Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

NN 69/2014 (6.6.2014.), Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1309

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94, 35/94, 112/2000, 114/2001, 79/2006, 45/2011 i 34/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA REKONSTRUKCIJU DIONICE DRŽAVNE CESTE D54 S PRIKLJUČKOM NA WINNETOULAND JASENICE KAO DIJELA »ZABAVNOG PARKA PARIŽEVAČKA GLAVICA« U k.o. JASENICE

I.

Rekonstrukcija dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela »Zabavnog parka Pariževačka glavica«, na:

– k.č.zem. 1565/45 k.o. Jasenice površine 1659 m2 nastale od dijela k.č.zem. 1565/19 k.o. Jasenice, posjednik: općenarodna imovina Jasenice;

u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju pravomoćne lokacijske dozvole, klase: UP/I-350-05/10-01/19, urbroja: 2198/1-11-4/1-10-19, od 20. prosinca 2010. godine, izdane od strane Zadarske županije, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Obrovac i parcelacijskog elaborata izrađenog od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Ivana Brkića, dipl. ing. geod., od 31. siječnja 2011. godine, ovjerovljenog da je izrađen u skladu s katastarsko-geodetskim propisima i prostorno-planskom dokumentacijom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/14-04/03

Urbroj: 50301-09/09-14-5

Zagreb, 5. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.