Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

NN 69/2014 (6.6.2014.), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

69 06.06.2014 Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

MINISTARSTVO KULTURE

1319

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNE SMOTRE FOLKLORA ZAGREB

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se status, organiziranje, financiranje i donošenje programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (u daljnjem tekstu: Smotra).

Članak 2.

Smotra je festivalska priredba nacionalnog značenja. Svojim programom promiče, predstavlja i čuva bogatstvo folklornog nasljeđa, narodnog stvaralaštva te raznolikost etnografskog obilja u glazbi, plesu, običajima, igrama, narodnom ruhu, obredima, predajama, jeziku, narječjima i narodnim govorima. Afirmirajući specifične vrijednosti nacionalne kulture, ali i vrijednosti zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja te svjetske kulturne baštine, Smotra udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.

Smotra se održava u Zagrebu, u pravilu u srpnju svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Smotre osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture i u proračunu Grada Zagreba u jednakom omjeru, na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Smotre u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske i Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, a sve u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Smotre osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti Smotre, iz sponzorstva, zaklada, fundacija, darova i drugih izvora u skladu sa zakonom te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Smotre.

Članak 4.

Smotru organizira Javna ustanova Koncertna direkcija Zagreb (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), koja obavlja organizacijske, pravne, financijske, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Smotre.

Članak 5.

Ministarstvo kulture i Grad Zagreb svake godine s Javnom ustanovom sklapaju ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju Smotre, a na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Smotre.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, stranke su dužne sklopiti neposredno, bez odlaganja, po usvajanju svojih proračuna.

Članak 6.

Tijela Smotre su umjetnički ravnatelj Smotre i Vijeće Smotre (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao stručno-savjetodavno i nadzorno tijelo.

Članak 7.

Umjetničkog ravnatelja Smotre imenuje ministar kulture iz redova istaknutih stručnjaka i kulturnih djelatnika na razdoblje od dvije godine, a temeljem javnoga poziva objavljenoga na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Naknadu za rad umjetničkog ravnatelja Smotre određuje ministar kulture posebnom odlukom, a naknada se isplaćuje iz odobrenih sredstava za Smotru.

Umjetnički ravnatelj Smotre, u suradnji s ravnateljem Javne ustanove, osmišljava, utvrđuje i podnosi Vijeću na usvajanje prijedlog programa i financijskog plana Smotre, sukladno smjernicama i kriterijima određenim ovim Pravilnikom.

Umjetnički ravnatelj Smotre odgovara Vijeću za izvršenje programa Smotre, a ravnatelj Javne ustanove za izvršenje financijskog plana Smotre.

Program i financijski plan Smotre, koji usvoji Vijeće, ravnatelj Javne ustanove upućuje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske te na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

Prijedlog programskog izvješća izrađuje umjetnički ravnatelj Smotre, a prijedlog financijskog izvješća ravnatelj Javne ustanove, te ih kao jedno izvješće podnose Vijeću na usvajanje.

Članak 8.

Programsko izvješće o ostvarivanju programa Smotre, koje usvoji Vijeće, umjetnički ravnatelj Smotre podnosi ministru kulture i Gradu Zagrebu u roku od 60 dana od završetka Smotre.

Financijsko izvješće o ostvarivanju programa Smotre, koje usvoji Vijeće, ravnatelj Javne ustanove podnosi ministru kulture i Gradu Zagrebu u roku od 60 dana od završetka Smotre.

U slučaju da Vijeće ne usvoji programsko izvješće, ministar kulture može razriješiti umjetničkog ravnatelja Smotre.

U slučaju da Vijeće ne usvoji financijsko izvješće, o tome će obavijestiti osnivača Javne ustanove.

Članak 9.

Vijeće ima pet članova.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu se ponovno imenovati.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Zagreba te tri člana iz redova istaknutih stručnjaka i kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.

Ministar kulture i gradonačelnik Grada Zagreba u slučaju spriječenosti određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ministar kulture.

Sjednicama Vijeća prisustvuju i umjetnički ravnatelj Smotre te ravnatelj Javne ustanove, bez prava odlučivanja.

Vijeće usvaja program i financijski plan Smotre, prati njegovo ostvarivanje, te usvaja financijsko i programsko izvješće.

Članak 10.

Način rada Smotre, način utvrđivanja programa, način rada Vijeća, kao i druga pitanja koja su od značenja za rad i djelovanje Smotre uređuju se Statutom Smotre.

Statut Smotre donosi Vijeće na zajednički prijedlog umjetničkog ravnatelja Smotre i ravnatelja Javne ustanove, uz prethodnu suglasnost ministra kulture.

Članak 11.

Vijeće Smotre donijet će Statut Smotre u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ministar kulture imenovat će tri člana Vijeća u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Umjetnički ravnatelj Smotre, imenovan prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavlja obavljati svoje poslove i zadaće do imenovanja umjetničkog ravnatelja Smotre, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/13-01/0024

Urbroj: 532-06-01-01/1-14-07

Zagreb, 2. lipnja 2014.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.