Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

NN 69/2014 (6.6.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

69 06.06.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1315

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« br. 32/14) u članku 4. stavku 2., 3. i 4., te u članku 5. stavku 2. riječ »revidentu« mijenja se riječima »podnositelju zahtjeva«, a iza riječi »toga ovlaštenja« briše se točka i dodaje se zarez i riječi », neovisno o činjenici je li ovlaštenje prestalo važiti.«.

Članak 2.

(1) U članku 6. stavak 2. u točki 3. riječi »preslika radne knjižice« mijenjaju se riječima »potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje«.

(2) U članku 6., u stavku 3. broj: »1.« mijenja se brojem »2.«.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1.).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« br. 32/14) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/13
Urbroj: 531-01-14-1
Zagreb, 30. svibnja 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.