Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)

NN 77/2014 (26.6.2014.), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1449

Na temelju članka 212. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. godine donijela

UREDBU

O DOBROVOLJNOM SUDJELOVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAVU ZA EKOLOŠKO UPRAVLJANJE I NEOVISNO OCJENJIVANJE (EMAS)

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak za podnošenje prijave za registraciju, visina naknade i rokovi za registraciju u sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje EMAS (u daljnjem tekstu: sustav EMAS), sadržaj i način vođenja registra organizacija u sustavu EMAS, posebne uvjete za odbijanje registracije, te privremeno ili trajno brisanje iz registra, poticaji za organizacije, promocija sustava EMAS, izvješćivanje Europske komisije te način rada povjerenstva za EMAS i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovom Uredbom omogućuje se provedba Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1221/2009).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. »Agencija« je Agencija za zaštitu okoliša,

2. »Fond« je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

3. »Mala organizacija« je mala organizacija prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009,

4. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša,

5. »Ministar« je ministar nadležan za zaštitu okoliša,

6. »Izvješće o postupanju« je izvješće o postupanju prema organizaciji kao nadziranoj osobi od strane inspekcije zaštite okoliša i drugih inspekcija nadležnih prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš. Odnosi se na postupanja nadležnih inspekcija unazad godinu dana od dana prijave za registraciju, te sadrži uputu o daljnjem postupanju, vezano za registraciju organizacije,

7. »Organizacija« je organizacija prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009,

8. »Prijava za registraciju« je prijava za registraciju u sustav EMAS,

9. »Registar« je registar organizacija u sustavu EMAS,

10. »Registracija« je upis organizacija u registar organizacija u sustavu EMAS,

11. »Verifikator« je akreditirana pravna osoba koja obavlja postupak verifikacije i validacije prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009,

12. »Zakon« je Zakon o zaštiti okoliša.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi (EZ) br. 1221/2009 i Zakonu.

(3) Izrazi koji u ovoj Uredbi imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. POSTUPAK REGISTRACIJE U SUSTAV EMAS

Prijava za registraciju

Članak 4.

(1) Prijava za registraciju se podnosi Agenciji u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).

(2) Prijava za registraciju obavezno sadrži:

– podatke o organizaciji, lokaciji i verifikatoru, sukladno Prilogu ove Uredbe,

– verificiranu izjavu o okolišu načinjenu sukladno Prilogu IV. Uredbe (EZ) br. 1221/2009,

– izjavu verifikatora o postupcima verifikacije i validacije sukladno Prilogu VII. Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

(3) Ako je prijava za registraciju nepotpuna, Agencija će pisanim putem od organizacije zatražiti dopunu prijave, s tim da rok za dopunu ne može biti duži od osam dana.

Tajnost podataka

Članak 5.

Ministarstvo, Agencija i Hrvatska akreditacijska agencija dužni su čuvati tajnost podataka u skladu s posebnim propisima, a koji su im povjereni tijekom postupka registracije u sustav EMAS.

Postupak po prijavi za registraciju

Članak 6.

(1) Nakon što Agencija od organizacije zaprimi urednu prijavu za registraciju, bez odgode će proslijediti prijavu Ministarstvu i zatražiti izvješće o postupanju.

(2) Ministarstvo će zatraženo izvješće o postupanju dostaviti Agenciji u roku od 30 dana.

(3) Smatrat će se da je organizacija usklađena sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša ako izvješće o postupanju upućuje na odobrenje registracije.

Naknada za registraciju

Članak 7.

(1) Po utvrđenoj usklađenosti organizacije, sukladno članku 6. stavku 3. ove Uredbe, Agencija će pisanim putem organizaciju uputiti na podmirenje naknade za registraciju.

(2) Naknada za registraciju i obnovu registracije podmiruje se izravnom uplatom na poseban račun Fonda.

(3) Visina naknade iz stavka 2. ovoga članka iznosi 150,00 kuna.

Upis u registar

Članak 8.

(1) Nakon što Agencija od organizacije zaprimi dokaz o podmirenju naknade iz članka 7. ove Uredbe bez odgode će upisati organizaciju u registar.

(2) O upisu organizacije u registar Agencija će:

– organizaciji izdati potvrdu koja sadrži logotip sustava EMAS i registracijski broj pod kojim se vodi u registru i rok važenja,

– informirati javnost putem službene internetske stranice.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka nije upravni akt.

Uvjeti za odbijanje registracije

Članak 9.

Agencija će obrazloženim mišljenjem odbiti registraciju organizacije ako:

– prijava ne sadrži potrebnu dokumentaciju iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe,

– izvješće o postupanju iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe upućuje na odbijanje registracije,

– nije uplaćena naknada za registraciju sukladno članku 7. ove Uredbe.

III. OBVEZE REGISTRIRANIH ORGANIZACIJA

Članak 10.

(1) Registrirana organizacija je dužna izjavu o okolišu dopuniti i validirati sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

(2) Dopunjenu i validiranu izjavu o okolišu organizacija dostavlja Agenciji u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.) po proteku godine dana od dana prve registracije, odnosno protekom dvije godine od dana prve registracije, ako se primijeni izuzeće za male organizacije.

Obnova registracije

Članak 11.

(1) Zahtjev za obnovu registracije organizacija dostavlja Agenciji protekom tri godine od dana prve registracije, odnosno četiri godine od dana prve registracije ako se primijeni izuzeće za male organizacije.

(2) Za obnovu registracije organizacija je dužna Agenciji dostaviti:

– podatke o organizaciji, lokaciji i verifikatoru sukladno Prilogu ove Uredbe,

– izjavu o okolišu načinjenu, verificiranu i validiranu sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1221/2009, u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.),

– dokaz o uplaćenoj naknadi za obnovu registracije u skladu s člankom 7. stavkom 3. ove Uredbe.

(3) Pri obnovi registracije Agencija će zatražiti novo izvješće o postupanju pri čemu se primjenjuju rokovi i uvjeti kao u članku 6. ove Uredbe.

(4) Agencija će po zaprimanju dokumenata iz stavka 2. ovoga članka te izvješća o postupanju koje upućuje na obnovu registracije, bez odgode obavijestiti organizaciju da je registracija obnovljena i izdati novu potvrdu iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe.

Uvjeti za privremeno brisanje organizacije iz registra

Članak 12.

(1) Uvjeti za privremeno brisanje organizacije iz registra nastupaju:

– ako organizacija ne dostavi sve podatke potrebne za obnovu registracije do isteka roka za obnovu,

– u slučajevima propisanim Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

(2) O nastupanju uvjeta za privremeno brisanje Agencija bez odgode pisanim putem obavještava organizaciju i Ministarstvo.

Uvjeti za brisanje organizacije iz registra

Članak 13.

(1) Agencija će organizaciju brisati iz registra ako:

– organizacija u roku od 2 mjeseca od privremenog brisanja ne otkloni razloge za privremeno brisanje,

– izvješće o postupanju upućuje na brisanje registracije.

(2) O brisanju organizacije iz registra Agencija bez odgode pisanim putem obavještava organizaciju i Ministarstvo.

Brisanje

Članak 14.

Agencija može brisati organizaciju iz registra te će u tom slučaju izdati potvrdu.

IV. REGISTAR

Sadržaj registra

Članak 15.

Registar sadrži:

– popis registriranih organizacija,

– podatke o organizacijama i lokacijama koji odgovaraju sadržaju Priloga ove Uredbe,

– verificirane i validirane izjave o okolišu.

Način vođenja registra

Članak 16.

(1) Za vođenje i pristup registru koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru te javni pregled registra.

(2) Registar se vodi na temelju:

– podataka koje Agenciji dostavlja organizacija na način propisan u članku 4. ove Uredbe,

– podataka koje Agenciji dostavlja Ministarstvo na način propisan u članku 6. i članku 11. stavku 3. ove Uredbe.

(3) Podaci dostavljeni u registar čuvaju se trajno u Informacijskom sustavu zaštite okoliša, koji mora osigurati stvaranje sigurnosnih kopija registra.

V. POTICAJI, PROMIDŽBA I IZVJEŠĆIVANJE

Poticaji za organizacije

Članak 17.

(1) Poticajna sredstva Fonda dodjeljuju se organizacijama za aktivnosti uvođenja sustava ekološkog upravljanja u djelatnost organizacije, koje se odnose na dodatne elemente što ih trebaju uzeti u obzir organizacije koje primjenjuju sustav EMAS, određene u dijelu B tablice u Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1221/2009, a koji prethode postupcima verifikacije i prijave za registraciju.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje namjena i način korištenja sredstava Fonda te uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda.

(3) Prijedlog dodatnih poticaja za organizacije daje Povjerenstvo za EMAS u okviru Programa za EMAS.

Izuzeća za male organizacije

Članak 18.

U postupku verifikacije i registracije malih organizacija uzet će se u obzir izuzeća propisana Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

Promidžba sustava EMAS

Članak 19.

Informiranje javnosti o zahtjevima i najvažnijim sastavnicama sustava EMAS provodi Agencija.

Članak 20.

Fond u suradnji s Povjerenstvom za EMAS i tijelima državne uprave nadležnima za poslove: gospodarstva, poduzetništva i obrta, pomorstva, prometa, regionalnog razvoja, turizma, vodnoga gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede te zdravstva, provodi promidžbene aktivnosti vezane za sustav EMAS.

Izvješćivanje Europske komisije

Članak 21.

Redovito ažurirane podatke o organizacijama upisanima u registar, provedenima promidžbenim i drugim aktivnostima, Agencija dostavlja Europskoj komisiji kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

Članak 22.

Hrvatska akreditacijska agencija uspostavlja, vodi i ažurira popis akreditiranih verifikatora i opseg njihove ovlasti te ga izravno dostavlja Europskoj komisiji u roku određenom Uredbom (EZ) br. 1221/2009, kao i Agenciji na znanje.

VI. POVJERENSTVO ZA EMAS

Sastav i zadaće povjerenstva za EMAS

Članak 23.

(1) U svrhu obavljanja savjetodavnih i stručnih poslova u sklopu provedbe sustava EMAS ministar odlukom imenuje Povjerenstvo za EMAS (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razdoblje od dvije godine.

(2) Savjetodavni i stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

– izradu prijedloga Programa za EMAS,

– sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima,

– davanje odgovara na eventualne prijedloge, primjedbe i/ili prigovore zainteresiranih strana i javnosti.

Članak 24.

(1) Povjerenstvo ima neparan broj članova.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova predstavnika:

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poduzetništvo i obrt,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu,

– javne ustanove nadležne za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu,

– javne ustanove nadležne za akreditaciju i normizaciju,

– pravne osobe s javnim ovlastima u financiranju zaštite okoliša,

– samostalnih stručno-poslovnih organizacija,

– udruga koje djeluju na području zaštite okoliša.

(3) Povjerenstvo svoj rad uređuje Poslovnikom.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo.

Program za EMAS

Članak 25.

(1) Program za EMAS donosi Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva.

(2) Program za EMAS sadrži:

– prijedloge dodatnih poticaja i olakšica za organizacije,

– plan korištenja sredstava prikupljenih od naknada iz članka 7. ove Uredbe,

– smjernice i prijedloge za unaprjeđenje sustava EMAS,

– smjernice i prijedloge za promidžbu sustava EMAS,

– smjernice i prijedloge za unaprjeđenje informiranja javnosti o sustavu EMAS.

Članak 26.

Prilog – Obvezni sadržaj prijave za registraciju u sustav EMAS čini sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (»Narodne novine«, broj 114/2008).

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/62

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 24. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

OBVEZNI SADRŽAJ PRIJAVE ZA REGISTRACIJU U SUSTAV EMAS

1. Podaci o organizaciji

– Naziv

– OIB

– Adresa (sjedište)

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Internetska stranica

– Ime i prezime ovlaštene osobe

– Javni pristup izjavi ili ažuriranoj izjavi u okolišu (DA-NE)

– Pisani oblik

– Elektronički oblik

– Šifra djelatnosti (NKD/NACE)

– Broj zaposlenih

– Iznos ukupne aktive (godišnja bilanca stanja)

– Iznos prihoda

– Zahtjev za izuzeće (DA-NE)

Ako je organizacija bila prethodno registrirana:

– Broj registracije

– Datum registracije

– Datum isteka registracije

– Datum privremenog brisanja iz registra

– Datum brisanja iz registra

– Datum sljedeće izjave o okolišu

– Datum sljedeće ažurirane izjave o okolišu

– Zahtjev za izuzeće (DA-NE)

2. Podaci o lokaciji

Ako je lokacija različita od sjedišta:

– Naziv lokacije organizacije za koju se traži registracija

– Adresa

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Kontakt osoba

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Internetska stranica

– Javni pristup izjavi ili ažuriranoj izjavi o okolišu (DA-NE)

– Pisani oblik

– Elektronički oblik

– Šifra djelatnosti (NKD/NACE)

– Broj zaposlenih

– Iznos ukupne aktive (godišnja bilanca stanja)

– Iznos prihoda

Ako je organizacija bila prethodno registrirana na lokaciji:

– Broj registracije

– Datum registracije

– Datum isteka registracije

– Datum privremenog brisanja

– Datum brisanja iz registra

– Datum sljedeće izjave o okolišu

– Datum sljedeće ažurirane izjave o okolišu

– Zahtjev za izuzeće prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 (DA-NE)

3. Verifikator

– Ime/naziv verifikatora

– Adresa

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Registracijski broj akreditacije ili dozvole

– Tijelo za akreditaciju ili izdavanje dozvola

– Opseg akreditacije ili dozvole prema nacionalnim šiframa gospodarskih djelatnosti (NACE/NKD)

4. Izjava

Podaci/informacije u obrascu za prijavu u registar sustava EMAS su točni. Ako ova prijava bude odobrena, obvezujem se koristiti EMAS logotip kao što je propisano Uredbom (EZ) br. 1221/2009 te se pridržavati svih ostalih uvjeta propisanih relevantnim europskim pravnim aktima kao i relevantnim pravnim aktima Republike Hrvatske.

U__________ dana ________.

Osoba ovlaštena za prijavu u registar ________________________.
(odgovorna osoba, zakonski zastupnik(ca)) (ime i prezime)

________________________.
           (potpis) M.P.

77 26.06.2014 Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)