Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

NN 76/2014 (24.6.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

HRVATSKI SABOR

1415

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/102

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11. i 125/13.) u članku 2. stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 9. stavku 4. riječi: »Hrvatskom savezu zadruga« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 3. riječi: »,upravitelj zadruge te Hrvatski savez zadruga« zamjenjuju se riječima: »i upravitelj zadruge«.

Članak 4.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, iz dobiti utvrđene godišnjim obračunom – zadruga izdvaja i posebno evidentira:

1. najmanje 20% za razvoj zadruge,

2. najmanje 5% u obvezne pričuve sve dok te pričuve ne dosegnu ukupan iznos uloga članova.«.

Članak 5.

U članku 43. stavku 1. točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razloge iz stavka 1. točke 4. ovoga članka rješenjem utvrđuje ured državne uprave na zahtjev člana zadruge ili upravitelja zadruge.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravomoćno rješenje iz stavka 2. ovoga članka ured državne uprave dostavlja nadležnom trgovačkom sudu i ono predstavlja osnovu za pokretanje postupka brisanja zadruge iz sudskog registra po službenoj dužnosti suda.«.

Članak 6.

U članku 46. stavku 1. riječ: »sljednike« zamjenjuje se riječju: »slijednike«.

Članak 7.

Naziv glave VIII. mijenja se i glasi: »HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO«.

Članak 8.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom osniva Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Centar) kao javna ustanova koja usklađuje i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo, sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju zadruga i zadrugarstva u cjelini.

(2) Centar ima status javne ustanove i upisuje se u sudski registar s poslovima i ovlastima utvrđenim ovim Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Centra. Na ustrojstvo, način rada i djelokrug Centra podredno se primjenjuje Zakon o ustanovama.

(3) Na plaće i druge naknade po osnovi rada službenika i namještenika u Centru primjenjuje se Zakon o plaćama u javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

(4) Centar je pravni slijednik Hrvatskog saveza zadruga.

(5) Statut Centra objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(6) Sjedište Centra je u Zagrebu.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 50. mijenja se i glasi: »Poslovi Centra«.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Centar u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

1. prati stanje i rad u području zadrugarstva, prikuplja i analizira podatke i predlaže mjere za unapređenje zadrugarstva,

2. vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza,

3. surađuje sa zadrugama i zadružnim savezima,

4. pruža stručnu i drugu pomoć zadrugama, zadružnim savezima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo,

5. pruža usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima,

6. promiče i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo prema tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave,

7. daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo,

8. organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva,

9. promiče zadrugarstvo i učeničko zadrugarstvo izdavanjem publikacija i drugog promotivnog materijala i na druge načine,

10. promiče suradnju zadruga i zadružnih saveza radi njihova povezivanja, uspostave i razvoja poslovnih odnosa na tržištu,

11. sudjeluje u aktivnostima međunarodne suradnje na području zadrugarstva,

12. izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave o kojima vodi evidenciju, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza,

13. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Centra.

(2) Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza donosi ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

(3) Poslovi iz stavka 1. točaka 2. i 12. obavljaju se kao javne ovlasti, a potvrde, uvjerenja i druge isprave koje izdaje Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo u obavljanju javnih ovlasti su javne isprave.«.

Članak 10.

Članak 50.a briše se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 51. briše se.

Članak 51. briše se.

Članak 12.

Članak 52. briše se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 53. briše se.

Članak 53. briše se.

Članak 14.

Naslov iznad članka 54. mijenja se i glasi: »Tijela Centra«.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj.

(2) Centar može imati i druga tijela čiji se sastav, način osnivanja i djelokrug utvrđuju Statutom.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 54.a mijenja se i glasi: »Upravno vijeće«.

Članak 54.a mijenja se i glasi:

(1) Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana. Predsjednika Upravnog vijeća i trojicu članova imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministarstava na rok od četiri godine te mogu biti ponovno imenovani, a predstavnika zaposlenika Centra bira se na način propisan općim propisima o radu.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, a ostali članovi Upravnog vijeća predstavnici su nadležnih ministarstava i to po jedan iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan iz ministarstva nadležnog za branitelje, jedan iz ministarstva nadležnog za regionalni razvoj, a jedan je član Upravnog vijeća predstavnik zaposlenika Centra.

(3) Način rada Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom.

(4) Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,

– donosi godišnji program rada i financijski plan uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,

– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja, sukladno odredbama Statuta,

– donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja,

– donosi odluku o raspolaganju imovinom u vlasništvu Centra,

– donosi ostale akte u skladu s ovim Zakonom i Statutom,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 54.b mijenja se i glasi: »Ravnatelj«.

Članak 54.b mijenja se i glasi:

»(1) Radom Centra rukovodi ravnatelj. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s najmanje pet godina radnog iskustva, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava ostale uvjete određene Statutom Centra.

(2) Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju provedenog javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.

(3) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja utvrđuje se Statutom.

(4) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata, sukladno odredbama Statuta.

(5) Ravnatelj zastupa i predstavlja Centar i odgovoran je za zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Centra.

(6) Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

– izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana te pribavlja suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,

– izrađuje prijedlog Statuta te pribavlja suglasnost ministra nadležnog na poduzetništvo i obrt,

– izvršava odluke Upravnog vijeća,

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Centra Upravnom vijeću i ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt,

– donosi odluke o radno-pravnim pitanjima službenika i namještenika Centra,

– izrađuje prijedloge akata koje donosi Upravno vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 54.c briše se.

Članak 54.c briše se.

Članak 18.

Naslov iznad članka 54.d briše se.

Članak 54.d briše se.

Članak 19.

Naslov iznad članka 55. mijenja se i glasi: »Sredstva za rad Centra«.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Sredstva za poslovanje i rad Centra osiguravaju se iz prihoda od imovine, naknada za usluge, potpora, donacija i drugih izvora.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi: »Glava VIII.a ZADRUŽNI SAVEZI«.

U članku 56. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Zadružni savezi su pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga.

(3) Statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, ciljevi, poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug, sastav, način i postupak izbora i opoziva tijela, trajanje mandata tijela, zastupanje zadružnog saveza, imovina i raspolaganja istom, način osiguranja sredstava za rad i druga pitanja važna za rad zadružnog saveza«.

(4) Statut zadružnog saveza donosi skupština zadružnog saveza.«.

U stavku 6. riječi: »Hrvatskom savezu zadruga za razvoj zadrugarstva« zamjenjuju se riječima: »Centru za razvoj zadrugarstva«.

Članak 21.

U članku 70. stavku 2. riječi: »Hrvatskog saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centra«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatski savez zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centar«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatski savez zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centar«.

Članak 22.

U članku 70.a stavku 1. riječi: »Hrvatskog saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centra«.

U podstavku 1. riječi: »Hrvatskog saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centra«.

U podstavku 2. riječi: »Predstavničke skupštine, Nadzornog odbora, Upravnog odbora i predsjednika Hrvatskog saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »Upravnog vijeća i ravnatelja Centra«.

U podstavku 3. riječi: »Hrvatskog saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »Centra«.

Članak 23.

U članku 71. stavku 1. točke 6. i 7. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Zadružni savezi dužni su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Do imenovanja ravnatelja poslove rukovođenja Centrom obavljat će dosadašnji predsjednik Hrvatskog saveza zadruga koji će podnijeti prijavu za upis Centra, kao pravnog slijednika Hrvatskog saveza zadruga, u sudski registar, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa Centra u sudski registar oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Hrvatskog saveza zadruga postaju oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Centra.

(3) Zaposlenici iz stavka 2. ovoga članka do donošenja novih ugovora o radu Centra zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća će sazvati Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća.

(6) Upravno vijeće će, na prijedlog dosadašnjeg predsjednika Hrvatskog saveza zadruga, u roku od 60 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća donijeti Statut, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, te druge akte potrebne za rad Centra.

(7) Upravno vijeće će u roku od 90 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća raspisati javni natječaj za izbor ravnatelja.

Članak 26.

Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza iz članka 9. točke 2. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za poduzetništvo i obrt u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 27.

(1) U slučaju ako zadruga nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti, ako svoje poslovanje i opće akte nije uskladila s odredbama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95., 67/01., 12/02., 34/11. i 125/13.) te ako tri godine zaredom nije postupila po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća, sud kod kojega je zadruga upisana u sudski registar provest će postupak brisanja zadruge sukladno članku 70. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11. i 148/13.).

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ako zadruga ima imovinu, sud kod kojega je zadruga upisana u sudski registar provest će postupak brisanja zadruge po službenoj dužnosti na način reguliran člankom 73. stavkom 3. Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11.).

(3) Jedinica lokalne samouprave kojoj pripadne imovina u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužna je s tom imovinom postupiti na način reguliran člankom 47. stavcima 2. i 3. Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11.).

(4) Za zadruge koje se nisu uskladile s pozitivnim propisima, sud kod kojega je zadruga upisana u sudski registar donijet će rješenje o brisanju iz registra bez likvidacije ako zadruga u roku od šest mjeseci, nakon što sud priopći nakanu da će je brisati iz registra, ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/69

Zagreb, 13. lipnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.