Izmjene i dopune Statuta fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 70/2014 (9.6.2014.), Izmjene i dopune Statuta fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

70 09.06.2014 Izmjene i dopune Statuta fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1332

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03 i 144/12) Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U Statutu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11 i 67/13), članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u područjima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te drugim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– Sektor za gospodarenje posebnim kategorijama otpada,«

U stavku 2. riječi: »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Fonda« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izvan sklopa ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda mogu se osnivati ostale uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug i unutarnje ustrojstvo određuje tim Pravilnikom.«

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi:

– godišnji i višegodišnji program rada Fonda,

– financijski plan Fonda,

– Statut Fonda.

Upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i ministra nadležnog za poslove energetike donosi:

– opće akte Fonda na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Upravni odbor donosi:

– godišnji program raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje,

– opće akte Fonda u svezi unutarnjeg ustrojstva utvrđenog ovim Statutom i posebnim propisima.«

Članak 4.

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

»Članak 15a.

Upravni odbor odlučuje uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– zaduživanju Fonda kod financijskih institucija i drugih pravnih osoba za sveukupne iznose preko 10.000.000,00 kuna.

Upravni odbor odlučuje o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna,

– sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi sveukupan iznos od 10.000.000,00 kuna, ukoliko osnovne značajke tog pravnog posla nisu istaknute u programu rada i financijskom planu Fonda,

– raspoređivanju neutrošenih sredstava Fonda,

– davanju u zakup objekata i prostora u vlasništvu Fonda ili mijenjanju namjene objekata i prostora u vlasništvu Fonda,

– izvješću o radu Fonda koje podnosi direktor Fonda,

– projektima, programima i drugim aktivnostima koji se planiraju realizirati u području zaštite okoliša i u području energetske učinkovitosti,

– određivanju prioriteta u financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava Fonda,

– raspoređivanju sredstava Fonda radi financiranja pripreme i provedbe programa, projekata i sličnih aktivnosti na zajmove, subvencije, pomoći i donacije, te sudjelovanju u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti koje organiziraju međunarodne institucije i tijela, ili druge pravne osobe,

– suradnji s bankama i drugim financijskim institucijama i pravnim osobama radi ostvarivanja djelatnosti Fonda.

Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.«

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora odnosno druga ovlaštena osoba sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora.«

Članak 6.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o mjesečnoj naknadi za predsjednika i članove Upravnog odbora donosi Upravni odbor, sukladno važećoj odluci Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje iznos naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.«

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Direktor Fonda:

– zastupa i predstavlja Fond,

– odgovara za zakonitost rada i poslovanja Fonda,

– predlaže program rada i financijski plan Fonda,

– izvršava odluke Upravnog odbora Fonda,

– skrbi o izvršenju programa rada i financijskog plana Fonda,

– predlaže opće akte koje donosi Upravni odbor, te donosi opće akte utvrđene ovim Statutom,

– donosi upravne i ovršne akte u svezi ostvarivanja javnih ovlasti Fonda propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, odnosno ukoliko se donošenje istih, aktom poslovanja ne prenese na zaposlenike Fonda,

– organizira i provodi postupak naplate naknada od obveznika plaćanja,

– raspisuje pojedinačne javne natječaje odnosno javne pozive za neposredno sufinanciranje temeljem godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja odnosno javnih poziva za neposredno sufinanciranje,

– odlučuje o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom natječaju, javnom pozivu za neposredno sufinanciranje odnosno neposrednom zahtjevu,

– sklapa ugovore o korištenju sredstava Fonda s korisnicima sredstava u svrhu namjenskog korištenja sredstava Fonda i reguliranja međusobnih prava i obveza,

– skrbi o namjenskom trošenju odobrenih sredstava korisnicima Fonda,

– skrbi o provedbi općih akata i donosi upute u svezi s tim,

– imenuje i razrješuje načelnike sektora te čelnike ostalih ustrojstvenih jedinica Fonda iz članka 11. stavka 1. kao i čelnike ustrojstvenih jedinica osnovanih u skladu s člankom 11. stavkom 3. Statuta,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Fonda, te sa zaposlenicima Fonda sklapa ugovore o radu,

– podnosi Upravnom odboru izvješće o ostvarivanju programa rada i financijskog plana Fonda,

– podnosi Upravnom odboru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Fonda,

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Fonda,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Direktor Fonda ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

Direktora Fonda u slučaju odsutnosti zamjenjuje zamjenik u okviru njegovih ovlaštenja.«

Članak 8.

U članak 22. stavku 2. brojka »1.000.000,00 kuna« zamjenjuje se brojkom »2.000.000,00 kuna«.

U stavku 3. brojka »1.000.000,00 kuna« zamjenjuje se brojkom »2.000.000,00 kuna«.

Stavak 4. briše se.

Članak 9.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike«.

Članak 10.

U članku 25. stavak 3. briše se.

Članak 11.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 12.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za zamjenika direktora može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 13.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za načelnika Sektora za fondove Europske unije može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja vođenja projekata koji se financiraju iz sredstava međunarodnih financijskih institucija i fondova Europske unije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 14.

Članak 34a. mijenja se i glasi:

»Načelnik Sektora zaštite okoliša vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru zaštite okoliša.

»Za načelnika Sektora zaštite okoliša može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja zaštite okoliša, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 15.

Naslov ispred članka 34b. i članak 34b. mijenjaju se i glase:

»6. Načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada vodi, organizira i koordinira poslove gospodarenja posebnim kategorijama otpada kao i poslove kontrole pojedinih sustava u gospodarenju posebnim kategorijama otpada te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Za načelnika Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih ili prirodnih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 16.

U članku 34c. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za načelnika Sektora za energetsku učinkovitost može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«.

Članak 17.

Članak 34d. mijenja se i glasi:

»Načelnik Sektora za financijske poslove vodi, organizira i koordinira financijsko-računovodstvene poslove u svezi planiranja i analize izvršenja plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Fonda, izrade izvještaja, prati izvršenje financijskih obveza korisnika sredstava Fonda te predlaže način korištenja sredstava Fonda. Ujedno vodi, organizira i koordinira poslove obračuna, kao i poslove kontrole nad provedbom upravnih postupaka u poslovima obračuna i naplate naknada posebnih kategorija otpada, naknada onečišćivača okoliša, naknada na opterećenje okoliša otpadom i posebnih naknada, te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za financijske poslove.

Za načelnika Sektora za financijske poslove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na poslovima vezanima uz financije, javne financije i međunarodne financijske institucije, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 18.

U članku 34e. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za načelnika Sektora za pravne poslove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenih znanosti, polje pravo, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, stečena znanja na pravnim, upravno-pravnim i normativnim poslovima, te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 19.

Članak 34f. mijenja se i glasi:

»Načelnike sektora imenuje i razrješuje direktor Fonda, u postupku utvrđenom općim aktom Fonda.

Načelnik sektora odgovara za svoj rad i poslovanje sektora direktoru Fonda.

Direktor Fonda razriješit će načelnika sektora u slučaju:

1. ako to sam zatraži,

2. ako počini osobito tešku povredu dužnosti opisanu u općim aktima Fonda,

3. ako postupa suprotno propisima iz materijalno-financijskog poslovanja,

4. ako postupa suprotno programu rada Fonda,

5. trajnog gubitka sposobnosti obavljanja dužnosti,

6. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,

7. ako ne ostvaruje djelatnost Fonda na poslovima u okviru sektora koji vodi, a posebno ako ne provodi predviđeni financijski plan odnosno program rada u zadanoj dinamici ili je vjerojatno da isti neće ispuniti,

8. u slučaju povrede bilo koje odredbe ugovora o radu, kao i iz ostalih osobito važnih razloga koje utvrdi direktor Fonda,

9. u svim slučajevima koji dovode do prestanka radnog odnosa,

10. u ostalim slučajevima predviđenima ugovorom o radu.

U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 3. ovoga članka direktor Fonda će u postupku utvrđenom općim aktom Fonda donijeti odluku o razrješenju načelnika sektora.

Prije donošenja odluke o razrješenju, načelniku se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.«

Članak 20.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Imovinu Fonda čine i sredstva pribavljena iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, njegovih provedbenih propisa te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.«

Članak 21.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Fond raspolaže imovinom sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, njegovim provedbenim propisima, zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti, te odredbama ovoga Statuta.«

Članak 22.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje rada i ostvarivanje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti.«

Članak 23.

U članku 38. stavku 4. iza riječi: »provedbenih propisa« dodaju se zarez i riječi: »te odredbe drugih propisa iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti kojima se regulira pitanje naknada Fonda.«

Članak 24.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi program rada za višegodišnje razdoblje u skladu sa strateškim i planskim dokumentima, te drugim aktima i propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti kao i međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska.«

Članak 25.

U članku 43. stavku 2. riječi »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i ministarstvu nadležnom za poslove energetike«.

Članak 26.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Fond svojim sredstvima financira programe, projekte i slične aktivnosti utvrđene programom rada Fonda koji su sukladni strateškim i planskim dokumentima, te drugim aktima i propisima iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a za namjene utvrđene člankom 47. ovoga Statuta, te za rad stručnih službi Fonda.«

Članak 27.

U članku 46. stavku 1. riječ: »četverogodišnjim« zamjenjuje se riječju: »višegodišnjim«.

Članak 28.

U članku 47. stavku 2. riječ: »četverogodišnjim« zamjenjuje se riječju: »višegodišnjim«.

Članak 29.

U članku 48. riječ: »četverogodišnjim« zamjenjuje se riječju: »višegodišnjim«.

Članak 30.

U članku 49. stavku 1. riječ: »četverogodišnjim« zamjenjuje se riječju: »višegodišnjim«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnicima sredstava Fond dodjeljuje sredstva putem zajmova, subvencija, pomoći i donacija na temelju javnog natječaja odnosno javnog poziva za neposredno sufinanciranje koji objavljuje Fond ili na temelju neposrednog zahtjeva.«

Članak 31.

U članku 50. stavku 3. i 4. iza riječi: »ugovorom« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«:

Članak 32.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Fond može uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju u slučajevima propisanima posebnim propisom

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 33.

U članku 56. stavku 1. riječi: »Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvom nadležnim za poslove zaštite okoliša i ministarstvom nadležnim za poslove energetike«.

Članak 34.

U članku 60. stavku 2. riječi: »obavlja se« zamjenjuju se riječima: »može se obaviti«.

Članak 35.

U članku 64. stavku 3. riječ: »četverogodišnjem« zamjenjuje se riječju: »višegodišnjem«.

Članak 36.

U članku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju raspodjele sredstava za određene programe, projekte i slične aktivnosti, koja mora biti u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom rada, Fond raspisuje javni natječaj odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje za korištenje sredstava Fonda. Javni natječaj odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje se provodi u pravilu za svaku poslovnu godinu.«

U stavku 2. iza riječi: »javni natječaj« dodaju se riječi: »odnosno javni poziv za neposredno sufinanciranje«.

Članak 37.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Objavljivanje javnog natječaja odnosno javnog poziva za neposredno sufinanciranje i odlučivanje o odabiru korisnika sredstava Fonda uređuje se Pravilnikom o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda

Članak 38.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»U Fondu se uspostavljaju očevidnici propisani Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i područja energetske učinkovitosti, kao i očevidnici o korisnicima sredstava Fonda, te se uspostavljaju evidencije i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti.

Evidencije i baze podataka iz stavka 1. ovoga članka vode se odvojeno za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti, te zbirno.«

Članak 39.

U članku 70. iza riječi: »podataka Fonda« dodaju se riječi: »iz članka 69. ovoga Statuta«.

Članak 40.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Osim Statuta Fond ima sljedeće opće akte

1. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda,

2. Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika

sredstava Fonda,

3. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda i ugovorenih prava i obveza,

4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda,

5. Pravilnik o plaćama i naknadama,

6. Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,

7. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

8. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Fonda,

9. Pravilnik o radu,

10. Pravilnik o zaštiti na radu,

11. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,

12. Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

13. Pravilnik o radu pisarnice,

14. Pravilnik o unutarnjem nadzoru,

15. Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu,

16. i druge opće akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 1.,2. i 3. ovoga članka donosi Upravni odbor uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za energetiku.

Pročišćeni tekst Statuta, te opće akte iz stavka 1. podstavka 4., 5., 6. i 7. donosi Upravni odbor.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. donosi direktor Fonda. Direktor Fonda donosi i druge opće akte ako je na to ovlašten posebnim propisom ili odlukom Upravnog odbora.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravni odbor na pisani i obrazloženi zahtjev.«

Članak 41.

Naziv XVII. glave i XVII. glava mijenjaju se i glase:

»XVII. SLUŽBENA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 74.

Službenom tajnom u poslovanju Fonda smatraju se:

– podaci koji se kao službena tajna saznaju od tijela javne vlasti,

– podaci koji se odnose na poslove koji se obavljaju s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane ili Ministarstvom unutarnjih poslova, ako su označeni kao tajni podaci,

– podaci iz ponuda na javne natječaje ili dražbe i to do objave rezultata javnog natječaja odnosno dražbe,

– podaci koji su internim aktom Fonda proglašeni službenom tajnom.

Članak 75.

Profesionalnom tajnom u poslovanju Fonda smatraju se:

– osobni podaci radnika Fonda,

– planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine Fonda,

– podaci koji su internim aktom Fonda proglašeni profesionalnom tajnom.

Članak 76.

Podatke koji predstavljaju službenu ili profesionalnu tajnu drugim osobama smiju dati na uvid direktor i osoba koju on za to ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja službene odnosno profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju službene ili profesionalne tajne neposredno skrbi direktor i po njemu druga ovlaštena osoba Fonda.

Članak 77.

Nakon prestanka rada u Fondu zaposlenici Fonda dužni su čuvati službene ili profesionalne tajne Fonda.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Opći akti Fonda iz članka 72. ovoga Statuta uskladit će se s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu istih.

U roku iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor utvrdit će pročišćeni tekst Statuta Fonda.

Članak 43.

Ove Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/5

Urbroj: 563-01/69-14-13

Zagreb, 14. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.