Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 72/2014 (13.6.2014.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1358

Na temelju članka 38. stavka 8., članka 41. stavka 10. i članka 45. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. lipnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) detaljnije propisuje:

1. uvjete za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo), dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva i postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

2. sadržaj programa vođenja poslova Društva, postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave Društva koji predstavlja program,

3. uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora Društva.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 2.

(1) Član uprave Društva može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 38., 39. i člankom 41. stavkom 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

(2) Kandidat za člana uprave Društva mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, radno iskustvo i dobar poslovni ugled za upravljanje Društvom.

Stručne kvalifikacije i sposobnost za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 3.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 38. stavkom 1. točkom 1. Zakona potrebne za obavljanje funkcije člana uprave Društva ima osoba koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu.

(2) Odredba iz stavka 1. točke b. ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Osim uvjeta propisanog stavkom 1. ovoga članka, osoba mora imati položen ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja Društva ili drugi međunarodno priznati stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji odobri Agencija.

Radno iskustvo

Članak 4.

(1) Kandidat za člana uprave ima iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva iz članka 38. stavka 2. Zakona ako ima:

1. najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima u Društvu koje čini radno iskustvo u obavljanju funkcije člana uprave, zamjenika člana uprave, prokurista i/ili u rukovođenju organizacijskim dijelovima Društva, mirovinskog društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ili

2. najmanje pet godina iskustva u rukovođenju poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva, a koje čini radno iskustvo u rukovođenju poslovima, prvenstveno u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama ili tijelima javne vlasti kojima su financijski poslovi temeljni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost, a za koje poslove Agencija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

(2) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 1. ovog članka.

Dobar poslovni ugled

Članak 5.

Prilikom procjene dobroga poslovnog ugleda propisanog člankom 38. stavkom 1. točkom 2. Zakona potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave Društva uzet će se u obzir:

1. ispunjava li kandidat uvjete propisane člankom 38. stavak 1. točkama 3., 4., 5., 6. 7. i 8. Zakona,

2. je li mu izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva,

3. financijsko stanje kandidata, njegovi poslovni rezultati u dosadašnjem radu i rezultati trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju,

4. je li protiv kandidata:

a) pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak, je li potvrđena optužnica ili izrečena ne/pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo ili prekršaj propisan Zakonom ili iz:

– Zakona o trgovačkim društvima,

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o leasingu,

– Zakona o preuzimanju dioničkih društava

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

– Zakona o kreditnim institucijama,

– Zakona o računovodstvu,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima i prekršajima iz navedenih zakona,

b) je li pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12) navedena u članku 38. stavak 1. točka 8. Zakona ili za kaznena djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju tim kaznenim djelima,

5. postojanje sukoba interesa propisanog člankom 39. Zakona,

6. je li do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave dobio otkaz ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa i koji su bili razlozi za prestanak radnog odnosno drugog pravnog odnosa sa prijašnjim poslodavcem,

7. je li evidentiran na listama dužnika porezne uprave i registra kreditnih obveznika (HROK) ili je u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države,

8. nagrade i priznanja dobivena za dosadašnji rad, objavljene radove iz područja financija, stručna predavanja iz područja financija, preporuke i sl.,

9. ako je moguće, na temelju dosadašnjeg ponašanja osobe opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave Društva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 6.

(1) Kandidat za člana uprave Društva podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva i u zahtjevu navodi svoje osobne podatke, odnosno ime i prezime, djevojačko prezime, država, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište i boravište, OIB, trajanje mandata i nadležnosti člana uprave za koje traži odobrenje, a uz zahtjev je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno tijela nadležnog za imenovanje članova uprave Društva koja sadrži:

– bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu Društva,

– funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, te obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata,

2. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca,

3. presliku dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja, a u slučaju inozemne isprave (diplome) dostavlja se i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

4. dokaz o položenom međunarodno priznatom stručnom ispitu iz područja upravljanja investicijama, ako nema položen ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja Društva odnosno licenciju Agencije za upravljanje Društvom iz članka 209. Zakona,

5. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu, (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio i na kojim funkcijama, razdoblje rada, opis poslova) te razini znanja hrvatskog jezika i pisma,

6. odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj radni staž,

7. potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta), a vezano uz odredbu članka 38. stavka 2. Zakona,

8. strani državljanin treba priložiti odgovarajuću ispravu potrebnu za zasnivanje radnog odnosa u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

9. program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje.

10. ispunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva (Prilog broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika), s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

11. pisanu suglasnost nadzornog odbora Društva za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u tom Društvu, u kojoj su navedeni osobni podaci kandidata za člana uprave (ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, prebivalište, OIB), trajanje mandata i nadležnosti člana uprave za koje kandidat traži izdavanje odobrenja Agencije.

12. Uvjerenje nadležnog tijela:

a) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak, je li potvrđena optužnica ili izrečena ne/pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo ili prekršaj propisan Zakonom ili iz:

– Zakona o trgovačkim društvima,

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o leasingu,

– Zakona o preuzimanju dioničkih društava

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

– Zakona o kreditnim institucijama,

– Zakona o računovodstvu,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenih zakona,

b) da kandidat nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12) navedena u članku 38. stavak 1. točka 8. Zakona ili za kaznena djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju tim kaznenim djelima,

Kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz točke 12., dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

13. potvrda nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza,

14. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisani aktom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi.

(2) Preslike isprava i izjave iz ovog članka dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika, strane isprave i izjave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(3) Kada je ista osoba ponovno kandidat za člana uprave Društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 3., 4., 6. i 7. iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručne kvalifikacije, sposobnost, radno iskustvo i dobar poslovni ugled kandidata.

(5) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

Sadržaj programa vođenja poslova Društva

Članak 7.

(1) Program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje (propisan člankom 41. stavkom 6. Zakona) dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

a) kratak opis stanja u Društvu te organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

b) opis okruženja u kojem Društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

c) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

d) projekcije financijskih izvještaja (izvještaj o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti) Društva i izvještaja o adekvatnosti kapitala (izračun iznosa kapitala, jamstvenog kapitala i granica solventnosti) za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva i pravilnikom koji propisuje adekvatnost kapitala Društva te dostavljene uz program u pisanom i u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju,

e) opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

f) detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u Društvu,

g) opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima Društvo može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom načina identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja rizicima.

h) opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

i) plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti Društva,

j) opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave Društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

k) opis predviđenog sustava interne revizije, aktuarske funkcije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) Društva sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

l) pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

m) opis plana izdvajanja poslova na treće osobe, ako takav plan postoji,

n) u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave Društva dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) Program vođenja poslova Društva u pisanom obliku mora imati datum i biti vlastoručno potpisan od strane kandidata za člana uprave, imenovanog ovlaštenog aktuara Društva i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva čiji je kandidat za člana uprave.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata za člana uprave

Članak 8.

(1) Agencija će utvrditi ispunjava li kandidat zakonske uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane člankom 38. Zakona i uvjete propisane ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje Društvom i konkretne kompetencije, njegov poslovni ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja Društvom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) Agencija ocjenjuje program vođenja poslova Društva uzimajući u obzir je li u programu jasno postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja Društva i propisa koji uređuju poslovanje Društva, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnost pretpostavki programa,

– postavljene ciljeve i strategije za ostvarenje ciljeva,

– planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju i

– usklađenost planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(3) U slučaju kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova Društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(4) Agencija će kod ocjenjivanja sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova Društva uzeti u obzir i:

– znanje i kvalitetu predstavljanja programa,

– poznavanje propisa koji se primjenjuju na poslovanje Društva,

– poznavanje rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo Društvo,

– poznavanje vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa Društva,

– poznavanje sustava interne revizije, sustava unutarnjih kontrola poslovanja Društva i aktuarske funkcije.

Članak 9.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave Društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore Društva koje ima upravni odbor i izvršne direktore.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

Poslovni ugled i stručne kvalifikacije člana nadzornog odbora

Članak 10.

(1) Na članove nadzornog odbora Društva osim uvjeta iz članka 45. Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 3. stavaka 1. i 2. i članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora Društvo je dužno najkasnije u roku od 8 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju člana nadzornog odbora dostaviti Agenciji izjavu osobe predložene za izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora Društva na obrascu iz Priloga broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora ovjerenim kod javnog bilježnika. Ako je izjava sastavljena na stranom jeziku, Agenciji se dostavlja i prijevod te izjave na hrvatski jezik od ovlaštenoga sudskog tumača.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/55

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 6. lipnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG BROJ 1.

UPITNIK

ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno kandidat za člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva. Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

OSOBNI PODACI KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum, mjesto i država rođenja:

Adresa prebivališta (država, grad, ulica):

Adresa boravišta (država, grad, ulica):

OIB:

Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

PODACI O MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU U KOJEM STE KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE:

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronska pošta (e-mail):

Internetska stranica:

PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:

Tvrtka i sjedište:

OIB:

Telefon:

Faks:

Elektronička pošta (E-mail):

Internetska stranica:

Navesti gdje je sve kandidat za člana uprave radio/radi te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA, NAZIV RADNOG MJESTA/FUNKCIJE SA OPISOM POSLOVA:

Razdoblje

Subjekt gdje ste radili/radite

Radno mjesto/funkcija i poslovi na kojima ste radili/radite

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom iz članka 38. stavkom 1. točkom 8. Zakona ili za kaznena djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenog zakona?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta. te stanje sudskog postupka na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

2. Jeste li kazneno osuđivani za druga kaznena djela osim onih iz prethodnog pitanja?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta. te stanje sudskog postupka na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

3. Je li protiv Vas pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak, je li potvrđena optužnica ili izrečena ne/pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo ili prekršaj propisan Zakonom ili iz:

Zakona o trgovačkim društvima,

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o leasingu,

– Zakona o preuzimanju dioničkih društava

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

– Zakona o kreditnim institucijama,

– Zakona o računovodstvu,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima i prekršajima iz navedenih zakona.

NE

DA

Ako je odgovor DA navedite: podatke o presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, odnosno prekršajnom djelu i prekršajnim sankcijama i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih/prekršajnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta te stanje sudskog postupka na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

4. Jeste li dioničar/vlasnik udjela u osnivaču i/ili mirovinskom osiguravajućem društvu i postoje li bilo kakvi drugi financijski odnosi (zajmovi i sl.) s osnivačem ili dioničarom u mirovinskom osiguravajućem društvu?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

5. Jeste li član nadzornog odbora, uprave ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavljate:

6. Ispunjavate li uvjete iz članka 39. Zakona (sukob interesa)?

DA

NE

7. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište

Oblik povezanosti:

8. Jesu li trgovačka društva ili druge pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave ili nadzornog ili upravnog odbora ili kao izvršni direktor ili prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka predstečajne nagodbe, prisilne likvidacije ili stečaja ili im je oduzeto odobrenje za rad?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

9. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave, nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna nadzorna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad mirovinskog osiguravajućeg društva i drugih trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

10. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva?

NE

DA

Ako DA, navedite:

11. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor mirovinskog osiguravajućeg društva ili od strane drugih nadležnih tijela ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test), odnosno je li Vam neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na području financija?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

12. Jeste li ikad dobili otkaz ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa i zašto?

NE

DA

Ako je odgovor DA navedite od koga i kada ste dobili otkaz, na kojoj ste funkciji bili u vrijeme dobivanja otkaza i razloge otkaza.

13. Ispunjavate li uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za obavljanje funkcije člana uprave dioničkog društva?

DA

NE

14. Je li nad Vašom imovinom kao dužnika pojedinca otvoren, vodi se ili je proveden stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe?

NE

DA

Ako DA navedite koji postupak je otvoren, kada i razloge njegovog provođenja.

15. Nalazite li se na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto.

16. Je li nad Vašom imovinom bio ili jeste pokrenut ovršni ili stečajni postupak, likvidacija ili postupak osobnog bankrota?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani i zašto.

17. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

18. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuje, u slučaju imenovanja za člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva, Agenciju neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren!

Ime i prezime kandidata:

___________________________________

Vlastoručni potpis kandidata:

___________________________________

Mjesto i datum:

___________________________________


PRILOG BROJ 2.

IZJAVA

O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

kojom ja __________ (ime/prezime/djevojačko prezime) rođen/a ________ (datum rođenja) s prebivalištem u _________________, _________ (državljanstvo), broj putovnice __________ (za strane državljane) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem i potpuno jamčim da ispunjavam sve uvjete za člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva propisane odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i pripadajućeg Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva i Zakona o trgovačkim društvima te da prihvaćam izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva ______(tvrtka i sjedište mirovinskog osiguravajućeg društva i OIB).

Ova Izjava služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor, odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadzornog tijela za mirovinska osiguravajuća društva i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.

Potpisnik ove Izjave ujedno izjavljuje da je upoznat s činjenicom da davanjem lažne izjave čini kazneno djelo.

U _________(mjesto) __________(datum)

__________________________

Vlastoručni potpis kandidata

Potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren!

72 13.06.2014 Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva