Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 76/2014 (24.6.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

1416

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13. i 148/13.) u članku 10.b stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se najkasnije do 1. lipnja 2017.«.

Članak 2.

U članku 12.a stavku 6. podstavku 1. riječ: »godišnji« zamjenjuje se riječju: »trogodišnji«.

U stavku 7. riječi: »podnositelj zahtjeva mora podnijeti novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, uz koji prilaže dokaze u skladu s člankom 12. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »neriješeni zahtjevi s liste prvenstva prenijet će se na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva.«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Obitelj koja je ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točke 2., 3. i 5. ovoga Zakona dužna je useliti se u obnovljenu obiteljsku kuću ili stan u roku od 90 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivati najmanje 10 godina od dana dostavljenog završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu, odnosno izdane uporabne dozvole. U protivnom korisnik je dužan vratiti sredstva utrošena za darovani građevni materijal.

(2) Korisnik koji se stambeno zbrinjava prema članku 8. stavku 1. točkama 3. do 7. ovoga Zakona ne smije otuđiti nekretninu 10 godina od dana sklapanja ugovora bez suglasnosti Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja, odnosno opterećenja nekretnine u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora.

(3) Zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnine u roku iz stavka 2. ovoga članka upisat će se u zemljišne knjige. Zabrana otuđenja, odnosno opterećenja darovane nekretnine iz članka 8. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona upisat će se istodobno s uknjižbom prava vlasništva na daroprimatelja.«.

Članak 4.

Svi sudski i ovršni postupci koji su pokrenuti na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08. i 57/11.), a koji su u tijeku, obustavljaju se.

Svi sudski i ovršni postupci koji su pokrenuti na temelju članka 14. stavka 1. ovoga Zakona koji se odnose na povrat uloženih sredstava protiv korisnika prava na darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, a koji su u tijeku, obustavljaju se.

U slučajevima u kojima je prije stupanja na snagu ovoga Zakona započeta ili provedena ovrha radi povrata uloženih sredstava protiv korisnika prava na obnovu koji je ostvario to pravo na temelju Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11. i 51/13.), a koji se nije s članovima obitelji uselio u obnovljenu obiteljsku kuću u roku od 30 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivao najmanje 10 godina, ili je u tom roku istu prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio bez suglasnosti nadležnog tijela, po zahtjevu ovršenika ili nasljednika ovršenika iz prvog nasljednog reda podnesenom Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje izvršit će se obeštećenje koje će uključiti povrat ovršenih sredstava bez kamata, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

U slučajevima u kojima je prije stupanja na snagu ovoga Zakona započeta ili provedena ovrha radi povrata uloženih sredstava protiv korisnika prava na darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, a koji se nije s članovima obitelji uselio u obnovljenu obiteljsku kuću u roku od 90 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivao najmanje 10 godina, ili je u tom roku istu prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio bez suglasnosti nadležnog tijela, po zahtjevu ovršenika ili nasljednika ovršenika iz prvog nasljednog reda podnesenom Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje izvršit će se obeštećenje koje će uključiti povrat ovršenih sredstava bez kamata, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Zahtjev za obeštećenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka podnosi ovršenik ili nasljednik ovršenika iz prvog nasljednog reda, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upisane zabrane otuđenja, odnosno opterećenja nekretnina brisat će se po službenoj dužnosti.

Članak 5.

Iznimno, u slučajevima koji nisu riješeni na temelju odredaba članka 9. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 57/11.), kada je privremeni korisnik koristio stambeni i poslovni objekt koji je vraćen u posjed vlasniku na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 88/02.), a u taj objekt je uložio vlastita sredstva i time povećao njegovu vrijednost, te ako je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuo sudski postupak za naknadu uloženih sredstava, Republika Hrvatska će vlasniku objekta predložiti sklapanje nagodbe u razumnom roku, u svrhu rješavanja tog pitanja na razuman, primjeren i razmjeran način.

Na temelju nagodbe iz stavka 1. ovoga članka:

– vlasnici nekretnina izuzimaju se od obveze povrata sredstava nenaplaćenih tražbina i troškova parničnog i ovršnog postupka, a Republika Hrvatska preuzima na sebe plaćanje nenaplaćenih tražbina i troškove parničnog postupka

– podnosi se zahtjev za brisanje zabilježbi založnih prava na nekretninama vlasnika

– može se predložiti zamjena nekretnine.

Nagodbu iz stavka 1. ovoga članka, u ime Republike Hrvatske, sklapa Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uz prethodno mišljenje nadležnog državnog odvjetništva.

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o područjima posebne državne skrbi.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/74

Zagreb, 13. lipnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.