Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

NN 76/2014 (24.6.2014.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1430

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 114. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009, 84/2011, 54/2013 i 127/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– Dan Simonić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture;

2. za članove:

– Vildana Megla, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;

– Ines Krajčak, pomoćnica ministra unutarnjih poslova;

– Zlatko Sokolar, Ministarstvo unutarnjih poslova;

– Vinko Ljubičić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova;

– Dražen Ščuri, Ministarstvo obrane;

– Ivan Medved, Ministarstvo zdravlja;

– Nada Parat, Ministarstvo financija;

– Zvonko Šimašek, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Miljenko Pentavec, Sigurnosno-obavještajna agencija;

– Dragan Bilać, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.;

– Tonči Peović, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.;

– Ivan Skelin, Zračna luka Zadar d.o.o.;

– Karolina Vodanović, Croatia Airlines d.d.;

3. za tajnika:

– Ivo Jurič, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

III.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

IV.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

V.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VI.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Predsjednik i članovi Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za tajnika i članove Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu od 1.100,00 kuna.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (»Narodne novine«, br. 63/2010, 91/2011, 76/2012, 28/2013 i 121/2013).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«

Klasa: 022-03/14-04/234

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.