Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 77/2014 (26.6.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1455

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013 i 25/2014), u točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredbe ove Odluke primjenjuju se na plaće i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju većinski udio u temeljnom kapitalu, ukoliko to nije drugačije propisano posebnim zakonom.«.

II.

U točki II. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, plaće predsjednika i članova uprava trgovačkih društava određenih u Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 120/2013), točkom II. stavkom 2. podtočkama 28. – 53., odredit će nadzorni odbor trgovačkog društva samostalno ukoliko:

– društvo ne obavlja javnu ovlast,

– društvo ne ostvaruje ukupan prihod od sredstava državnog proračuna ili prodajom robe ili usluga čiju je cijenu odredilo propisom nadležno tijelo,

– društvo nije korisnik državne potpore niti u jednom obliku,

– nad društvom nije otvoren stečajni postupak ili postupak predstečaja,

– je društvo uredno podmirilo sve obaveze prema Ministarstvo financija – Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i ostale zakonske obaveze,

– je iskazana dobit društva koja je veća u odnosu na raniju godinu,

– predsjednik i članovi uprave ne ostvaruju druga prava na nematerijalna primanja osim korištenja telefona, službenog vozila i stana,

pri čemu odluka o visini plaće za predsjednika uprave može biti najviše 30%, a za članove uprave najviše 10% veća plaća od plaće predsjednika i članova uprava kako je to određeno stavkom 1. ove točke.«.

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju manjinski udio u temeljnom kapitalu, daje se preporuka da plaće i druga primanja predsjednika i članova uprava usklade s odredbama ove Odluke.«.

IV.

Točka IV. Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013 i 25/2014) o varijabilnom dijelu plaće – stimulativnoj nagradi, uključujući i posebnu stimulativnu nagradu, u odnosu na rezultate poslovanja u 2013. godini neće se primjenjivati u 2014. godini.

V.

Točke IV.a IV.b i IV.e Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013 i 25/2014) neće se primjenjivati u 2014. godini, za rezultate poslovanja u 2013. godini.

VI.

Nadzorni odbori i drugi nadležni organi i tijela trgovačkih društava i pravnih osoba dužni su poduzeti sve potrebne radnje za provođenje ove Odluke, uključujući i sklapanje aneksa Ugovora sklopljenih s predsjednicima i članovima uprava, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke te su o tome dužni izvijestiti Državni ured za upravljanje državnom imovinom, odnosno Centar za restrukturiranje i prodaju, kao nadležna tijela u skladu sa zakonskim odredbama o upravljanju državnom imovinom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/244

Urbroj: 50301-05/05-14-1

Zagreb, 24. lipnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.