Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

NN 73/2014 (16.6.2014.), Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

73 16.06.2014 Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1367

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: ispit), način vođenja evidencije o položenom ispitu te visina naknade za polaganje ispita.

II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA

Članak 2.

(1) Ispit provode Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Komore).

(2) Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje osniva ministar pomorstva, prometa i infrastrukture ( u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog Komora.

(3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana: predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Komora.

(4) Povjerenstvo se odabire s liste članova Povjerenstva, koja se sastoji od 18 članova, i to po šest članova na prijedlog Ministarstva i Komora.

(5) Broj Povjerenstava utvrđuje Predsjednik Povjerenstva ovisno o broju prijavljenih kandidata.

(6) Predsjednika i dva potpredsjednika Povjerenstva određuje ministar s liste članova Povjerenstva.

(7) Mandat Povjerenstva traje četiri godine, istekom kojeg članovi Povjerenstva mogu biti ponovno birani.

Članak 3.

(1) Za članove Povjerenstva mogu se predlagati stručnjaci s visokom stručnom spremom prometnog, pravnog, strojarskog ili ekonomskog smjera i poznavanjem područja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta.

(2) Za člana Povjerenstva ne može biti imenovan: poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen i članovi uže obitelji kandidata (supruga, roditelji, braća, djeca, usvojenici).

Članak 4.

(1) Tehničke i organizacijske pripreme za polaganje ispita obavlja tajnik Povjerenstva

(2) Tajnika Povjerenstva imenuje ministar na prijedlog Komora.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje liste kandidata za ispit,

– utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje ispitu,

– utvrđuje identitet kandidata koji pristupa ispitu,

– utvrđuje raspored pojedinih dijelova ispita,

– provodi ispite i ocjenjuje kandidate,

– utvrđuje uspjeh na ispitu.

Članak 6.

(1) Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima Povjerenstva,

– potpisuje Potvrde o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje cestovnog prijevoza tereta/putnika (u daljnjem tekstu: Potvrda o položenom ispitu).

(2) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za zakonitost provođenja ispita.

(3) Poslove predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti obavlja jedan od potpredsjednika.

Članak 7.

(1) Provjera znanja za stjecanje stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza provodi se na pisanom ispitu.

(2) Ispit se sastoji od:

– općeg dijela,

– posebnog dijela.

(3) Ispitna pitanja sastavlja Povjerenstvo.

Članak 8.

Ispit se polaže iz stručnih područja navedenih u Prilogu 1. dijelu 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300/51 od 14. 11. 2009.).

Članak 9.

(1) Ispit se prijavljuje pisanim putem i to najkasnije 15 dana prije roka određenog za ispit.

(2) Uz prijavu za ispit prilaže se dokaz o uplati naknade za polaganje ispita.

(3) Prijava se podnosi tajniku Povjerenstva.

Članak 10.

Povjerenstvo je dužno uputiti kandidatima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije sedam dana prije početka ispita.

Članak 11.

(1) Rokove za polaganje ispita utvrđuje predsjednik Povjerenstva.

(2) Mjesto polaganja ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

(3) Ispit se u pravilu polaže u četiri ispitna roka: proljetnom, ljetnom, jesenskom i zimskom roku.

(4) Iznimno, ispit se može održati i češće, ovisno o broju prijavljenih kandidata. Ispit se provodi za najmanje pet prijavljenih kandidata. Utvrđeni rokovi za polaganje ispita se objavljuju na web-
-stranicama Komora.

Članak 12.

Ispit se polaže na hrvatskom jeziku.

Članak 13.

Prije polaganja ispita Povjerenstvo utvrđuje identitet kandidata, daje obavijesti o tijeku ispita, trajanju ispita, te vrsti i načinu korištenja dopuštenih pomagala.

Članak 14.

(1) Pisani ispit polaže se četiri sata, a sastoji se od odgovora na postavljena test pitanja, odnosno opisnih odgovora, odnosno izrade rješenja postavljenih zadataka.

(2) Opći dio sadrži pitanja višestrukog izbora, svaki s četirima moguća odgovora, pitanja koja zahtijevaju neposredne odgovore ili kombinaciju obiju metoda, a posebni dio sadrži pismene vježbe/studije slučaja.

(3) Svaki dio ispita iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika traje najmanje dva sata.

(4) Pisani ispit obavlja se pod nadzorom najmanje jednog člana Povjerenstva.

(5) Izrađene pisane radove pregledava i ocjenjuje Povjerenstvo.

Članak 15.

(1) Kandidat koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocijenit će se kao da ispit nije položio.

(2) Ako je kandidat iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, o tome mora obavijestiti tajnika Povjerenstva najkasnije 48 sati prije početka ispita.

Članak 16.

U slučaju narušavanja reda u toku održavanja ispita, kao i pri pokušaju ili izvršenju prijevare kandidat će se udaljiti s ispita, a ispit će se zaključiti s ocjenom »nije položio«.

Članak 17.

Ispit je položio kandidat koji je točno odgovorio na najmanje 60% ukupno postavljenih pitanja i najmanje 50% pitanja iz svakog dijela pisanog ispita.

Članak 18.

(1) Nakon polaganja ispita ispitni rezultati ocjenjuju se ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Nakon položenog ispita izdaje se Potvrda o položenom ispitu, koju potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 19.

Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu dostavlja se kandidatu najkasnije sedam dana nakon ispita.

Članak 20.

(1) Kandidat koji nije zadovoljan uspjehom na ispitu, ima pravo prigovora.

(2) Prigovor na odluku Povjerenstva o uspjehu na ispitu podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Povjerenstva.

(3) Odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela, predsjednik Povjerenstva, donosi u roku od 15 dana od primitka prigovora.

(4) Odluku o ponavljanju ispita predsjednik Povjerenstva može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika.

(5) Ispit ili njegov dio može se ponavljati samo pred Povjerenstvom u izmijenjenom sastavu.

Članak 21.

(1) Kandidat koji nije položio ispit ima pravo ponavljanja ispita.

(2) Kandidat ima pravo ponavljanja ispita u roku ne kraćem od mjesec dana od dana polaganja ispita kada ispit nije položio.

III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 22.

Evidenciju o položenom ispitu vode Komore i dostavljaju je Ministarstvu.

Članak 23.

(1) Evidencija o položenom ispitu sadrži:

– prijavnicu za ispit,

– poziv za pristupanje ispitu,

– popis prijavljenih kandidata,

– zapisnik o ispitu,

– potvrdu o položenom ispitu.

(2) Evidencija o položenom ispitu se može voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Dokumentaciju o položenom ispitu Komore su dužne čuvati trajno.

Članak 24.

Prijavnica za ispit sadrži:

– ime i prezime, te ime oca kandidata,

– datum, mjesto rođenja i adresu stanovanja kandidata,

– državljanstvo,

– naznaku vrste javnog cestovnog prijevoza za koji se polaže ispit (prijevoz tereta ili prijevoz putnika),

– mjesto i datum prijave,

– vlastoručni potpis kandidata,

– dokaz o uplati naknade za ispit.

Članak 25.

Popis prijavljenih kandidata za polaganje ispita sadrži:

– sastav Povjerenstva,

– datum sjednice na kojoj je utvrđena lista kandidata,

– redni broj,

– ime i prezime, te ime oca kandidata,

– mjesto i datum,

– potpis predsjednika Povjerenstva.

Članak 26.

Zapisnik o ispitu sadrži:

– ime i prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja kandidata,

– datum i mjesto u kojem se polaže ispit,

– ime i prezime članova Povjerenstva,

– eventualna upozorenja i opomene izrečene kandidatu,

– potpis članova Povjerenstva.

IV. NAKNADA ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 27.

(1) Za polaganje ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna, na poseban račun otvoren pri Komorama.

(2) U slučaju ponavljanja ispita kandidat je dužan uplatiti iznos iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 28.

Novčana sredstva iz članka 27. ovoga Pravilnika koriste se za naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita i isplatu naknade članovima Povjerenstva, čiju visinu određuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, br.127/2005 i 98/2008), Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 91/2008), Odluka o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine« broj 132/2005 i 91/2008) i Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, broj 91/2008).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/63
Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1
Zagreb, 5. lipnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.