Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

NN 79/2014 (30.6.2014.), Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

79 30.06.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1472

Na temelju članka 116. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2013. i 14/2014.) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU PROJEKATA GRAĐENJA RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje obvezni sadržaj i elementi, kao i način izrade glavnoga projekta građenja rudarskih objekta i postrojenja, izvedbenog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, projekta izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja.

II. PROJEKTI

Članak 2.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekta i postrojenja, izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, projekt izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja, moraju biti izrađeni u skladu s odredbama Zakona o rudarstvu, ovoga Pravilnika i posebnih propisa.

(2) Glavni projekt građenja rudarskih objekta i postrojenja, izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, projekt izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja moraju sadržavati sve propisane dijelove, te moraju biti izrađeni tako da se ovisno o namjeni i razini razrade, ispunjava njihova svrha.

(3) Glavni projekt građenja rudarskih objekta i postrojenja, izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, projekt izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja moraju biti izrađeni na način iz kojeg je vidljivo da su projektirana rješenja gradnje rudarskih objekata i postrojenja u skladu s:

– odredbama Zakona o rudarstvu,

– propisima donesenim na temelju odredbi Zakona o rudarstvu,

– odgovarajućim priznatim tehničkim pravilima,

– propisima čija je obveza donošenja propisana posebnim zakonom, a kojima se izravno ili neizravno utječe na temeljne zahtjeve za rudarske objekte i postrojenja ili se na drugi način propisuju uvjeti za građenje rudarskih objekta i postrojenja,

– lokacijskom dozvolom.

Članak 3.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekta i postrojenja sadrži međusobno usklađene projekte kojima se na razini razrade glavnog projekta građenja rudarskih objekta i postrojenja daje projektno rješenje rudarskih objekata i postrojenja, odnosno njihovih dijelova, a na razini razrade izvedbenog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja razrađuje se projektno rješenje rudarskih objekata i postrojenja određeno glavnim projektom građenja rudarskih objekta i postrojenja.

(2) Pojedinačna projektna rješenja kojima se osigurava usklađenost rudarskih objekata i postrojenja s važećim propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, pravilima struke, te kojima se osigurava međusobna usklađenost projektnih rješenja rudarskih objekata i postrojenja, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi projekata pojedinih struka u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja, a obzirom na zadaće struka propisane posebnim propisima, projektna rješenja mogu biti sadržana u tehničko-tehnološkom projektu, strojarskom projektu, građevinskom projektu, elektrotehničkom projektu, geodetskom projektu.

(4) Svi projekti pojedinih struka koji čine glavni projekt građenja rudarskih objekta i postrojenja ili izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ili projekt izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja moraju biti međusobno usklađeni i moraju prikazivati cjelovite rudarske objekte i postrojenja u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

III. GLAVNI PROJEKT GRAĐENJA

Opći zahtjevi za glavni projekt

Članak 4.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Glavni projekt) mora sadržavati sve one projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti rudarskih objekta i postrojenja, potrebni za davanje projektnih rješenja rudarskih objekta i postrojenja, prikaza smještaja rudarskih objekata i postrojenja u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za rudarske objekte i postrojenja, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o rudarstvu, lokacijskih uvjeta, posebnih propisa i tehničkih specifikacija.

(2) Tehničko-tehnološkim projektom, strojarskim projektom, građevinskim projektom i elektrotehničkim projektom pobliže se obrađuju pojedini sklopovi i/ili dijelovi rudarskih objekata i postrojenja odnosno oblikovanje rudarskih objekata i postrojenja, te se procjenjuju troškovi za njihovo građenje.

Tekstualni dio glavnog projekta

Članak 5.

(1) Tekstualni dio Glavnog projekta sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da rudarski objekti i postrojenja ispunjavaju temeljne zahtjeve za građenje rudarskih objekata i postrojenja, te druge uvjete koje rudarski objekti i postrojenja moraju ispunjavati.

(2) Svi podaci o rudarskim objektima i postrojenjima odnosno njihovom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka u skladu s posebnim propisima, sadržani su u projektima pojedinih struka i to u:

– tehničkom opisu,

– proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr., te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da su rudarski objekti i postrojenja projektirana u skladu s posebnim propisima,

– programu kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za rudarske objekte i postrojenja tijekom građenja i održavanja rudarskih objekata i postrojenja (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.),

– troškovniku,

– posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za postupanje s otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju rudarskih objekta i postrojenja ili njihovog dijela i posebnim tehničkim uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju rudarskih objekta i postrojenja pojavljuje opasni otpad.

(3) U dijelovima projekta iz stavka 2. ovoga članka detaljno se, ako je primjenjivo, navode ili obrađuju:

– podaci o elaboratima koji su poslužili za izradu tog dijela Glavnog projekta,

– način održavanja,

– podaci o faznom odnosno etapnom građenju,

– podaci o pokusnom radu,

– mogućnost uporabe dijelova izgrađenih rudarskih objekta i postrojenja prije dovršetka cjelovitog rudarskog objekta i postrojenja.

(4) Glavni projekt obvezno sadrži:

1. Opći dio,

2. Uvod,

3. Projektna rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. Zakona o rudarstvu,

4. Zaključak.

Članak 6.

Opći dio Glavnog projekta iz ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje projekte registrirana za izradu projekata građenja (u daljnjem tekstu: Pravna osoba),

2. Projektni zadatak, zadan i potpisan od rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja u smislu Zakona o rudarstvu (u daljnjem tekstu: Investitor), s otiskom pečata Investitora,

3. Rješenje Pravne osoba o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova projekta, s otiskom pečata Pravne osobe,

4. Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova projekta, sukladno odredbama posebnog propisa iz Zakona o rudarstvu kojim su određeni poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u rudarstvu, stručna sprema i radno iskustvo, s dokaznicama sukladno odredbama posebnog propisa kojima su uređeni uvjeti za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja,

5. Važeće rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina i/ili rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

6. Izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste,

7. Izdane posebne uvjete propisane posebnim propisima na čiji djelokrug projektno rješenje iz Glavnog projekta može imati utjecaj i ako je primjenjivo, uvjete koji se utvrđuju u postupku utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ako se za rudarske objekte i postrojenja ne izdaje lokacijska dozvola u skladu s posebnim zakonom,

8. Provjereni rudarski projekt istraživanja ili eksploatacije mineralnih sirovina,

9. Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom.

10. Izjava iz točke 9. ovoga članka obvezno sadrži:

a) popis zakonskih propisa koji su primijenjeni u Glavnom projektu,

b) popis podzakonskih propisa koji su primijenjeni u Glavnom projektu,

c) popis normi koje su primijenjene u Glavnom projektu.

11. Ostalu dokumentaciju i akte bitne za Glavni projekt, kao npr. ugovore o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju Glavnog projekta,

12. Izjava potpisana od Investitora, s otiskom pečata Investitora, o prihvaćanju projektnih rješenja iz Glavnog projekta.

Članak 7.

Uvod Glavnog projekta iz ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

1. Opis postojećeg stanja i razloge izrade Glavnog projekta,

2. Prikaz projektiranih rješenja,

3. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 8.

(1) Projektna rješenja za gradnju rudarskih objekata i postrojenja Glavnog projekta iz ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja, sadrže:

– tehničko-tehnološki projekt,

– građevinski projekt,

– strojarski projekt,

– elektrotehnički projekt,

– geodetski projekt,

– prikaz mjera zaštite od požara,

– prikaz mjera zaštite na radu,

– prikaz mjera zaštite okoliša i prirode,

– troškovnik projektiranih radova,

– ovisno o vrsti i sadržaju projekta i ostalu dokumentaciju

– odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

(2) Projektna rješenja iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati prikaz uklapanja projektnih rješenja u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju, projektirani vijek uporabe rudarskih objekata i postrojenja i uvjete za njihovo održavanje i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu.

(3) U Glavnom projektu moraju biti obvezno prikazani podaci potrebni za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.

Članak 9.

(1) Zaključak iz ovoga Pravilnika obvezno sadrži zaključna razmatranja odgovornog projektanta glede Glavnog projekta.

(2) Zaključak obvezno mora biti potpisan od odgovornog projektanta s otiskom pečata odgovornog projektanta.

IV. IZVEDBENI PROJEKT GRAĐENJA

Članak 10.

(1) Izvedbenim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Izvedbeni projekt) detaljno se razrađuje projektna rješenja iz Glavnog projekta.

(2) Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s Glavnim projektom.

(3) Ovisno o vrsti i karakteru Izvedbenog projekta, isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Pravilnika, odnosno sadrži poglavlja određena ovim Pravilnikom i poglavlja sukladno drugim propisima koja ovise o vrsti i karakteru Izvedbenog projekta.

V. PROJEKT IZVEDENOG STANJA

Članak 11.

Ovisno o vrsti i karakteru Projekta izvedenog stanja rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Projekt izvedenog stanja), isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Pravilnika, odnosno sadrži poglavlja određena ovim pravilnikom i poglavlja sukladno drugim propisima koja ovise o vrsti i karakteru Projekta izvedenog stanja.

VI. NAČIN IZRADE PROJEKATA

Uvezivanje projekata

Članak 12.

Projektna rješenja koja čine Glavni projekt ili Izvedbeni projekt ili Projekt izvedenog stanja (u daljnjem tekstu: Projekti) moraju biti izrađena u skladu sa sljedećim zahtjevima:

– uvezuju se u knjige složene na format 21,0 × 29,7 cm, a zamjena sastavnih dijelova knjiga mora biti onemogućena na pouzdani način;

– mogu biti uvezana u jednu ili više knjiga;

Opremanje projekata i njihovih dijelova

Članak 13.

Radi identifikacije Projekata i osoba odgovornih za njihovu izradu, Projekti u općem dijelu obvezno sadrže:

– naslovnu stranicu,

– popis suradnika,

– popis svih knjiga Projekta,

– sadržaj svake pojedine knjige.

Članak 14.

(1) Naslovna stanica svake knjige obvezno sadrži:

– naziv Projekta,

– naziv knjige,

– naziv i sjedište, te OIB Pravne osobe koja je izradila Projekt,

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB Investitora,

– lokacije građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– zajedničku oznaku Projekta,

– redni broj knjige u nizu knjiga koje čine Projekt,

– razinu razrade Projekta,

– strukovnu odrednicu Projekta,

– ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu,

– ime, OIB te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u Pravnoj osobi u originalu,

– mjesto i datum izrade Projekta,

– prostor dimenzije 9 × 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice Projekta bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri nadležnog tijela za rudarstvo koje izdaje građevinsku dozvolu.

(2) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica Projekta, odnosno naslovna stranica svake knjige obvezno sadrži i ime, te potpis i otisak pečata glavnog projektanta u originalu.

Članak 15.

(1) Radi identifikacije tekstualnih, proračunskih, tabličnih i drugih priloga te grafičkih prikaza i osoba odgovornih za njihovu izradu, projektna rješenja Projekata moraju sadržavati:

– na početnoj stranici – naziv Pravne osobe koja je izradila Projekt, naziv rudarskih objekta i postrojenja, naziv tekstualnog priloga odnosno proračuna, te mjesto i datum izrade,

– na svakoj stanici – numeraciju,

– na završnoj stranici – potpis i otisak pečata projektanta koji je izradio projektno rješenje.

(2) Radi identifikacije grafičkih prikaza i osoba odgovornih za njihovu izradu, grafički prikazi moraju imati sastavnicu smještenu uz donji desni rub grafičkog prikaza, koja sadržava:

– naziv rudarskih objekta i postrojenja, naziv Pravne osobe, ime, potpis i otisak pečata projektanta, naziv Projekta, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, oznaku nacrta, redni broj nacrta, te mjesto i datum izrade.

(3) Na nacrtu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica. Nevažeće sastavnice precrtavaju se dijagonalnom crtom na način da ostanu vidljivi podaci sadržani u njoj.

Potpisivanje i odgovornost

Članak 16.

(1) Naslovnu stranicu Projekta odnosno pojedinu knjigu koja je sastavni dio Projekta te pojedini tekstualni dio ili grafički prikaz potpisuje projektant koji za njega odgovara.

(2) Pojedini dio Projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje projektnih rješenja potpisuje i glavni projektant. Glavni projektant potpisuje i naslovnu stranicu Projekta, odnosno svaku knjigu koja je sastavni dio Projekta.

(3) Potpisom naslovne stranice Projekta ili knjige koja je sastavni dio Projekta, projektant, glavni projektant i odgovorna osoba u Pravnoj osobi preuzimaju odgovornosti sukladno odredbama Zakona o rudarstvu i drugim propisima.

Uporaba jezika i pisma

Članak 17.

Projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom. Jezik i stil projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

Izrada Projekata

Članak 18.

Projekti se obvezno izrađuju na papiru i/ili, drugom odgovarajućem materijalu za pisanje i crtanje

Članak 19.

(1) Projekti se izrađuju i opremaju tako da se lako prati njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni u cjelinu i/ili pojedinačnim dijelovima. Grafički dijelovi, dokumentacijski materijal i drugi prilozi izvan cjelovitog teksta moraju biti izrađeni i uvezani tako da su razumljivi i da je jednostavno rukovati sa istima.

(2) Stranice tekstualnog dijela Projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(3) Osnovno uređenje stranice teksta projekta je sljedeće:

1) Margine: lijevo 3 cm, desno, gore, dolje 2 cm,

2) Font: crni (Black) veličina 12, Times New Roman,

3) Prored: 1,0,

4) Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine,

5) Glavni naslovi pišu se podebljanim slovima (Bold), veličina 12, a podnaslovi italikom (Kurzivom) veličina 12,

6) Dijelove teksta koji se žele istaknuti treba pisati podebljanim slovima (Bold) i italikom (Kurzivom) veličina 12,

7) Naziv Projekta, centrirano, velikim tiskanim slovima, font: crni (black) veličina 16, Times New Roman.

Članak 20.

Projekti iza naslovne stranice obvezno sadrži:

1. Početnu stranicu,

2. Sadržaj tekstualnog dijela,

3. Popis dokumentacijskog materijala,

4. Popis tablica,

5. Popis slika,

6. Popis grafičkih priloga,

7. Popis upotrijebljene literature.

Članak 21.

Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije i umetnuta u plastične košuljice.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o rudarstvu i ovim Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa o gradnji.

(2) Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika te sudski ili drugi postupci koji se vode povodom istih dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/14-03/54
Urbroj: 526-04-02-01/1-14-03
Zagreb, 16. lipnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.