Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti

NN 81/2014 (4.7.2014.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1559

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« br. 152/2008, 61/2011 i 56/2013), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA REGULIRANE PROFESIJE U PODRUČJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije.

(2) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi se u skladu s Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Pravilnikom.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na:

državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island) i Švicarske konfederacije (u daljnjem tekstu: države ugovornice EGP-a i Švicarska konfederacija) koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji,

državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji,

državljane država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije i državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije.

Pojmovnik

Članak 3.

(1) U ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

– regulirana profesija – profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja, izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom,

– profesionalni nazivnaziv koji daje svojem nositelju pravo na obavljanje određene regulirane profesije, a može biti različit od naziva koji se stječu završetkom formalnog obrazovanja sukladno propisima iz područja srednjeg i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj,

– stručni i akademski naziv i akademski stupanj – nazivi i stupanj koji se u Republici Hrvatskoj stječu završetkom visokog obrazovanja,

– kandidatdržavljani država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije, državljani trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji, državljani država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije i državljani trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije koji žele obavljati reguliranu profesiju iz područja geodetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

– stručna kvalifikacija – obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju geodetske djelatnosti u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji), na temelju čega je kandidat stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji i izvan države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije,

– stručno usavršavanje i osposobljavanje – svako usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koje obuhvaća jedan ili više programa koji su, tamo gdje je to primjereno, nadopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem, odnosno vježbeničkom ili stručnom praksom,

– stručno iskustvo – stvarno obavljanje profesije u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji i izvan države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije u skladu s primjenjivim propisima,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti – diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji, a kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je stečeno u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji: obuhvaća i diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju takvih isprava koji ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije i daju pravo njihovom nositelju da obavlja određenu profesiju unutar granica države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije prema njezinim važećim propisima,

– osposobljavanje obuhvaća formalno obrazovanje i tamo gdje je to primjereno, stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja,

– Komora – Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Komora) je tijelo nadležno za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti, izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti, davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti te za poduzimanje ostalih radnji sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,

– državljani trećih država – svaka osoba koja nije državljanin države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije,

– razdoblje prilagodbe – obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj pod nadzorom osposobljenog stručnjaka, koje može biti popraćeno stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem te podliježe ocjenjivanju. Osposobljenim stručnjakom smatra se osoba koja je kvalificirani predstavnik struke s odgovarajućim stručnim iskustvom.

– provjera osposobljenostiprovjera stručnog znanja kandidata koju provodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije radi ocjene osposobljenosti kandidata za obavljanje regulirane profesije,

– opći sustav priznavanjapriznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti koje se odnosi na državljane država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije i državljane trećih država.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje geodetske djelatnosti

Članak 4.

(1) Postupak priznavanja i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti provodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) O priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz stavka 1. ovog članka Komora donosi rješenje.

(3) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Članak 5.

(1) Kandidat koji želi obavljati reguliranu profesiju iz područja geodetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev Komori za izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se na obrascu PISK-1 koji je otisnut u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

(3) Za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka podnositelj uz zahtjev mora priložiti:

1.) Dokaz o državljanstvu,

2.) Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju,

3.) Dopunsku ispravu o studiju ili obrazovni program,

4.) Dokaz o stručnoj kvalifikaciji,

5.) Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

6.) Dokaz o stručnom iskustvu,

7.) Potvrdu o kompetencijama,

8.) Dokaz o nekažnjavanju,

9.) Potvrdu nadležnog tijela države iz koje dolazi podnositelj zahtjeva o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje regulirane profesije u toj državi,

10.) U slučaju da profesija nije regulirana u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji, podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o drugim kvalifikacijama i stručnim iskustvima te dokaz da je najmanje 3 godine obavljao profesiju u punom radnom vremenu u zadnjih 10 godina u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji u kojoj ta profesija nije regulirana.

(4) Dokazi iz stavka 3. točka 1., 3., 4., 5. i 8. ovog članka podnose se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(5) Dokazi iz stavka 3. točka 2., 6., 7., 9. i 10. ovog članka podnose se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 6.

(1) Komora uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama podnositelja zahtjeva sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet propisuju propisi Republike Hrvatske za obavljanje regulirane profesije ovlaštenog inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(2) Odlučivanje o zahtjevu o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i usporedbu propisane dokumentacije obavlja na temelju stručne procjene nadležan odbor Komore.

(3) U postupku vrednovanja inozemnih stručnih kvalifikacija, mišljenja, preporuke i informacije mogu se pribaviti od Agencije za znanost i visoko obrazovanje odnosno nacionalnog ENIC-NARIC ureda, odgovarajućih visoko školskih ustanova, strukovnih organizacija, kontaktnih točaka država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije, uvidom u baze podataka reguliranih profesija te upravnom suradnjom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav).

Članak 7.

(1) Ako se tijekom postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije ovlaštenog inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije utvrdi da postoji bitna razlika između stručne kvalifikacije podnositelja zahtjeva koja je stečena u državni ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji i stručnih kvalifikacija propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti može se pozvati podnositelja zahtjeva da izvrši dopunsku mjeru polaganja određenog ispita ili razdoblje prilagodbe do ukupno tri godine, a sve u skladu s člankom 17. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Dopunsku mjeru samostalno odabire podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka o čemu Komora donosi privremeno rješenje u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 8.

(1) Komora nakon provedenog postupka kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za reguliranu profesiju ovlaštenog inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije donosi rješenje.

(2) Komora donosi rješenje o zahtjevu i dostavlja ga podnositelju u roku od 90 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

(3) Ako se utvrdi da je zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija nepotpun, Komora u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva o tome pisanim putem obavještava podnositelja i poziva ga da dopuni zahtjev u roku od 90 dana, a da će se u protivnom zahtjev odbaciti rješenjem kao nepotpun.

Članak 9.

(1) Kandidat kojem je druga država ugovornica EGP-a i Švicarska konfederacija već priznala stručnu kvalifikaciju stečenu izvan država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije mora podnijeti zahtjev Komori za izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se na obrascu PISK-2 koji je otisnut u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).

(3) Za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka podnositelj uz zahtjev mora priložiti:

1.) Dokaz o državljanstvu,

2.) Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju,

3.) Odluku države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

4.) Potvrdu države ugovornice EGP-a i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države.

(4) Dokazi iz stavka 3. točka 1. i 3. ovog članka podnose se u preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(5) Dokazi iz stavka 3. točka 2. i 4. ovog članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(6) Prije izdavanja rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovog članka, Komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Privremeno i povremeno pružanje usluga

Članak 10.

(1) Za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, a na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija (regulirane profesije) primjenjuju se odredbe članka 4. do 10. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Zahtjev za pružanje usluga iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu PISK-3 koji je otisnut u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 3).

Članak 11.

Podaci o podnositelju zahtjeva dobiveni tijekom postupka u skladu s ovim Pravilnikom smiju se upotrijebiti samo sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

Članak 12.

Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija propisuje posebnom odlukom ravnatelj Državne geodetske uprave.

Članak 13.

Postupak i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te za poduzimanje ostalih radnji sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija provodi Komora.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/13-01/03
Urbroj: 541-01/1-14-31
Zagreb, 17. lipnja. 2014.

Ravnatelj
dr. sc. Danko Markovinović, v. r.

PRILOG 1. PRILOG 3.

81 04.07.2014 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti 81 04.07.2014 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti 81 04.07.2014 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti 81 04.07.2014 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti 81 04.07.2014 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti