Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

NN 79/2014 (30.6.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1478

Na temelju odredbe članka 69. stavka 1. podstavka 7. i članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09., 84/11. i 94/13.) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA, ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA I NEPROFITNIH PROIZVOĐAČA AUDIOVIZUALNOG I/ILI RADIJSKOG PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (»Narodne novine«, broj 134/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»U knjige koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija iz članka 3. ovoga Pravilnika upisuje se:

1. broj Ugovora

2. naziv pružatelja medijske usluge

3. pozivna oznaka

4. vrsta programa (televizijski/radijski)

5. ime odgovorne osobe

6. sjedište pružatelja medijske usluge

7. broj telefona i faksa, elektronska pošta i internetska adresa

8. OIB pružatelja medijske usluge

9. programska osnova (opća/specijalizirana)

10. područje koncesije

11. naziv programske mreže

12. vrijeme trajanja koncesije

13. ID ugovora Ministarstva financija

14. izrečene mjere po odlukama Vijeća

15. datumi donošenja odluke o prihvaćanju programske osnove odnosno prethodne suglasnosti o izmjenama programske osnove

16. svojstvo neprofitnog pružatelja medijske usluge u skladu s odlukom Vijeća o davanju koncesije.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi

U knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga

3. naziv medijske usluge

4. vrsta programa (audio/audiovizualni)

5. ime odgovorne osobe

6. sjedište pružatelja medijskih usluga

7. broj telefona i faksa, elektronska pošta i internetska adresa

8. OIB pružatelja medijskih usluga

9. vrijeme trajanja dopuštenja

10. izrečene mjere po odlukama Vijeća

11. svojstvo neprofitnog pružatelja medijske usluge u skladu s odlukom Vijeća o davanju dopuštenja za obavljanje djelatnosti.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi: U knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa upisuje se:

1. broj dopuštenja

2. naziv pružatelja medijskih usluga

3. naziv medijske usluge

4. vrsta programa (audio/audiovizualni)

5. ime odgovorne osobe

6. sjedište pružatelja medijskih usluga

7. broj telefona i faksa, elektronska pošta i internetska adresa

8. OIB pružatelja medijskih usluga

9. programska osnova medijske usluge (opća/specijalizirana)

10. vrijeme trajanja dopuštenja

11. izrečene mjere po odlukama Vijeća

12. datumi donošenja odluke o prihvaćanju programske osnove, odnosno prethodne suglasnosti o izmjenama programske osnove

13. svojstvo neprofitnog pružatelja medijske usluge u skladu s odlukom Vijeća o davanju dopuštenja za obavljanje djelatnosti.

Članak 4.

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Izuzetno neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija ne moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija ako su proračunski korisnici i upisani u registar proračunskih korisnika.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te se iza riječi »stavka 1.« dodaju riječi »i 2.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. te se mijenja i glasi:

(4) Dokazima iz stavka 3. ovoga članka se smatraju izvadci iz registara, ovjerena izjava da se radi o proračunskom korisniku i godišnje financijsko izvješće.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

1. broj upisa

2. naziv pružatelja elektroničke publikacije

3. naziv elektroničke publikacije

4. ime odgovorne osobe

5. sjedište pružatelja elektroničke publikacije

6. broj telefona i faksa, elektronska pošta

7. OIB pružatelja elektroničke publikacije

8. adresa elektroničke publikacije (URL)

9. izrečene mjere po odlukama Vijeća

10. svojstvo neprofitnog pružatelja elektroničke publikacije u skladu s odlukom Vijeća o upisu u Upisnik.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi

U knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa upisuje se:

1. broj upisa

2. naziv neprofitnog proizvođača

3. vrsta programa koja se proizvodi (audio/audiovizualni)

4. ime odgovorne osobe

5. sjedište proizvođača

6. broj telefona i faksa, elektronska pošta i internetska adresa

7. OIB proizvođača

8. izrečene mjere po odlukama Vijeća o povratu dodijeljenih sredstava Fonda.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/13-01/0152

Urbroj: 567-02/01-14-06

Zagreb, 24. lipnja 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednica Vijeća

Mirjana Rakić, v. r.