Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 78/2014 (27.6.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

78 27.06.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1468

Na temelju odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/2006., 43/2009., 88/2010., 50/2012., 80/2013. i 30/2014), ministar turizma uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/2007., 58/2008. i 45/2009.), u članku 15. stavak 2. briše se. Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

Iza članka 22. poglavlje: »V. ZDRAVSTVENI UVJETI IZNAJMLJIVAČA« s podnaslovom i člancima 23. – 26. briše se.

Dosadašnja poglavlja VI. – VIII. postaju poglavlja V. –VII.

Članak 3.

U članku 30. stavku 7. riječi: »atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu« zamjenjuju se riječima: »s izjavom o«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/9

Urbroj: 529-3-14-3

Zagreb, 16. lipnja 2014.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.