Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 76/2014 (24.6.2014.), Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1437

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012, 120/2012) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u te način vođenja evidencije o prodaji.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(1) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u je poslovna aktivnost OPG-a koja obuhvaća prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupcu/otkupljivaču ili krajnjem potrošaču.

(2) Kupac/otkupljivač iz stavka 1. ovoga članka je pravna ili fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod OPG-a iz članka 3. točke 2. Zakona o poljoprivredi radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču.

(3) Krajnji potrošač iz stavka 1. i 2. ovoga članka je fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod radi krajnje potrošnje ili udovoljenja vlastite potrebe te ga sukladno propisima o hrani ne koristi niti u jednoj fazi poslovanja s hranom.

(4) OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su hrana dužno postupati sukladno propisima o hrani.

Članak 3.

(1) OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na veliko kupcu/otkupljivaču registriranoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja neposredno otkupljuje poljoprivredni proizvod za preradu ili koja kupuje poljoprivredni proizvod radi daljnje prodaje.

(2) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko može se odvijati:

1. neposredno na OPG-u,

2. na mjestima organiziranog otkupa (ili mjestu koje odredi otkupljivač) ili

3. na tržnicama na veliko.

(3) OPG koje sukladno poreznim propisima vodi poslovne knjige dužno je sukladno tim propisima izdati otpremnicu i/ili otpremnicu/račun i/ili račun te prodaju na veliko evidentirati sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(4) OPG-u koje sukladno poreznim propisima nije u obvezi voditi poslovne knjige, dužan je kupac/otkupljivač pri preuzimanju proizvoda izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama radi daljnjeg obračuna, a OPG je dužan evidentirati prodaju na veliko sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(5) OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko dužno kupcu izdati popratne dokumente samo za one proizvode za koje je izdavanje istih propisano posebnim propisom.

Članak 4.

(1) OPG prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na malo krajnjem potrošaču fizičkoj osobi kroz prodaju na vlastitom gospodarstvu te izravnom prodajom na malo izvan prodavaonice (u daljnjem tekstu: izravna prodaja na malo).

(2) Izravna prodaja na malo iz stavka 1. ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine:

1. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

2. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

3. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

4. prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sl.

5. prodaja putem automata,

6. pokretna prodaja i dostava do potrošača,

7. prodajom na daljinu (putem - interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i sl.),

8. prodaja na vlastitom prodajnom kiosku OPG-a,

9. prodaja na prostoru vlastitog OPG-a.

(3) OPG može obavljati prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica na malo uz javno-prometne površine, prodaju putem vlastitog kioska, prodaju putem automata, pokretnu i prigodnu prodaju na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, samo na mjestima koje odobri i uz uvjete koje svojom odlukom odredi nadležno tijelo grada ili općine na čijem se području prodaja obavlja.

(4) Na način iz stavka 2. ovoga članka ne mogu se prodavati proizvodi za koje je takva prodaja zabranjena posebnim propisom.

(5) OPG ukoliko prodaje proizvode koji sadrže alkohol mora istaknuti oznaku o zabrani prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te ne smije prodavati alkoholnih pića i druga pića koja sadrže alkohol kupcu ako procjeni da je mlađi od 18 godina ukoliko kupac dobrovoljno ne dokaže uvidom u neku od osobnih isprava da nije mlađi od 18 godina.

(6) OPG je pri izravnoj prodaji na malo dužno postupati sukladno poreznim propisima, te poštovati ostale propise kojima su uređeni uvjeti vezani uz izravnu prodaju na malo.

(7) OPG je dužno evidentirati prodaju na malo sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilikom izravne prodaje na malo nositelj i članovi OPG-a dužni su imati kod sebe Iskaznicu ili Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te druge dokaze ovisno o vrsti proizvoda koje prodaju (Rješenje o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem i/ili Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji i/ili Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji i/ili rješenje o upisu u fitoupisnik i/ili dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika i/ili izvod o upisu dopunskih djelatnosti na OPG-u i dr.) i dati ih na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

Članak 6.

(1) OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda, prema obrascu evidencije koji je objavljen u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) OPG je dužno evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuvati najmanje jednu godinu i na traženje je dati na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/38

Urbroj: 525-07/0539-14-29

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

MIBPG (matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava)

OIB______________________________________________

Naziv obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (ime i prezime nositelja OPG-a):

_________________________________________________

                  OBRAZAC EVIDENCIJE O PRODAJI VLASTITIH
                               POLJOPRIVREDNIH PROIZVOD

Datum prodaje

Vrsta proizvoda

Količina proizvoda76 24.06.2014 Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu