Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

NN 76/2014 (24.6.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1428

Na temelju članka 41. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 1.

U Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 113/2013), u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ o količini sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27. 11. 2012.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi: »ester masne kiseline« zamjenjuju se riječima: »esteri masnih kiselina«.

U stavku 3. riječ: »kod« zamjenjuje se riječju: »pri«.

Članak 3.

U članku 5. iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. ne dovodeći u pitanje odredbe članka 14. stavka 1. ove Uredbe, goriva koja se koriste na plovilima koja upotrebljavaju metode smanjenja emisija u skladu s odredbama članaka 17.c i 17.e ove Uredbe.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. benzin je isparivo mineralno ulje koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 12 45, 2710 12 49; namijenjeno za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu, koji se koristi za pogon cestovnih vozila;«.

U točki 4. podtočke a. i b. mijenjaju se i glase:

»a. brodsko dizelsko gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategoriju goriva DMB iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za količinu sumpora;

»b. brodsko plinsko ulje je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva DMX, DMA i DMZ iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za količinu sumpora;«.

Iza podtočke b. dodaje se podtočka c. koja glasi:

»c. brodsko ostatno gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva RMA, RMB, RMD, RME, RMG i RMK iz tablice 2. HRN ISO 8217 i koje kao tekuće gorivo dobiveno iz nafte spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 68;«.

Točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 5., iza broja: »2710 19 43« dodaju se riječi: »i 2710 20 11«.

Dosadašnja točka 7., postaje točka 6., mijenja se i glasi:

»6. dobavljač je pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja stavlja tekuće naftno gorivo na tržište i koja se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom. Ako za gorivo ili energiju nije potrebno plaćati trošarine, dobavljač je pravna i fizička osoba – obrtnik koja je sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine ishodila akt nadležnog tijela da može u okviru svoje djelatnosti nabavljati trošarinsku robu bez plaćanja trošarine. Za dobavljača se smatra i proizvođač koji sam eksploatira i proizvodi gorivo na području Republike Hrvatske;«.

Dosadašnja točka 8., postaje točka 7.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 8., iza riječi: »SOx« dodaju se riječi: »(SECA područja)«.

Dosadašnja točka 10., postaje točka 9., mijenja se i glasi:

»9. loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 12. ovoga stavka, i brodskoga goriva prema definiciji iz točke 4. ovoga stavka, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 27101968, 2710 20 31, 2710 20 35 i koje, zbog svojih destilacijskih granica spada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja; «.

Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11.

U dosadašnjoj točki 13., koja postaje točka 12., iza broja: »2710 19 46« dodaju se brojevi: »2710 20 11 i 2710 20 15«.

Dosadašnja točka 14., postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. plinsko ulje za grijanje i slično tekuće je gorivo dobiveno iz nafte, (izuzimajući brodsko gorivo i goriva koja se koriste za necestovna vozila, poljoprivredne i šumske traktore i plovila za unutarnju plovidbu), koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 46 i 2710 19 47, ili bilo koje drugo tekuće gorivo dobiveno od nafte, izuzimajući brodsko gorivo, kojeg se manje od 65% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i kod kojeg se najmanje 85% volumena (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema metodi HRN EN ISO 3405 (ekvivalent ASTM D 86);«.

Dosadašnje točke 15. do 22., postaju točke 14. do 21.

Dosadašnja točka 23., postaje točka 22., mijenja se i glasi:

»22. metoda smanjenja emisija znači svaka oprema, materijal, uređaj ili aparat koji se ugradi u brod ili drugi postupak, alternativno gorivo ili metoda postizanja sukladnosti koja se koristi kao alternativa brodskom gorivu s niskom količinom sumpora koja ispunjava zahtjeve navedene u ovoj Uredbi, i koja se može potvrditi, kvantificirati i izvršiti;«.

Dosadašnje točke 24. i 25., postaju točke 23. i 24.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja, su:

Sastavnica i značajka kvalitete (l)

Jedinica

Granične
vrijednosti (2)najmanje

najviše

istraživački oktanski broj, IOB


95,0

motorni oktanski broj, MOB


85,0

tlak para, ljetno razdoblje (3)

kPa

60,0

destilacija:
– % predestiliranoga do 100 °C

% v/v

46,0

– % predestiliranoga do 150 °C

% v/v

75,0

količina ugljikovodika:
– olefini

% v/v

18,0

– aromati

% v/v

35,0

– benzen

% v/v

1,0

– količina kisika

% m/m


3,7

oksigenati:
– metanol

% v/v


3,0

– etanol (mogu biti potrebni stabilizatori)

% v/v


10,0

– izo-propilni alkohol

% v/v

12,0

– terc-butilni alkohol

% v/v

15,0

– izo-butilni alkohol

% v/v

15,0

– eteri s 5 ili više C atoma po molekuli

% v/v

22,0

– ostali oksigenati (4)

% v/v

15,0

– količina sumpora

mg/kg

10,0

– količina olova

g/1

0,005

(1) Ispitne metode su metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 228. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu I. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 228 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjeno je važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na ispitne metode«, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećem izdanju norme HRN EN ISO 4259.

(3) Ljetno razdoblje počinje najkasnije 1. svibnja i završava najranije 30. rujna.

(4) Drugi mono-alkoholi i eteri s krajem destilacije ne višim od propisanog u važećem izdanju norme HRN EN 228.«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem su:

Sastavnica i značajka kvalitete (l)

Jedinica

Granične
vrijednosti (2)najmanje

najviše

cetanski broj


51,0

gustoća pri 15 °C

kg/m3

845,0

destilacija:
– 95% (v/v) predestiliranoga do:

°C

360,0

policiklički aromatski ugljikovodici

% m/m

8,0

količina sumpora

mg/kg

10,0

količina metilnih estera masnih kiselina FAME

% v/v

7,0 (3)

točka filtrabilnosti za razdoblje:

°C– od 16. 4. do 30. 9.0

– od 1. 10. do 15. 11.– 10

– od 1. 3. do 15. 4.– 10

– od 16. 11. do 29. 2.– 15

(1) Ispitne metode su metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 590. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu I. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 590 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u tablici su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjeno je važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na metode ispitivanja«, a kod određivanja najmanje dozvoljene vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećem izdanju norme HRN EN ISO 4259.

(3) FAME odgovara važećem izdanju norme HRN EN 14214.

(2) Dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske dizelsko gorivo s količinom metilnih estera masnih kiselina (FAME) iznad 7% uz obvezu označavanja istoga sukladno odredbama članka 19. stavka 2. točke 2. ove Uredbe.«.

Članak 7.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Određivanje količine metalnog aditiva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema zahtjevu norme HRN EN 16135 i HRN EN 16136.«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. riječi: »stavlja na tržište« zamjenjuju se riječima: »koristi na području«.

Članak 9.

U članku 13. riječi: »stavlja na tržište« zamjenjuju se riječima: »koristi na području«.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi vlasnik i/ili korisnik broda koji plovi na području Republike Hrvatske je najviše 3,50 % m/m, osim za goriva na brodovima koji koriste metode smanjenja emisija iz članka 20. ove Uredbe.

(2) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi vlasnik i/ili korisnik broda koji plovi na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju je najviše:

1. 3,50% m/m od 18. lipnja 2014. godine

2. 0,50% m/m od 1. siječnja 2020. godine.

(3) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom dizelskom gorivu koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 1,50 % m/m.

(4) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje vlasnik i/ili korisnik putničkog broda koji plovi na redovnim linijama u i iz luka na području Republike Hrvatske i Europske unije, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje svoja suverena prava, koja ne pripadaju kontrolnim područjima onečišćenja od emisija SOx, koristi je najviše 1,50 % m/m do 1. siječnja 2020. godine.

(5) Granična vrijednost količine sumpora u brodskim gorivima koje vlasnik i/ili korisnik broda na vezu u lukama Republike Hrvatske koristi je najviše 0,10 % m/m, omogućujući pri tom dovoljno vremena posadi da izvrši potrebnu zamjenu goriva što je prije moguće nakon pristajanja i što je kasnije moguće prije isplovljavanja.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, brodovi u redovnim linijama koji se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe, i brodovi koji isključe sve motore za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju se električnom energijom s kopna, mogu koristiti brodska goriva s količinom sumpora višom od 0,10 % m/m.

(7) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom plinskom ulju koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 0,10 % m/m.

(8) Odredbe stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na sva plovila koja plove pod svim zastavama, uključujući plovila čije je putovanje započelo izvan Europske unije, ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4. ovoga članka i članka 15. ove Uredbe.«.

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) U područjima teritorijalnog mora, isključivoga gospodarskog pojasa i područja kontrole onečišćenja koja pripadaju kontrolnim područjima onečišćenja od emisija SOx (SECA područjima), dopušteno je korištenje brodskih goriva sa količinom sumpora do najviše:

1. 1,00 % m/m do 31. prosinca 2014. godine

2. 0,10 % m/m od 01. siječnja 2015. godine.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na sva plovila koja plove pod svim zastavama, uključujući plovila čije je putovanje započelo izvan Europske unije.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na području Republike Hrvatske osim u slučaju njegova proglašenja kontrolnim područjem onečišćenja od emisija SOx (SECA područjem).«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 3. iza riječi: »plovidbe« briše se točka i dodaju riječi: »ministarstva nadležnog za pomorstvo.«.

Članak 13.

Iza članka 17. dodaju se članci 17.a i 17.b, članak 17.c i naslov iznad članka, članak 17.d i naslov iznad članka i članak 17.e i naslov iznad članka koji glase:

»Članak 17.a

(1) Republika Hrvatska nastoji osigurati dostupnost brodskih goriva koja su u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Agencija vodi evidenciju o dobavljačima brodskih goriva na području Republike Hrvatske.

(3) Agencija o podacima iz stavka 2. ovoga članka obavještava ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(4) Ministarstvo nadležno za pomorstvo obavješćuje Europsku komisiju o dostupnosti takvih brodskih goriva u lukama i terminalima Republike Hrvatske, na lučkom području i izvan lučkog područja s plovnih ili plutajućih objekata uz udovoljavanje uvjetima sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija.

Članak 17.b

(1) Ako se utvrdi da brod ne ispunjava zahtjeve kvalitete brodskih goriva koji su u skladu s ovom Uredbom, nadležno tijelo ima pravo od tog broda zahtijevati:

1. predočenje evidencije postupaka koji su poduzeti u pokušaju postizanja sukladnosti i

2. predočenje dokaza da je brod pokušao kupiti brodsko gorivo koje je sukladno ovoj Uredbi u skladu sa svojim planom plovidbe i, ako gorivo nije bilo dostupno tamo gdje je to planirano, da je pokušao locirati alternativne izvore takvih brodskih goriva te da, unatoč najvećim naporima da se nabavi brodsko gorivo koje je sukladno ovoj Uredbi, takvo brodsko gorivo nije bilo moguće kupiti.

(2) Od broda se ne zahtijeva da u svrhu postizanja sukladnosti odstupi od predviđene plovidbe ili neopravdano odgodi plovidbu. Ako brod dostavi informacije iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo uzima u obzir sve relevantne okolnosti i dostavljene dokaze kako bi utvrdilo odgovarajuće postupke koje treba poduzeti, uključujući nepoduzimanje mjera nadzora.

(3) Ako brod ne može kupiti brodsko gorivo koje je sukladno ovoj Uredbi, o tome obavješćuje svoju državu pod čijom zastavom plovi i nadležno tijelo u luci odredišta.

(4) Kada brod predoči dokaze o nedostupnosti brodskih goriva koja su u skladu s ovom Uredbom, država luke o tome obavješćuje Europsku komisiju.

Metode smanjenja emisija

Članak 17.c

(1) Republika Hrvatska u svojim lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju omogućuje uporabu metoda smanjenja emisija brodovima pod svim zastavama kao alternativu korištenju brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve odredbi iz članaka 14. i 15. ove Uredbe.

(2) Brodovi koji koriste metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju kontinuirano postizati smanjenje emisija sumporovog dioksida koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno korištenjem brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 14. i 15. ove Uredbe. Istovrijedne vrijednosti emisija utvrđuju se u skladu s Prilogom II. ove Uredbe.

(3) U cilju smanjenja emisija, brodovi na vezu u lukama mogu koristiti sustave napajanja električnom energijom s kopna.

(4) Metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s kriterijima koji su utvrđeni instrumentima iz Priloga III. ove Uredbe.

Odobravanje metoda smanjenja emisija za korištenje na brodovima pod zastavom države članice

Članak 17.d

(1) Metode smanjenja emisija iz područja posebnog propisa kojim se uređuje pomorska oprema odobravaju se u skladu s tim propisom.

(2) Metode smanjenja emisija koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka odobravaju se u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS), vodeći računa o:

1. smjernicama koje je razvio IMO,

2. rezultatima svih pokusa provedenih na temelju članka17.e ove Uredbe,

3. učincima na okoliš, uključujući ostvarivo smanjenje emisija, i utjecajima na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima, i

4. izvedivosti praćenja i provjere.

Ispitivanje novih metoda smanjenja emisija

Članak 17.e

Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša uz suglasnost ministarstva nadležnog za pomorstvo i ministarstva nadležnog za energetiku, te prema potrebi u suradnji i s drugim državama članicama Europske unije, može odobriti ispitivanje metoda smanjenja emisija na brodovima pod njihovom zastavom ili u morskim područjima pod njihovom jurisdikcijom. Tijekom tih ispitivanja nije obvezno korištenje brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 14. i 15. ove Uredbe, za brodove, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) Europska komisija i svaka dotična država luke moraju biti pismeno obaviještene o tim ispitivanjima najmanje šest mjeseci prije njihovog početka.

(b) Dozvole za ispitivanja ne vrijede duže od 18 mjeseci.

(c) Svi uključeni brodovi moraju imati ugrađenu opremu za kontinuirano praćenje emisija ispušnih plinova koja je zaštićena od neovlaštenih zahvata te je moraju koristiti tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja.

(d) Svi uključeni brodovi moraju postići smanjenje emisija koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno poštivanjem graničnih vrijednosti sumpora u gorivima koje su propisane odredbama ove Uredbe.

(e) Svi uključeni brodovi moraju raspolagati pravilnim sustavima gospodarenja otpadom za sav otpad koji nastaje uporabom metoda smanjenja emisija tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja.

(f) Provodi se ocjena utjecaja na morski okoliš, posebno na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja.

(g) Svi rezultati ispitivanja moraju se dostaviti Europskoj komisiji i javno objaviti u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka ispitivanja.«.

Članak 14.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač benzina i dizelskog goriva dužan je osigurati da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o količini biogoriva i metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu.

(2) Dobavljač benzina i dizelskog goriva dužan je osigurati da je na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo s biogorivom i/ili metalnim aditivima dostupno potrošačima, označeno na sljedeći način:

1. benzin s količinom biogoriva od 5% do 10%, oznakom E10,

2. dizelsko gorivo s količinom biogoriva (posebno metilnih estera masnih kiselina FAME) iznad 7%, oznakom Bx, gdje je x maksimalni postotak volumena dodanog biodizela u gorivo u skladu s važećom normom propisanom za takvu vrstu goriva,

3. gorivo s metalnim aditivima, oznakom koja sadrži sljedeći tekst: »Sadrži metalne aditive«.

(3) Oznake iz stavka 2. ovoga članka pričvršćuju se na mjesto na kojem se prikazuje informacija o vrsti goriva, u jasno vidljivom položaju, te su takve dimenzije i sadrže slova takve veličine da su jasno vidljive i lako čitljive.«.

Članak 15.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »obavlja se« dodaju se riječi: »temeljem izvršenog uzorkovanja goriva i«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uzorkovanje i ocjenu laboratorijske analize iz stavka 2. ovoga članka obavlja neovisno inspekcijsko tijelo A vrste, akreditirano prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020.«.

Članak 16.

U članku 21. stavku 2. riječi: »proizvođač i/ili uvoznik« zamjenjuju se riječju: »dobavljač«.

U stavku 6. iza riječi: »vrijednostima« dodaju se riječi: »sastavnica i značajki kvalitete«.

U stavku 8. iza riječi: »ispitivanju« dodaju se riječi: »i potvrda o provjeri nalaza akreditiranog laboratorija«.

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju sumnje i prijave da tekuće naftno gorivo osim brodskoga goriva, koje je stavljeno na tržište Republike Hrvatske, ne odgovara kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva određuje ponovno ispitivanje.

(2) U slučaju sumnje i prijave da brodska goriva koja su stavljena na tržište Republike Hrvatske odnosno koja se koriste na plovnim objektima, ne odgovaraju kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, inspektor sigurnosti plovidbe ministarstva nadležnog za pomorstvo određuje ponovno ispitivanje.

(3) U slučaju potvrde da nakon ponovnog ispitivanja tekuće naftno gorivo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odgovora kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, nadležna inspekcija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupa sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka.

(4) U slučaju da neovisno inspekcijsko tijelo koje provodi uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa iz članka 25. ove Uredbe utvrdi da tekuće naftno gorivo koje je analizirano za potrebe istoga Programa ne odgovara kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, dužno je o tome odmah obavijestiti nadležnu inspekciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 18.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač je dužan voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva stavljenih na tržište Republike Hrvatske ili korištenih za vlastite potrebe.

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka dobavljač je dužan, za svaku vrstu goriva ili energije, voditi podatke o njezinom podrijetlu i mjestu gdje je pojedina vrsta goriva nabavljena.

(3) Dobavljač je dužan dostaviti Agenciji podatke iz evidencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, u elektroničkom obliku, koristeći formate i protokole (obrasce) iz Odluke 2002/159/EZ koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama uključujući i podatke o količinama plinskih i loživih ulja te brodskih goriva.«.

Članak 19.

U članku 24. riječ: »distributer« zamjenjuje se riječju: »dobavljač«.

Članak 20.

U članku 25. stavku 1. riječ: »distributer« zamjenjuje se riječju: »dobavljač«.

U stavku 2. točki 3. riječ: »distributer« zamjenjuje se riječju: »dobavljač«.

Članak 21.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »plovilu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »plovnom objektu«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Za brodska goriva koriste se sljedeći načini uzorkovanja, analize i nadzora:

1. nadzor brodskih dnevnika i dostavnica o opskrbi broda gorivom.

2. prema potrebi, uzorkovanje brodskoga goriva dok se doprema na brodove, u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-u, od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a, i analiza količine sumpora u tom gorivu; ili

3. prema potrebi, uzorkovanje i analiza količine sumpora brodskoga goriva u brodskim spremnicima, kad je to tehnički i ekonomski izvedivo, i u zapečaćenim uzorcima goriva na brodovima.

(4) S ciljem utvrđivanja je li brodsko gorivo koje je dostavljeno i koje se koristi na brodovima u skladu s graničnim vrijednostima sumpora propisanih odredbama ove Uredbe, koristi se postupak provjere goriva iz Dodatka VI. Priloga VI. MARPOL-a.

(5) Određivanje količine sumpora u brodskom gorivu provodi se prema zahtjevu norme HRN EN ISO 8754 i HRN EN ISO 14596.«.

Članak 22.

U članku 27. stavku 1. riječ: »distributer« zamjenjuje se riječju: »dobavljač«, te se iza riječi: »obliku« briše točka i dodaju riječi: »uključujući i podatke o količinama plinskih i loživih ulja te brodskih goriva.«.

Članak 23.

U članku 28. stavku 2. iza riječi: »dobavljaču« zarez i riječi: »odnosno distributeru,« brišu se.

Članak 24.

Članak 29. briše se.

Članak 25.

Prilozi I., II., III. i obrazac TNG – 1 čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 26.

Pokrenuti postupci po odredbama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 113/2013) do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/60

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

METODE ISPITIVANJA*

Benzin

• istraživački oktanski broj

HRN EN ISO 5164

ASTM D 2699

• motorni oktanski broj

HRN EN ISO 5163

ASTM D 2700

• tlak para

HRN EN 13016-1

ASTM D 5191

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina ugljikovodika: (1)

– olefini

– aromati

HRN EN 15553

HRN EN ISO 22854

ASTM D 1319

• količina benzena

HRN EN 238

HRN EN 12177

HRN EN ISO 22854

ASTM D 4053

• količina kisika

• količina oksigenata (2)

HRN EN 1601

HRN EN ISO 22854

HRN EN 13132

ASTM D 4815

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina olova

HRN EN 237

HRN EN 13723

• količina mangana

HRN EN 16135

HRN EN 16136

Dizelsko gorivo

• cetanski broj (3)

HRN EN ISO 5165

HRN EN 15195

ASTM D 613

• gustoća kod 15 °C (4)

HRN EN ISO 3675

HRN EN ISO 12185

ASTM D 1298

ASTM D 4052

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina policikličkih aromatskih ugljikovodika

HRN EN 12916

• količina ukupnog sumpora: do najviše 10 mg/kg (5)

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)

HRN EN 14078

• točka filtrabilnosti

HRN EN 116

Petrolej

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina aromata

HRN EN 12916

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

Legenda:

* U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.

(1) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine po vrsti ugljikovodika primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 22854.

(2) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine oksigenata primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 22854.

(3) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja cetanskoga broja primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 5165.

(4) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 3675.

(5) U slučaju spora glede količine sumpora međulaboratorijska ispitivanja nisu utvrdila razliku u točnosti rezultata između važećih izdanja metoda HRN EN ISO 20846 i HRN EN ISO 20884.


PRILOG II.

ISTOVRIJEDNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA METODE SMANJENJA EMISIJA

u skladu s člankom 17.c stavkom 2. ove Uredbe

Granične vrijednosti sumpora u brodskim gorivima sukladno odredbama članaka 14. i 15. ove Uredbe i pravila 14.1. i 14.4. Priloga VI. MARPOL-u i odgovarajuće vrijednosti emisija iz članka 17.c stavka 2. ove Uredbe:

Količina sumpora u brodskim gorivima (% m/m)

Omjer emisija SO2 (ppm) / CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Napomena:

– Granične vrijednosti omjera emisija vrijede samo pri korištenju destilatnoga goriva ili loživog ulja dobivenog iz nafte.

– U opravdanim slučajevima kada je koncentracija CO2 smanjena uređajem za čišćenje ispušnih plinova (EGC), koncentracija CO2 može se izmjeriti na ulazu u uređaj, pod uvjetom da je ispravnost takve metodologije moguće jasno dokazati.

– ppm odgovara jedinici mg/kg.


PRILOG III.

KRITERIJI ZA KORIŠTENJE METODA SMANJENJA EMISIJA

u skladu s člankom 17.c stavkom 4. ove Uredbe

Metode smanjenja emisija iz članka 17.c ove Uredbe moraju biti sukladne barem kriterijima iz sljedećih instrumenata, kada je to primjenljivo:

Metoda smanjenja emisija

Kriteriji za korištenje

Mješavina brodskoga goriva i isparenog plina

Odluka Komisije 2010/769/EU od 13. prosinca 2010. o uspostavi kriterija za prijevoznike ukapljenog prirodnog plina u vezi s uporabom tehnoloških metoda umjesto brodskih goriva s niskim udjelom sumpora u skladu sa zahtjevima iz članka 4.b Direktive Vijeća 1999/32/EZ o smanjenju količine sumpora u određenim tekućim gorivima, kako je izmijenjena Direktivom 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o količini sumpora u brodskim gorivima 1

Sustavi za čišćenje ispušnih plinova

Rezolucija MEPC.184(59) od 17. srpnja 2009.

»Voda za ispiranje iz sustava za čišćenje ispušnih plinova koji koriste kemikalije, aditive, preparate i kemikalije pripremljene in situ« iz točke 10.1.6.1 Rezolucije MEPC.184(59) ne ispušta se u more, uključujući zatvorene luke, pristaništa i estuarije, osim ako brodar dokaže da ispuštanje takve vode za ispiranje nema značajnih negativnih učinaka, i ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Ako je korištena kemikalija natrijev hidroksid, dovoljno je da voda za ispiranje ispunjava kriterije utvrđene u Rezoluciji MEPC.184(59) te da njezin pH ne prelazi 8,0

Biogoriva

Korištenje biogoriva utvrđenih u Direktivi 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora2 koja su sukladna relevantnim normama CEN i ISO

Mješavine biogoriva i brodskih goriva moraju biti u skladu sa standardima emisija sumpora određenih odredbama članka 14. stavaka 1., 2., 4. i 5. i članka 15. ove Uredbe

1 SL L 328, 14. 12. 2010., str. 15.

2 SL L 140, 5. 6. 2009., str. 16.

             
                             OBRAZAC TNG – 1

                 Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

IZJAVA O SUKLADNOSTI

(1) Broj: ______________________________________________

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača: ______________

(3) Naziv dobavljača: ____________________________________

Ulica i broj:________________ Grad:_______________________

Telefon:____________________ Telefaks: ___________________

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača:

______________________________________________________

(4) Naziv proizvoda: _____________________________________

Količina pošiljke: ________________________________________

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum: ____

______________________________________________________

(5) Država proizvodnje tekućega naftnoga goriva: _______________

(6) Tekuće naftno gorivo ispitano je u akreditiranom laboratoriju: ___

_________, broj i datum izvješća o ispitivanju: __________________

(7) S potpunom odgovornošću izjavljujem da je kvaliteta tekućega naftnoga
goriva za koje se izdaje ova Izjava sukladna zahtjevima propisanima u Uredbi
o kvaliteti tekućih naftnih goriva i da je ispitivanje izvedeno po propisanim
metodama u Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

(8) Oznaka i broj norme za proizvod:

(9) U _______________________

                                                                   Odgovorna osoba:

                                                                 M.P. ______________
                                                                               (potpis)


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE
IZJAVE O SUKLADNOSTI

(1) Svaka Izjava o sukladnosti mora imati slijedni broj.

Treba upisati:

(2) osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača tekućega naftnoga goriva, koji se vodi u evidenciji Ministarstva financija – Porezna uprava,

(3) naziv i adresu dobavljača; za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica, upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača,

(4) naziv proizvoda, odnosno tekućega naftnoga goriva; za određeni proizvod upisati količinu pošiljke te broj otpremnice i/ili carinske deklaracije i njihov datum,

(5) državu proizvodnje tekućega naftnoga goriva,

(6) podatke o akreditiranom laboratoriju, te broj i datum izvješća o ispitivanju,

(7) odgovorna osoba potvrđuje navedeno u točki 7,

(8) oznaku i broj norme za proizvod,

(9) mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat tvrtke.

Napomena:

– Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

– Izjava o sukladnosti je A4 formata, izvornik se predaje carinskoj službi, odnosno zadržava ga dobavljač, a preslika Izjave o sukladnosti slijedi pošiljku do benzinske postaje i skladišta vlasnika i/ili korisnika stacionarnog izvora.

76 24.06.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva