Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

NN 78/2014 (27.6.2014.), Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

78 27.06.2014 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1465

Na temelju članka 73. stavka 2. i članka 87. stavka 7. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13. i 148/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta, visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, postupak povjeravanja cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti na korištenje te prava i obveze u svezi korištenja cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti radi obavljanja pratećih djelatnosti.

Članak 2.

(1) Korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti podrazumijeva pravo na:

– izgradnju pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti i obavljanje pratećih djelatnosti u istima,

– obavljanje pratećih djelatnosti u već izgrađenim objektima radi pružanja usluga korisnicima javne ceste,

– korištenje površina javne ceste radi pružanja usluga korisnicima javne ceste.

(2) Pratećim djelatnostima smatraju se djelatnosti pružanja usluga korisnicima javne ceste koje se obavljaju u pratećim uslužnim objektima i odmorištima na javnoj cesti, i to:

– ugostiteljstvo,

– trgovina,

– usluga opskrbe gorivom,

– servisne usluge,

– ostale komercijalne usluge i svrhe.

(3) Prateće djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na javnoj cesti nisu predmet ovog Pravilnika.

II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom odnosno koncesionar (u daljnjem tekstu: pravna osoba koja upravlja javnom cestom) može povjeriti cestovno zemljište na korištenje pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: korisnik) radi obavljanja pratećih djelatnosti ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i na druge zakonom dozvoljene načine sukladno općim propisima obveznog prava.

III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI

Članak 4.

(1) Sve fizičke i pravne osobe koje koriste cestovno zemljište u smislu Zakona o cestama dužne su plaćati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti uplaćuje se na račun pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

Članak 5.

(1) Mjerila za izračun visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta za izgradnju pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti i obavljanje pratećih djelatnosti su:

– skupina u koju je razvrstana javna cesta

– površina korištenog cestovnog zemljišta.

(2) Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje se mjesečno. Cijena površine korištenog cestovnog zemljišta prema skupinama cesta iznosi:

SKUPINA

cijena u kunama po m² korištenog cestovnog zemljišta

1. AUTOCESTE

30,00 kn/m²

2. DRŽAVNE CESTE

25,00 kn/m²

3. ŽUPANIJSKE CESTE

20,00 kn/m²

4. LOKALNE CESTE

15,00 kn/m²

(3) Cijena iz stavka 2. ovog članka usklađuje se po koeficijentima, ovisno o površini korištenog cestovnog zemljišta, a naknada se izračunava kumulativno po skupinama javnih cesta, kako slijedi:

 

površina korištenog cestovnog zemljišta

veličina razreda

koeficijent
usklađenja

Cijena u kunama po m²

autoceste

državne ceste

županijske ceste

lokalne ceste

r

X

 

C

C

C

C

1

do 50 m²

50

1,00

30,00

25,00

20,00

15,00

2

51 – 100 m²

50

0,83

24,90

20,75

16,60

12,45

3

101 – 150 m²

50

0,67

20,10

16,75

13,40

10,05

4

151 – 200 m²

50

0,50

15,00

12,50

10,00

7,50

5

201 – 250 m²

50

0,40

12,00

10,00

8,00

6,00

6

251 – 300 m²

50

0,33

9,90

8,25

6,60

4,95

7

301 – 350 m²

50

0,27

8,10

6,75

5,40

4,05

8

351– 400 m²

50

0,22

6,60

5,50

4,40

3,30

9

401 – 500 m²

100

0,20

6,00

5,00

4,00

3,00

10

preko 500 m²

 

0,13

3,90

3,25

2,60

1,95

(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka obračunava se prema izrazu:

N = ∑(Xr1 * Cr1 + Xr2*Cr2 +…..Xr10*Cr10) u kojem je: :

N = naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Cr = cijena prema pojedinom razredu (r = 1-10)

Xr = površina korištenog cestovnog zemljišta u pojedinom razredu (r = 1-10)

Članak 6.

Iznos naknade za korištenje izgrađenog pratećeg uslužnog objekta na javnoj cesti utvrđuje se po vještacima ovlaštenim za procjenu nekretnina uzimajući u obzir površinu, stanje objekta i ostale odlučne okolnosti za ocjenu tržišne vrijednosti objekta te dužinu trajanja prava korištenja, primjenom važećih pravnih pravila instituta zakupa.

Članak 7.

(1) Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti plaća se zajedno s naknadom za korištenje cestovnog zemljišta.

(2) Mjerila za izračun visine naknade za obavljanje pratećih djelatnosti su:

– skupina u koju je razvrstana javna cesta

– vrsta djelatnosti koju korisnik obavlja u pratećem uslužnom objektu.

Članak 8.

(1) Visina naknade za obavljanje pratećih djelatnosti utvrđuje se mjesečno u sljedećim iznosima:

SKUPINA

opskrba gorivom

usluga

smještaja

ugostiteljstvo

(skupina restorani)

ugostiteljstvo

(ostale skupine)

trgovina i servisne usluge

Ostale komercijalne usluge i svrhe

1. AUTOCESTE

1800

1800

1500

1200

800

300

2. DRŽAVNE CESTE

1250

1250

1250

750

500

200

3. ŽUPANIJSKE CESTE

1000

1000

750

500

400

100

4. LOKALNE CESTE

750

750

500

400

250

50

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je prateći objekt samo dijelom izgrađen na cestovnom zemljištu, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti izračunava se razmjerno odnosu površine korištenog cestovnog zemljišta i ukupne površine zemljišta na kojem se nalazi prateći objekt.

Članak 9.

(1) Sve fizičke i pravne osobe koje postavljaju reklame na javnim cestama dužni su pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom plaćati naknadu u visini koja se određuje ovisno o površini reklame (jednostrana, dvostrana, višestrana).

(2) Visina naknade za postavljanje reklama utvrđuje se mjesečno u iznosu od 30,00 kn/m².

(3) Ukupna visina naknade za osvijetljenu reklamu uvećava se za 15%.

Članak 10.

(1) Naknade iz ovog Pravilnika utvrđuju se kao početne vrijednosti na javnom nadmetanju i izravnom ugovaranju za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata te obavljanje pratećih djelatnosti.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka mogu se usklađivati s godišnjim rastom indeksa cijena na malo koji objavljuje Državni zavod za statistiku i rastom prosječnog godišnjeg dnevnog prometa vozila, a što se utvrđuje ugovorom.

IV. UVJETI I POSTUPAK POVJERAVANJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE

Članak 11.

(1) Korištenje cestovnog zemljišta se, na temelju programa i plana razvoja pravne osobe koja upravlja javnom cestom, povjerava korisnicima javnim nadmetanjem, a izravnim ugovaranjem samo u slučajevima određenim ovim Pravilnikom.

(2) Dokumentacija za javno nadmetanje za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu, mora sadržavati:

1. predmet nadmetanja

2. lokaciju cestovnog zemljišta i oznaku nekretnine

3. vrstu pratećeg uslužnog objekta

4. vrstu pratećih djelatnosti

5. tehničku dokumentaciju

6. početnu visinu naknade za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti

7. rok izgradnje pratećih uslužnih objekata i razdoblje korištenja cestovnog zemljišta

8. obveze ponuditelja

9. postupak prijave na nadmetanje i način dostave ponuda

10. kriterije za utvrđivanje sposobnosti ponuditelja i odabir najpovoljnije ponude

11. rokove predaje ponuda i odabira najpovoljnije ponude

12. prijedlog ugovora.

Članak 12.

(1) Postupak izravnog ugovaranja provodi se za:

1. postavljanje reklama za promidžbu vlastitih proizvoda ili djelatnosti,

2. izgradnju i korištenje parkirališta na javnoj cesti te nathodnika ili pothodnika radi povezivanja objekata u kojima se obavlja gospodarska ili druga uslužna djelatnost preko javne ceste,

3. jednostavne građevine za čiju izvedbu nije potreban akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima, primjerice kiosk ili druga građevina gotove konstrukcije,

4. korištenje pratećih uslužnih objekata koji su izgrađeni na zemljištu koje je nakon izgradnje uvršteno u javnu cestu,

5. proširenje površine korištenja cestovnog zemljišta temeljem važećeg ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti koja je potrebna za unaprjeđenje razine usluge na javnoj cesti.

(2) Osim u navedenim slučajevima, iznimno se korištenje cestovnog zemljišta može povjeriti izravnim ugovaranjem i u ostalim slučajevima povjeravanja korištenja cestovnog zemljišta, i to ako u prethodno provedena dva javna nadmetanja nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda.

(3) U slučajevima iz stavka 1., točka 3. i stavka 2. ovog članka, izravno ugovaranje se može provesti i javnim prikupljanjem ponuda, koje se provodi kao poziv na predaju ponuda, koji je upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, i to prema unaprijed određenim uvjetima.

Članak 13.

(1) Po provedenom postupku javnog nadmetanja ili izravne pogodbe, pravna osoba koja upravlja javnom cestom i korisnik sklapaju ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze između ugovornih strana u predmetu korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti

(2) Ugovorom se obvezno se utvrđuje:

– predmet ugovora

– rok važenja ugovora

– visina naknade, uvjeti i način plaćanja naknade te sredstva osiguranja naplate naknade

– upravljanje i održavanje

– način razrješenja odnosa u slučajevima neizvršavanja ugovornih obveza i prijevremenog prestanka važenja ugovora

– ostala prava i obveze ugovornih strana.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 14.

(1) Korisnik kojem se na korištenje povjeri cestovno zemljište odnosno prateći uslužni objekt, dužan je:

– koristiti povjereno cestovno zemljište odnosno prateći uslužni objekt i obavljati prateće djelatnosti sukladno odredbama ugovora sklopljenog s pravnom osobom koja upravlja javnom cestom,

– održavati razinu i kvalitetu pružanja usluga definiranu ugovorom.

(2) Korisnik ne može, bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, korištenje cestovnog zemljišta povjeriti trećoj osobi niti izvršiti promjenu načina korištenja cestovnog zemljišta.

Članak 15.

Prema korisniku koji ne izvršava obveze iz ugovora sklopljenih na temelju odredbi ovoga Pravilnika, pravna osoba koja upravlja javnom cestom ima pravo na raskid ugovora sukladno propisima obveznog prava.

Članak 16.

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom dužna je korisniku omogućiti nesmetano korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje prateće djelatnosti.

U slučajevima u kojima je korisnik onemogućen u korištenju cestovnog zemljišta i obavljaju pratećih djelatnosti zbog razloga za koje nije odgovoran, korisnik nije dužan u razdoblju trajanja nemogućnosti plaćati naknadu. Za vrijeme trajanja nemogućnosti korisnik nema pravo na naknadu štete za izgubljenu korist.

Za ostvarenje prava iz prethodnog članka korisnik je dužan postaviti zahtjev pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom u prekluzivnom roku od 30 dana od prestanka okolnosti koja je uzrokovala nemogućnost.

Članak 17.

U slučaju da pravna osoba koja upravlja javnom cestom korisniku trajno onemogući korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti iz razloga za koji ne odgovara korisnik, korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno propisima obveznog prava.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka koji je uzrokovan višom silom ili odlukama nadležnih državnih i drugih tijela izvan pravne osobe koja upravlja javnom cestom, korisnik nema pravo na naknadu štete za izgubljenu korist.

Članak 18.

Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze plaćanja naknade za korisnika postalo pretjerano otežano ili bi mu nanijelo pretjerano veliki gubitak, uz uvjet da sam nije odgovoran za nastupanje okolnosti na koje se poziva, korisnik može zahtijevati da se ugovor izmijeni. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti ne može biti niža od početnih iznosa naknada utvrđenih u ovom Pravilniku.

Zahtjev iz prethodnog stavka mora biti obrazložen, uz iznošenje svih činjenica i dokaza u prilog tvrdnji iz zahtjeva i ne može se postaviti prije isteka roka od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.

Zahtjev se podnosi pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom, a odluku na prijedlog pravne osobe koja upravlja javnom cestom donosi ministar.

Članak 19.

Nakon isteka roka ugovora ili prestanka važenja ugovora prije isteka ugovorenog roka iz razloga za koji nije odgovorna pravna osoba koja upravlja javnom cestom, prateći uslužni objekt koji je izgrađen od strane korisnika ostaje sastavni dio javne ceste slobodan od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, bez obveze naknade vrijednosti za isti korisniku.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom obvezna je, u svrhu definiranja i održavanja razine kvalitete pratećih djelatnosti, utvrditi kriterije i standarde izgradnje pratećih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti.

Članak 21.

Ugovori sklopljeni na temelju Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07. i 39/11.) i Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07., 91/08. i 39/11.) koji se odnose na građevine (priključci i prilazi) koje nisu obuhvaćene odredbama ovog Pravilnika, uskladit će se sukladno ovom Pravilniku.

Članak 22.

Datum stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07. i 39/11.) i Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07., 91/08. i 39/11.).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/13-01/30

Urbroj: 530-08-1-14-2

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.