Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine

NN 72/2014 (13.6.2014.), Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1356

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5. i članka 26. stavka 4. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13; dalje u tekstu: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. lipnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O ULAGANJIMA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju:

– sadržaj izjave o načelima ulaganja,

– dodatni uvjeti koje mora ispunjavati imovina za isplatu dokupljenih mirovina u koju je društvu za dokup imovine dopušteno ulagati,

– dodatna ograničenja ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina i način izračuna izloženosti.

Sadržaj izjave o načelima ulaganja

Izjava o načelima ulaganja

Članak 2.

(1) Društvo za dokup mirovine je dužno sastaviti izjavu o načelima ulaganja koja mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. stratešku alokaciju imovine za isplatu dokupljenih mirovina s obzirom na prirodu i trajanje obveza iz ugovora o dokupu mirovine,

2. metode/tehnike mjerenja rizika ulaganja,

3. mjeru tolerancije prema pojedinim rizicima,

4. implementirane strategije, procedure, postupke i mjere upravljanja rizicima.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je izjavu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji na zahtjev.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je o sadržaju izjave iz stavka 1. ovoga članka u pisanom obliku obavijestiti korisnika dokupljene mirovine prilikom sklapanja ugovora o dokupu mirovine, kao i prilikom svake njezine promjene u skladu s člankom 24. stavkom 1. Zakona.

Dodatni uvjeti koje mora ispunjavati imovina za isplatu dokupljenih mirovina

Načela ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina

Članak 3.

(1) Imovina za isplatu dokupljenih mirovina ulaže se u skladu s izjavom o načelima ulaganja iz članka 2. ovoga Pravilnika, pravilima struke te načelima opreznog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Kod ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina, društvo za dokup mirovine uzima u obzir vrstu poslova koje obavlja uz uvažavanje načela sigurnosti, isplativosti i utrživosti ulaganja te smanjenja rizika raspršenošću ulaganja.

(3) Ako Agencija ocjeni da ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina ne odgovaraju načelima iz stavka 2. ovoga članka, može od društva za dokup mirovine zahtijevati usklađenje u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Sigurnost ulaganja

Članak 4.

(1) Ulaganje imovine za isplatu dokupljenih mirovina mora kontinuirano ispunjavati ekonomski i pravni aspekt sigurnosti.

(2) Ekonomski aspekt sigurnosti podrazumijeva očuvanje vrijednosti uložene imovine gdje se za ocjenu sigurnosti, uz uvažavanje načela raspršenosti, isplativosti i utrživosti ulaganja, uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

– trajanje obveza s osnove ugovora o dokupu mirovine,

– rizičnost ulaganja,

– očekivani prinos,

– trgovanje na uređenom tržištu ili na drugim mjestima trgovanja u smislu propisa koji uređuju tržište kapitala,

– kreditni rejting izdavatelja financijskih instrumenata.

(3) Pravni aspekt sigurnosti podrazumijeva neograničenu mogućnost korištenja i raspolaganja imovinom odnosno pravima koja iz nje proizlaze.

Isplativost ulaganja

Članak 5.

Društvo za dokup mirovine prilikom ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina dužno je rukovoditi se načelom isplativosti ulaganja, uz uvažavanje načela sigurnosti, raspršenosti i utrživosti ulaganja. Ulaganje imovine za isplatu dokupljenih mirovina isplativo je ako je moguće uz realne pretpostavke dokazati da je očekivani prinos na takvom ulaganju u skladu s očekivanim tržišnim prinosom imovine sa sličnom razinom rizika.

Utrživost ulaganja

Članak 6.

Društvo za dokup mirovine prilikom ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina dužno je rukovoditi se načelom utrživosti ulaganja, uz uvažavanje načela sigurnosti, raspršenosti i isplativosti ulaganja. Imovina za isplatu dokupljenih mirovina utrživa je ako se brzo može prodati odnosno unovčiti u kratkom roku, u skladu s prirodom i trajanjem obveza iz ugovora o dokupu mirovine.

Raspršenost ulaganja

Članak 7.

(1) Društvo za dokup mirovine prilikom ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina dužno je rukovoditi se načelom raspršenosti ulaganja imovine kojemu je cilj očuvanje vrijednosti imovine te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja.

(2) Društvo za dokup mirovine prilikom ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina uz uvažavanje načela sigurnosti, isplativosti i utrživosti ulaganja, uzima u obzir sljedeće kriterije:

– ulaganje u različite izdavatelje financijskih instrumenata, različita zemljopisna područja u kojima izdavatelji imaju svoja sjedišta i/ili različite djelatnosti i područja poslovanja u kojima izdavatelji posluju,

– specifične vrste rizika i profil izdavatelja, odnosno rizik gubitka i umanjenja vrijednosti pojedine vrste imovine,

– očekivani prinos,

– vremenski horizont ulaganja te

– korelaciju između različitih vrsta ulaganja.

Interni akti o ulaganjima

Članak 8.

(1) U okviru politika i procedura za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika poslovanja, društvo za dokup mirovine donosi interne akte o ulaganjima kojima određuje strategiju ulaganja, načela ulaganja, organizaciju, postupak ulaganja, praćenje i izvještavanje o ulaganjima.

(2) Interni akti o ulaganjima iz stavka 1. ovoga članka osobito sadržavaju:

– načela i ciljeve ulaganja te pripadajuće računovodstvene politike,

– metode praćenja načela, smjernice za ulaganja, kao i način provedbe zakonskih i podzakonskih odredbi uz naglasak na način praćenja dozvoljenih ulaganja, ograničenja ulaganja i izračuna izloženosti u skladu s ograničenjima ulaganja,

– opise korištenih metoda vrednovanja,

– upute, ograničenja, dozvoljene vrijednosti koje se utvrđuju na temelju individualne procjene rizika,

– opis procedure ulaganja,

– organizacijsku strukturu: definiciju zadataka, nadležnosti i odgovornosti pojedinih organizacijskih jedinica,

– opis zadataka osoba nadležnih za ulaganje,

– stručna znanja i kvalifikacije osoba nadležnih za ulaganja,

– opise načina internog izvještavanja između organizacijskih jedinica te vremensko razdoblje i rokove izvještavanja,

– načine obavljanja nadzora i provjere procedure ulaganja, odnosno uspostavu odgovarajućih internih kontrolnih mehanizama radi osiguranja prepoznavanja potencijalnog rizika i utvrđivanja rizika te mjere za sprječavanje rizika i kumulaciju značajnih rizika,

– pravila vezana uz organizaciju, čuvanje i dostupnost računovodstvene i druge dokumentacije vezane uz ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(3) Provedbu politike ulaganja društvo za dokup mirovine osigurava i odgovarajućim organizacijskim ustrojem u skladu s vrstom, opsegom i složenosti poslovanja društva za dokup mirovine.

(4) Interni akti ulaganja društva za dokup mirovine moraju biti u skladu sa svim važećim propisima.

(5) Društvo za dokup mirovine dužno je odluku o ulaganju imovine za isplatu dokupljenih mirovina donijeti u skladu sa svojim internim aktima o ulaganjima i na temelju prethodno obavljene procjene izdavatelja čije prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca namjerava steći, kreditne institucije s kojom namjerava sklopiti depozit odnosno druge ugovorne strane s kojom namjerava sklopiti transakciju s izvedenim financijskim instrumentom. Društvo za dokup mirovine dužno je dokumentirati sve procjene temeljem kojih je donesena odluka.

(6) Društvo za dokup mirovine dužno je najmanje jednom godišnje obaviti procjene izdavatelja, kreditnih institucija i drugih ugovornih strana iz stavka 5. ovoga članka u koje je uložilo imovinu za isplatu dokupljenih mirovina te o tome voditi evidenciju.

(7) Društvo za dokup mirovine dužno je Agenciji na njezin zahtjev dostaviti odluku o ulaganju i dokumentirane procjene izdavatelja prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, te kreditnih institucija i drugih ugovornih strana iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Dodatna ograničenja ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina i način izračuna izloženosti

Ograničenja ulaganja s obzirom na vrstu imovine

Članak 9.

Društvo za dokup mirovine može steći najviše:

1. 10% jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 25. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona,

2. 10% jednog izdanja instrumenata tržišta novca iz članka 25. stavka 1. točaka 2.,3. i 4. Zakona,

3. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona,

4. 10% jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira bez prava glasa iz članka 25. stavka 1. točke 5. Zakona,

5. 20% udjela u pojedinom fondu iz članka 25. stavka 1. točke 6. Zakona,

6. 10% udjela, poslovnih udjela ili pojedinog izdanja dionica u pojedinom fondu iz članka 25. stavka 1. točke 7. Zakona,

7. izloženost u vrijednosti od 30% jamstvenog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 25. stavka 1. točke 8. Zakona ulaganjem u depozite.

Ograničenje ulaganja u druge oblike imovine uz prethodnu suglasnost Agencije

Članak 10.

(1) Ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina u druge oblike imovine dopuštena su samo uz suglasnost Agencije u skladu s člankom 25. stavkom 4. Zakona.

(2) U slučaju kada se ulaganja iz stavka 1. odnose na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište iz članka 26. stavka 1. točke 11. Zakona, a koje društvo za dokup mirovine namjerava steći, njihov izdavatelj mora imati registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a.

(3) Društvo za dokup mirovine može steći najviše 5% jednog izdanja prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Država članica je država članica Europske unije odnosno država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Ograničenje ulaganja u nekretnine

Članak 11.

(1) Ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina u nekretnine dopuštena su samo ako u trenutku ulaganja u zemljišnoknjižnim ulošcima odnosnih nekretnina ne postoje nikakva ograničenja u pravnom prometu odnosno raspolaganju, zabrane opterećenja ili otuđenja niti stvarna prava kojima su nekretnine opterećene.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je voditi evidenciju nekretnina za svaku pojedinu nekretninu koju je klasificiralo kao imovinu za isplatu dokupljenih mirovina, a koja treba sadržavati:

– zemljišnoknjižni izvadak,

– izvadak iz katastra,

– dokaz o osiguranju nekretnine,

– presliku ugovora o kupoprodaji,

– izračun i osnove izračuna vrednovanja,

– procjenu vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka,

– slike nekretnine, opis nekretnine koji ovisno o vrsti nekretnine sadržava primjerice godinu izgradnje, podatke o adaptaciji, račun građevinskih radova za novo izgrađene nekretnine, broj stanova i prostorija, ako nije obuhvaćeno procjenom stalnog sudskog vještaka.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je redovito ažurirati evidencije iz stavka 2. ovoga članka, a najmanje jednom godišnje.

Način izračuna izloženosti

Članak 12.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u udjele UCITS fondova iz članka 25. stavka 1. točke 6. Zakona, ako je upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda, izračunavati na način da udjele UCITS fonda tretira kao pozicije u ulaganjima UCITS fonda te ih na taj način uključiti u izračun ograničenja ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Ako nije upoznato sa strukturom ulaganja UCITS fonda, društvo za dokup mirovine dužno je izračunavati ograničenja ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina na način:

1. da strukturu ulaganja UCITS fonda temelji na pretpostavci da UCITS fond najprije ulaže u kategoriju imovine koja prema politici ulaganja propisanoj prospektom i pravilima UCITS fonda predstavlja najrizičniju kategoriju imovine UCITS fonda te potom ulaže u druge manje rizične kategorije imovine padajućim redoslijedom do ispunjenja ukupnih ograničenja ulaganja. Tako dobivena pozicija u UCITS fondu tretirat će se kao pozicija u pretpostavljenim ulaganjima UCITS fonda, i

2. da uzme u obzir najveću posrednu izloženost koja može proizaći iz ulaganja UCITS fonda tako da proporcionalno poveća poziciju u pretpostavljenim ulaganjima do razine najveće moguće izloženosti u pojedinom pretpostavljenom ulaganju u skladu s politikom ulaganja propisanom prospektom i pravilima UCITS fonda.

(3) Za potrebe izračuna izloženosti udjelima UCITS fondova u koje je uložilo imovinu za isplatu dokupljene mirovine, društvo za dokup mirovine može koristiti izvještaje i izračun društva za upravljanje ili depozitara dotičnih UCITS fondova.

(4) Društvo za dokup mirovine dužno je posrednu izloženost pojedinim vrstama imovine u smislu Zakona kroz ulaganja u izvedene financijske instrumente iz članka 25. stavka 1. točke 9. Zakona, kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu temeljne imovine, izračunavati na način da izvedene financijske instrumente tretira kao pozicije u temeljnoj imovini izvedenog financijskog instrumenta te ih na taj način uključiti u izračun ograničenja ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/52

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 6. lipnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.