Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

NN 72/2014 (13.6.2014.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1359

Na temelju članka 16. stavka 4., članka 24. stavka 2., članka 28. stavka 2. i članka 35. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. lipnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje:

1. dokumentaciju i informacije koje se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo),

2. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu i kriterije na temelju kojih Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela i

3. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela Društva u drugoj pravnoj osobi i kriterije na temelju kojih Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj Društvo namjerava steći ili povećati kvalificirani udjel.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 2.

(1) Ako Društvo još nije osnovano, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji podnose osnivači.

(2) Ako je Društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava Društva.

(3) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad Društva dužan je u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navesti predmet poslovanja iz članka 9. stavka 1. Zakona za čije obavljanje traži odobrenje Agencije.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad priložiti:

1. statut Društva s ispravom na temelju koje je statut usvojen (izjava članova), u obliku javnobilježničke isprave,

2. popis članova odnosno dioničara Društva sa navedenim podacima: ime i prezime, OIB i prebivalište i boravište sa preslikom osobne iskaznice ili putovnice, odnosno tvrtka ili naziv, OIB i sjedište s izvodom iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, s izjavom svakog od njih:

a) je li povezana osoba s drugim članom Društva u smislu članka 3. točke 26. do 32. Zakona, a ako jest opisati način povezanosti,

b) o ukupnom nominalnom iznosu dionica i postotnom udjelu s kojim sudjeluje u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva te opisom porijekla njegovih financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva, a dužan je priložiti dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo njegovih financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva,

c) ima li poreznih dugova i je li nad njim otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak prisilne likvidacije ili postupak predstečajne nagodbe,

3. isprave koje iskazuju financijski položaj svih članova Društva koji su stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu i to:

a) pravna osoba dostavlja financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je član Društva osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je član Društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, a fizička osoba dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o visini ostvarenih dohodaka za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva,

b) potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

4. popis kandidata za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora Društva s njihovim izjavama propisanim člankom 16. stavkom 1. točkom 3. Zakona, ovjerenim kod javnog bilježnika,

5. izjavu koju daju kandidati za članove nadzornog odbora Društva, u skladu s pravilnikom Agencije koji propisuje uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva,

6. organizacijsku strukturu i poslovni plan Društva sastavljen u skladu s člankom 16. stavkom 2. Zakona za sljedećih pet poslovnih godina,

7. projekcije izvještaja i izračuna iz članka 16. stavka 2. točaka 3., 4. i 5. Zakona za sljedećih pet poslovnih godina, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva i pravilnikom koji propisuje adekvatnost kapitala Društva i dostavljene uz program u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju,

8. opis sustava upravljanja rizicima,

9. opis planiranog izdvajanja poslova na pružatelja usluge u smislu članka 63. Zakona, uključujući vrstu poslova koje bi Društvo izdvojilo, vrijeme izdvajanja i podatke o pružatelju usluga,

10. potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li Društvo sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati,

11. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,

12. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za rad Društva propisanih Zakonom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(2) Namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, a kandidat za člana uprave Društva Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u skladu s pravilnikom Agencije koji propisuje uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, jer o navedenim zahtjevima Agencija može istodobno odlučivati pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Društvu.

(3) Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Izjave i preslike isprava na hrvatskom jeziku dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(4) Dioničko društvo koje mijenja predmet poslovanja i podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Društva, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad osim dokumentacije propisane odredbama ovoga članka prilaže i financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja.

(5) Ako dioničko društvo iz stavka 4. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava tog društva dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad

Članak 4.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

1. odluku glavne skupštine o proširenju predmeta poslovanja Društva na poslove koji su predmet zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad,

2. dokumentaciju propisanu člankom 3. stavkom 1. točkama 7. do 9. ovoga Pravilnika, potpisanu od strane uprave Društva i potvrdu ovlaštenog aktuara sukladno s člankom 3. stavkom 1. točkom 10. ovoga Pravilnika,

3. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu Agenciji je dužna podnijeti svaka pravna osoba ili fizička osoba ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj) koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u Društvu ako bi to stjecanje rezultiralo time da dosegnu ili premaše prag od 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima Društva ili da Društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja. U zahtjevu trebaju biti navedeni:

1. ime i prezime, djevojačko prezime, država, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište i boravište, OIB, za namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište i OIB za namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba,

2. ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Agencije,

3. adresu u Republici Hrvatskoj za primanje pismena Agencije.

(2) Pravna osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca,

2. ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela s popisom pravnih i fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela u namjeravanom stjecatelju ili javnobilježnička isprava o popisu prisutnih na posljednjoj glavnoj skupštini dioničara namjeravanog stjecatelja te sljedeći podaci o dioničarima odnosno vlasnicima udjela u namjeravanom stjecatelju: ime i prezime, prebivalište i OIB, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište i OIB te ukupni nominalni iznos udjela odnosno dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima namjeravanog stjecatelja,

3. popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti,

4. financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,

5. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravnog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva,

7. ovjerenu izjavu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja da:

a) u razdoblju od dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela namjeravani stjecatelj nije imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog društva, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

b) namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja propisa nije oduzeto odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,

c) nad namjeravanim stjecateljem nije otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak prisilne likvidacije ili postupak predstečajne nagodbe,

d) ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,

8. uvjerenje nadležnog tijela:

a) da namjeravani stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje Zakona i sljedećih zakona:

– Zakona o trgovačkim društvima,

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o leasingu,

– Zakona o preuzimanju dioničkih društava

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

– Zakona o kreditnim institucijama,

– Zakona o računovodstvu,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima i prekršajima iz navedenih zakona.

b) da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom navedena u članku 24. stavku 1. točki 7. Zakona ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenog zakona.

Kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz ove točke.

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,

10. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,

11. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Fizička osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima,

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivalište i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel,

3. uvjerenje iz kaznene evidencije propisano stavkom 2. točkom 8. ovoga članka, kada nadležno tijelo izdaje takvo uvjerenje, a u suprotnom se dostavlja izjava namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 8. ovoga članka,

4. popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti,

5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja i dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva,

6. isprave koje iskazuju financijski položaj namjeravanog stjecatelja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela uključujući isprave koje potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa te potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o visini ostvarenih dohodaka za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva,

7. ovjerenu izjavu namjeravanog stjecatelja:

a) da je potpuno poslovno sposobna osoba,

b) da u razdoblju od dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela nije imao više od 10 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji, mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

c) da mu zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,

d) da nad njegovom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe,

e) da nije bio na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijela ovim okolnostima,

f) ne obnaša dužnost u državnoj službi, u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,

g) da ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,

8. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,

9. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(4) Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Izjave i preslike isprava na hrvatskom jeziku dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(5) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem Društva, namjeravani stjecatelj je osim dokumentacije propisane odredbama stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, na zahtjev Agencije dužan uz zahtjev priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 29. Zakona.

(6) Dokumentacija iz stavka 5. ovoga članka mora biti dostavljena potpisana od strane odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja iz stavka 2. odnosno od namjeravanog stjecatelja iz stavka 3. ovoga članka i u skladu sa stavkom 4. ovoga članka. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Zahtjev Društva za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi

Članak 6.

(1) Društvo koje namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u drugoj pravnoj osobi što bi rezultiralo time da njegova visina udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima te pravne osobe dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50% ili da ta pravna osoba postane ovisno društvo Društva, dužno je podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima koji namjerava steći u drugoj pravnoj osobi i za koji traži izdavanje odobrenja Agencije i uz taj zahtjev priložiti dokumentaciju navedenu u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika koja se odnosi na pravnu osobu u kojoj Društvo namjerava steći ili povećati kvalificirani udjel.

Kriteriji za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 7.

(1) Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika prema kriterijima propisanim člankom 31. Zakona.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način i u postupku po zahtjevu Društva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi.

Članak 8.

(1) Agencija će procijeniti primjerenost namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika na temelju:

1. dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

i

2. postojanja opravdanih razloga za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da bi predmetno stjecanje kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Agencija će procijeniti financijsko stanje namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika na temelju dokumentacije dostavljene uz zahtjev.

(3) Pri procjeni iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka Agencija će ocijeniti postoje li okolnosti koje ukazuju na činjenicu da bi namjeravano stjecanje moglo negativno utjecati na Društvo tako da bi njegovo daljnje poslovanje i pridržavanje odredbi Zakona i njegovih provedbenih propisa iz bilo kojih razloga moglo biti otežano ili čak onemogućeno.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/56

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 6. lipnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.