.

Članak 15.

Tarifni broj 85. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 85.

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu                           100,00 kuna

2. za svaku sljedeću stranicu po         80,00 kuna

Napomena:

1. Za više primjeraka istog prijepisa s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim Tarifnim brojem.

2. Za ovjeru prijepisa koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom Tarifnom broju.

3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.«.

Članak 16.

Tarifni broj 86. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 86.

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti

poslane robe     200,00 kuna«.

Članak 17.

Tarifni broj 87. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 87.

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se
dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva

350,00 kuna«.

Članak 18.

Tarifni broj 88. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 88.

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi     100,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba po ovom Tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.«.

Članak 19.

Tarifni broj 89. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 89.

Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

(otpustom ili odricanjem)     4.500,00 kuna.

Napomena:

Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.«.

Članak 20.

Tarifni broj 90. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 90.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 150,00 kuna«.

Članak 21.

Tarifni broj 91. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 91.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva
ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo

1.000,00 kuna.«

Članak 22.

Tarifni broj 92. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 92.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do jedne stranice                    100,00 kuna

2. za svaku sljedeću stranicu        60,00 kuna

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u predstavništvu:

a) do jedne stranice                   250,00 kuna

b) za svaku sljedeću stranicu      250,00 kuna.

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.«.

Članak 23.

Tarifni broj 93. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 93.

Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva
Republike Hrvatske u inozemstvu

1.000,00 kuna«.

Članak 24.

Tarifni broj 94. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 94.

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika 250,00 kuna

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po 100,00 kuna

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima,
sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano,
za svaki dan službenog rada

600,00 kuna

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:

a) za svaki dan službenog rada    700,00 kuna

b) osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta    1%

4. Za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje)     6%

Napomena:

1. Za popis ostavinske mase, ili za nalaz procjene, ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz točke 3. pod a) ovoga Tarifnog broja.

2. kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.«.

Članak 25.

Tarifni broj 96. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 96.

Za čuvanje depozita:

1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita

na čuvanje     150,00 kuna

2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

a) za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti     5%

b) za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti     4%

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu

fizičke ili pravne osobe     350,00 kuna.

Napomena:

Pristojba po ovom Tarifnom broju ne plaća se za sljedeće depozite: novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.«.

Članak 26.

Tarifni broj 97. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 97.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju

ili iskrcaju članova posade     100,00 kuna.

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice, plaća se pristojba u istom iznosu.«.

Članak 27.

Tarifni broj 98. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 98.

(1) Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih

      knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige     100,00 kuna

(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista                   350,00 kuna«.

Članak 28.

Tarifni broj 99. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 99.

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:

1. za prvu stranicu     120,00 kuna

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga Tarifnog broja«.

Članak 29.

Tarifni broj 100. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 100.

(1) Za posredovanje diplomatsko ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu
da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova

350,00 kuna

(2) Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda,
za koje nije propisana posebna pristojba

300,00 kuna«.

Članak 30.

Tarifni broj 101. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 101.

Za radnje vezane uz sklapanje braka u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka     150,00 kuna

2. za sklapanje braka                                                 300,00 kuna«.

Članak 31.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/56

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 5. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

69 06.06.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama 69 06.06.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama 69 06.06.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama 69 06.06.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama 69 06.06.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama