Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

NN 72/2014 (13.6.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

72 13.06.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1342

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA RESTAURATORSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Uredbi o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 2/97 i 119/2001), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Zavoda je:

– konzerviranje i restauriranje pokretnih i nepokretnih spomenika kulture, te umjetnina i drugih kulturnih dobara, a poglavito: pojedinačnih građevina i građevinskih sklopova; slikarskih djela na zidu, drvu, platnu i drugim materijalima; kiparskih djela od drva, kamena i drugih materijala; predmeta od tekstila i kože; predmeta od metala; predmeta od keramike, stakla i sličnih materijala; ukrasnih elemenata građevina od drva, kamena, štuko-mase, keramike i drugih materijala;

– konzervatorsko i restauratorsko istraživanje nepokretnih i pokretnih spomenika kulture i to: istraživanje stilskih, kulturno-povijesnih i materijalnih svojstava spomenika te istraživanje promjena spomenutih svojstava i njihovih uzroka;

– arheološko istraživanje i to: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološki pregled terena (reambulacija i rekognosciranje), nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija);

– izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata i izvođenja zahvata;

– vođenje stručne dokumentacije;

– izrada idejnog rješenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za obnovu građevine koja je nepokretno kulturno dobro;

– stručni nadzor nad izvođenjem radova obnove građevina koje su nepokretno kulturno dobro;

– stručno vještačenje o stanju spomenika kulture i konzervatorsko-restauracijskim radovima izvršenim na njima od strane drugih osoba i organizacija;

– davanje mišljenja o ispunjavanju stručno-tehničkih uvjeta za obavljanje restauratorske djelatnosti od strane fizičkih ili pravnih osoba, na traženje Ministarstva kulture;

– obavljanje stručnog uvida u izvršenje konzervatorsko-restauratorskih radova registriranih restauratorskih radionica u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, na traženje Ministarstva kulture;

– unaprjeđivanje tehničke zaštite spomenika kulture;

– organiziranje stručnog usavršavanja konzervatora i restauratora;

– razvijanje i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti;

– kupnja i prodaja robe vezano uz djelatnost Zavoda;

– djelatnost nakladnika vezana uz djelatnost Zavoda;

– pružanje usluga informacijskog društva;

– održavanje stručne suradnje s istovrsnim i sličnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.«.

Članak 2.

U članku 5. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Upravno vijeće ima sedam članova od kojih je jedan predsjednik.

Predsjednika i tri člana upravnog vijeća imenuje ministar kulture iz reda stručnjaka u područjima društvenih i tehničkih znanosti iz djelatnosti Zavoda, dva člana biraju stručni djelatnici Zavoda, a jedan član bira se iz reda svih zaposlenika Zavoda sukladno Zakonu o radu. Upravno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova upravnog vijeća.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnivač, stručni djelatnici i radničko vijeće, odnosno radnici mogu i prije isteka mandata razriješiti članove upravnog vijeća koje su imenovali.«.

Članak 4.

U članku 8. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Ravnatelja imenuje i razrješuje ministar kulture.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja što ga raspisuje i provodi upravno vijeće Zavoda, a uz uvjete propisane zakonom i statutom Zavoda.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ravnatelj ima zamjenika kojeg imenuje upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Zamjenik ravnatelja imenuje se na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a uz uvjete propisane statutom Zavoda.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »izvješća o poslovanju Zavoda« dodaju se riječi: »uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture«.

Članak 6.

Hrvatski restauratorski zavod dužan je uskladiti svoj rad, statut i druge opće akte s odredbama ove Uredbe u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/59
Urbroj: 50301-04/04-14-2
Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.