Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 76/2014 (24.6.2014.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1431

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 95. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009, 84/2011, 54/2013 i 127/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– Dinko Staničić, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;

2. za članove:

– pukovnik Robert Huf, Ministarstvo obrane;

– bojnik Hrvoje Filipović, Ministarstvo obrane;

– Josip Šipek, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Vlado Bagarić, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Dragan Bilać, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

– Stjepan Varga, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

– Milivoj Sever Cuglin, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

3. za tajnika:

– Nada Brekalo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

III.

Povjerenstvo se osniva s ciljem učinkovitoga strateškog upravljanja zračnim prostorom (razina 1.), a radi pripreme prijedloga bitnih za upravljanje zračnim prostorom, u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i propisima donesenima na temelju istoga Zakona, i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

IV.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

V.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

VI.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za članove Povjerenstva koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, za rad/članstvo u Povjerenstvu utvrđuje se mjesečna neto-naknada u iznosu od 750,00 kuna.

VIII.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture notificirat će Europskoj komisiji uspostavu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, datum početka njegovog rada i njegovu adresu.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture će temeljem prijedloga Povjerenstva, notificirati Europskoj komisiji sve organizacije i pojedince iz Republike Hrvatske, s točnim imenima, adresama i funkcijama, koji su odgovorni za obavljanje poslova u svrhu uspostave i primjene sustava upravljanja zračnim prostorom.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine«, br. 116/2009, 93/2010, 126/2010, 91/2011, 76/2012, 28/2013 i 121/2013).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/235

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.