Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

NN 71/2014 (11.6.2014.), Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

HRVATSKI SABOR

1335

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Proglašavam Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/90

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 5. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga, nadležnost Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) u dijelu koji se odnosi na regulatorne poslove u području željezničkih usluga i zaštite prava putnika, ovlasti i postupci pred Agencijom, sudska zaštita, suradnja, obavljanje inspekcijskog nadzora u području zaštite prava putnika te druga pitanja vezana uz regulaciju tržišta željezničkih usluga.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34/EU od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora (preinačena) (SL L 343, 14. 12. 2012.; u daljnjem tekstu: Direktiva).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (SL L 315, 3. 12. 2007.; u daljnjem tekstu: Uredba).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

Agencija je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, nacionalno regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije, poštanske usluge i željezničke usluge

naknade za željezničke usluge su naknade koje podnositelj zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta plaća za minimalni pristupni paket, za pristup prugom do uslužnih objekata, naknade za usluge koje se pružaju u tim objektima, naknade za dodatne usluge i naknade za prateće usluge.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/13. i 148/13.) i Uredbom EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.

II. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Načela rada Agencije

Članak 4.

(1) Nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih poslova u području tržišta željezničkih usluga je Agencija.

(2) Nacionalno tijelo odgovorno za provedbu Uredbe iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona je Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno područje željezničkog prometa.

(3) Osnivanje i ustrojstvo Agencije uređuju se ovim Zakonom, zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija te statutom i općim aktima Agencije.

(4) Agencija obavlja regulatorne i druge poslove u području tržišta željezničkih usluga, te poslove zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, u skladu s ovim Zakonom, zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa i zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(5) U obavljanju regulatornih poslova propisanih ovim Zakonom, Agencija će u najvećoj mjeri voditi računa o primjeni pravne stečevine iz područja tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu te prava tržišnog natjecanja Europske unije.

(6) U obavljanju regulatornih poslova propisanih ovim Zakonom Agencija je obvezna poduzimati sve primjerene mjere, primjenjujući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminacije i razmjernosti, kako bi ostvarila regulatorna načela u cilju zaštite prava putnika i promicanja tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga.

(7) Na upravljanje Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija i opći akti Agencije.

Obveze članova Vijeća Agencije u području tržišta željezničkih usluga

Članak 5.

(1) Članovi Vijeća Agencije svake godine do 30. lipnja podnose izjavu Agenciji u kojoj navode da ni oni ni članovi njihove uže obitelji (bračni ili izvanbračni drug člana Vijeća Agencije, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre člana Vijeća Agencije te posvojitelj, odnosno posvojenik člana Vijeća Agencije) nisu vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u reguliranim subjektima na tržištu željezničkih usluga, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u tim subjektima, te da nemaju materijalni interes i/ili poslovni odnos u području željezničkog prometa i željezničkih usluga, niti postoje bilo kakvi izravni ili neizravni interesi koje bi se moglo smatrati takvima da dovode u pitanje njihovu neovisnost i da mogu utjecati na obavljanje bilo koje funkcije.

(2) Uz obvezu iz stavka 1. ovoga članka, izjavu su dužni dostaviti članovi Vijeća i po imenovanju, u roku od 30 dana od dana objave imenovanja u »Narodnim novinama«.

(3) Članovi Vijeća u roku od jedne godine od razrješenja s dužnosti ne smiju prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim stupaju u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme trajanja mandata člana Vijeća bila regulirani subjekt u području tržišta željezničkih usluga. Pravni posao sklopljen suprotno ovoj odredbi smatra se ništetnim, a doneseni pravni akt ništavim.

(4) Članovi Vijeća koji su bili izravno ili neizravno povezani s nekim od reguliranih subjekata u godini prije pokretanja postupka pred Agencijom izuzet će se iz donošenja odluke u postupku koji se odnosi na tog reguliranog subjekta.

(5) Na sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa primjenjuju se odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Odlučivanje u poslovima Agencije iz područja tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika

Članak 6.

(1) Vijeće Agencije u području tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika:

1. odlučuje u poslovima Agencije iz članka 10. i članka 28. točaka 1., 2. i 5. ovoga Zakona

2. daje smjernice i upute ravnatelju i stručnoj službi Agencije te nadzire provedbu tih smjernica i uputa

3. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom Agencije.

(2) Ravnatelj Agencije rukovodi stručnom službom Agencije iz područja tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika te obavlja sljedeće poslove:

1. odlučuje u poslovima Agencije iz članka 28. točke 3. ovoga Zakona

2. predlaže Vijeću Agencije donošenje odluka i drugih upravnih akata iz članka 10. ovoga Zakona

3. priprema Vijeću Agencije prijedloge provedbenih propisa i općih akata Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona

4. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom Agencije.

Financiranje rada

Članak 7.

(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije koji se donosi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija, i to od godišnje naknade koju je obvezan plaćati upravitelj infrastrukture za obavljanje poslova Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda od željezničkih usluga koje je ostvario u prethodnoj godini.

(2) Iznos godišnje naknade za obavljanje poslova Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga upravitelj infrastrukture naplaćuje od željezničkih prijevoznika sukladno postotku od bruto prihoda iz stavka 1. ovoga članka i pravilnika iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Izračun i visina naknade te način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija, najkasnije do kraja godine za sljedeću kalendarsku godinu, na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije za sljedeću kalendarsku godinu.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije.

(5) Ako Agencija ostvari višak prikupljenih sredstava u odnosu na ostvarenje godišnjega financijskog plana Agencije, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

Izvješće o radu

Članak 8.

Godišnje izvješće o radu Agencije u odnosu na tržište željezničkih usluga obuhvaća podatke o stanju razvoja tržišta željezničkih usluga i ostvarivanju regulatornih načela i ciljeva, o postupcima pokrenutim po zahtjevu stranaka, o postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti, podatke mjerodavne za prikaz razvoja tržišta željezničkih usluga, podatke o postupcima vezanim za prava i obveze putnika te druge podatke mjerodavne za provedbu propisa kojima se uređuje tržište željezničkih usluga.

III. REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Regulatorna načela i ciljevi

Članak 9.

U obavljanju regulatornih poslova propisanih ovim Zakonom i zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa u svrhu osiguranja načela funkcioniranja tržišta željezničkih usluga Agencija je dužna poduzimati sve primjerene mjere kako bi ostvarila sljedeće regulatorne ciljeve:

1. Agencija promiče tržišno natjecanje na tržištu željezničkih usluga osobito na sljedeće načine:

– sprječavanjem narušavanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja, osobito u smislu prethodne (ex ante) regulacije tržišta željezničkih usluga

– uklanjanjem prepreka pristupu i funkcioniranju tržišta

– poticanjem učinkovite uporabe željezničke infrastrukture.

2. Agencija promiče interese korisnika željezničkih usluga osobito na sljedeće načine:

– osiguravanjem pristupa željezničkim uslugama svim podnositeljima zahtjeva u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje željezničkog prometa

– osiguravanjem transparentnog postupanja upravitelja infrastrukture, operatora uslužnog objekta i željezničkog prijevoznika koje će osigurati predvidivost funkcioniranja tržišta

– osiguravanjem pravne zaštite podnositelja zahtjeva u odnosu na upravitelja infrastrukture i operatora uslužnog objekta kroz jednostavan i pristupačan postupak rješavanja sporova.

3. Agencija pridonosi razvoju jedinstvenog europskog tržišta željezničkih usluga osobito na sljedeće načine:

– suradnjom i razmjenom informacija s regulatornim tijelima tržišta željezničkih usluga drugih država članica

– suradnjom s Europskom komisijom s ciljem usklađenja zajedničkih načela i prakse.

Nadležnost Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga

Članak 10.

(1) U nadležnosti Agencije su sljedeći regulatorni i drugi poslovi povodom zahtjeva stranaka:

1. rješavanje u postupku po prigovoru u vezi s:

a) izvješćem o mreži, kao i svim izmjenama i dopunama, postupkom donošenja nacrta izvješća o mreži i izvješća o mreži, uključujući načela, kriterije i uvjete koji su u njemu utvrđeni, metodologijom, visinom i strukturom za određivanje naknada za željezničke usluge i drugim uvjetima za pristup na željezničku infrastrukturu, željezničkim uslugama i industrijskim kolosijecima koji služe ili bi mogli služiti za potrebe više od jednog krajnjeg korisnika

b) postupkom primjene izvješća o mreži

c) postupkom dodjele kapaciteta

d) uvjetima za pristup, pristupom i naknadom za željezničke usluge, a posebno u slučaju kada operator uslužnog objekta ne udovolji zahtjevu za kapacitetom kako je to propisano zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa, a ne postoji izvediva alternativa

2. rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza putnika koja uključuje kabotažu

3. rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluga javnog prijevoza putnika

4. davanje odobrenja za naplatu naknade u slučaju nedostatnosti kapaciteta na određenim dijelovima infrastrukture tijekom razdoblja zakrčenosti

5. davanje mišljenja na ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

6. davanje mišljenja o utjecaju odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju visine naknade za željezničke usluge na tržištu željezničkih usluga

7. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva

8. u drugim slučajevima određenim ovim Zakonom.

(2) U nadležnosti Agencije su sljedeći regulatorni i drugi poslovi po službenoj dužnosti:

1. nadzor stanja tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga, a posebno u vezi sa stavkom 1. točkom 1. ovoga članka

2. definiranje razumnog roka iz članka 19. ovoga Zakona

3. nadzor nad pregovorima između podnositelja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i upravitelja infrastrukture o visini infrastrukturnih naknada

4. u drugim slučajevima određenim ovim Zakonom.

Prikupljanje podataka

Članak 11.

(1) U provođenju postupaka iz nadležnosti regulacije tržišta željezničkih usluga Agencija ima pravo zatražiti podatke od upravitelja infrastrukture, podnositelja zahtjeva i bilo koje uključene treće strane.

(2) Zatražene se informacije dostavljaju u razumnom roku koji odredi Agencija, koji ne smije biti duži od mjesec dana. Iznimno Agencija može odobriti vremenski ograničeno produljenje tog roka koje ne smije biti duže od 15 dana.

(3) Informacije koje se moraju dostaviti Agenciji uključuju sve podatke koje Agencija zatraži u okviru svoje funkcije žalbenog tijela i svoje funkcije nadziranja tržišnog natjecanja na tržištima željezničkih usluga. To uključuje podatke koji su potrebni za statističke svrhe i za potrebe praćenja tržišta.

(4) Upravitelj infrastrukture i operator uslužnog objekta dužni su Agenciji dostaviti sve potrebne informacije o naknadama za željezničke usluge te moraju dokazati da su naknade za željezničke usluge obračunate sukladno metodologiji i strukturi za izračun naknade utvrđenim u izvješću o mreži.

(5) Agencija je ovlaštena po potrebi provoditi revizije ili pokrenuti vanjske revizije upravitelja infrastrukture, operatora uslužnih objekata, i prema potrebi, željezničkih prijevoznika radi provjere sukladnosti s odredbama o odvajanju računovodstva kako je ono utvrđeno zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa.

(6) Redovite troškove postupka iz stavka 5. ovoga članka, osim upravnih pristojbi, snosi Agencija. U slučaju kad su revizijom utvrđene nepravilnosti, troškove njezina provođenja snosi subjekt nad kojim se provodi postupak revizije.

(7) Agencija je ovlaštena zatražiti od upravitelja infrastrukture, operatora uslužnih objekata i svih prijevoznika ili drugih tijela koja u cijelosti ili dijelom obavljaju različite vrste željezničkog prijevoza ili upravljanje infrastrukturom da dostave sve ili dio računovodstvenih informacija navedenih u Prilogu I. ovoga Zakona, a koji je sastavni dio ovoga Zakona, na onoj razini detalja koja se smatra potrebnom i razmjernom.

Postupak po prigovoru

Članak 12.

(1) Podnositelj zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta protiv odluke, postupka, radnje ili propuštanja radnje, ako je postojala obveza na istu, koji su doveli ili su mogli dovesti do diskriminacije, ograničavanja ili sprječavanja pristupa tržištu ili nezakonitog postupanja, upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili operatora uslužnog objekta može podnijeti prigovor Agenciji, a osobito u vezi s:

a) izvješćem o mreži kao i njegovim izmjenama i dopunama, postupkom donošenja nacrta izvješća o mreži i izvješća o mreži, a posebno načela, kriterije i uvjete koji su u njemu utvrđeni, metodologijom, visinom i strukturom za određivanje naknada za željezničke usluge, i drugim uvjetima za pristup na željezničku infrastrukturu, željezničkim uslugama i industrijskim kolosijecima koji služe ili bi mogli služiti za potrebe više od jednog krajnjeg korisnika

b) postupkom primjene izvješća o mreži

c) postupkom raspodjele kapaciteta

d) uvjetima za pristup, pristupom i naknadom za željezničke usluge, a posebno u slučaju kada operator uslužnog objekta ne udovolji zahtjevu za kapacitetom kako je to propisano zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa, a ne postoji izvediva alternativa.

(2) Na postupak iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Osnovna svrha usluge međunarodnog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu

Članak 13.

(1) Željeznički prijevoznik koji namjerava obavljati međunarodni prijevoz putnika koji uključuje kabotažu dužan je o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva za dodjelu kapaciteta izvijestiti Agenciju i upravitelja infrastrukture.

(2) Agencija je dužna o namjeri podnošenja zahtjeva za dodjelu kapaciteta međunarodnog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu, osigurati informiranost svih nadležnih tijela koja su uključena u obavljanje prijevoza putnika ili bi mogla imati kakav interes povezan s ovim zahtjevom isticanjem informacije na svojim službenim mrežnim stranicama Agencije i na drugi prikladan način.

(3) Zahtjev Agenciji za ocjenjivanje osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza putnika može podnijeti željeznički prijevoznik koji dokaže da nova usluga može utjecati na njegovo poslovanje ili upravitelj infrastrukture.

(4) Pri ocjenjivanju osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza putnika, Agencija će u obzir uzeti kriterije kao što su: udio prijevoza domaćih odnosno međunarodnih putnika u ostvarenom prihodu od prijevoza, udio domaćih odnosno međunarodnih putnika u ostvarenoj količini prijevoza, duljina trase međunarodnog prijevoza putnika te druge kriterije.

(5) Agencija će o zahtjevu donijeti odluku najkasnije u roku od 45 dana od dostave urednog zahtjeva, u kojoj će utvrditi je li osnovna svrha usluge prevoziti putnike između kolodvora smještenih u različitim državama članicama Europske unije.

(6) Protiv odluke Agencije može se pokrenuti upravni spor.

Ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika

Članak 14.

(1) Kada Agencija utvrdi da je osnovna svrha usluge iz članka 13. ovoga Zakona prevoziti putnike između kolodvora smještenih u različitim državama članicama, nadležno tijelo koje je sklopilo ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, ministarstvo nadležno za željeznički promet, upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik koji izvršava ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika mogu zatražiti ocjenu ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika.

(2) Agencija će na temelju objektivne ekonomske analize i unaprijed utvrđenih kriterija donijeti odluku o ugrožavanju ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika.

(3) Pri ocjeni mogućnosti ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju javnih usluga, Agencija će uzeti u obzir unaprijed utvrđene kriterije kao što su utjecaj na profitabilnost svih usluga koje su obuhvaćene ugovorom o obavljanju javnih usluga, uključujući i proizašle utjecaje na neto trošak nadležnog državnog tijela koje je sklopilo taj ugovor, potražnja putnika, određivanje cijena karata, aranžmani vezani za izdavanje karata, mjesto i broj kolodvora s obiju strana granice te vrijeme i učestalost obavljanja nove predložene prijevozne usluge te druge kriterije.

(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka uz zahtjev su obvezna dostaviti Agenciji sve podatke koji su potrebni za donošenje odluke.

(5) Agencija će najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zatražiti podatke i započeti savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Agencija će o zahtjevu donijeti obrazloženu odluku, u razumnom roku, a najkasnije u roku od 45 dana od dostave urednog zahtjeva, te će se ista dostaviti svim strankama u postupku.

(7) Agencija će u svojoj odluci odrediti rok i uvjete pod kojima nadležno tijelo koje je sklopilo ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, ministarstvo nadležno za željeznički promet, upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik koji izvršava ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika i željeznički prijevoznik koji je zatražio uslugu koja je predmet postupka mogu tražiti preispitivanje odluke od strane Agencije.

(8) Protiv odluke Agencije može se pokrenuti upravni spor.

Zakrčena željeznička infrastruktura

Članak 15.

Na temelju zahtjeva upravitelja infrastrukture koji je zbog zakrčenosti kapaciteta izradio plan povećanja kapaciteta i namjerava nastaviti ubirati dodatak za zakrčenost, Agencija će odlučiti o naplaćivanju dodatka imajući u vidu ostvarenje svrhe određene propisom kojim se uređuje područje željezničkog prometa.

Mišljenja Agencije

Članak 16.

(1) Na zahtjev ministarstva nadležnog za željeznički promet, Agencija je dužna u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dati mišljenje na ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom. U svom mišljenju Agencija će se očitovati o utjecaju i posljedicama sadržaja ugovora i postupka njegova sklapanja na stanje na tržištu željezničkih usluga.

(2) Agencija je dužna, u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, Vladi Republike Hrvatske dostaviti mišljenje o utjecaju odluke o smanjenju visine naknade za željezničke usluge minimalnog pristupnog paketa na tržište željezničkih usluga.

(3) Ne dovodeći u pitanje ovlasti tijela odgovornih za pitanja državnih potpora, Agencija može na temelju poslovnih knjiga dati ocjenu o pitanjima državnih potpora o kojima tim tijelima podnosi izvještaj.

Prethodna suglasnost na imenovanje

Članak 17.

Agencija je dužna u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dati prethodnu suglasnost na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva ako su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik povezana društva.

Postupak po službenoj dužnosti

Članak 18.

(1) Radi ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovoga Zakona Agencija može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.

(2) Ne dovodeći u pitanje ovlasti tijela za tržišno natjecanje, Agencija će analizirati i pratiti stanje tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga.

(3) Agencija može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i iz svih razloga utvrđenih u članku 12. ovoga Zakona, pri čemu nije vezana rokovima.

(4) Ako Agencija ocijeni da se inicijativa za pokretanje postupka po službenoj dužnosti odnosi na postupanje koje ima neznatan učinak na funkcioniranje tržišta željezničkih usluga, Agencija će donijeti rješenje kojim utvrđuje da ne postoji javni interes za pokretanje postupka i isto dostaviti podnositelju inicijative.

Razuman rok

Članak 19.

(1) Agencija će po službenoj dužnosti pozvati operatora uslužnog objekta, u slučaju da isti u podacima izvješća o mreži nije označio rok za odgovor na zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i uslugama u tom objektu, da to učini i odrediti mu rok.

(2) U slučaju kad operator uslužnog objekta odredi rok iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena provjeriti opravdanost tako određenog razumnog roka.

(3) Ako operator uslužnog objekta nije postupio po nalogu iz stavka 1. ovoga članka, rok će na osnovi prikupljenih podataka odrediti Agencija.

Nadzor naknada za željezničke usluge

Članak 20.

(1) Agencija nadzire postupanje upravitelja infrastrukture i operatora uslužnog objekta kod određivanja i primjene naknade za korištenje željezničkih usluga. U izvršavanju ove nadležnosti Agencija je ovlaštena zatražiti sve relevantne podatke, izračune i studije na osnovu kojih se naknade utvrđuju, izračunavaju i naplaćuju.

(2) Pregovori između podnositelja zahtjeva i upravitelja infrastrukture o visini infrastrukturnih naknada dopušteni su samo ako se provode pod nadzorom Agencije. Agencija će intervenirati ako postoji mogućnost da pregovori budu u suprotnosti s odredbama zakona kojim je uređeno područje željezničkog prometa.

(3) Agencija po službenoj dužnosti osobito nadzire kriterije iz Izvješća o mreži za naknadu za rezervaciju kapaciteta.

Odluke Agencije

Članak 21.

(1) U postupcima iz svoje nadležnosti Agencija odlučuje na sjednicama Vijeća Agencije.

(2) Sjednice Vijeća Agencije na kojima se odlučuje o pitanjima iz nadležnosti nisu javne, osim ako je ovim Zakonom propisano drukčije.

(3) Agencija će u svim postupcima voditi računa o zaštiti podataka zaštićenih određenim stupnjem tajnosti.

(4) Agencija će u postupku po prigovoru u roku od mjesec dana zatražiti sve potrebne podatke i započeti savjetovanje sa svim uključenim stranama.

(5) Agencija će u postupcima po prigovoru i u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti u kojima postoje suprotstavljene strane donijeti odluku u roku od 45 dana od dana dostave urednog zahtjeva.

(6) Ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnog tijela za tržišno natjecanje na tržištu željezničkih usluga Agencija je ovlaštena i po službenoj dužnosti odlučivati o odgovarajućim mjerama za otklanjanje diskriminacije protiv podnositelja zahtjeva, narušavanja tržišta i svih drugih nepoželjnih događaja na tom tržištu.

(7) Odluke Agencije dostavljaju se strankama postupka i javno objavljuju na službenim mrežnim stranicama Agencije, vodeći pritom računa o tajnosti poslovnih podataka.

Primjena propisa

Članak 22.

U upravnim postupcima koji su u nadležnosti Agencije primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

Sudska zaštita

Članak 23.

Protiv odluka Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Suradnja u regulaciji tržišta željezničkih usluga

Članak 24.

(1) Agencija je dužna surađivati s tijelom nadležnim za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i s tijelom nadležnim za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i izraditi okvir za razmjenu informacija s ciljem sprječavanja negativnih učinaka na tržišno natjecanje ili sigurnost prometa na željezničkom tržištu.

(2) Agencija daje preporuke tijelu nadležnom za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza o pitanjima koja mogu utjecati na tržišno natjecanje na tržištu željezničkih usluga.

(3) Ako tijela iz stavka 2. ovoga članka odstupe od preporuke Agencije, dužna su u svojim odlukama navesti razloge za takvo postupanje. Isto vrijedi za postupanje Agencije kad preporuku daje tijelo nadležno za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i tijelo nadležno za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza o pitanjima koja mogu utjecati na sigurnost željezničkog prometa.

Suradnja regulatornih tijela država članica Europske unije

Članak 25.

(1) Agencija razmjenjuje informacije o svom radu, načelima i praksi donošenja odluka s drugim regulatornim tijelima država članica Europske unije. Agencija surađuje i na druge načine s ciljem usklađivanja svog odlučivanja.

(2) Radi ostvarenja suradnje, iz stavka 1. ovoga članka, Agencija djeluje u mreži regulatornih tijela država članica pri Europskoj komisiji.

(3) Razmjena informacija među članovima mreže odvija se elektroničkim sredstvima uz poštivanje povjerljivosti poslovnih tajni koje dostave željeznički prijevoznici.

(4) U slučaju postupka po zahtjevu ili postupka po službenoj dužnosti u vezi s pitanjima pristupa ili određivanja naknada koji se odnose na međunarodnu trasu vlaka, kao i u okviru nadziranja tržišnog natjecanja na tržištu vezanom za usluge međunarodnog željezničkog prijevoza, Agencija se savjetuje s regulatornim tijelima svih drugih država članica Europske unije kroz koje prolazi dotična međunarodna trasa vlaka te kada je to primjereno, s Europskom komisijom.

(5) Agencija pruža sve informacije regulatornim tijelima s kojima obavlja savjetovanje, a koje informacije i sama ima pravo tražiti za potrebe postupanja u vezi sa zahtjevom ili postupkom po službenoj dužnosti navedenim u stavku 4. ovoga članka.

(6) Agencija razmatra odluke i pravnu praksu o pitanju suradnje u pogledu sustava za određivanje naknada na više od jedne mreže i pitanju suradnje u raspodjeli infrastrukturnog kapaciteta na više od jedne mreže ili olakšavanja međunarodnog željezničkog prometa.

(7) Agencija samostalno sudjeluje u radu svih asocijacija regulatornih tijela koje djeluju na tržištu željezničkih usluga, a koje svojim radom promiču regulatorna načela i ciljeve.

Suradnja s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja

Članak 26.

(1) Na pitanja u vezi s tržištem željezničkih usluga, koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja primjenjuju se propisi o zaštiti tržišnog natjecanja.

(2) Agencija će surađivati s tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja, i to na način da zahtijeva mišljenje tog tijela ili predlaže pokretanje postupka pred tim tijelom u svim slučajevima sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u skladu s posebnim zakonom kojim je uređena zaštita tržišnog natjecanja.

Savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza robe i putnika

Članak 27.

Agencija se redovito, a u svakom slučaju jednom u dvije godine, savjetuje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza tereta i putnika, kako bi uzela u obzir njihova stajališta o željezničkom tržištu.

IV. ZAŠTITA PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Nadležnost Agencije u području zaštite prava putnika

Članak 28.

U nadležnosti Agencije u području zaštite prava putnika sljedeći su poslovi:

1. provedba Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

2. postupanje po službenoj dužnosti u zaštiti prava putnika

3. rješavanje po prigovoru putnika protiv odluke željezničkih prijevoznika

4. obavljanje inspekcijskog nadzora u području zaštite prava putnika

5. donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona iz nadležnosti Agencije.

Postupak po prigovoru kod željezničkog prijevoznika

Članak 29.

(1) Putnik ima pravo podnijeti prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su propisana Uredbom, ovim Zakonom, općim uvjetima ugovora o prijevozu putnika, zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa i drugim propisima kojima se uređuju prava putnika.

(2) Željeznički prijevoznik dužan je na svojim službenim mrežnim stranicama objaviti postupak koji se primjenjuje po prigovoru putnika. Postupak podnošenja i rješavanja prigovora mora biti u skladu s Uredbom, odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

(3) Prigovor se može izjaviti u roku od 30 dana, i to od dana:

– dostave odluke željezničkog prijevoznika, odnosno

– od dana saznanja za radnju, postupak ili propuštanje kojima putnik drži da su povrijeđena njegova prava.

(4) Nakon isteka roka od 60 dana od dana kada je radnja ili postupak izvršen ili se dogodilo propuštanje ne može se podnijeti prigovor.

(5) Željeznički prijevoznik dužan je dostaviti obrazloženu odluku po prigovoru u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prigovora. U opravdanim slučajevima željeznički prijevoznik može dostaviti obrazloženu odluku unutar roka od tri mjeseca od dana zaprimanja prigovora, uz obvezu prethodnog obavještavanja putnika u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prigovora.

(6) Odluka iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati uputu o daljnjem postupanju pred Agencijom.

Postupak rješavanja prigovora putnika pred Agencijom

Članak 30.

(1) Protiv odluke željezničkog prijevoznika iz članka 29. ovoga Zakona, putnik može podnijeti prigovor Agenciji.

(2) Prigovor Agenciji podnosi se u roku od 15 dana od dana kada je putnik zaprimio odluku željezničkog prijevoznika.

(3) Putnik koji nije zaprimio odluku željezničkog prijevoznika temeljem svog uredno predanog prigovora, ima pravo podnijeti prigovor Agenciji u roku od 45 dana od dana podnošenja prigovora željezničkom prijevozniku.

(4) Na postupke rješavanja prigovora između putnika i željezničkog prijevoznika vezano za prava putnika u željezničkom prometu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 31.

(1) Agencija odlukom rješava po prigovoru putnika u pravilu bez provođenja usmene rasprave.

(2) Agencija donosi odluku o prigovoru u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave urednog zahtjeva.

(3) Željeznički prijevoznik obvezan je postupiti u skladu s odlukom Agencije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Željeznički prijevoznik obvezan je sudjelovati u postupcima rješavanja prigovora i u potpunosti surađivati s Agencijom u svrhu njegova rješavanja te dostavljati sve potrebne podatke, dokumentaciju i očitovanja.

(5) Ako željeznički prijevoznik iz stavka 3. ovoga članka ne postupi po zahtjevu Agencije, Agencija je ovlaštena podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(6) Protiv rješenja Agencije kojim se odlučuje o prigovoru putnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Postupak po službenoj dužnosti

Članak 32.

(1) Agencija je ovlaštena u slučaju potrebe po službenoj dužnosti pokrenuti postupak te naložiti željezničkom prijevozniku, upravitelju kolodvora odnosno stajališta, prodavatelju karata i organizatoru putovanja mjere u svrhu ispunjenja obveza predviđenih Uredbom i drugim propisima kojima se uređuju prava putnika.

(2) Željeznički prijevoznik, upravitelj kolodvora odnosno stajališta, prodavatelj karata i organizator putovanja obvezni su sudjelovati u postupcima iz stavka 1. ovoga članka i u potpunosti surađivati s Agencijom te dostavljati sve potrebne podatke, dokumentaciju i očitovanja.

(3) Ako subjekti iz stavka 2. ovoga članka ne postupe po zahtjevu Agencije, Agencija je ovlaštena za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

(4) Agencija će prilikom pokretanja postupka po službenoj dužnosti uzeti u obzir predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa.

(5) Agencija donosi odluku o mjerama iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su postupiti u skladu s odlukom Agencije iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Protiv rješenja Agencije u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Inspekcijski nadzor

Članak 33.

(1) Agencija je ovlaštena provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom Uredbe, općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika i drugih propisa kojima se uređuju prava putnika.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka provode inspektori koji su ovlašteni radnici Agencije.

(3) Poslovi inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

(4) Radna mjesta s ovlastima inspekcijskog nadzora i podrobnijim uvjetima koje moraju ispunjavati osobe na tim radnim mjestima utvrđuju se općim aktom Agencije.

(5) Radnik Agencije koji je obavio inspekcijski nadzor obvezan je o obavljenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom činjeničnom stanju u pisanom obliku sastaviti zapisnik koji se dostavlja nadziranoj osobi.

(6) U obavljanju inspekcijskog nadzora Agencija ima pravo pregledati i poslovne prostorije, zgrade, opremu, vozni park, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih osoba, koristiti se njihovim tehničkim sredstvima i opremom, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba te obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(7) Inspektor mora imati službenu iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(8) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke te postupanje sa službenom iskaznicom i značkom propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za željeznički promet.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Regulacija tržišta

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako imenuje člana Vijeća Agencije koji je razriješen s dužnosti na stručan ili odgovoran položaj u bilo kojem od reguliranih subjekata u razdoblju od godine dana protivno odredbi članka 5. ovoga Zakona

2. ako ne postupi prema zahtjevu Agencije iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona

3. ako u propisanom ili ostavljenom roku ne postupi u skladu s odlukom ili drugim upravnim aktom Agencije iz članka 21. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je prekršaj počinjen iz koristoljublja kojim je ostvarena imovinska korist, pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu određenom na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine za pravnu osobu ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, poslova ili dužnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine za fizičku osobu ili odgovornu osobu u pravnoj osobi.

(5) Imovinska korist ostvarena prekršajem oduzet će se.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se član Vijeća ako ne dostavi Agenciji izjavu sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Prava putnika

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne postupi prema zahtjevu Agencije za dostavom podataka iz članka 31. stavka 4. i članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne postupi u ostavljenom roku prema odluci Agencije iz članka 31. stavka 3. i članka 32. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja javno u odgovarajućim sredstvima ne objavi odluku o prestanku davanja usluga (članak 7. Uredbe)

2. koja nudi ugovore o prijevozu u ime jednoga ili više željezničkih prijevoznika ako nije na zahtjev putnika pružila sljedeće informacije: opći uvjeti primjenjivi na ugovor o putovanju, vozni red i uvjeti najbržeg putovanja, vozni red i uvjeti najnižih cijena prijevoza, pristupačnost, uvjeti pristupa i dostupnost u vlaku prostora za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti, pristupačnost i uvjeti pristupa za bicikle, dostupnost sjedala u prostorima za pušače i nepušače, u prvom i drugom razredu te dostupnost ležaja i spavaćih kola, bilo kakve aktivnosti koje mogu poremetiti ili odgoditi uslugu prijevoza, dostupnost usluga u vlaku, postupci za potraživanje izgubljene prtljage, postupci za podnošenje prigovora a koje se tiču putovanja za koje predmetni željeznički prijevoznik nudi ugovor o prijevozu (članak 8. stavak 1. Uredbe)

3. koja tijekom putovanja putniku ne pruži sljedeće informacije: usluge u vlaku, sljedeća stajališta, kašnjenja, glavne prijevozne veze koje nude mogućnost presjedanja, zaštita i sigurnost (članak 8. stavak 2. Uredbe)

4. koja na polaznom stajalištu na kojem ne postoji ured ili automat za prodaju karata nije obavijestila putnika o mogućnosti kupovine putnih karata putem telefona ili interneta ili u vlaku, te o načinu takve kupovine, kao i o najbližem željezničkom stajalištu ili mjestu na kojem postoji ured i/ili automat za prodaju putnih karata (članak 9. stavak 5. Uredbe)

5. koja u slučaju kada je bilo očekivano da će kašnjenje u dolasku na konačno odredište temeljem ugovora o prijevozu biti veće od 60 minuta putniku nije odmah pružila izbor između sljedećih mogućnosti: a) povrata ukupnih troškova putne karte, prema istim uvjetima prema kojima je plaćena, za dio ili dijelove neizvršenog putovanja te za dio ili dijelove već izvršenog putovanja koje više ne ispunjava svrhu s obzirom na putnikov izvorni plan putovanja, uključujući, po potrebi, uslugu povratka do prve točke polaska što je prije moguće ili b) nastavka ili preusmjeravanja, u usporedivim uvjetima prijevoza, do konačnog odredišta što je prije moguće; ili c) nastavka ili preusmjeravanja, u usporedivim uvjetima prijevoza, do konačnog odredišta na kasniji datum, prema mogućnostima putnika (članak 16. Uredbe)

6. koja naknadu cijene putne karte u slučaju kašnjenja nije isplatila u roku od mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu (članak 17. stavak 2. Uredbe)

7. koja u slučaju kašnjenja u dolasku i polasku nije obavijestila putnike o situaciji i procijenjenom vremenu polaska i dolaska čim je takva informacija bila dostupna (članak 18. stavak 1. Uredbe)

8. koja u slučaju kašnjenja vlaka u dolasku ili polasku u trajanju duljem od 60 minuta putniku besplatno nije ponudila sljedeće: a) obroke i osvježenja u razumnom odnosu prema vremenu čekanja, ako su dostupni u vlaku ili na stajalištu, ili ako ih se može dostaviti uz razumne uvjete; b) hotelski ili drugi smještaj i prijevoz od stajališta do mjesta smještaja, u slučaju da se javi nužnost za boravkom od jedne ili više noći ili dodatnim boravkom, gdje i kad je to fizički moguće; c) ako je vlak blokiran na pruzi, prijevoz od vlaka do stajališta, do alternativnog mjesta polaska ili do konačnog odredišta, gdje i kad je to fizički moguće (članak 18. stavak 2. Uredbe)

9. koja invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti naplati za rezervaciju ili kartu dodatni trošak (članak 19. stavak 2. Uredbe)

10. koja odbije izvršiti rezervaciju invalidne osobe ili osobe smanjene pokretljivosti ili im odbije izdati kartu ili zahtjeva da u pratnji takve osobe bude druga osoba, osim ako je takvo postupanje nužno zbog pridržavanja pravila pristupa koja su uvedena uz aktivnu uključenost predstavničkih organizacija invalidnih osoba i osoba smanjene pokretljivosti (članak 19. stavak 2. Uredbe)

11. koja ne pruži invalidnoj osobi i osobi smanjene pokretljivosti na njen zahtjev informacije o pristupačnosti željezničkih usluga i uvjetima pristupa željezničkom vozilu te uslugama u željezničkim vozilima (članak 20. stavak 1. Uredbe)

12. koja nakon što odbije izvršiti rezervaciju ili izdati kartu ili odredi nužnost postojanja pratnje invalidnoj osobi ili osobi smanjene pokretljivosti ne obavijesti invalidnu osobu ili osobu smanjene pokretljivosti na njezin zahtjev pisanim putem o razlozima odbijanja izvršenja rezervacije ili izdavanja karte ili određivanja nužnosti postojanja pratnje unutar pet radih dana od odbijanja (članak 20. stavak 2. Uredbe)

13. koja ne osigura besplatnu podršku prilikom odlaska, prolaska ili dolaska invalidne osobe ili osobe smanjene pokretljivosti na stajalištu na kojem ima zaposlenika na način da se osobi omogući korištenje usluge za koju je osoba kupila kartu tako da je se ukrca u vozilo koje odlazi ili iskrca s vozila koje dolazi (članak 22. stavak 1. Uredbe)

14. koja ne osigura lako dostupnu informaciju na stajalištu na kojoj nema zaposlenika o stajalištu u kojoj ima zaposlenika i gdje se invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti može pružiti izravna podrška (članak 22. stavak 3. Uredbe)

15. koja invalidnoj osobi i osobama smanjene pokretljivosti ne pruži besplatnu podršku u vozilu i tijekom ukrcaja i iskrcaja (članak 23. Uredbe)

16. koja ne uspostavi mehanizam za postupanje po prigovorima glede prava i obveza putnika u željezničkom prometu (članak 27. stavak 1. Uredbe)

17. koja ne definira standarde kvalitete usluga koji sadrži najmanje: informacije i putne karte, točnost usluga te opća načela rješavanja problema vezanih uz prekid usluga, otkazivanje usluga, čistoću željezničkog voznog parka i kolodvorskog prostora (kakvoća zraka u vagonima, higijena sanitarnih postrojenja, itd.), ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga, rješavanje prigovora, povrat novca i naknada u slučaju neispunjenja normi kakvoće usluga, pomoć invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti i ne provodi sustav za upravljanje kvalitetom (članak 28. stavak 1. Uredbe)

18. koja na svojim službenim mrežnim stranicama ne objavi izvješće o uspješnosti s obzirom na kvalitetu usluga (članak 28. stavak 2. Uredbe)

19. koja prilikom prodaje karata ne obavještava putnike o njihovim pravima i obvezama u željezničkom prometu (članak 29. stavak 1. Uredbe)

20. koja ne obavijesti putnike na odgovarajući način u stajalištu i u vlaku o podacima za kontakt tijela nadležnog za provedbu Uredbe (članak 29. stavak 2. Uredbe).

(4) Za prekršaje iz ovoga članka može se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Ministar nadležan za željeznički promet donijet će pravilnik iz članka 33. ovoga Zakona u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja pravilnika iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, sredstva za obavljanje poslova regulacije tržišta željezničkih usluga osigurat će Agencija iz svojih prihoda.

(3) Agencija će manjak sredstava za obavljanje poslova regulacije tržišta željezničkih usluga u prijelaznom razdoblju nadoknaditi iz naknade iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u sljedećoj kalendarskoj godini.

(4) Postupci započeti prema odredbama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, br. 79/07., 75/09. i 61/11.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 28. točke 4. i članka 33. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/60

Zagreb, 30. svibnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Prilog I. (uz članak 11.)

Računovodstvene informacije koje se moraju dostaviti Agenciji:

1. Odvajanje poslovnih knjiga

(a) odvojeni računi dobiti i gubitka i bilance stanja za djelatnosti prijevoza robe, putnika i za djelatnost upravljanja infrastrukturom

(b) detaljne i transparentne informacije o pojedinim izvorima i korištenju državnih sredstava i drugih oblika naknada, uključujući detaljan pregled novčanih tokova za poslovne djelatnosti kako bi se utvrdili načini korištenja tih državnih sredstava i ostalih oblika naknada

(c) kategorije troškova i dobiti koje omogućavaju utvrditi eventualno postojanje međusobnog subvencioniranja između djelatnosti iz točke (a), sukladno zahtjevima regulatornog tijela

(d) metodologija koja se koristila za raspodjelu troškova različitim djelatnostima

(e) u slučaju kad je regulirano poduzeće dio grupe, sve pojedinosti o plaćanjima među trgovačkim društvima.

2. Nadzor naknada za pristup prugom

(a) različite troškovne kategorije, posebice pružanje dovoljno informacija o graničnim/izravnim troškovima različitih usluga ili skupina usluga kako bi se mogle nadzirati infrastrukturne naknade

(b) dovoljno informacija kako bi se omogućilo nadziranje infrastrukturnih naknada koje se plaćaju za usluge (ili skupine usluga); ako to zatraži Agencija, te informacije moraju sadržavati i podatke o opsegu pojedinih usluga, cijenama pojedinih usluga i ukupnim prihodima pojedinih usluga koje su plaćali unutarnji ili vanjski klijenti

(c) troškovi i prihodi pojedinih usluga (ili skupina usluga) koristeći relevantnu metodologiju izračuna troškova, kako to zatraži Agencija, kako bi se utvrdili slučajevi određivanja cijena koji bi mogli imati negativan učinak na tržišno natjecanje (međusobne subvencije, bezobzirno određivanje cijena i određivanje previsokih cijena).

3. Pokazatelji financijskog poslovanja

(a) bilanca

(b) izvještaj o ukupnim troškovima

(c) izvještaj o troškovima održavanja željezničke infrastrukture

(d) izvještaj o troškovima upravljanja prometom

(e) račun dobiti i gubitka

(f) bilješke uz financijske izvještaje.

71 11.06.2014 Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga