Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

NN 76/2014 (24.6.2014.), Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1432

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 37. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009, 84/2011, 54/2013 i 127/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (»Narodne novine«, br. 91/2011 i 28/2013), u točki III. podtočki 2. alineja 8. mijenja se i glasi:

»– Karolina Vodanović, Croatia Airlines d.d.,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/236

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.