Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN 69/2014 (6.6.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1313

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, br. 58/2013 i 72/2013) Prilog 1 zamjenjuje se novim Prilogom 1 – Kriteriji za utvrđivanje prava na potrošnju (godišnje kvote) energenata koji se uz oslobođenje od plaćanja trošarine koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata, odnosno plovila koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/8

Urbroj: 513-02-1751/3-14-4

Zagreb, 27. svibnja 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA POTROŠNJU (GODIŠNJE KVOTE) ENERGENATA KOJI SE UZ OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU PLOVNIH OBJEKATA, ODNOSNO PLOVILA

(članak 11. stavak 1. i 20. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu)

A) BRODOVI

1. za brodove koji obavljaju linijski obalni promet godišnja kvota potrošnje se određuje na osnovi plana kojeg dostavlja nadležna Agencija za obalni linijski pomorski promet temeljem postojećeg ugovora o koncesiji, odnosno drugog odgovarajućeg akta za svaki brod pojedinačno koji održava redovite linije u javnom obalnom pomorskom prometu.

2. za brodove koji obavljaju prijevoz tereta i putnika u nacionalnoj plovidbi te brodove koji su namijenjeni za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi porivnog uređaja (kW) kako je navedeno u upisnom listu broda, a koja iznosi 80 litara po svakom kW snage porivnog uređaja za svaki brod pojedinačno.

3. za javne brodove i brodove koji se koriste za potrebe javnih tijela godišnja kvota potrošnje se određuje na temelju zahtjeva nadležnih tijela za svaki brod pojedinačno.

Za brodove koji su navedeni u Tablici 1 (»trgovački i putnički brodovi») i Tablici 2 (»brodovi u riječnoj plovidbi») koje su objavljene na internetskim stranicama Ministarstva (www.mppi.hr) u prethodnoj godini, a nisu koristili dodijeljenu kvotu, kartica goriva za sljedeću godinu neće biti aktivna. Ukoliko žele ponovno aktivirati karticu za sljedeću godinu, moraju podnijeti zahtjev za određivanjem kvote u sljedećoj godini najkasnije do 1. kolovoza te godine.

Rješenje o kvoti plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku kalendarsku godinu izdavat će se pod uvjetom da vlasnik broda odnosno brodar kao korisnik ima podmirene sve novčane obveze prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova i Plovputu u prethodnoj godini.

Korisnik je dužan uz zahtjev za izdavanje rješenja o kvoti za svaku kalendarsku godinu dostaviti i potvrdu Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja (ne stariju od 30 dana) ili pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, odnosno izvršno rješenje kojim je odobren reprogram poreznog duga utvrđenog predstečajnom nagodbom ili rješenjem o reprogramu i da podmiruje dospjele tekuće obveze koje nisu obuhvaćene predstečajnom nagodbom odnosno reprogramom.

Ukoliko korisnik ima nepodmirene navedene novčane obaveze, neće biti utvrđena godišnja kvota plinskog ulja obojanog plavom bojom za tog korisnika.

B) BRODICE I JAHTE

1. za brodice, odnosno jahte koje obavljaju prijevoz tereta i putnika u nacionalnoj plovidbi te brodice/jahte koje su namijenjene za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost, osim plovila iz članka 2. stavka 4. Pravilnika, godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi motora (kW) kako je navedeno u upisnom listu jahte, odnosno dozvoli za plovidbu brodice, a koja iznosi 35 litara po svakom kW snage motora za svaku brodicu, odnosno jahtu pojedinačno.

2. za javne brodice i brodice koje se koriste za potrebe javnih tijela godišnja kvota potrošnje se određuje na temelju zahtjeva nadležnih tijela za svaku brodicu pojedinačno.

– za brodice i jahte koje za pogon koriste plinsko ulje (dizel)

a) Zahtjevi za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za jahte mogu se podnositi najkasnije do 1. kolovoza za svaku kalendarsku godinu osim za jahte koje su upisane u Upisnik jahti nakon 1. srpnja tekuće godine, za koje se zahtjev može podnijeti do kraja tekuće godine.

Iznimno, do kraja tekuće godine zahtjev mogu podnositi korisnici prava ukoliko su registrirali trgovačko društvo, odnosno obrt u tekućoj godini.

Rješenje o kvoti plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku kalendarsku godinu izdavat će se pod uvjetom da vlasnik jahte, odnosno korisnik financijskog leasinga kao korisnik ima podmirene sve novčane obveze prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova i Plovputu u prethodnoj godini, što utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pomorstva u predmetnom upravnom postupku.

Korisnik je dužan uz zahtjev za izdavanje rješenja o kvoti za svaku kalendarsku godinu dostaviti i potvrdu Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja (ne stariju od 30 dana) ili pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, odnosno izvršno rješenje kojim je odobren reprogram poreznog duga utvrđenog predstečajnom nagodbom ili rješenjem o reprogramu i da podmiruje dospjele tekuće obveze koje nisu obuhvaćene predstečajnom nagodbom, odnosno reprogramom.

Ukoliko korisnik ima nepodmirene navedene novčane obaveze, izdat će se rješenje kojim se odbija zahtjev za utvrđivanje godišnje kvote plinskog ulja obojanog plavom bojom za jahte.

b) Zahtjevi za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za brodice mogu se podnositi najkasnije do 1. kolovoza za svaku kalendarsku godinu, osim za brodice koje su upisane u Upisnik brodica nakon 1. srpnja tekuće godine, za koje se zahtjev može podnijeti do kraja tekuće godine.

Iznimno, do kraja tekuće godine zahtjev mogu podnositi korisnici prava ukoliko su registrirali trgovačko društvo, odnosno obrt u tekućoj godini.

Rješenje o kvoti plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku kalendarsku godinu izdavat će se pod uvjetom da vlasnik brodice, odnosno korisnik financijskog leasinga kao korisnik ima podmirene sve novčane obveze prema lučkim upravama i Plovputu u prethodnoj godini što utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pomorstva u predmetnom upravnom postupku.

Korisnik je dužan uz zahtjev za izdavanje rješenja o kvoti za svaku kalendarsku godinu dostaviti i potvrdu Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja (ne stariju od 30 dana) ili pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, odnosno izvršno rješenje kojim je odobren reprogram poreznog duga utvrđenog predstečajnom nagodbom ili rješenjem o reprogramu i da podmiruje dospjele tekuće obveze koje nisu obuhvaćene predstečajnom nagodbom odnosno reprogramom.

Ukoliko korisnik ima nepodmirene navedene novčane obveze, izdat će se rješenje kojim se odbija zahtjev za utvrđivanje godišnje kvote plinskog ulja obojanog plavom bojom za brodice.

– za brodice i jahte koje za pogon koriste bezolovni motorni benzin

Pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin u nacionalnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), te ga ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPB iz Priloga 3 Pravilnika, i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za brodice i jahte mogu se podnositi najkasnije do 1. kolovoza za svaku kalendarsku godinu, osim za jahte koje su upisane u Upisnik jahti nakon 1. srpnja tekuće godine, za koje se zahtjev može podnijeti do kraja tekuće godine.

Iznimno, do kraja tekuće godine zahtjev mogu podnositi korisnici prava ukoliko su registrirali trgovačko društvo odnosno obrt u tekućoj godini i upisani su u registar korisnika povrata.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za brodice i jahte, kao i uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata, korisnici prava trebaju pored propisane dokumentacije dostaviti i potvrdu ministarstva nadležnog za poslove pomorstva da korisnik nema nepodmirenih novčanih obveza prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova (samo za jahte) i Plovputu u prethodnoj godini.

C) PLOVILA KOJA SU OSIM ZA DJELATNOST RIBOLOVA I AKVAKULTURE REGISTRIRANA I ZA DJELATNOST PRIJEVOZA PUTNIKA

Ukoliko se plovilima odnosno plovnim objektima koji pored djelatnosti poljoprivrede, ribolova i akvakulture obavljaju i druge djelatnosti (prijevoz putnika), ministarstvo nadležno za plovidbu može na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika leasinga ili brodara izdati karticu goriva za plovidbu i odrediti kvotu potrošnje razmjerno vremenu i opsegu obavljanja druge gospodarske djelatnosti pod sljedećim uvjetima:

a) za brodice moraju dostaviti presliku Dozvole za brodicu u kojoj je upisano da je brodica pored osnovne djelatnosti (ribolov i akvakultura) registrirana i za prijevoz putnika, kao i dokaz da je obrt ili trgovačko društvo vlasnik ili brodar ribarske brodice registrirano za djelatnost prijevoza putnika morem;

b) za brodove se mora pored preslike upisnog lista broda u kojem je upisano da je brod pored djelatnosti ribolova i akvakulture registriran i za prijevoz putnika dostaviti i dokaz da je obrt ili trgovačko društvo vlasnik ili brodar ribarskog broda registriran za djelatnost prijevoza putnika morem, te potvrdu HRB-a o osposobljenosti broda za prijevoz putnika (»privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika«);

c) pored dokumentacije pod a) i b) potrebno je dostaviti i potvrdu Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja (ne stariju od 30 dana) ili pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, odnosno izvršno rješenje kojim je odobren reprogram poreznog duga utvrđenog predstečajnom nagodbom ili rješenjem o reprogramu i da podmiruje dospjele tekuće obveze koje nisu obuhvaćene predstečajnom nagodbom odnosno reprogramom.

Ukoliko korisnik ima nepodmirenih novčanih obveza prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova (samo za brodove) i Plovputu u prethodnoj godini, odnosno ukoliko ne dostavi dokumentaciju iz točaka a), b) i c), izdat će se rješenje kojim se odbija zahtjev za utvrđivanje godišnje kvote plinskog ulja obojanog plavom bojom.

Vlasnici odnosno korisnici leasinga ili brodari plovila pod točkom a) i b) zahtjev moraju podnijeti na Obrascu zahtjeva za godišnju kvotu potrošnje goriva u pomorskoj plovidbi koji će se objaviti na internetskim stranicama Ministarstva (www.mppi.hr), te dostaviti svu navedenu dokumentaciju.

D) PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Za plovila unutarnje plovidbe godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi motora (kW), kako je navedeno u odgovarajućem upisnom listu (očevidniku) plovila, i to:

1. kategorija putničkih plovila koja iznosi 35 litara po svakom kW snage porivnog uređaja za svako plovilo pojedinačno;

2. kategorija teretnih i tehničkih plovila koja iznosi 80 litara po svakom kW snage motora za svako teretno i tehničko plovilo.

Za javna plovila unutarnje plovidbe koja se koriste za potrebe javnih tijela godišnja kvota potrošnje se određuje na temelju zahtjeva nadležnih tijela za svako plovilo pojedinačno.

– za plovila unutarnje plovidbe koja za pogon koriste plinsko ulje (dizel)

Zahtjevi za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za plovila unutarnje plovidbe mogu se podnositi najkasnije do 1. kolovoza za svaku kalendarsku godinu, osim za jahte koje su upisane u odgovarajući upisnik nakon 1. srpnja tekuće godine, za koje se zahtjev može podnijeti do kraja tekuće godine.

Iznimno, do kraja tekuće godine zahtjev mogu podnositi korisnici prava ukoliko su registrirali trgovačko društvo odnosno obrt u tekućoj godini.

Rješenje o kvoti plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku kalendarsku godinu izdavat će se pod uvjetom da vlasnik plovila unutarnje plovidbe odnosno ili korisnik financijskog leasinga kao korisnik ima podmirene sve novčane obveze prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova u prethodnoj godini, što utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove unutarnje plovidbe u predmetnom upravnom postupku.

Korisnik je dužan uz zahtjev za izdavanje rješenja o kvoti za svaku kalendarsku godinu dostaviti i potvrdu Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja (ne stariju od 30 dana) ili pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, odnosno izvršno rješenje kojim je odobren reprogram poreznog duga utvrđenog predstečajnom nagodbom ili rješenjem o reprogramu i da podmiruje dospjele tekuće obveze koje nisu obuhvaćene predstečajnom nagodbom odnosno reprogramom.

Ukoliko korisnik ima nepodmirene navedene novčane obaveze, izdat će se rješenje kojim se odbija zahtjev za utvrđivanje godišnje kvote plinskog ulja obojanog plavom bojom.

– za plovila unutarnje plovidbe koja za pogon koriste bezolovni motorni benzin

Pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin u nacionalnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), te ga ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPB iz Priloga 3 Pravilnika, i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za plovila unutarnje plovidbe mogu se podnositi najkasnije do 1. kolovoza za svaku kalendarsku godinu, osim za jahte koje su upisane u Upisnik jahti nakon 1. srpnja tekuće godine, za koje se zahtjev može podnijeti do kraja tekuće godine.

Iznimno, do kraja tekuće godine zahtjev mogu podnositi korisnici prava ukoliko su registrirali trgovačko društvo odnosno obrt u tekućoj godini i upisani su u registar korisnika povrata.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju godišnje kvote za plovila unutarnje plovidbe kao i uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata, korisnici prava trebaju pored propisane dokumentacije dostaviti i potvrdu ministarstva nadležnog za poslove unutarnje plovidbe da korisnik nema nepodmirenih novčanih obveza prema lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova (samo za jahte) i u prethodnoj godini.

69 06.06.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu 69 06.06.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu 69 06.06.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu 69 06.06.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu