Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

NN 72/2014 (13.6.2014.), Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

72 13.06.2014 Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova 72 13.06.2014 Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1355

Na temelju članka 207. stavka 5., članka 214. stavka 3., članka 221. stavka 5. i članka 235. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. lipnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O STATUSNIM PROMJENAMA DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje postupak, uvjete i način provođenja statusnih promjena dobrovoljnih mirovinskih fondova, način dostave obavijesti o preoblikovanju te sadržaj obavijesti o pripajanju ili podjeli i način njene dostave članovima fonda.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kako je definirano Zakonom.

Mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond, kako je definirano Zakonom.

PRIPAJANJE FONDOVA

Članak 3.

(1) Zatvoreni fond može se pripojiti zatvorenom ili otvorenom fondu, dok se otvoreni fond može pripojiti samo otvorenom fondu.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, uz zahtjev za odobrenje pripajanja mirovinsko društvo fonda prenositelja prilaže i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

Članak 4.

(1) Osim u slučaju kada isto mirovinsko društvo upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, mirovinska društva fonda prenositelja i fonda preuzimatelja sklapaju u pisanom obliku zajednički Ugovor o pripajanju, nakon što je za svaki fond prenositelj dano pozitivno mišljenje revizora iz članka 223. Zakona i pribavljeno odobrenje Agencije za njegovo pripajanje.

(2) Ugovor o pripajanju iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke iz članka 219. stavka 2. Zakona, a može sadržavati i druge podatke, odnosno uglavke.

SPAJANJE FONDOVA

Članak 5.

(1) Ako se spajaju zatvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem može biti zatvoreni, ali i otvoreni fond.

(2) Ako se spajaju otvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

(3) Ako se spajaju zatvoreni i otvoreni fond, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

Članak 6.

(1) Osim u slučaju kada isto mirovinsko društvo upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, mirovinska društva fondova koji se spajaju sklapaju u pisanom obliku zajednički Ugovor o spajanju, nakon što je za svaki fond dano pozitivno mišljenja revizora iz članka 223. Zakona i pribavljeno odobrenje Agencije za njegovo spajanje.

(2) Ugovor o spajanju iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati odgovarajuće podatke iz članka 219. stavka 2. Zakona, a može sadržavati i druge podatke, odnosno uglavke.

PREOBLIKOVANJE FONDA

Članak 7.

Uz zahtjev za odobrenje preoblikovanja zatvorenog fonda u otvoreni, mirovinsko društvo osim dokumentacije navedene u članku 213. stavak 2. Zakona prilaže i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanom preoblikovanju.

PODJELA FONDA

Članak 8.

Uz zahtjev za odobrenje podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, mirovinsko društvo osim dokumentacije navedene u članku 232. stavak 2. Zakona prilaže i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanoj podjeli.

OBAVIJEST O PREOBLIKOVANJU

Članak 9.

Mirovinsko društvo svoju obvezu obavještavanja članova zatvorenog fonda u skladu s člankom 214. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,

2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,

3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

OBAVIJEST O PRIPAJANJU

Članak 10.

(1) Mirovinsko društvo svoju obvezu obavještavanja članova fonda prenositelja u skladu s člankom 221. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,

2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,

3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, osim podataka propisanih člankom 221. stavak 2. Zakona, obavijest članovima fonda prenositelja sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

OBAVIJEST O PODJELI

Članak 11.

(1) Mirovinsko društvo svoju obvezu obavještavanja članova fonda koji se dijeli u skladu s člankom 235. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,

2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,

3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, osim podataka propisanih člankom 235. stavak 2. Zakona, obavijest članovima sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/50

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb 6. lipnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.