Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata

NN 73/2014 (16.6.2014.), Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1370

Na temelju članka 48.a stavka 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s ministrom branitelja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz članka 48.a stavak 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji u ovom pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje redoviti učenik osnovne škole odnosno redoviti učenik srednje škole:

1. dijete poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6. 7. i 8. Zakona

2. dijete mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona

3. mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona.

Članak 3.

Osoba iz članka 2. ovog pravilnika (u daljnjem tekstu: korisnik) pravo na besplatne udžbenike ostvaruje u obliku novčane naknade.

2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 4.

Pod udžbenicima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se obvezni udžbenici za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva (u daljnjem tekstu: Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.

Članovima kućanstva, u smislu ovog pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 6.

(1) Pod redovitim novčanim prihodima u smislu ovog pravilnika smatraju se:

– prosječna mjesečna neto plaća odnosno naknada plaće s osnova zaposlenja u prosječnome mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– mirovina sa zaštitnim dodatkom i drugim dodacima ili novčana naknada mirovine u prosječnome mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– naknada po osnovi nezaposlenosti u prosječnome mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– rodiljna ili roditeljska novčana naknada ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno prihodi utvrđeni za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

(2) Pri odlučivanju o pravu na besplatne udžbenike redovitim novčanim prihodima ne smatraju se:

– obiteljska invalidnina

– osobna invalidnina

– posebni doplatak

– novčana primanja po propisima o socijalnoj zaštiti

– novčana naknada za tjelesno oštećenje

– doplatak za njegu i pomoć druge osobe

– doplatak za pripomoć u kući

– ortopedski doplatak

– doplatak za djecu

– stipendije, nagrade i druga slična primanja učenika i studenata

– druga stalna mjesečna novčana primanja korisnika odnosno članova njegove obitelji za koja je propisima o njihovu utvrđivanju određeno da se ne uzimaju u obzir kao prihodi pri stjecanju i određivanju prava koja ovise o prihodima.

3. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKEČlanak 7.

Korisnik može ostvariti pravo na besplatne udžbenike ako redoviti novčani prihodi u njegovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne može ostvariti po drugim propisima.

Članak 8.

Korisnik pravo na besplatne udžbenike može koristiti za isti razred samo jedanput.

4. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Članak 9.

(1) Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnome uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnome upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se u razdoblju od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine.

Članak 10.

(1) Osoba iz članka 9. stavka 1. ovog pravilnika dužna je uz popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1) priložiti sljedeće:

– izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

– izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

– broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

– originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan, ako ga podnositelj zahtjeva ima

– pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem:

– izvadak iz matice rođenih za korisnika

– potvrda o prvom upisu u određeni razred tekuće školske godine

– izvršno rješenje o obiteljskoj invalidnini odnosno dokaz o pogibiji, smrti ili nestanku roditelja pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona

– izvršno rješenje o svojstvu mirnodopskoga vojnog ili civilnoga invalida rata čije oštećenje je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona

– uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

– verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu

– dokaz je li korisnik novčanog primanja zbog nezaposlenosti, za sve nezaposlene članove kućanstva starije od 15 godina života

– utvrditi jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu te u kojem iznosu

– pribaviti izvod o vrsti osiguranja na temelju kojeg je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje kako bi se utvrdilo jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni

– potvrda HZZO-a o primanju naknade za bolovanje dulje od 42 dana u prethodnoj godini

– potvrda HZZO-a o primanju rodiljne i roditeljske potpore u prethodnoj godini

– ovjeren popis udžbenika prema Konačnoj listi koji sadrži: ime i prezime korisnika, školsku godinu, razred, odjeljenje, naziv i sjedište škole, naziv udžbenika i autore udžbenika (pribaviti od osnovne odnosno srednje škole u koju je korisnik upisan)

– prema potrebi druge dokaze.

Članak 11.

(1) O zahtjevu za priznavanje prava na besplatne udžbenike odlučuje se rješenjem, koje je prvostupanjsko tijelo dužno dostaviti i Ministarstvu.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Ministarstvo.

5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE

Utvrđivanje iznosa novčane naknade prema računu iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 12.

(1) Korisnik, redoviti učenik osnovne škole odnosno redoviti učenik srednje škole, ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

(2) Prilikom utvrđivanja iznosa novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, iz priloženog računa, uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.

(3) U slučaju kada udžbenici s liste odabranih udžbenika za školu, razred i odjeljenje u koju je korisnik upisan nisu kupljeni u isto vrijeme ili od istog prodavatelja, korisnik prilaže sve račune iz kojih je vidljiva kupnja udžbenika.

(4) Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada iz stavka 1. ovog članka ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade bez priloženog računa iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 13.

(1) Korisnik, redoviti učenik osnovne škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan.

(2) Korisnik, redoviti učenik srednje škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola.

Članak 14.

(1) Prosječne cijene kompleta udžbenika za pojedini razred svih osnovnih škola i prosječnu cijenu kompleta udžbenika za sve razrede svih srednjih škola Ministarstvo utvrđuje nakon objavljivanja Konačne liste.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima tijekom mjeseca lipnja za sljedeću školsku godinu.

6. NAČIN ISPLATE I VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 15.

Novčani iznos utvrđen rješenjem iz članka 11. stavka 1. ovog pravilnika Ministarstvo isplaćuje na tekući račun podnositelja zahtjeva u pravilu u roku od 30 dana od dana izvršnosti tog rješenja.

Članak 16.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vodi evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika prava na besplatne udžbenike.

Članak 17.

Ministarstvo vodi evidenciju korisnika i isplata novčane naknade iz članka 3. ovog pravilnika.

7. PRIVICI UZ PRAVILNIK

Članak 18.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

Obrazac broj 1 – zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

Obrazac broj 2 – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog pravilnika, a nisu okončani pravomoćnim rješenjem, okončat će se prema odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (Narodne novine, broj 57/04.).

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (»Narodne novine«, broj 57/04.).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/14-01/00062

Urbroj: 533-26-14-0001

Zagreb, 9. lipnja 2014.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

73 16.06.2014 Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata 73 16.06.2014 Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata 73 16.06.2014 Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata 73 16.06.2014 Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata 73 16.06.2014 Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata