Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

NN 73/2014 (16.6.2014.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

73 16.06.2014 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1368

Na temelju članka 186. stavak 13. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(2) U Evidenciju se upisuju udruga čiji je cilj skrb o socijalno osjetljivim skupinama, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji pružaju socijalne usluge u zasebnoj organizacijskoj jedinici (u daljnjem tekstu: pružatelji socijalnih usluga).

Članak 2.

(1) Evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Evidencija je javna.

(3) Svatko ima pravo uvida u podatke upisane u evidenciju bez dokazivanja pravnog interesa.

Sadržaj evidencije

Članak 3.

Evidencija se sastoji od evidencijskog lista i zbirke isprava.

Evidencijski list

Članak 4.

Evidencijski list vodi se u elektroničkom obliku.

Članak 5.

U evidencijski list upisuju se:

Podaci o pravnoj osobi ili obrtniku

– evidencijski broj (redni broj po redoslijedu upisa u evidenciju)

– vrsta subjekta (pravna osoba ili obrt)

– datum upisa u evidenciju

– naziv pravne osobe ili obrta

– prezime i ime vlasnika obrta

– OIB pružatelja socijalne usluge

– sjedište (županija, mjesto, adresa)

– naziv zasebne organizacijske jedinice koja pruža socijalne usluge

– kontakt telefoni

– kontakt e-mail

– web-stranice i adrese na društvenim mrežama.

Podaci o pružanju socijalnih usluga (popunjavaju se po vrsti socijalne usluge i adresi na kojoj se usluge pružaju)

– vrsta socijalne usluge

– adresa na kojoj se usluga pruža (županija, mjesto, adresa)

– rješenje-licencija (klasa, urudžbeni broj i datum donošenja)

– donositelj rješenja

– datum početka pružanja socijalne usluge

– vrste korisnika kojima se pruža socijalna usluga

– kapacitet pojedine vrste korisnika

– datum prestanka pružanja socijalne usluge.

Zbirka isprava

Članak 6.

(1) Zbirka isprava vodi se za svakog pružatelja socijalnih usluga.

(2) Zbirka isprava sadrži:

– rješenje o upisu u odgovarajući registar,

– rješenje nadležnoga tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija),

– ispis evidencijskog lista,

– sva naknadna rješenja u vezi nastalih promjena.

Upis u evidenciju

Članak 7.

(1) Upis u evidenciju obavlja se na zahtjev pružatelja socijalnih usluga.

(2) Uz zahtjev za upis u evidenciju pružatelj socijalnih usluga dužan je priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija).

Članak 8.

Pružatelj socijalnih usluga dužan je obavijestiti Ministarstvo o početku pružanja usluga, najkasnije u roku od 8 dana od dana početka pružanja usluga.

Članak 9.

(1) Ako je na zahtjev pružatelja socijalnih usluga nadležno tijelo donijelo odluku o prestanku pružanja socijalnih usluga, dužno je o tome obavijestiti Ministarstvo, u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja, radi brisanja iz evidencije.

(2) Ako nadležni inspektor donese rješenje o zabrani pružanja socijalnih usluga pružatelju socijalnih usluga, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja, radi brisanja iz evidencije.

(3) Uz obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka potrebno je dostaviti izvršnu odluku o prestanku pružanja socijalnih usluga.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Ministarstvo je dužno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika omogućiti uvid u podatke upisane u evidencijskom listu, u elektroničkom obliku putem interneta.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/6
Urbroj: 519-06-2/2-14-2
Zagreb, 9. lipnja 2014.

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.