Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 74/2014 (18.6.2014.), Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1401

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. lipnja 2014. donosi

PRAVILNIK

O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– obilježja kategorija kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva i obilježja stavki koje ga čine,

– način izračuna granice solventnosti te

– način i rokovi izvještavanja o adekvatnosti kapitala.

(2) Osnova za izračun kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog osiguravajućeg društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog osiguravajućeg društva.

KAPITAL

Obilježja osnovnog i dopunskog kapitala

Članak 2.

(1) Osnovni kapital mora imati sljedeća obilježja:

1. za vrijeme poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva bezuvjetno, neodgodivo i u cijelosti je na raspolaganju za pokriće rizika ili gubitaka,

2. neopterećen je poreznim davanjima, a u protivnom je prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka potrebno uvažiti sve porezne obveze,

3. u slučaju stečaja, odnosno likvidacije mirovinskog osiguravajućeg društva, u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće gubitaka, nakon što su podmirene obveze prema svim drugim vjerovnicima mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Dopunski kapital mora biti umanjen za sve predvidive porezne obveze koje je moguće vrijednosno iskazati.

Osnovni kapital

Članak 3.

(1) Pri izračunu osnovnog kapitala mirovinsko osiguravajuće društvo uzima u obzir sljedeće stavke:

1. temeljni kapital mirovinskog osiguravajućeg društva koji je uplaćen na temelju redovnih dionica i koji je na izvještajni datum upisan u sudskom registru,

2. rezerve kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama:

a. rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njezina oporezivanja koje uključuju:

– zakonske rezerve propisane Zakonom o trgovačkim društvima,

– statutarne rezerve odnosno rezerve koje mirovinsko osiguravajuće društvo utvrdi statutom i

– ostale rezerve propisane Zakonom o trgovačkim društvima,

b. ostale rezerve kapitala koje uključuju iznos uplaćen iznad nominalne vrijednosti pri izdavanju redovnih dionica, iznos ostvaren pri stjecanju i/ili otpuštanju vlastitih dionica te dodatne uplate dioničara mirovinskog osiguravajućeg društva u kapital,

3. zadržanu dobit prethodnih godina i posljednjeg obračunskog razdoblja za koje se raspoređuje dobit, utvrđenu na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja nakon donošenja odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti i neopterećenu bilo kojim budućim obvezama,

4. rezerve iz dobiti iskazane u bilanci koje se mogu koristiti za pokriće gubitaka, ako već nisu raspoređene za raspodjelu korisnicima mirovina (ostale rezerve).

(2) Pri izračunu osnovnog kapitala mirovinsko osiguravajuće društvo kao stavke odbitka uzima u obzir sljedeće stavke:

1. otkupljene vlastite dionice stečene u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,

2. nematerijalnu imovinu koja uključuje osnivačke izdatke, goodwill, licencije, patente i zaštitne znakove, programsku podršku (softver) i ostalu nematerijalnu imovinu,

3. prenesene gubitke prethodnih godina i gubitak tekuće godine utvrđene na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja te gubitak tekućeg obračunskog razdoblja utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

(3) Ako mirovinsko osiguravajuće društvo ostvaruje nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju i ostale negativne neto revalorizacijske rezerve, dužno ih je kao stavku odbitka uzeti u obzir pri izračunu osnovnog kapitala.

Dopunski kapital

Članak 4.

(1) Podređeni financijski instrumenti iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona mogu biti s određenim rokom dospijeća ili s neodređenim rokom dospijeća.

(2) Rezerve iz članka 77. stavka 3. točke 2. Zakona mogu biti rezerve s naslova vrednovanja zemljišta i građevinskih objekata, rezerve s naslova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju i rezerve s naslova vrednovanja ostale imovine pod uvjetom da ne proizlaze iz imovine za pokriće tehničkih pričuva.

Podređeni financijski instrument

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo može podređeni financijski instrument uzeti u obzir kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala, ako uz uvjet iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona ispunjava i sljedeće uvjete:

1. u cijelosti je uplaćen,

2. ugovor između mirovinskog osiguravajućeg društva i podređenog vjerovnika ne sadržava odredbe koje bi vjerovniku omogućile otplatu prije ugovorenog roka dospijeća, osim u slučaju stečaja odnosno likvidacije mirovinskog osiguravajućeg društva,

3. ugovor između mirovinskog osiguravajućeg društva i podređenog vjerovnika može se izmijeniti odnosno dopuniti samo uz prethodnu suglasnost Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da se podređeni financijski instrument odnosi na vrijednosni papir s neodređenim rokom dospijeća, mirovinsko osiguravajuće društvo može takav vrijednosni papir uzeti u obzir kao stavku pri izračunu dopunskog kapitala ako uz uvjet iz članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona ispunjava i sljedeće uvjete:

1. u cijelosti je uplaćen,

2. ne može biti isplaćen na zahtjev imatelja bez prethodne suglasnosti Agencije,

3. dokumentom o izdavanju mora mirovinskom osiguravajućem društvu biti ostavljeno pravo odgode isplate kamata s osnove toga instrumenta,

4. dokumentom o izdavanju mora biti predviđena mogućnost korištenja glavnice i neplaćenih kamata za pokriće gubitaka, istodobno omogućujući mirovinskom osiguravajućem društvu da nastavi poslovanje.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo koje namjerava uključiti podređeni financijski instrument u dopunski kapital dužno je o tome prethodno obavijestiti Agenciju najmanje 30 dana prije namjeravanog uključenja.

(4) Uz obavijest iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. osnovnu dokumentaciju koja se odnosi na podređeni financijski instrument (ugovor, prospekt i sl.),

2. projekciju izračuna adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan kada mirovinsko osiguravajuće društvo namjerava podređeni financijski instrument uključiti u dopunski kapital i

3. projekciju izračuna adekvatnosti kapitala i projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za sljedećih pet poslovnih godina koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s ovim Pravilnikom i pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je podređeni financijski instrument koji prestane ispunjavati uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom isključiti iz izračuna dopunskog kapitala.

Podređeni financijski instrument s određenim rokom dospijeća

Članak 6.

(1) Podređeni financijski instrument s određenim rokom dospijeća mora osim uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. prvotno ugovoreni rok dospijeća mora biti najmanje pet godina,

2. vrijednost mu se tijekom posljednjih pet godina prije dospijeća postupno umanjuje s 20%-tnim kumulativnim diskontom.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo može podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijevremenu otplatu instrumenta iz stavka 1. ovoga članka pri čemu je uz zahtjev dužno priložiti izračun adekvatnosti kapitala prije i nakon otplate. Agencija će dati suglasnost za prijevremenu otplatu samo ako je iz priloženog izračuna vidljivo da će mirovinsko osiguravajuće društvo nakon otplate ispunjavati uvjete adekvatnosti kapitala propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća

Članak 7.

(1) Podređeni financijski instrument s neodređenim rokom dospijeća, osim vrijednosnih papira s neodređenim rokom dospijeća iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, može se otplatiti ako je predviđen petogodišnji otkazni rok, osim ako se taj instrument više ne smatra sastavnim dijelom dopunskog kapitala ili ako je za prijevremenu otplatu dobivena prethodna suglasnost Agencije.

(2) O namjeri prijevremene otplate iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo mora obavijestiti Agenciju najmanje šest mjeseci prije datuma namjeravane otplate i pritom priložiti izračun adekvatnosti kapitala prije i nakon otplate. Agencija će dati suglasnost za otplatu samo ako je iz priloženog izračuna vidljivo da će mirovinsko osiguravajuće društvo nakon otplate ispunjavati uvjete adekvatnosti kapitala propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Stavke odbitka pri izračunu kapitala

Članak 8.

Pri izračunu kapitala, zbroj osnovnog i dopunskog kapitala odnosno jamstveni kapital umanjuje se za sljedeće stavke:

1. sudjelovanje u smislu članka 3. točke 30. Zakona u drugim mirovinskim osiguravajućim društvima, društvima za osiguranje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, društvima za upravljanje i drugim financijskim institucijama, ako adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa,

2. ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u osobe iz točke 1. ovoga članka koja se radi poštivanja adekvatnosti kapitala tih osoba uzimaju u obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima mirovinsko osiguravajuće društvo sudjeluje u smislu članka 3. točke 30. Zakona,

3. nelikvidnu imovinu odnosno imovinu koju nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog osiguravajućeg društva, kao što su dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište i poslovni udjeli u nefinancijskim institucijama.

Način izračuna granice solventnosti

Članak 9.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izračunavati granicu solventnosti posebno za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na način propisan člankom 79. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona na način propisan posebnim propisima koji uređuju te poslove.

NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA O ADEKVATNOSTI KAPITALA

Ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Članak 10.

Mirovinsko osiguravajuće društvo ispunjava uvjete adekvatnosti kapitala ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člankom 80. i člankom 81. stavcima 2. i 3. Zakona.

Sadržaj i oblik izvještaja

Članak 11.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o adekvatnosti kapitala izvještavati na sljedećim obrascima:

1. Izvještaj o izračunu kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac IK-MOD)

2. Izvještaj o izračunu granice solventnosti mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac GS-MOD)

3. Izvještaj o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (obrazac AK-MOD).

(2) Sadržaj i oblik izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Datumi izvještavanja

Članak 12.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 13.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji revidirane izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 14.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u pisanom i elektroničkom obliku. Izvještaji u pisanom obliku moraju biti potpisani od uprave mirovinskog osiguravajućeg društva dok se izvještaji u elektroničkom obliku dostavljaju u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izvještaji iz članka 11. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika moraju biti potpisani i od imenovanog ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o tome izvijestiti Agenciju i dostaviti izvještaje u elektroničkom obliku čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/58
Urbroj: 326-660-14-1
Zagreb, 12. lipnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

74 18.06.2014 Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva 74 18.06.2014 Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva