Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 74/2014 (18.6.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

74 18.06.2014 Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1399

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14. i 66/14.) tablica iz članka 92. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Popis DTP-a u djelatnosti hitne medicine

Šifra
postupka

NAZIV POSTUPKA

Koeficijent

HM001

Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ

0,38

HM002

Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ (telefonske konzultacije)

0,19

HM003

Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života

1,15

HM004

Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoći

1,15

HM005

Postupak upravljanja timovima na terenu

0,29

HM006

Koordinacija u masovnim nesrećama

1,15

HM008

Prvi pregled hitnog pacijenta

4,81

HM009

Drugi pregled hitnog pacijenta

1,92

HM010

Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta

4,81

HM011

Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta

0,63

HM012

Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta

0,96

HM013

Pregled palijativnog pacijenta

2,40

HM015

Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila

1,00

HM016

Skidanje kacige

1,00

HM017

Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom

0,36

HM018

Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici

0,36

HM019

Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima

0,36

HM020

Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta

0,36

HM022

Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu

0,29

HM023

Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti

0,96

HM024

Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade

0,36

HM025

Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore

0,36

HM026

Čišćenje dišnog puta

0,36

HM027

Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom

0,36

HM028

Aspiracija donjih dišnih puteva

0,36

HM029

Postavljanje orofaringealnog tubusa

0,36

HM030

Postavljanje nazofaringealnog tubusa

0,36

HM031

Postavljanje laringealne maske

0,96

HM032

Postavljanje I-gel maske

0,96

HM033

Endotrahealna intubacija s pripremom

2,12

HM034

Postupak RSI s pripremom

5,00

HM035

Konikotomija

4,00

HM036

Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom

0,36

HM037

Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana

1,92

HM038

Neinvanzivna mehanička ventilacija

1,92

HM039

Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom

0,96

HM040

Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik

0,96

HM041

Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom

0,96

HM042

Pulsna oksimetrija

0,38

HM043

Kapnometrija

0,38

HM044

Vanjska masaža srca

0,96

HM045

Defibrilacija manuelnim defibrilatorom

0,96

HM046

Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom

0,96

HM047

Električna kardioverzija

0,96

HM048

Transkutana elektrostimulacija

0,96

HM049

Postreanimacijska skrb

2,40

HM050

Nadzor vitalno ugroženog pacijenta

2,40

HM051

Postupak stavljanja EKG-a monitoringa

0,36

HM052

Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a

0,96

HM053

Utvrđivanje frenkvencije disanja

0,36

HM054

Mjerenje krvnog tlaka

0,19

HM055

Mjerenje temperature

0,19

HM056

Digitorektalni pregled

0,77

HM057

Urin – test traka

0,19

HM058

U-Glukoza, test traka

0,19

HM059

Određivanje GUK-a glukometrom

0,20

HM060

Postavljanje intravenskog puta

0,19

HM061

Postavljanje intravenskog puta za infuziju

0,19

HM062

Postavljanje intraosealnog puta

0,96

HM063

Aplikacija terapije im.

0,19

HM064

Aplikacija terapije iv.

0,19

HM065

Aplikacija terapije sc.

0,19

HM066

Aplikacija terapije rektalno

0,19

HM067

Aplikacija terapije inhalatorno

0,19

HM068

Aplikacija terapije sublingvalno

0,19

HM069

Aplikacija terapije nazalno

0,19

HM070

Zbrinjavanje politraume

4,00

HM071

Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta

1,92

HM072

Postavljanje Schantzovog ovratnika

0,36

HM073

Imobilizacija trokutastom maramom

0,36

HM074

Imobilizacija na dugoj dasci

0,96

HM075

Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila

0,96

HM076

Imobilizacija na rasklopnim nosilima

0,36

HM077

Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama

0,36

HM078

Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama

0,36

HM079

Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje

0,36

HM080

Imobilizacija kuka

1,15

HM081

Imobilizacija zdjelice

1,15

HM082

Zaustavljenje vanjskog krvarenja

0,36

HM083

Postavljanje tornque-a

0,36

HM084

Zaustavljanje krvarenja iz nosa

0,96

HM085

Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa

0,96

HM086

Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice

1,92

HM087

Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba

0,96

HM088

Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina

0,38

HM089

Zbrinjavanje većih ozljeda/rana

2,12

HM090

Zbrinjavanje opeklina

1,35

HM091

Zbrinjavanje ozeblina

1,35

HM092

Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima

1,15

HM093

Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša

1,92

HM094

Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa

1,92

HM095

Postavljanje nazogastrične sonde

0,96

HM096

Postavljanje urinarnog katetera

0,96

HM097

Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla

0,87

HM098

Oksigenoterapija u kući

0,38

HM099

FAST pregled

1,92

HM100

Vođenje poroda

6,16

HM101

Opskrba novorođenčeta

2,40

HM102

Izdavanje recpata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu

0,10

HM103

Postupak prisilne hospitalizacije

2,31

HM104

Intervencija vezana uz socijalnu problematiku

1,00

HM105

Intervencija na zahtjev policije

1,00

HM106

Pregled na zahtjev policije

1,00

HM107

Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije

0,19

HM108

Vađenje venske krvi na zahtjev policije

0,19

HM109

Uzimanje mokraće na zahtjev policije

0,19

HM110

Ispunjavanje obrasca AUK-2

0,29

HM111

Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika

0,29

HM112

Savjetovanje s pacijentom/obitelji

0,58

HM116

Trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrasca

1,00

HM119

Ispiranje urinarnog katetera

0,36

HM120

Ispiranje želuca

0,60

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/129

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.