Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 69/2014 (6.6.2014.), Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1314

Na temelju članka 7. Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 80/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOM ZNAKU ZAŠTIĆENE OZNAKE IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Članak 2.

(1) Nacionalni znak zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: znak) je znak vizualnog identiteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda čiji naziv je zaštićen oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini sukladno pozitivnim pravnim propisima Europske unije i Republike Hrvatske.

(2) Znakom se dobrovoljno označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom i za koji je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda.

(3) Označavanje proizvoda znakom obavlja korisnik oznake.

Članak 3.

(1) Znak je dozvoljeno stavljati na proizvod nakon što Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavi Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za postupak registracije oznake na razini Europske unije uz uvjet da je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(2) Znak se stavlja na proizvod samostalno u istom vidnom polju uz zaštićen naziv proizvoda, na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Članak 4.

(1) Izgled znaka iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika opisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda I. koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 5.

Nakon što se oznaka registrira na razini Europske unije, znak se i dalje može koristi za označavanje proizvoda, ali bez navođenja tekstualnog dijela »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«.

Članak 6.

(1) Izgled znaka iz članka 5. ovoga Pravilnika opisan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(2) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda II. koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 7.

Troškove tiskanja znaka snosi korisnik oznake.

Članak 8.

(1) Korisnik oznake dužan je pisanim putem dostavljati Ministarstvu izvješća o broju korištenih znakova svakih šest mjeseci na propisanom Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se i češće na zahtjev Ministarstva.

Članak 9.

Prilozi I., II. i III. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/134

Urbroj: 525-09/0502-14-23

Zagreb, 30. svibnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

IZGLED ZNAKA ZA ZAŠTIĆENU OZNAKU IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENU OZNAKU ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U RAZDOBLJU PRIJELAZNE NACIONALNE ZAŠTITE TEMELJEM UREDBE (EU) br. 1151/2012

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti crvene je boje, primarno definirane kao PMS® 186 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 15C 100M 100Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA IZVORNOSTI«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj crvenoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj crvenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla zelene je boje, primarno definirane kao PMS® 575 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 60C 9M 95Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj zelenoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj zelenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oblik znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet smeđe je boje, primarno definirane kao PMS® 464 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 37C 60M 96Y 27K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj smeđoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj smeđoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

PRILOG II.

IZGLED ZNAKA ZA ZAŠTIĆENU OZNAKU IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENU OZNAKU ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NAKON REGISTRACIJE OZNAKE NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti crvene je boje, primarno definirane kao PMS® 186 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 15C 100M 100Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA IZVORNOSTI«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj crvenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla zelene je boje, primarno definirane kao PMS® 575 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 60C 9M 95Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj zelenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oblik znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet smeđe je boje, primarno definirane kao PMS® 464 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 37C 60M 96Y 27K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj smeđoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

PRILOG III.

IZVJEŠĆE O BROJU KORIŠTENIH ZNAKOVA ZA PROIZVODE ZA KOJE JE IZDANA POTVRDA O SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

IZVJEŠĆE ZA PERIOD:_____________

1. PODACI O KORISNIKU OZNAKE:

Ime i prezime fizičke osobe/odgovorne osobe:


Adresa:


Broj telefona, faks, e-mail:

                                                               

2. NAZIV KONTROLNOG TIJELA: _________________________

3. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA: __________________________________________________

4. OZNAKA PROIZVODA:

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

☐ zajamčeno tradicionalni specijalitet

5. VRSTA ZAŠTITE:

☐ naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom na razini Republike Hrvatske

☐ oznaka registrirana na razini Europske unije

6. UKUPNA KOLIČINA, OBLIK I BROJ PAKOVINA PROIZVODA ZA KOJE JE IZDANA POTVRDA O SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA:

Datum izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda
sa specifikacijom proizvoda

              

Rok na koji je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda
sa specifikacijom proizvoda


Ukupna količina proizvoda
(komada/litara/kg)

                                  

Oblik pakiranja i stavljanja na tržište
(sukladno Specifikaciji proizvoda)


Mjesto stavljanja proizvoda na tržište
(tržnica, na vlastitom gospodarstvu, maloprodaja – naziv i sl.)


Broj nacionalnih znakova korištenih za označavanje proizvoda


Datum podnošenja izvješća:

Podnositelj izvješća/odgovorna osoba:

_____________________________

(Potpis i pečat)

69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 69 06.06.2014 Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda