Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

NN 76/2014 (24.6.2014.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1429

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 58. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009, 84/2011, 54/2013 i 127/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

– Dan Simonić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture;

– Omer Pita, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;

– Danko Petrin, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu;

– Nikolina Erceg, koordinatorica Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Lukša Novak, direktor Zračne luke Split d.o.o.;

– Krešimir Vlašić, Croatia Airlines d.d.;

– pukovnik Goran Strmečki, Ministarstvo obrane;

– Dragan Bilać, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.;

– Nikola Gaće, zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

III.

Članovi Povjerenstva iz točke II. ove Odluke biraju predsjednika Povjerenstva iz redova članova Povjerenstva, većinom glasova svih članova.

IV.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

V.

Poslovi i nadležnost Povjerenstva utvrđuju se u Nacionalnom programu sigurnosti u zračnom prometu.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Predsjednik i članovi Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za predsjednika Povjerenstva, ako nije zaposlenik središnjeg tijela državne uprave, za rad u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za članove Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu od 750,00 kuna.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 37/2011, 91/2011, 76/2012, 28/2013 i 121/2013).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/232

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.