Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

NN 74/2014 (18.6.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

HRVATSKI SABOR

1393

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/99

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 18/13. i 127/13.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državna komisija odlučuje o naknadi troškova žalbenog postupka i drugim zahtjevima koje su ovlaštene postaviti stranke u žalbenim postupcima. U tim postupcima vrijednost predmeta nije procjenjiva.«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U pogledu zastara u vezi s prekršajima propisanim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U žalbenim postupcima u kojima odluka o žalbi nije donesena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Državna komisija odlučit će u skladu s člankom 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/57

Zagreb, 6. lipnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.