Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

NN 79/2014 (30.6.2014.), Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

1479

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08. i 25/12) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 10. sjednici održanoj 21. svibnja 2014. donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina, način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Ovom odlukom propisuju se općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili boravištem na području Općine.

Članak 4.

Osnovica prireza na dohodak je porez na dohodak utvrđen zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5%.

Prirez porezu na dohodak pripada Općini.

Članak 6.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića plaća se po stopi od 3%.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju obračunava se na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 73/13, Rješenje USRH 99/13, 148/13. i 153/13).

Članak 9.

Obračunati porez na potrošnju obveznik je dužan platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja, na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućom iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i istrošenosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za vrijeme dok u njima borave prognanici i izbjeglice.

Članak 13.

Obveznici poreza kuće za odmor moraju Poreznoj upravi, Područnom uredu Koprivnica, Ispostava Đurđevac (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisna površina.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za odmarališta u vlasništvu Općine koja služe za smještaj djece do 15 godina.

Porez na kuće za odmor ne plaćaju osobe koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 16.

Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

a) Pravne osobe

Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kloštar Podravski plaćaju porez na tvrtku ili naziv prema broju zaposlenika kako slijedi:

– do 20 zaposlenika 500,00 kuna,

– od 21 do 50 zaposlenika 1.000,00 kuna,

– preko 50 zaposlenika 1.500,00 kuna.

Poslovne jedinice u sastavu pravnih osoba sa sjedištem na području Općine (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta) plaćaju 35% propisanoga poreza na tvrtku ili naziv.

Pravne osobe koje imaju sjedište u drugim općinama ili gradovima, a imaju poslovnu jedinicu u Općini Kloštar Podravski, plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 1.500,00 kuna.

b) Fizičke osobe

1. Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost s područja trgovine i ugostiteljstva plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 500,00 kuna,

2. Ostale fizičke osobe plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 350,00 kuna.

Za svaku poslovnu jedinicu na području Općine (prodavaonicu, ugostiteljski objekt, pogon, radionicu ili prodajno mjesto) fizička osoba plaća 35% propisanoga poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 17.

Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 16. ove odluke smatra se ime pravne ili fizičke osobe pod kojima ona posluje i sudjeluje u pravnom prometu.

Pod istaknutom tvrtkom ili nazivom u smislu ove Odluke smatra se svako obilježavanje ili natpis koji označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja određenu registriranu djelatnost osim natpisa što ih građevinska poduzeća ili osobe koje se bave građevinskom djelatnošću ističu na gradilištima.

Članak 18.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odnosno naziv utvrđen.

Porez na tvrtku obračunava se za pripadajući broj dana u godini za koje vrijeme tvrtka obavlja djelatnost.

Članak 19.

Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan je svaku promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i Poreznoj upravi u roku 15 dana od dana upisa u registar propisan Zakonom, odnosno nastale promjene te o tome izvijestiti Općinu.

Članak 20.

Porez na tvrtku odnosno naziv ne plaćaju poduzetnici koji otvaraju novi pogon radi proširenja proizvodnje ili novog zapošljavanja radnika prve tri godine od dana početka rada pogona u 100% iznosu.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost te dok je tvrtka ili naziv u mirovanju ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv.

Ako se tvrtka ili naziv upiše u registar tijekom godine, obveznik plaća stazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv utvrđenom Odlukom.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 21.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se: parkirališta, javni prolazi, autobusna stajališta, javne površine uz ceste te ostale javne površine koje se mogu koristiti za korištenje pokretne ugostiteljske radnje, prodaju božićnih jelki, cvijeća i ostale prodaje, za postavljanje kioska, privremenih garažnih objekata, štandova, zabavnih putujućih radnji, cirkusa, svjetlećih reklamnih panoa i drugo.

Članak 22.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po m² korisne površine i to u kunama kako slijedi:

1. za korištenje parkirališnih mjesta 0,30 kuna po m² dnevno,

2. za zabavne putujuće radnje te druge prigode 0,50 kuna po m² dnevno,

3. za cirkus 500,00 kuna po danu,

4. za postavljeni štand 5,00 kuna po m² dnevno,

5. za pokretnu ugostiteljsku radnju 5,00 kuna po m² dnevno,

6. za prodaju božićnih jelki, cvijeća i ostale povremene prodaje 19,00 kuna po m² dnevno,

7. za korištenje ostalih javnih površina 5,00 kuna po m² dnevno,

8. za postavljeni kiosk 10,00 kuna po m² mjesečno,

9. za postavu privremenog objekta garaže do 15 m² 50 kuna mjesečno,

10. za reklamne panoe površine do 2 m² 200,00 kuna, za panoe veće od 2 m² ,400,00 kuna godišnje,

11. za deponiranje materijala i robe ispred zgrada i na ostalim javnim površinama Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Podravski, izdat će korisniku rješenje kojim se dozvoljava korištenje javne površine na određeni rok.

Po proteku tog roka ukoliko korisnik ne ukloni materijal i robu s javne površine platit će porez na korištenje javne površine u iznosu 0,30 kuna po m² dnevno,

12. za svjetleće reklamne panoe 200,00 kuna mjesečno po jednom reklamnom panou.

Članak 23.

Porez na korištenje javnih površina za ljetne terase i otvorene prostore plaća obveznik poreza u svoti 0,50 kuna po m² dnevno.

Članak 24.

Rješenja o razrezu poreza iz članka 22. izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 25.

Porez na korištenje javne površine plaća obveznik poreza i to:

– do 5. u mjesecu za prethodni mjesec ako se radio o zakupu duljem od mjesec dana,

– danom dobivanja rješenja o korištenju javne površine ako se radi o zakupu unutar 30 dana,

– do 15. u mjesecu za prethodni mjesec ako se radi o zakupu za postavljeni kiosk.

Članak 26.

Glede razreza poreza, prekršajnih i postupovnih odredaba shodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12. i 73/13).

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 27.

Na temelju Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne novine« broj 79/01) Općina prenosi na Poreznu upravu poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza osim poreza na korištenje javnih površina.

Članak 28.

Za obavljanje poslova iz članka 26. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 29.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 30.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa (Financijska agencija) zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. pravna osoba koja ne prijavi tvrtku ili naziv ili promjenu koja utječe na obvezu i visinu poreza na tvrtku ili naziv (članak 19. ove Odluke).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Stupanje na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 17/01, 2/03, 3/06, 10/06. i 3/08).

Članak 33.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/14-01/01

Urbroj: 2137/16-14-1

Kloštar Podravski, 21. svibnja 2014.

Predsjednik

Mirko Debeljak, v. r.