Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske

NN 72/2014 (13.6.2014.), Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1348

Na temelju članka 11. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 133/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA POD NAZIVOM REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM (RCGO) SJEVEROZAPADNE HRVATSKE PIŠKORNICA, STRATEŠKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica (u daljnjem tekstu: RCGO Piškornica) proglašava se strateškim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena sukladno izrađenoj dokumentaciji, iznosi oko 760.000.000,00 kuna.

III.

Nositelj projekta RCGO Piškornica je društvo Piškornica d.o.o.

IV.

Projekt RCGO Piškornica je javni investicijski projekt.

V.

Projekt RCGO Piškornica izgradit će se na području Općine Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija, a s ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske bit će izgrađene i pretovarne stanice na području Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji i Grada Varaždina u Varaždinskoj županiji.

VI.

RCGO Piškornica namijenjen je zbrinjavanju miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske), s ukupno 550.000 stanovnika u 110 gradova i općina. Sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/2005) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (»Narodne novine«, br. 85/2007, 126/2010 i 31/2011), ostvarenje ciljeva predviđeno je uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom putem izgradnje centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini i pretovarnih stanica te sanacijama i zatvaranjem postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske. Centar je sklop više međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu otpada. Unutar RCGO Piškornica planira se izgradnja postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (kapaciteta obrade otpada 150.000 t godišnje), odlagališta za obrađeni otpad, administrativno-servisnog centra i ostalih pratećih sadržaja. Osnovni zadatak RCGO Piškornica je prihvat preostalog miješanog komunalnog otpada, izdvajanje korisnih sirovina, izdvajanje materijala za energetsko iskorištavanje te obrada radi smanjenja količine otpada koji će se trajno odložiti. Radi lakšeg prikupljanja otpada koji će se zbrinjavati u RCGO Piškornica, planirana je i izgradnja dviju pretovarnih stanica u Zaboku i Varaždinu, koje su sastavni dio projekta.

VII.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/2013), centar za gospodarenje otpadom je građevina od državnog značenja za Republiku Hrvatsku. Primjenom najviših tehničko-tehnoloških dostignuća, a uvažavajući relevantne zakonodavne okvire, realizacija ovoga projekta predstavlja značajan doprinos ispunjenju ciljeva u zaštiti okoliša, posebice sektora gospodarenja otpadom, čijem se ispunjavanju Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju sklopljenim s Europskom unijom. Osim navedenog, izgradnjom RCGO Piškornica podići će se kvaliteta života građana i zaštita okoliša na području četiriju županija, doprinijeti održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša, te ujedno stvoriti nova radna mjesta. Projekt RCGO Piškornica zadovoljava sve uvjete za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/225

Urbroj: 50301-05/18-14-1

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.