Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

NN 71/2014 (11.6.2014.), Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

71 11.06.2014 Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1339

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM JAMSTVIMA U TRGOVINI SVINJAMA U ODNOSU NA BOLEST AUJESZKOGA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela za provedbu Odluke Komisije 2008/185/EZ od 21. veljače 2008. o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama unutar Zajednice vezano uz bolest Aujeszkoga i kriterijima za dostavu informacija o bolesti (SL L 59, 4. 3. 2008.), pročišćena verzija, posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom Odlukom Komisije 2012/701/EU od 13. studenoga 2012., u daljnjem tekstu: Odluka 2008/185/EZ.

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Odluke 2008/185/EZ je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Članak 3.

Poslove službenog veterinara iz članka 7. stavka 1. Odluke 2008/185/EZ obavlja ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor.

Članak 4.

Za vrijeme prijevoza ili provoza svinje namijenjene državama članicama ili područjima iz Priloga I. ili II. Odluke 2008/185/EZ ne smiju doći u kontakt sa svinjama različitog ili nepoznatog statusa u odnosu na bolest Aujeszkog.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkog i kriterijima za prikupljanje informacija o bolesti (»Narodne novine«, broj 69/2009).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/16
Urbroj: 525-10/0137-14-1
Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.