Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

NN 74/2014 (18.6.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

1394

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/98

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 124/09. i 45/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor) (SL L 255, 30/9/2005).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza podstavka 16. dodaju se podstavci 17., 18. i 19. koji glase:

»– potvrda za neometano pružanje usluga na unutarnjem tržištu Europske unije – je potvrda koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama u svrhu neometanog obavljanja profesija i pružanja usluga na teritoriju drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru zapošljavanjem i obavljanjem gospodarske djelatnosti, odnosno samozapošljavanjem, poslovnim nastanom, odnosno privremenim i povremenim pružanjem usluga (u daljnjem tekstu: EU potvrda),

– podnositelj zahtjeva za izdavanje EU potvrde može biti:

a) pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja namjerava u drugoj državi članici obavljati reguliranu profesiju ili

b) pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja namjerava u drugoj državi članici obavljati profesiju koju je obavljala u Republici Hrvatskoj najmanje dvije godine u razdoblju od deset godina prije pružanja usluga, u slučaju da ista profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj, ali je regulirana u državi članici domaćinu,

– nadležno tijelo za izdavanje EU potvrde – je tijelo ili strukovna organizacija ili institucija koja je posebnim propisima ovlaštena za vođenje odgovarajućeg registra i izdavanje potvrda.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat koji po prvi put želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije u Republici Hrvatskoj dužan je o tome izvijestiti nadležno tijelo ili strukovnu organizaciju ili instituciju koja je posebnim propisima ovlaštena za vođenje odgovarajućeg registra, izjavom u pisanom obliku.«.

U stavku 4. iza riječi: »nadležnom tijelu« dodaju se riječi: »za izdavanje EU potvrda u Republici Hrvatskoj«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) EU potvrda izdaje se fizičkoj ili pravnoj osobi s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru želi pružati usluge.

(2) Potvrdom se potvrđuje da je osoba iz stavka 1. ovoga članka poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj, odnosno da je obavljala profesiju najmanje dvije godine u razdoblju od deset godina prije pružanja usluga i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu bavljenja profesijom.

(3) Ministar nadležan za rad će, u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost, pravilnikom propisati sadržaj i izgled EU potvrde te utvrditi popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda.«.

Članak 5.

U članku 17. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Iznimno od članka 13. ovoga Zakona, nadležno tijelo može od kandidata zatražiti da obavi razdoblje prilagodbe ili provjeru osposobljenosti u profesiji ako:

(a) je dužina trajanja osposobljavanja za koje dostavlja dokaz iz članka 13. ovoga Zakona najmanje jednu godinu kraća od one koja se zahtijeva za tu reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj ili

(b) osposobljavanje koje je prošao obuhvaća znatno drukčije sadržaje od onih koje obuhvaća dokaz o formalnoj osposobljenosti koje se traži u Republici Hrvatskoj ili

(c) regulirana profesija u Republici Hrvatskoj sadrži jednu ili više aktivnosti regulirane profesije koje ne postoje u toj profesiji u kandidatovoj državi podrijetla, a ta se razlika odnosi na posebno osposobljavanje koje se traži u Republici Hrvatskoj i koje obuhvaća znatno drukčije sadržaje od sadržaja koje obuhvaća potvrda o kompetencijama ili dokaz o formalnoj osposobljenosti.«.

Dosadašnji stavci 1. do 10. postaju stavci 2. do 11.

Članak 6.

U članku 25. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Nadležno tijelo Republike Hrvatske izdat će potvrdu doktoru medicine, doktoru medicine specijalistu, medicinskoj sestri za djelatnost opće zdravstvene njege, doktoru dentalne medicine, magistru farmacije i primalji koji posjeduju javnu ispravu koja dokazuje formalnu kvalifikaciju iz točaka 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.5.2. i 5.6.2. Priloga V. Direktive 2013/25/EU kojom se mijenjaju odredbe Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, koja potvrđuje da je osoba tijekom svog osposobljavanja, gdje je to primjereno, stekla potrebne kompetencije (znanja i vještine) iz članka 27., članka 32. stavka 3., članka 35. stavka 3., članka 39. stavka 3., članka 42. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 10. do 12. postaju stavci 11. do 13.

Članak 7.

U članku 44. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Fizičkoj osobi koja je završila formalno obrazovanje za veterinara u Republici Hrvatskoj, a namjerava obavljati reguliranu profesiju u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, izdat će se potvrda o formalnoj osposobljenosti u skladu s odredbama Direktive 2005/36/EZ.

(5) Potvrdu o formalnoj osposobljenosti iz prethodnog stavka ovoga članka izdaje nadležna obrazovna institucija koja je izdala diplomu o formalnom obrazovanju za veterinare.«.

Članak 8.

U članku 49. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju kada dokazi o formalnoj osposobljenosti za zdravstvene radnike, doktore medicine, doktore medicine specijaliste, doktore dentalne medicine, doktore dentalne medicine specijaliste, magistre farmacije, medicinske sestre za djelatnost opće zdravstvene njege i primalje koje posjeduju državljani Republike Hrvatske ili državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ne udovoljavaju svim uvjetima minimalne osposobljenosti iz članaka 26., 28., 31., 33., 34., 38., 40. i 41. ovoga Zakona, nadležno tijelo Republike Hrvatske potvrdit će dokaz o formalnoj osposobljenosti, kao dovoljan dokaz, ako potvrđuje uspješan završetak osposobljavanja u Republici Hrvatskoj koje je započelo prije referentnog datuma iz točaka 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.5.2. i 5.6.2. Priloga V. Direktive 2013/25/EU kojom se mijenjaju odredbe Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i izdati će potvrdu u kojoj se navodi da su osobe kojima je izdana stvarno i zakonito obavljale određenu zdravstvenu djelatnost i/ili profesionalnu aktivnost na teritoriju Republike Hrvatske najmanje tri godine uzastopno, unutar pet godina prije njezina izdavanja.«.

Dosadašnji stavci 2. do 11. postaju stavci 3. do 12.

Iza dosadašnjeg stavka 12., koji postaje stavak 13., dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) Nadležno tijelo Republike Hrvatske izdaje potvrdu za državljane Republike Hrvatske ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru čiji profesionalni naziv naveden u dokazu o formalnom obrazovanju stečenom u Republici Hrvatskoj za doktora medicine, doktore medicine specijaliste, doktore dentalne medicine, doktore dentalne medicine specijaliste, magistre farmacije, medicinske sestre za djelatnost opće zdravstvene njege i primalje ne odgovara profesionalnom nazivu (tituli) upisanom za Republiku Hrvatsku u Aneksu V, točkama 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. i 5.6.2. Direktive 2013/25/EU kojom se mijenjaju odredbe Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija. U potvrdi iz ovoga stavka potvrđuje se da je dokaz o formalnoj osposobljenosti izdan na temelju uspješnog završetka obrazovanja, koje je odgovarajuće obrazovanju propisanom člancima 26., 27., 28., 31., 32., 34., 35., 38., 39., 40., 41. i 42. ovoga Zakona i da u Republici Hrvatskoj ima ista profesionalna prava kao i na temelju kvalifikacije čiji je profesionalni naziv upisan za Republiku Hrvatsku.«.

Dosadašnji stavci 13. do 15. postaju stavci 15. do 17.

Članak 9.

U članku 61. riječi: »članak 49. stavak 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »članak 49. stavke 5. i 6.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na državljane Norveške, Lihtenštajna i Islanda danom stupanja na snagu Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 6.a stavka 3. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona ministar nadležan za rad, u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost, donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

U cijelom tekstu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 124/09. i 45/11.) riječi: »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor i Švicarska konfederacija« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/63

Zagreb, 6. lipnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.