Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 76/2014 (24.6.2014.), Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

76 24.06.2014 Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1427

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 58. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012, 68/2012 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju način i kriteriji za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje koristi za potrebe obrane u skladu s posebnim propisima.

Članak 2.

(1) Predmet zakupa je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje nije privedeno namjeni, koja je određena šumskogospodarskim planovima.

(2) Pojedina šumska zemljišta mogu se davati u zakup do privođenja namjeni koja je određena šumskogospodarskim planovima.

Članak 3.

(1) Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske može se dati u zakup radi korištenja u svrhu:

– odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.);

– pašarenja i žirenja;

– postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2.

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo), daje šumsko zemljište u zakup.

(2) Ministarstvo može davati u zakup šumsko zemljište pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem na području Republike Hrvatske, na vrijeme do pet godina.

(3) Šumsko zemljište daje se u zakup na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda, koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Početni iznos zakupnine se obračunava prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu.

Članak 5.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača su:

1. potpuna dokumentacija određena javnim pozivom;

2. ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom;

3. u slučaju kada budu zaprimljene dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine, najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja bude imala duži rok trajanja zakupa.

Članak 6.

(1) Postupak davanja u zakup šumskog zemljišta provodi stručno Povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji se imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva, od kojih četiri šumarske struke i jedan pravne struke.

(3) Povjerenstvo je dužno odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i predložit ministru donošenje odluke.

(4) Administrativno-tehničke i druge stručne poslove u provođenju postupka davanja u zakup šumskog zemljišta obavlja Trgovačko društvo.

Članak 7.

Odluku o davanju u zakup šumskog zemljišta, na prijedlog Povjerenstva, donosi ministar.

Članak 8.

(1) Za zakupljeno šumsko zemljište, zakupnik je dužan plaćati zakupninu.

(2) Zakupnina se uplaćuje na žiro-račun Trgovačkog društva, koje je dužno voditi evidenciju o plaćanju, te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Zakupnina se može plaćati obročno. Ukoliko se zakupnina plaća obročno, tada se svaki pojedini obrok izračunava tako što se ukupan iznos zakupnine podjeli na jednake iznose prema broju godina, na koje je dobiven zakup, s tim da se prvi obrok plaća prije sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta (u daljnjem tekstu: Ugovor o zakupu), a nakon primitka odluke iz članka 7. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Na temelju Odluke iz članka 7. ove Uredbe, dokaza o plaćenom najmanje jednom obroku zakupnine i po ishođenju pozitivnog mišljenja mjesno nadležnog županijskog državnog odvjetništva o pravnoj valjanosti nacrta ugovora o zakupu, sklapa se Ugovor o zakupu.

(2) Za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo, Ugovor o zakupu potpisuje ministar.

(3) Zakupnika u posjed šumskog zemljišta iz sklopljenog Ugovora o zakupu, uvodi Trgovačko društvo, koje će o tome sačiniti zapisnik koji potpisuju obje strane.

Članak 10.

(1) Zakupnik je dužan:

1. koristiti šumsko zemljište sukladno Ugovoru o zakupu;

2. nadoknaditi štetu nastalu korištenjem šumskog zemljišta protivno Ugovoru o zakupu;

3. čuvati zakupljenu nekretninu i nakon prestanka Ugovora o zakupu vratiti je u stanju u kojem ju je preuzeo, o čemu će Trgovačko društvo sačiniti zapisnik koji potpisuju obje strane;

4. plaćati zakupninu sukladno Ugovoru o zakupu.

(2) Zakupnik nema pravo šumsko zemljište dati u podzakup.

(3) Ukoliko zakupnik ne ispunjava preuzete obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zakupodavac će jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu.

(4) Zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu ako utvrdi da zakupnik nanosi štetu okolnoj šumi i šumskom zemljištu.

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem Ugovora o zakupu iz ove Uredbe provodi Ministarstvo.

Članak 12.

(1) Ugovor o zakupu može se, na zahtjev zakupnika i uz pozitivno mišljenje Trgovačkog društva, obnavljati za isto razdoblje i pod istim uvjetima, ukoliko je u proteklom razdoblju zakupnik uredno i na vrijeme ispunjavao sve obveze preuzete Ugovorom o zakupu ili do ispunjenja uvjeta iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Zahtjev za obnovom Ugovora o zakupu se podnosi Ministarstvu najranije u zadnjoj godini trajanja zakupa, a najkasnije 60 dana prije isteka Ugovora o zakupu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Odredba iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe neće se primjenjivati na Ugovore o zakupu koji su sklopljeni sukladno Uredbi o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 108/2006 i 73/2009), kojima ističe važenje unutar roka od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Ugovori o zakupu kojima istekne važenje do stupanja na snagu ove Uredbe, moći će se obnavljati bez propisanog postupka iz članka 4. ove Uredbe, ukoliko dosadašnji zakupnik bude iskazao interes, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, te udovolji uvjetima iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 14.

Postupci započeti prema Uredbi o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 108/2006 i 73/2009), dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 108/2006 i 73/2009).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/61

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.