Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

NN 71/2014 (11.6.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

HRVATSKI SABOR

1336

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/91

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 5. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12. i 80/13.) u članku 1. riječi: »nacionalnog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije i poštanske usluge« zamjenjuju se riječima: »nacionalnog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije, poštanske usluge i željezničke usluge«.

Članak 2.

U članku 1.a stavku 3. riječi: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. podstavku 2. riječi: »Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti«, a riječi: »Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti«.

U stavku 5. riječi: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom te posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga.«.

Članak 5.

Naziv glave II. iznad članka 7. mijenja se i glasi:

»II. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

U članku 7. stavku 1. riječi: »i posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »te posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Skraćeni naziv Agencije je HAKOM.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 4. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga te Statutom Agencije.«.

U stavku 5. riječi: »posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga i Statutom Agencije« zamjenjuju se riječima: »posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga te Statutom Agencije«.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječi: »prava ili ekonomije« zamjenjuju se riječima: »prava, ekonomije ili željezničkog prometa«, a u trećoj rečenici riječi: »elektroničkih komunikacija ili poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga ili željezničkog prometa«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Članovi Vijeća Agencije ne mogu biti državni dužnosnici, osobe koje obnašaju dužnost u tijelima političkih stranaka, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima, niti osobe koje su u radnom odnosu, ostvaruju utjecaj ili obavljaju druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, niti članovi njihovih uprava, nadzornih odbora ili upravnih vijeća, te ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, niti mogu obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa. Na pitanja sprječavanja sukoba interesa u obnašanju dužnosti članova Vijeća Agencije primjenjuje se poseban zakon kojim je uređeno sprječavanje sukoba interesa.«.

U stavku 10. iza riječi: »Zakonom« stavlja se zarez, a riječi: »i posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 3. riječi: »posebnog zakona kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– predlaže Vijeću Agencije donošenje odluka i drugih upravnih akata iz članka 18. ovoga Zakona te posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga,«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga te Statutom Agencije.«.

U stavku 6. riječi: »prava ili ekonomije« zamjenjuju se riječima: »prava, ekonomije ili željezničkog prometa«, a riječi: »u području elektroničkih komunikacija ili poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »u području elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga ili željezničkog prometa«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. utvrđivanje obveza infrastrukturnim operatorima i rješavanje sporova u vezi sa zajedničkim korištenjem elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. rješavanje sporova između krajnjih korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga, utvrđivanje infrastrukturnog operatora na općem dobru i nekretninama drugih osoba te utvrđivanje visine naknade za pravo puta,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Regulatorne i druge poslove u području poštanskih usluga i u području željezničkih usluga Agencija obavlja u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga.«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. podatke u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga,«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

Dosadašnja točka 6., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7. druge podatke mjerodavne za prikaz razvoja tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj,«.

Dosadašnja točka 7., koja postaje točka 8., mijenja se i glasi:

»8. druge podatke u vezi s provedbom ovoga Zakona, posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, te propisa donesenih na temelju tih zakona.«.

U stavku 5. riječi: »i posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »te posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Članak 11.

U članku 14. stavku 1. podstavak 11. mijenja se i glasi:

»– podatke propisane posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga.«.

U stavku 4. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– statističke i druge pokazatelje razvoja tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga,«.

U stavku 6. riječi: »tržišta elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga«.

Članak 12.

U članku 15. stavku 1. riječi: »osoba određenih posebnim zakonom, kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »osoba određenih posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

U stavku 1. podstavku 2. riječi: »elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, poštanskih usluga i željezničkih usluga«.

U stavku 3. riječi: »osobe određene posebnim zakonom, kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »osobe određene posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije iz sljedećih izvora:

1. iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom,

2. iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom,

3. iz naknade za obavljanje drugih poslova Agencije, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

(2) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga.

(3) Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada iz stavka 1. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije najkasnije do kraja godine za sljedeću kalendarsku godinu, na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije za sljedeću kalendarsku godinu.

(4) Naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, pri čemu osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 5. ovoga Zakona.

(5) Agencija će prenijeti višak prikupljenih sredstava u odnosu na ostvarenje godišnjeg financijskog plana Agencije u sljedeću kalendarsku godinu. Iznimno, Agencija može odlučiti o prijenosu viška prikupljenih sredstava u odnosu na ostvarenje godišnjeg financijskog plana Agencije na kraju kalendarske godine u Fond za razvoj mrežnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Fond), koji se osniva pri Agenciji otvaranjem posebnog računa kod banke.

(6) Sredstvima Fonda, u skladu s nacionalnim prioritetima utvrđenima strategijama, programima i provedbenim planovima Vlade Republike Hrvatske, donesenim na temelju ovoga Zakona, može se poticati razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a osobito širokopojasnih mreža koje omogućuju pristup velikim pristupnim brzinama.

(7) Način i postupak provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda, mjerila za dodjelu sredstava Fonda, praćenje utroška dodijeljenih sredstava i druga pitanja u vezi s upravljanjem Fondom propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije.

(8) Vijeće Agencije donosi odluku o dodjeli sredstava Fonda u skladu s pravilima o državnim potporama.

(9) Agencija odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

(10) Obveze Agencije u prvom se redu podmiruju iz njezine imovine, a tek onda iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(11) Agencija ne može, bez prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu, ili sklopiti drugi pravni posao ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla prelazi iznos utvrđen Statutom Agencije.

(12) Financijska izvješća Agencije podliježu godišnjoj reviziji koju obavlja ovlašteni neovisni revizor. Agencija donosi odluku o odabiru revizora u skladu s posebnim propisima o reviziji.«.

Članak 14.

U članku 17. stavku 1. riječi: »posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga«.

Članak 15.

U članku 22. stavku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– postupcima donošenja propisa za provedbu ovoga Zakona koji su u nadležnosti Agencije, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga,«.

Članak 16.

U članku 108. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Na zahtjev nadležnih tijela iz stavka 3. ovoga članka operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju onemogućiti korisnicima usluga uporabu programa za kodiranje (enkripciju) sadržaja komunikacije ili omogućiti nadležnim tijelima iz stavka 3. ovoga članka provedbu mjera za uklanjanje kodiranja (enkripcije) u svrhu osiguranja i održavanja funkcije tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na operatore iz članka 32. stavka 11. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripaja se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije te prestaje s radom.

(2) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom kao Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga.

(4) Članovi Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, kao članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, do isteka razdoblja na koje su imenovani u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12. i 80/13.), te preuzimaju poslove predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga do usklađivanja Statuta Agencije i drugih općih akata Agencije iz članka 18. ovoga Zakona.

(5) Ravnatelj Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, kao ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, do isteka razdoblja na koje je imenovan u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12. i 80/13.).

(6) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlenici Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, kao radnici stručne službe Agencije, te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa, do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona.

(7) Ugovori o radu iz stavka 6. ovoga članka sklopit će se u roku od petnaest dana od dana usklađivanja općih akata Agencije iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 18.

(1) Vijeće Agencije će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut Agencije s odredbama ovoga Zakona i dostaviti ga na prethodnu suglasnost Vladi Republike Hrvatske.

(2) Do usklađivanja Statuta Agencije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Vijeće Agencije će u roku od 60 dana od dana dobivanja prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uskladiti druge opće akte Agencije sa Statutom Agencije.

(4) Do usklađivanja općih akata iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju opći akti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.

Članak 19.

(1) Predsjednik Vijeća Agencije će u roku od petnaest dana od dana dobivanja prethodne suglasnosti iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona podnijeti prijavu za brisanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga iz sudskog registra te prijavu za usklađivanje upisa Agencije u sudskom registru.

(2) Agencija je pravni sljednik Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga te preuzima pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i druga prava i obveze Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga.

(3) Drugu imovinu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, osim imovine iz stavka 2. ovoga članka, preuzima Državni ured za upravljanje državnom imovinom.

Članak 20.

Vijeće Agencije donijet će pravilnik iz članka 13. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, br. 79/07., 75/09. i 61/11.).

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/59

Zagreb, 30. svibnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.