Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

NN 81/2014 (4.7.2014.), Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

HRVATSKA NARODNA BANKA

1560

Na temelju članka 92. stavka 3. i članka 162. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POBLIŽIM UVJETIMA OSNIVANJA, POSLOVANJA, IZVJEŠĆIVANJA I PRESTANKA PODRUŽNICE KREDITNE INSTITUCIJE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se propisuju uvjeti za osnivanje, poslovanje, izvješćivanje Hrvatske narodne banke i prestanak podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: podružnica) te način primjene odredbi iz članka 92. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama na podružnicu.

Osnivanje podružnice

Članak 2.

(1) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) koja namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske dužna je dobiti odobrenje za osnivanje podružnice od Hrvatske narodne banke.

(2) Hrvatska narodna banka poduzet će prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice sve radnje potrebne za sklapanje sporazuma o suradnji na području supervizije s nadležnim tijelom iz treće zemlje u kojoj se nalazi sjedište kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača).

Vođenje poslova i zastupanje podružnice

Članak 3.

(1) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) imenuje najmanje dvije osobe za vođenje poslova podružnice i zastupanje podružnice (u nastavku teksta: rukovodstvo podružnice). Jedan od članova rukovodstva podružnice imenuje se za direktora. Rukovodstvo podružnice vodi poslove na vlastitu odgovornost.

(2) Rukovodstvo podružnice dužno je voditi poslove podružnice s područja Republike Hrvatske.

(3) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može ovlastiti prokurista za zastupanje podružnice odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun podružnice koje proizlaze iz usluga za koje je podružnica dobila odobrenje Hrvatske narodne banke, ali samo zajedno barem s jednim članom rukovodstva podružnice.

(4) Najmanje jedan član rukovodstva podružnice mora poznavati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju. Najmanje jedan član rukovodstva podružnice mora imati prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

(5) Članovi rukovodstva podružnice moraju obavljati poslove upravljanja podružnicom u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s kreditnom institucijom iz treće zemlje (osnivačem).

Rukovodstvo podružnice

Članak 4.

(1) Članom rukovodstva podružnice može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana rukovodstva podružnice.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovog članka podnosi kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač).

(3) Osoba koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana rukovodstva i koju kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) želi ponovo imenovati, dužna je nanovo proći postupak propisan Zakonom o kreditnim institucijama i propisima donesenima na temelju tog Zakona.

(4) Članovi rukovodstva podružnice moraju ispunjavati sve uvjete koji su propisani za članstvo u upravi kreditne institucije u Zakonu o kreditnim institucijama i propisima donesenima na temelju tog Zakona.

(5) Odredbe Zakona o kreditnim institucijama i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na izdavanje prethodne suglasnosti za člana uprave kreditne institucije na odgovarajući se način primjenjuju na člana rukovodstva podružnice. Odredbe Zakona o kreditnim institucijama koje se odnose na izdavanje suglasnosti za predsjednika uprave kreditne institucije na odgovarajući se način primjenjuju na direktora podružnice.

(6) Rukovodstvo podružnice imenuje se na rok koji ne može biti duži od pet godina, a kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može opozvati člana rukovodstva podružnice i prije isteka navedenog roka.

(7) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovog članka najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana rukovodstva.

(8) Kada rukovodstvo podružnice nije u punom sastavu ili kada članovi rukovodstva podružnice ne mogu obavljati svoju funkciju, kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može, bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, jednokratno imenovati privremenog člana rukovodstva podružnice na vrijeme od najviše tri mjeseca i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Obavještavanje osnivača i Hrvatske narodne banke

Članak 5.

(1) Rukovodstvo podružnice dužno je bez odgađanja, u pismenom obliku, obavijestiti upravu kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) i Hrvatsku narodnu banku:

1) ako nastanu okolnosti u kojima odobrenje za osnivanje podružnice prestaje važiti ili ako se pojave razlozi za ukidanje odobrenja za osnivanje podružnice ili razlozi za ukidanje odobrenja za pružanje pojedine financijske usluge,

2) ako se financijsko stanje podružnice promijeni tako da se neka od stopa kapitala podružnice smanji ispod razine iz članka 92. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ispod razine naložene mjerom na temelju članka 228. Zakona o kreditnim institucijama ili

3) ako podružnica prekorači dopuštenu izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba zbog smanjenja regulatornoga kapitala ili ako u skladu s člancima 396. i 397. Uredbe (EU) br. 575/2013 poveća izloženost zbog okolnosti na koje nije mogla utjecati.

(2) Član rukovodstva podružnice dužan je bez odgode, u pisanom obliku, obavijestiti upravu kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) o:

1) svojem izboru ili opozivu u nadzorno tijelo druge pravne osobe i

2) pravnim poslovima na temelju kojih je sam član rukovodstva podružnice ili netko od članova njegove uže obitelji neposredno ili posredno stekao dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je član rukovodstva podružnice zajedno s članovima svoje uže obitelji stekao kvalificirani udio u toj drugoj pravnoj osobi ili na temelju kojih su se njihovi udjeli smanjili ispod granice kvalificiranog udjela.

(3) Rukovodstvo podružnice dužno je bez odgađanja, u pismenom obliku, obavijestiti upravu kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) o svim mjerama Hrvatske narodne banke i drugih nadzornih tijela koje su donesene u postupku supervizije podružnice ili nadzora nad njom.

Kapital podružnice

Članak 6.

(1) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je osigurati sredstva za osnivanje podružnice u iznosu od najmanje 40 milijuna kuna.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka smatraju se regulatornim kapitalom podružnice u smislu primjene odredbi Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, ostalih propisa Europske unije kada je primjenjivo i Zakona o kreditnim institucijama i drugih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(3) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je o namjeri da smanji regulatorni kapital prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, s tim da regulatorni kapital ni u jednom trenutku ne smije biti manji od 40 milijuna kuna.

Poslovne knjige i financijski izvještaji

Članak 7.

(1) Podružnica je dužna voditi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati, kontrolirati i čuvati knjigovodstvene isprave u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj i standardima struke.

(2) Podružnica je dužna sastavljati i objavljivati godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće za njezino poslovanje u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj i standardima struke i na hrvatskom jeziku. Podružnica je dužna svoje godišnje izvješće dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnosi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, podružnica može sastaviti godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće za njezino poslovanje u skladu s važećim propisima države u kojoj je sjedište kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača) ako oni značajno ne odstupaju od propisa važećih u Republici Hrvatskoj.

Supervizija poslovanja podružnice i supervizorske mjere

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja superviziju poslovanja podružnice u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, propisa donesenih na temelju tog Zakona, drugih propisa i sporazuma sklopljenih s nadležnim tijelom iz treće zemlje u kojoj se nalazi sjedište kreditne institucije iz treće zemlje (osnivača).

(2) Ako se u postupku supervizije poslovanja podružnice utvrde nezakonitosti i nepravilnosti, Hrvatska narodna banka naložit će supervizorske mjere u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

(3) Hrvatska narodna banka obavijestit će o nalazima i mjerama iz stavka 2. ovog članka osnivača i tijelo nadležno za superviziju poslovanja osnivača.

(4) Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako je prema kreditnoj instituciji iz treće zemlje (osnivaču) ili prema nekoj njezinoj podružnici nadležno tijelo poduzelo mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, a koje bi mogle utjecati na poslovanje podružnice u Republici Hrvatskoj.

Prestanak i reorganizacija poslovanja podružnice

Članak 9.

(1) Odredbe Zakona o kreditnim institucijama i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na prestanak i reorganizaciju poslovanja na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice.

(2) Rukovodstvo podružnice dužno je u roku od petnaest dana od dana kada je nastupio neki od razloga za prestanak važenja odobrenja za osnivanje podružnice u skladu s člankom 91. stavkom 1. Zakona o kreditnim institucijama odnosno od dana kada joj je Hrvatska narodna banka ukinula odobrenje za osnivanje podružnice, na trošak podružnice objaviti odluku o prestanku podružnice u »Narodnim novinama« i u najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj te pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine.

(3) Ako rukovodstvo podružnice ne objavi odluku o prestanku podružnice na način i u roku iz stavka 2. ovog članka, odluku o prestanku podružnice i poziv vjerovnicima objavit će Hrvatska narodna banka u roku od osam dana nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

(4) Obavijest o prestanku podružnice mora biti istaknuta na uočljiv način na ulazu u zgradu sjedišta i druge poslovne prostore podružnice.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće države u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 1/2009.).

O.br: 247-020/06-14/BV

Zagreb, 27. lipnja 2014.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

81 04.07.2014 Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj 81 04.07.2014 Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj