Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

NN 78/2014 (27.6.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1464

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013 i 145/2013) i članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/2011, 143/2012 i 148/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

Članak 1.

U Pravilniku o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj 88/2009) u članku 1. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. prijam uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu:

– postupanje s maloljetnim osobama,

– postupanje s uhićenikom za kojeg je izdan europski uhidbeni nalog;«.

U točki 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– pravo na stručnu pomoć branitelja,«.

U točki 5. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– izvođenje, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika,«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Ako drukčije nije propisano ovim Pravilnikom, odredbe o postupanju s pritvorenikom, primjenjuju se na uhićenika koji je predan pritvorskom nadzorniku.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Policijski službenik uhićenika upoznaje s njegovim pravima sukladno članku 7. stavku 2. točkama 1. do 4. Zakona o kaznenom postupku.

Pouku iz stavka 1. ovog članka uhićeniku je potrebno dati na njemu razumljiv način.

Ako je uhićenik maloljetna osoba, o njegovu uhićenju odmah moraju biti obaviješteni roditelj, skrbnik ili centar za socijalnu skrb.

Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovoga članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.

Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba ili osoba s drugim poteškoćama u komunikaciji omogućit će joj se stručna pomoć osobe koja raspolaže znanjem o ispravnom načinu komunikacije s takvim uhićenikom.

Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovoga članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.

Uhićenik vlastoručno potpisuje Pouku o pravima uhićenika. Originalni primjerak Pouke uz Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu dostavlja se pritvorskom nadzorniku. U slučaju da uhićenik odbije potpisati Pouku o pravima uhićenika, policijski službenik će to na Pouci zabilježiti.

Ako je uhićenik maloljetna osoba Pouku o pravima uhićenika će uz njega vlastoručno potpisati i njegov roditelj, odnosno skrbnik ili stručni radnik centra za socijalnu skrb.

Obrazac Pouke o pravima uhićenika iz stavka 7. ovoga stavka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ako postoje razlozi za određivanje pritvora, o uhićenju će se najkasnije 4 sata prije dovođenja u pritvorsku policijsku jedinicu izvijestiti nadležni pritvorski nadzornik te će se u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba unijeti podaci o uhićeniku, vremenu i razlozima uhićenja. O zaprimljenoj obavijesti o uhićenju pritvorski nadzornik sastavlja službenu zabilješku.

Tijekom provedbe završnih akcija kriminalističkih istraživanja, kod planiranja uhićenja više osoba, nadležni rukovoditelj dužan je pravovremeno izvijestiti rukovoditelja pritvorske policijske jedinice, koji je dužan osigurati dovoljan broj pritvorskih nadzornika radi zaprimanja uhićenika.«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Pritvorski nadzornik će prilikom prijama uhićenika provjeriti istovjetnost prema podacima iz Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, osobnih identifikacijskih dokumenata ili na drugi odgovarajući način te će provjeriti je li uhićenik doveden u zakonom propisanom roku.

U slučaju zakašnjenja prilikom dovođenja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu, ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje će u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu obrazložiti zakašnjenje.

Po prijamu uhićenika pritvorski nadzornik će policijskim službenicima raspoređenim na rad u pritvorsku policijsku jedinicu zapovjediti pretragu uhićenika u cilju pronalaska i oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz i predmeta pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. O privremeno oduzetim predmetima pogodnim za napad, samoozljeđivanje ili bijeg, pritvorski nadzornik će uhićeniku izdati Zapisnik o oduzimanju predmeta te će podatke o oduzetim predmetima unijeti u Pritvorski zapisnik.

Ako se kod uhićenika pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, pritvorski nadzornik sastavit će poseban Zapisnik o oduzimanju predmeta te će Zapisnik i oduzete predmete predati državnom odvjetniku, posebno pazeći da se predmeti ne unište ili ne ugrozi njihova uporaba u dokaznom postupku. Primjerak Zapisnika pritvorski nadzornik predaje i policijskom službeniku koji je doveo uhićenika. Podatke o privremeno oduzetim predmetima koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, pritvorski nadzornik će unijeti u Pritvorski zapisnik, a predmeti će se pohraniti u poseban prostor namijenjen za čuvanje takvih predmeta.

Predmete koji su pronađeni prilikom pretrage uhićenika, a koji se ne dovode u vezu s razlogom uhićenja već mogu poslužiti kao dokaz radi provođenja drugog kaznenog ili prekršajnog postupka oduzet će se uz Zapisnik o oduzimanju predmeta. Oduzeti predmeti dostavit će se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policije radi provođenja postupka, o čemu će se izvijestiti nadležni državni odvjetnik.

Detaljna osobna pretraga uhićenika obavlja se na takav način da se time ne vrijeđa njegovo dostojanstvo i osobni integritet. U pravilu, pretragu obavljaju dva policijska službenika istog spola kao uhićenik.

Uhićenik može zadržati kod sebe stvari za osobnu uporabu i to: odjeću i obuću, dioptrijske naočale i ostala ortopedska pomagala, pribor za dopisivanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom, pribora za brijanje i drugih oštrih predmeta pogodnih za napad ili samoozljeđivanje) u količini dostatnoj za osobnu uporabu, a koje ne ometaju boravak u prostoriji i ne remete dnevni raspored. Oduzete stvari koje nisu u vezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se i osiguravaju od oštećenja u za to određenoj prostoriji.

Obrazac Zapisnika o oduzimanju predmeta iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka te obrazac Pritvorskog zapisnika iz stavka 3. ovoga članka, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«.

Članak 5.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pritvorski nadzornik će odmah upozoriti uhićenika na njegova prava sukladno članku 10. ovoga Pravilnika te će provjeriti da li je dovedeni uhićenik primio i razumio Pouku o pravima uhićenika, a upozorenje, izvršenu provjeru i zahtjeve uhićenika upisat će u Pritvorski zapisnik.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima postoji obveza izvješćivanja države čiji je uhićenik državljanin, odnosno kada to uhićenik – strani državljanin traži, izvijestit će se strana država o uhićenju svojega državljanina, osim ako je uhićenik izrazio namjeru za podnošenjem zahtjeva za azil.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako državni odvjetnik ne ispita uhićenika u roku od 16 sati, a za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine u roku od 12 sati od predaje uhićenika pritvorskom nadzorniku ili ako pritvorski nadzornik u roku od 48 sati od uhićenja osobe, odnosno 36 sati od trenutka uhićenja za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine, ne zaprimi pisano rješenje o pritvoru protiv uhićenika ili pisani nalog državnog odvjetnika za dovođenje uhićenika sucu istrage sukladno članku 112. stavku 7. i 8. Zakona o kaznenom postupku, po isteku navedenih rokova pustit će uhićenika na slobodu.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pritvorski nadzornik će pravovremeno, prije isteka roka za ispitivanje uhićenika, određivanje pritvora ili dovođenje sucu istrage, upozoriti nadležnog državnog odvjetnika, a neposredno prije puštanja na slobodu zbog isteka rokova navedenih u stavku 3. ovog članka o tome će izvijestiti višeg državnog odvjetnika.«.

U stavku 5. riječi: »Pritvorski zapisnik« zamjenjuju se riječima: »Osobnik pritvorenika«.

Članak 7.

Iza članka 18. dodaju se novi članci 18.a i 18.b koji glase:

»Članak 18.a

Roditelj, skrbnik, odnosno stručni radnik centra za socijalnu skrb mora biti nazočan tijekom prijama maloljetnika u pritvorsku policijsku jedinicu, odnosno njegova puštanja na slobodu, a ujedno treba uz maloljetnika vlastoručno potpisati sve obrasce propisane ovim Pravilnikom.

O prijamu maloljetnika pritvorski nadzornik odmah obavještava suca za mladež i državnog odvjetnika te podatak o obavješćivanju istodobno unosi u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba.

Maloljetnik će u pritvorskoj policijskoj jedinici biti odvojen od punoljetnih uhićenika.

Pritvorski nadzornik će maloljetnika odmah pustiti na slobodu ako to naloži državni odvjetnik ili ako maloljetnik nije ispitan u roku od 12 sati od predaje pritvorskom nadzorniku.

Pritvorski nadzornik pustit će maloljetnika na slobodu ako u roku od 20 sati od trenutka predaje pritvorskom nadzorniku prema maloljetniku nije određen pritvor ili istražni zatvor.

Pritvorski nadzornik će u slučaju puštanja maloljetnika na slobodu zbog isteka rokova iz stavka 4. i 5. ovog članka postupiti sukladno odredbama članka 15. stavka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 18.b

Pritvorski nadzornik zaprimit će osobu protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog ili upozorenje iz Schengenskog informacijskog sustava sukladno Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.

Odmah nakon zaprimanja uhićenika iz stavka 1. ovoga članka, pritvorski nadzornik će obavijestiti državnog odvjetnika.

Pritvorski nadzornik će nakon ispitivanja uhićenika od strane državnog odvjetnika, ako on ne odredi mjere opreza, postupiti po nalogu državnog odvjetnika te u roku od 48 sati od trenutka uhićenja organizirati dovođenje uhićenika sucu istrage radi odluke o istražnom zatvoru.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 22.: »2. Pravo na kontakt s braniteljem« mijenja se i glasi: »2. Pravo na stručnu pomoć branitelja«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 3. riječi: »kalorične vrijednosti najmanje 3000 kalorija« zamjenjuju se riječima: »od kojih jedan mora biti puni obrok«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Tijekom trajanja pritvora pritvoreniku se mora osigurati neprekidan odmor u trajanju od najmanje osam sati u svakih dvadeset i četiri sata.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: »prehrane« dodaju se riječi:»i odmora pritvorenika«.

Članak 10.

Iza članak 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Članak 28.a

O događajima iz članka 27. i članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika, pritvorski nadzornik će bez odgode izvijestiti nadležnog rukovoditelja pritvorske policijske jedinice i Operativno-komunikacijski centar policije nadležne policijske uprave koji će o tome odmah izvijestiti Operativno-komunikacijski centar policije Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 11.

U članku 29. riječ: »Odjela« zamjenjuje se riječju: »Službe«, a iza riječi: »službenik za zakonitost postupanja« dodaju se riječi: »Uprave policije«.

Članak 12.

U članku 30. stavku 1. podstavku 2. riječi: »članak 113. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 112. stavak 6.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Maloljetni pritvorenik pušta se na slobodu u nazočnosti roditelja, skrbnika ili stručnog radnika centra za socijalnu skrb.«.

Članak 13.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prilikom otpuštanja, pritvorski nadzornik će pritvoreniku predati predmete privremeno oduzete prilikom prijama u pritvorsku policijsku jedinicu. Podatke o vraćanju predmeta pritvorski nadzornik unosi u Zapisnik o oduzimanju predmeta.«.

U stavku 2. iza riječi: »kaznenom« dodaju se riječi: »ili prekršajnom«.

U stavku 3. iza riječi: »stavku 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 14.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Prilikom dovođenja (preprate) uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, pritvorski će nadzornik nadležnom sucu istrage dostaviti predmete privremeno oduzete od pritvorenika i Zapisnik o oduzimanju predmeta.

Privremeno oduzete predmete i kopiju Zapisnika o oduzimanju predmeta iz stavka 1. ovog članka, policijski službenik koji provodi dovođenje predat će djelatniku pravosudne policije.

Predmete iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika, prilikom postupanja prema stavku 1. ovoga članka, pritvorski nadzornik dostavlja nadležnom državnom odvjetniku ili istražitelju zajedno sa Zapisnikom ako se radi o predmetima u vezi s razlogom uhićenja ili ih uz Zapisnik o oduzimanu predmeta dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pokretanje drugog kaznenog ili prekršajnog postupka ako isti nisu u vezi s razlogom uhićenja.«.

Članak 15.

U članku 34. stavku 2. iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»– vremenu produljenja pritvora po rješenju suca istrage,«,

Dosadašnji podstavci 10., 11., 12., 13. i 14. postaju podstavci 11.,12., 13., 14. i 15.

Dosadašnji podstavak 10. koji postaje podstavak 11. mijenja se i glasi:

»– o vremenu puštanja pritvorenika na slobodu zbog: isteka roka za određivanje pritvora ili roka za ispitivanje od strane državnog odvjetnika i obavješćivanju nadležnog višeg državnog odvjetnika; donesenog rješenja o ukidanju pritvora; isteka pritvora određenog rješenjem,«.

Članak 16.

U članku 36. točki 4. iza riječi: »dovođenje« dodaju se riječi: »uhićenika ili pritvorenika«.

Članak 17.

U članku 43. riječ: »zatvorenika« zamjenjuje se riječima: »uhićenika i pritvorenika«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 46. »4. Razgovor, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika« mijenja se i glasi: »4. Izvođenje, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika»

Članak 19.

U članku 47. stavak 3. briše se.

Članak 20.

U članku 52. stavku 3. riječ: »Izviješće« zamjenjuje se riječju: »Izvješće«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nadzor nad radom pritvorske policijske jedinice sukladno odredbama ovog članka obavljaju i nadležni službenici Operativno – komunikacijskog centra policije Ministarstva unutarnjih poslova, o čemu pisanim putem izvješćuju glavnog ravnatelja policije i načelnika Operativno – komunikacijskog centra policije Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 21.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Pritvorska policijska jedinica su posebne prostorije policije u koje se smještaju uhićenik ili pritvorenik.

Pritvorska policijska jedinica se sastoji od sljedećih prostorija:

– prostorija u kojoj se obavlja zaprimanje uhićenika,

– prostorija u koju se smješta uhićenik i pritvorenik,

– prostorija u kojoj se obavlja pregled i pretraga uhićenika i pritvorenika,

– prostorija u kojoj se obavljaju razgovori uhićenika i pritvorenika s braniteljem te razgovor stranog državljana s konzularnim predstavnikom svoje države,

– prostorija u kojoj uhićenik i pritvorenik obavlja osobnu higijenu.

Za potrebe boravka dužeg od 24 sata u Pritvorskoj policijskoj jedinici omogućit će se uhićeniku i pritvoreniku svakodnevni boravak na primjerenom prostoru na svježem zraku, u mjeri u kojoj je to moguće.

Prostorija za smještaj uhićenika i pritvorenika mora osiguravati uvjete koji jamče sigurnost osobe, ne škode njezinom zdravlju te uhićenika i pritvorenika ne izlažu javnosti.

Veličina podnog djela prostorije dostatne za smještaj jedne osobe u pravilu iznosi 5 četvornih metara, ako se u istu prostoriju smješta više osoba veličina podnog djela može u pravilu iznositi dodatno 4 četvorna metra po osobi.

Prostorija za smještaj uhićenika i pritvorenika mora imati:

– krevet za odmaranje s čistim madracem, pokrivačem i posteljinom,

– dovoljno svjetlosti, po mogućnosti prirodne, da je moguće čitanje u prostoriji,

– mogućnost pristupa sanitarnom čvoru i odgovarajućim sredstvima za pranje,

– neometan pristup pitkoj vodi,

– zadovoljavajuću ventilaciju i grijanje,

– ugrađen tehnički sustav nadzora o čemu je potrebno obavijestiti uhićenika i pritvorenika,

– sustav pozivanja, koji uhićeniku i pritvoreniku omogućava pozivanje policijskog službenika preko kojeg će uspostaviti kontakt s pritvorskim nadzornikom, kao i poziv u hitnoj situaciji.

O tehničkom sustavu nadzora uhićenika i pritvorenika vodi se evidencija u elektronskom obliku, a zapisi se čuvaju 15 dana od dana nastanka, osim u slučaju da zapisi sadrže činjenice koje mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kada se čuvaju do okončanja postupka.«.

Članak 22.

Obrasci tiskani uz Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj: 88/2009) zamjenjuju se obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-55899/2-2014.

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

78 27.06.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici 78 27.06.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici 78 27.06.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici