Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi

NN 81/2014 (4.7.2014.), Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1556

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 19/98, 20/2000 i 51A/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU LETOVA KOJI SE IZUZIMAJU OD PLAĆANJA NAKNADA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se letovi koji se izuzimaju od obveze plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

II.

Od plaćanja rutnih naknada izuzimaju se letovi iz članka 9. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1794/2006 od 6. prosinca 2006. o uspostavi zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 341, 7. prosinca 2006.).

III.

Od plaćanja terminalnih naknada izuzimaju se letovi iz članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1794/2006 od 6. prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL L 341, 7. prosinca 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1191/2010 od 16. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1794/2006 o uspostavi zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 17. prosinca 2010.).

IV.

Naknada neostvarenih prihoda pružatelja usluga u zračnoj plovidbi osiguravat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske za pojedinu kalendarsku godinu, a Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će planirati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske kao nadoknadu Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe za rutne i terminalne naknade za izuzete letove.

V.

Za provedbu isplate naknade iz točke IV. ove Odluke, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatska kontrola zračne plovidbe, sklopit će poseban ugovor kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/245

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.