Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

NN 82/2014 (9.7.2014.), Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1570

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014), te članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA

I.

Donosi se Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

Sredstva za provedbu Programa iz stavka 1. ove Odluke osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu na pozicijama:

– Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Aktivnosti A538050 – Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada koja se financira iz namjenskih prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, na temelju zakona kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama do uplaćenog iznosa,

– Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta,

– Ministarstva poduzetništva i obrta te

– drugih ministarstava u čijoj su nadležnosti zgrade koje se obnavljaju.

II.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će s Aktivnosti A538050 – Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, izravno isplatiti novčana sredstava oštećenicima koji se odluče na samoobnovu, umjesto popravka zgrada, i financirati troškove uklanjanja zgrada koje nisu sigurne za boravak. Preostala sredstva prenijet će se kao namjenska sredstva, na pozicije novog projekta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – Obnova zgrada oštećenih poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Preostala potrebna sredstva za provedbu Programa iz točke I. ove Odluke, prenijet će se s pozicija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva poduzetništva i obrta te drugih ministarstava u čijoj su nadležnosti zgrade koje se obnavljaju, na poziciju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – Obnova zgrada oštećenih poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, preraspodjelom, odnosno prvim izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Odluku o preraspodjeli sredstava donijet će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija.

III.

Zadužuje se Ministarstvo financija da u svrhu osiguranja sredstava za saniranje posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije izvrši privremenu obustavu izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, odnosno uvede mjere ograničavanja iznosa raspoloživih za ugovaranje i isplatu po razdjelima i aktivnostima s kojih će se vršiti preraspodjela sredstava, sukladno članku 4. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za obnovu zgrada, odnosno s kojih će se prvim izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, nakon stupanja na snagu ove Odluke, sredstva prenijeti na poziciju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – Obnova zgrada oštećenih poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zadužuju se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta te druga ministarstva u čijoj su nadležnosti zgrade koje se obnavljaju da u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostave Ministarstvu financija iznose i stavke aktivnosti/projekata na kojima će se uvesti mjere ograničavanja iz stavka 1. ove točke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama osigura provedbu Programa (popravak zgrada odnosno izgradnju novih zgrada).

Ovlašćuje se ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja za sklapanje svih potrebnih ugovora i akata poslovanja za realizaciju poslova iz točke I. ove Odluke koji se odnose na isplatu novčanih sredstava umjesto popravka, i na uklanjanje zgrada koje nisu sigurne za boravak, a koje na temelju odluke o obnovi, provodi građevinska inspekcija.

Ovlašćuje se direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za sklapanje svih potrebnih ugovora i akata poslovanja za realizaciju poslova iz stavka 1. ove točke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/248

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PROGRAM OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-

-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – OBNOVA ZGRADA

I. Predmet Programa

Ovim Programom se, u skladu s odredbom članka 12. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014, u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada, na području Vukovarsko-srijemske županije.

Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i vjerskih zajednica i u kojoj se pruža usluge većem broju ljudi.

Gospodarska zgrada podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu.

Pod stambenom zgradom podrazumijeva se zgrada u kojoj je u vrijeme nastanka katastrofe stanovao njezin vlasnik, odnosno srodnik vlasnika ili u kojoj je vlasnik, odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište. Pod pojmom stambene zgrade prema Zakonu podrazumijevaju se i pomoćne i gospodarske zgrade koje su u funkciji stambene zgrade navedene u ovom Programu, točka V.a, a koje sa stambenom zgradom čine jednu funkcionalno-gospodarsku cjelinu (u daljnjem tekstu: stambena zgrada).

Korisnik obnove zgrade po ovom Programu, temeljem članka 18. Zakona, je vlasnik, odnosno posjednik ako vlasnik nije dostupan ili se ne može utvrditi, uz čiju se suglasnost provodi obnova zgrade.

Sukladno ovom Programu obnavljat će se stambene zgrade čiji broj se u trenutku donošenja ovoga Programa procjenjuje na 2.689 stambenih zgrada i na 4.713 pomoćnih i gospodarskih zgrada koje su u funkciji stambenih zgrada, te 4.234 gospodarskih zgrada i 32 zgrade javne namjene.

Obnova zgrada provodi se organizirano, nakon prikupljanja podataka, a temeljem podloga snimki zaprimljenih od Državne geodetske uprave, te obilaska terena i procjene stupnja nastalih građevinskih oštećenja od poplava, u skladu s kategorijama oštećenja utvrđenih ovim Programom, te s pripadnim vrstama radova obuhvaćenim ovim Programom.

Obnova zgrada koja se provodi njihovim popravkom, provodi se uz poštivanje slijedećih načela:

1. obnavlja se dio zgrade koji je od djelovanja poplave ili koji je od posljedica djelovanja poplave bio oštećen, s odgovarajućim tehničkim rješenjem kojim se zamjenjuje izvorni oštećeni dio zgrade, i uz poštivanje činjenica vezanih za stanje zatečenih dijelova zgrade (poglavito razine vlažnosti tih dijelova) s kojim se obnovljeni dio povezuje odnosno u kojeg se ugrađuje;

2. zamjenjuje se i dio zgrade koji od djelovanje poplave ili od posljedica djelovanja poplave nije bio oštećen, ali je njegova zamjena opravdana zbog tehničkih, funkcionalnih ili tehnoloških razloga povezivanja s obnovljenim dijelom zgrade iz točke 1.;

3. u slučaju potrebe za izvedbom vrste rada koji prema ovom Programu nije obuhvaćen za utvrđenu kategoriju oštećenja zgrade, u obnovi zgrade može se odlukom o obnovi obuhvatiti i vrste rada predviđenog za višu kategoriju oštećenja, ako to proizlazi iz zapisnika o procjeni oštećenja zgrade, ili ako se to utvrdi u postupku donošenja odluke.

Obnova stambenih zgrada koja se provodi isplatom novčanih sredstava umjesto popravkom, po izboru korisnika obnove, provodi se za stambene zgrade I. i II. kategorije oštećenja.

Obnova zgrada koja se provodi njihovim uklanjanjem i izgradnjom novih zgrada provodi uz poštivanje sljedećega:

1. odluka o obnovi može se donijeti za zgrade za koje je zapisnikom građevinske inspekcije i povjerenstva za procjenu oštećenja utvrđeno da nisu sigurne za boravak ljudi, te ako su ispunjeni ostalih uvjeti propisani Zakonom;

2. odluka o obnovi donosi se uz poštivanje kriterija utvrđenih ovim Programom u odnosu na veličinu za izgradnju nove zgrade;

3. u odluci o obnovi stambene zgrade određuje se tipski projekt za građenje nove stambene zgrade, koji je izrađen u skladu kriterijima utvrđenim ovim Programom i za kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo rješenje o tipskom projektu prema posebnom zakonu;

4. u odluci o obnovi gospodarske zgrade ili zgrade javne namjene izgradnjom nove zgrade određuje se izgradnja prema odobrenom izvornom glavnom projektu ili prema projektu izvedenog stanja, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda.

Ovim se Programom utvrđuje dokumentacija potrebna za provođenje postupaka povezanih s obnovom zgrada.

II. Lokacija područja i podjela lokacije područja na kojem se provode mjere obnove zgrada

Lokacija područja na kojem se provode mjere obnove zgrada po ovom Programu je područje Vukovarsko-srijemske županije pogođeno poplavom i određena je Zakonom.

Lokacija područja provedbe dijeli se na zone obnove (članak 5. Zakona) koje su određene organizacijsko-tehničkim uvjetima, a koje uključuju obnovu skupine do približno 200 zgrada.

III. Analiza zatečenog stanja i nastale štete te predviđanje mogućih daljnjih štetnih posljedica

III.a Detaljan opis šteta na zgradama sa financijskim prikazom

Obilaskom terena utvrdit će se zgrade koje je zbog narušene stabilnosti i opasnosti po život i zdravlje ljudi potrebno ukloniti, odnosno, utvrdit će se zgrade koje su takvog oštećenja da je moguća obnova i dovođenje u funkcionalno stanje za korištenje.

Ovisno o visini vodnog lica poplave (VLP) razlikujemo četiri kategorije oštećenja zgrada (I. kategorija VLP visine ispod 0,9 m od poda prizemlja; II. kategorija VLP visine od 0,9 m do visine krovne konstrukcije, odnosno krovišta; III. kategorija VLP visine kojom je zahvaćeno i krovište; te IV. kategorija koja je određena za uklanjanje i izgradnju nove zgrade).

Prema Izvješću o štetama Vukovarsko-srijemske županije i preliminarnim procjenama procjenjuje se da je oštećeno 32 zgrade javne namjene (škole, vrtići, crkve, dom kulture, vatrogasni domovi, ambulante, sportska dvorana, muzeji), odnosno 4.234 gospodarske zgrade.

Prema preliminarnim procjenama u IV. kategoriji oštećenja ima 500 stambenih zgrada, pri čemu je prepoznato četiri vrste gradnje prema osnovnom nosivom materijalu: iz čerpića, iz pune opeke vezane blatom, iz drvene konstrukcije, iz suvremene opeke, s tim da je 80% bilo izgrađeno od čerpića; I. kategorije oštećenja ima 2.301 stambena zgrada; II. kategorije oštećenja ima 2.301 stambena zgrada; te III. kategorije oštećenja ima 2.300 stambenih zgrada.

U svim poplavom zahvaćenim zgradama nastala su oštećenja koja je potrebno sanirati, a to su uklanjanje i deponiranje zatečenog otpada namještaja i opreme, uklanjanje i deponiranje zatečenog mulja i poplavom nanesenog materijala, uklanjanje i deponiranje oštećenih dijelova zgrade (podne obloge, zidne obloge, unutarnje žbuke, fasade, stolarija vanjska i unutarnja, elektroinstalacije, vodovod i odvodnja, krovište), te isušivanje svih zatvorenih prostorija, a kako iste ne bi bile štetne za život i zdravlje ljudi. Dovođenje zgrade u funkcionalno stanje, nakon isušivanja, podrazumijeva ponovnu izgradnju i montažu onih dijelova koji su uklonjeni, a sve kako bi zgrada bila primjerena za korištenje.

Preliminarna procjena ukupnih izravnih šteta na stambenim zgradama s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambenih zgrada

Red.
broj

Kategorija oštećenja

Opis oštećenja

Procijenjena vrijednost sanacije
(bez PDV-a) (kn)

1.

I. kategorija

Čišćenje i deponiranje zatečenog mulja poplavom nanesenog materijala

7.999.936,00

Čišćenje zatečenog inventara i pokretnina i deponiranje otpada

7.999.936,00

Uklanjanje i deponiranje oštećenih dijelova zgrade prije obnove

4.845.946,95

Isušivanje zatvorenog dijela zgrade

18.367.200,00

Obnova stambene zgrade

176.576.873,09

UKUPNO I. kategorija

215.789.892,03

2.

II. kategorija

Čišćenje i deponiranje zatečenog mulja poplavom nanesenog materijala

7.999.936,00

Čišćenje zatečenog inventara i pokretnina i deponiranje otpada

7.999.936,00

Uklanjanje i deponiranje oštećenih dijelova zgrade prije obnove

8.118.470,77

Isušivanje zatvorenog dijela zgrade

36.734.400,00

Obnova stambene zgrade

265.053.879,55

UKUPNO II. kategorija

325.906.622,32

3.

III. kategorija

Čišćenje i deponiranje zatečenog mulja poplavom nanesenog materijala

15.987.328,00

Čišćenje zatečenog inventara i pokretnina i deponiranje otpada

7.993.664,00

Uklanjanje i deponiranje oštećenih dijelova zgrade prije obnove

12.439.925,48

Isušivanje zatvorenog dijela zgrade

36.705.600,00

Obnova stambene zgrade

394.480.466,69

UKUPNO III. kategorija

467.606.984,17

4.

IV. kategorija**

Čišćenje i deponiranje zatečenog mulja poplavom nanesenog materijala

776.720,00

Čišćenje zatečenog inventara i pokretnina i deponiranje otpada

776.720,00

Kompletno uklanjanje stambene zgrade i deponiranje otpada

10.057.500,00

Izgradnja nove zamjenske stambene zgrade

116.508.000,00

UKUPNO IV. kategorija

128.118.940,00SVEUKUPNO od I. do IV. kategorije

1.137.422.438,52

* napomena: procjena rađena na bazi 2.689 stambenih zgrada tlocrtne veličine tipične slavonske kuće 14,00*6,40 m i 4.713 pomoćnih i gospodarskih zgrada koje su u funkciji stambenih zgrada i koje po veličini, standardu izrade i završne obrade iznosi oko 30% stambene zgrade

** napomena: procjena rađena temeljem podataka inspekcije: 500 zgrada prosječne tlocrtne veličine 8,00*5,00 m

III.b Opis posljedica

U svim poplavom zahvaćenim zgradama nastala su oštećenja zbog kojih je stanovništvo evakuirano, te je smješteno u privremeni smještaj. Nastala oštećenja je potrebno sanirati i dovesti zgrade u funkcionalno stanje kako bi zgrada bila primjerena za stanovanje i korištenje, te kako bi se u iste mogli vratiti njihovi korisnici.

Budući da se radovi sanacije izvode, prema procjeni, i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje korisnici nisu u mogućnosti stanovati u svojim stambenim zgradama, i otežano im je održavanje gospodarskog dijela domaćinstva.

Zgrade su bile duže vrijeme izložene djelovanju vode te je za očekivati da će se zbog pojave kapilarne vlage i otežanog dugotrajnijeg isušivanja pojaviti naknadna građevinska oštećenja, a koja oštećenja nisu bila vidljiva prilikom prvog izvida.

IV. Mjere za sanaciju zgrada

IV.a Kategorije građevinskih oštećenja zgrada

Prema stupnju utvrđenih građevinskih oštećenja zgrade se razdjeljuju u četiri kategorije:

I. kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na razini do uključivo 0,90 metara iznad kote ulaznog prostora u zgradu i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV kategoriju;

II. kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na razini višoj od 0,90 metara, a da nije zahvaćen niti jedan dio krovne konstrukcije i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV kategoriju;

III. kategorija – zgrade za koje je utvrđena maksimalna VLP na takvoj razini da je zahvaćen bilo koji dio konstrukcije krova nad tlocrtnim gabaritima zgrade i koja ne zadovoljava kriterije propisane za IV kategoriju;

IV. kategorija – zgrada koja zbog djelovanja poplave ili zbog posljedica djelovanja poplave ima nedostatke ili građevinska oštećenja zbog kojih nisu više ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu te stoga nije prikladna za uporabu;

IV.b Pripadne vrste radova za kategorije građevinskih oštećenja zgrada

Utvrđuju se sljedeće pripadne vrste radova za obnovu prema kategorijama građevinskih oštećenja zgrada:

1. za zgradu s I. kategorijom predvidivi radovi su:

– uklanjanje oštećenih dijelova podnih i zidnih obloga, te njihova zamjena

– isušivanje

– izrada nove hidroizolacije

– ispitivanje ispravnosti, te eventualno uklanjanje i izvođenje novih instalacija vodovoda i odvodnje, niskonaponske električne instalacije i plinske instalacije

– uklanjanje oštećenih dijelova fasadnih obloga, te njihova zamjena

– popravak vanjske stolarije

– popravak i djelomična ugradnja nove unutarnje stolarije.

2. za zgradu s II. kategorijom predvidivi radovi su:

– uklanjanje oštećenih cjelokupnih podnih i zidnih obloga, te njihova zamjena

– isušivanje

– izrada nove hidroizolacije

– ispitivanje ispravnosti, te eventualno uklanjanje i izvođenje novih instalacija vodovoda i odvodnje, niskonaponske električne instalacije i plinske instalacije

– uklanjanje oštećenih cjelokupnih fasadnih obloga, te njihova zamjena

– popravak i djelomična ugradnja nove vanjske i unutarnje stolarije.

3. za zgradu s III. kategorijom predvidivi radovi su:

– uklanjanje oštećenih cjelokupnih podnih i zidnih obloga, te njihova zamjena

– isušivanje

– izrada nove hidroizolacije

– ispitivanje ispravnosti, te eventualno uklanjanje i izvođenje novih instalacija vodovoda i odvodnje, niskonaponske električne instalacije i plinske instalacije

– uklanjanje oštećenih cjelokupnih fasadnih obloga, te njihova zamjena

– ugradnja nove vanjske i unutarnje stolarije

– sanacija konstruktivnih dijelova građevine koji su izgubili mehaničku otpornost i stabilnost

– popravak odnosno djelomično ili potpuna obnova krovišta s pokrovom.

4. za zgradu s IV. kategorijom predvidivi radovi su:

– uklanjanje zgrade koja je izgubila mehaničku otpornost i stabilnost

– građenje nove stambene zgrade prema tipskom projektu ili

– građenje nove zgrade prema izvornom glavnom projektu ili prema projektu izvedenog stanja iz podnesenog zahtjeva za ozakonjenje zgrade.

V. Način i opseg provedbe mjera i kriteriji za provedbu

V.a Obnova popravkom stambenih zgrada I., II. i III. kategorije oštećenja

Za stambene zgrade I., II. i III. kategorije oštećenja radovi obnove izvode se u opsegu i na način kako je stambena zgrada bila izvedena neposredno prije poplave ili na način koji najbliže odgovara izvornom stanju, a prema standardnom troškovniku kojim je propisan jedinstveni standard opreme i završnih radova.

Sve stambene zgrade koje imaju podrumsku etažu obnavljaju se zajedno s podrumom, na način da se isti dovodi u stanje koje ne može narušiti uspješnost obnove stambenog dijela zgrade, odnosno da se prvenstveno izvode radovi isušivanja i hidroizolacije.

Svi dijelovi, obloge i oprema stambene zgrade koji su izgubili svoju osnovnu funkciju će se ukloniti, te predati pojedine vrste otpada ovlaštenim osobama za gospodarenje pojedinom vrstom otpada, odnosno postupati s otpadom sukladno odredbama važećih propisa o gospodarenju otpadom i Planu provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon poplave na području Vukovarsko-srijemske županije Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Na stambenim zgradama, nakon uklanjanja žbuke, fasade i podova, čišćenja i dezinfekcije površina, isušivanja te zapunjavanja neravnina i reški opeka zidova, izvest će se hidroizolacija podova i zidova kako bi se spriječila pojava vlage u zatvorenim prostorima, te omogućilo prosušivanje zgrade. Svi zidovi premazat će se fungicidnim sredstvima.

Svi konstruktivni dijelovi stambene zgrade narušene stabilnosti, a koji nisu određeni za uklanjanje, popravit će se materijalima koji najbliže odgovaraju izvornom stanju.

Unutarnja žbuka i vanjska fasada koja se popravlja ili zamjenjuje, izvodi se kvalitete koja najbliže odgovara izvornom stanju.

U slučaju potrebe uklanjanja žbuke i fasade isto se uklanja visine +100,00 cm više od vodnog lica visine poplave. Ukoliko je tako utvrđena visina preko 2/3 visine etaže uklanja se žbuka ili fasada u cijeloj visini etaže, te se u stambenim zgradama viših kategorija oštećenja mogu u zidovima izvesti dodatne bušotine za prosušivanje.

Završna obrada unutarnjih zidova i vanjske fasade izvest će se ličenjem.

Ukoliko se fasada na stambenim zgradama u cijelosti mijenja ovi radovi će se izvesti dinamikom koja omogućava prosušivanje vanjskih zidova kroz dulje vremensko razdoblje.

Podne obloge stambene zgrade koje su oštećene poplavom uklonit će se zajedno sa cementnom glazurom, odnosno u debljini svih slojeva poda do neoštećene betonske podloge.

Završne podne obloge koje su oštećene vodom zamjenjuju se u suhim prostorima (sobe i sl.) linoleum podovima. Podne obloge koje su oštećene vodom u ulaznom prostoru i u mokrim prostorima (kupaona, kuhinja i sl.) zamjenjuju se keramičkim opločenjem.

Stolarija koju treba zamijeniti izvodi se nova kompletno na jednom pročelju, tako da najbliže odgovara izvornom stanju. Ako se izvodi kompletna zamjena vanjske stolarije na svim pročeljima, izvodi se vanjska drvena stolarija s roletama i ostakljenjem dvostrukim izolirajućim staklom.

U slučaju da se na tržištu ne mogu odmah osigurati potrebne količine drvene stolarije dopušteno je ugraditi PVC stolariju. Ugradnju PVC stolarije, po pisanoj izjavi izvođača o nemogućnosti nabave drvene stolarije, odobrava nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.

Konstrukcija krovišta koje se popravlja, izvodi se tako da najbliže odgovara izvornom stanju. Ako se izvodi kompletna zamjena konstrukcije krovišta, ista se radi drvena s pokrovom od glinenog utorenog crijepa.

Zidovi izloženi vodi u kupaonici, nužniku i kuhinji oblažu se keramičkim pločicama kvalitete I klase, postavom pločica fuga na fugu. Visina obloga u kupaonici i nužniku je do visine vrata, a u kuhinji do visine 1,5 m od ravnine gotovog poda.

Niskonaponske električne instalacije te instalacije vodovoda i odvodnje se obnavljaju prema prijašnjem stanju. Ako se ispitivanjem instalacije vodovoda i odvodnje utvrdi da nisu oštećene djelovanjem vode, ne obnavljaju se.

Ukoliko je u naselju, odnosno ulici, izvedena plinofikacija, u stambenim zgradama koje nisu imale priključak isti će se izvesti do glavnog ventila sukladno uvjetima lokalnog distributera plina.

Ukoliko je u naselju obnovljena ili izvedena javna odvodnja a stambena zgrada ima septičku jamu, te ukoliko je moguć priključak odmah ili najkasnije u roku 120 dana od donošenja Odluke o obnovi, neće se obnavljati septička jama već će se izvesti potrebni radovi na instalaciji odvodnje zaključno do mjernog okna, bez izvedbe priključka.

Ukoliko je u naselju obnovljena ili izvedena vodovodna mreža a stambena zgrada ima vlastiti zdenac, te ukoliko je moguć priključak odmah ili najkasnije u roku 120 dana od donošenja Odluke o obnovi, neće se obnavljati zdenac već će se izvesti potrebni radovi na vodovodnoj instalaciji zaključno do mjernog okna, bez izvedbe priključka.

Ukoliko u kući nije bio izgrađen sanitarni čvor (kupaona i WC) a postoji mogućnost priključka na postojeću odvodnju ili septičku jamu, te ukoliko postoji odgovarajući prostor unutar kuće, izvest će se sanitarni čvor veličine cca 6 m2.

Pomoćne i gospodarske zgrade koje su u funkciji stambene zgrade a koje se obnavljaju po ovom Programu, su isključivo: ljetna kuhinja; spremište za drva, alat i opremu; prostor za smještaj domaćih životinja; štagalj, kolnica, te septička jama i zdenac ako njihovo obnavljanje ovim Programom nije isključeno. Ostale pomoćne i gospodarske zgrade (na primjer: pušnice, garaže, spremišta za opremu i alat koji služi za osobni odmor i rekreaciju i drugo) neće se obnavljati.

Za pomoćne i gospodarske zgrade koje su u funkciji stambene zgrade radovi obnove izvode se tako da najbliže odgovara izvornom stanju, a prema standardnom troškovniku kojim je propisan jedinstveni standard opreme i završnih radova.

V.b Obnova izgradnjom nove stambene zgrade

U slučaju kad je stambena zgrada nakon procjene označena za uklanjanje, na istoj parceli će se izgraditi nova stambena zgrada prema tipskom projektu izrađenom u skladu s kriterijima određenim ovim Programom i za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo rješenje o tipskom projektu.

Pri izgradnji nove stambene zgrade poštivat će se regulacijska linija ulice.

Korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela nove stambene zgrade iznosi od 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe, 70,00 m2 za tri ili četiri osobe, te 85,00 m2 za pet i više osoba. Dopušteno je odstupanje za +/-2% ukupne korisne tlocrtne površine u odnosu na propisane veličine nove stambene zgrade.

Stambena zgrada od 55,00 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Nova stambena zgrada treba imati najmanje:

– ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m

– dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 16,00 m2

– stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2

– spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2

– prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2

– ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran ili ganjak, ukoliko je to tipično za tip zgrade i tradiciju stanovanja, najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Ograde balkona, terasa loggia i galerija mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od završnog poda do gornjeg ruba ograde.

Svjetla visina (od završnog poda do završnog stropa) stambene zgrade treba biti 2,60 m.

Širina sobe ne može biti manja od polovice svoje dužine niti manja od 1,90 m. Dubina sobe mjereno od unutarnjeg vanjskog fasadnog zida do unutarnjeg ruba suprotne stijene ne može biti veća od 2,5 puta visine sobe.

Projektirana relativna kota +/- prizemlja mora biti viša od kote postojećeg okolnog terena za 100 cm.

Nova stambena zgrada, bez obzira na način grijanja mora imati ugrađeni dimnjak u stambenoj prostoriji. Preporuča se položaj dimnjaka uz stambenu kuhinju i dnevnu sobu.

Nova stambena zgrada izvodit će se prema tipskom projektu odobrenog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Nova stambena zgrada treba biti tako projektirana i izgrađena da bude najmanje energetskog razreda B.

Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, nova stambena zgrada može biti projektirana na način da potrebna primarna energija koja uključuje grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i ventilaciju ne prelazi 40 kWh/(m2·a) (za područja kod kojih je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade t ≤ 3 °C), a stupanj povrata topline sustava mehaničke ventilacije je minimalno 75%.

V.c Obnova stambenih zgrada I. i II. kategorije oštećenja isplatom novčanih sredstava

Korisnik prava na obnovu stambene zgrade I. i II. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade, i s kojom čine jednu funkcionalno-gospodarsku cjelinu, može umjesto popravka zatražiti isplatu novčanih sredstava, te pristupiti popravku individualno.

Korisnik prava na obnovu isplatom novčanih sredstava može biti samo vlasnik stambene zgrade.

Isplata novčanih sredstava za stambenu zgradu I. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, a za stambenu zgradu II. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.

Novčana sredstva za stambenu zgradu I. kategorije oštećenja će se isplatiti u dvije rate: I. rata u visini 50% iznosa avansno, II. rata u visini 50% iznosa nakon potpisa i ovjere Zapisnika o završetku radova obnove kojim služba koordinacije potvrđuje da je izvršen popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade.

Novčana sredstva za stambenu zgradu II. kategorije oštećenja će se isplatiti u četiri rate: I., II. i III. rata u visini 25% iznosa po svakoj rati, avansno, IV. rata u visini 25% iznosa nakon potpisa i ovjere Zapisnika o završetku radova obnove kojim služba koordinacije potvrđuje da je izvršen popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade.

Novčana sredstva se s računa Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja isplaćuju korisniku prava na obnovu putem banke ili Hrvatske pošte, te se isplatom zadnje rate smatra u potpunosti izvršena obnova stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade.

Korisnik prava na obnovu stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade I. i II. kategorije oštećenja potpisom na Izjavu o isplati novčanih sredstava za popravak I. ili II. kategorije oštećenja stambene zgrade se obvezuje popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade započeti najkasnije u roku od 15 dana od primitka I. rate i popravak stambene zgrade s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade završiti najkasnije u roku od 120 dana od primitka I. rate.

V.d Obnova gospodarskih zgrada i zgrada javne namjene

Gospodarske zgrade i zgrade javne namjene obnavljaju se popravkom kojim se vraćaju u stanje u kojem su bile prije oštećenja djelovanjem poplave, i to:

a) prema troškovniku obnove na način da se ostvari stanje zgrade kakvo je odobreno izvornim glavnim projektom, ako se radi o postojećoj zgradi, ili

b) prema troškovniku obnove na način da se ostvari stanje zgrade kakvo je prikazano u projektu izvedenog stanja, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje.

Gospodarske zgrade i zgrade javne namjene obnavljaju se izgradnjom novih zgrada na način da se ponovo izgrade, i to:

a) prema odobrenom izvornom glavnom projektu, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda, ako se radi o postojećoj zgradi, ili

b) prema projektu izvedenog stanja, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje.

Ukoliko je u zgradama javne namjene bila izvedena elektronička komunikacijska mreža ista se obnavlja prema prijašnjem stanju, odnosno ukoliko nije bila izvedena u radovima obnove će se izvesti pripremni radovi za uvođenje elektroničke komunikacijske mreže.

V.e Ostalo

U prikupljanju dokumentacije i komunikaciji između tijela koja sudjeluju u provedbi ovoga Programa elektronička komunikacija izjednačena je s dostavom redovitom poštom.

Na svim zgradama na području Vukovarsko-srijemske županije, koje su na bilo koji način oštećene poplavom, a na kojima je pokrov azbestno-cementnim (salonit) pločama, pokrov se, uz nužni popravak, odnosno prilagodbu konstrukcije, pokriva limenim pokrovom, neovisno o tome je li sama krovna konstrukcija, odnosno pokrov bio oštećen poplavom, a s otpadnim azbestno-cementnim salonit pločama će se postupati propisno, sukladno važećim odredbama propisa o gospodarenju azbestnim i građevnim otpadom, te ostalim vrstama otpada.

Ova zamjena pokrova smatrat će se pilot-projektom prema točki 7. Zaključaka sa zajedničke tematske sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode, klase: 351-01/13-02/19, urbroja: 6521-29-14-19, i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, klase: 022-03/14-01/50, urbroja: 6521-10-14-03, Hrvatskog sabora, pri čemu se prikupljaju podaci o provedbi istog.

Ministrica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja će donositi naputke kojima će se odrediti tehnologija sanacije pojedinih građevinskih sklopova i davati upute za druga pitanja, a u svezi i sa ciljem učinkovite provedbe Zakona i Programa.

VI. Dokumentacija za obnovu zgrada

VI.a Dokumentacija za obnovu stambenih zgrada I., II. i III. kategorije oštećenja

Za potrebe provedbe obnove stambenih zgrada I., II. i III. kategorije oštećenja propisuje se sljedeća potrebna dokumentacija:

1. Zapisnik o procjeni građevinskih oštećenja s pripadajućim prilozima:

– osnovni podaci o stambenoj zgradi

– opis oštećenja s dokaznicom mjera i skicama

– fotodokumentacija stambene zgrade izvana i iznutra (preporučeno dostaviti slike pročelja, svih prostorija i pozicije stambene zgrade i gospodarskih i pomoćnih zgrada koje su u funkciji stambene zgrade)

– statičke proračune (ako je potrebno)

– troškovnik svih radova obnove.

2. dokumenti u svrhu provjere prava korisnika obnove

3. Izjava suglasnosti vlasnika, odnosno posjednika na Zapisnik i obim radova obnove

4. Odluka o obnovi

5. Ugovori s izvođačima, stručnim nadzorom i službom koordinacije

6. Građevinski dnevnik

7. Izvješća o provođenju radova obnove

8. Zapisnik o završetku radova obnove stambene zgrade i primopredaji, uključivo izjavu izvođača o izvedenim radovima i završno izvješće nadzornog inženjera.

Provjeru prava korisnika obnove, temeljem podataka Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave o vlasnicima i posjednicima stambenih zgrada, te prijavama prebivališta ili boravišta, provodi i utvrđuje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i jedinicom lokalne samouprave.

Izjavu o suglasnosti potpisuje vlasnik, odnosno posjednik koji svojim potpisom prihvaća Zapisnik o procjeni građevinskih oštećenja i daje suglasnost na predviđeni obim i vrstu radova obnove.

Upisom u građevinski dnevnik započinju radovi na obnovi stambene zgrade. Zapisnik o završetku radova obnove potpisuju vlasnik, odnosno posjednik, izvođač, stručni nadzor, služba koordinacije i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, te isti predstavlja ispunjenje ugovornih obveza izvoditelja.

Izvješća stručnog nadzora i službe koordinacije dostavljaju se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama jednom tjedno kako bi se koristili u svrhu praćenja provedbe ovog Programa.

VI.b Dokumentacija za novu stambenu zgradu

Za izgradnju nova stambene zgrade propisuje se sljedeća potrebna dokumentacija:

1. Zapisnik građevinske inspekcije i povjerenstva za procjenu oštećenja

2. dokumenti u svrhu provjere prava korisnika obnove

3. Izjava suglasnosti vlasnika na tipski projekt nove stambene zgrade

4. Odluka o obnovi

5. Ugovori sa izvođačima, stručnim nadzorom i službom koordinacije

6. Građevinski dnevnik

7. Izvješća o provođenju radova obnove

8. Zapisnik o završetku radova izgradnje nove stambene zgrade i primopredaji, uključivo izjavu izvođača o izvedenim radovima i završno izvješće nadzornog inženjera.

Pravo na obnovu izgradnjom nove stambene zgrade ima obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, a isto se dokazuje potpisanom izjavom korisnika prava na obnovu da su članovi zajednica, odnosno prijavom prebivališta ili boravišta. Izjavu supotpisuje i čelnik jedinice lokalne samouprave.

VI.c Dokumentacija za isplatu novčanih sredstava za stambenu zgradu I. i II. kategorije oštećenja

Za isplatu novčanih sredstava propisuje se sljedeća potrebna dokumentacija:

1. Zapisnik o procjeni građevinskih oštećenja s pripadajućim prilozima:

– osnovni podaci o stambenoj zgradi

– opis oštećenja s dokaznicom mjera i skicama

– fotodokumentacija stambene zgrade izvana i iznutra

– statičke proračune (ako je potrebno)

– troškovnik svih radova obnove.

2. dokumenti u svrhu provjere prava korisnika obnove

3. Izjava suglasnosti vlasnika za isplatu sredstava

4. Odluka o obnovi

5. Zapisnik o završetku radova obnove.

VI.d Dokumentacija za obnovu zgrada javne namjene i gospodarskih zgrada

Za potrebe provedbe obnove zgrada javne namjene i gospodarskih zgrada i donošenja odluke o obnovi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o dokumentaciji iz točke VIa. i VIb.

VII. Posebni slučajevi stambenih zgrada

Ukoliko na postojećoj parceli postoje dvije ili više stambenih zgrada, obnavljat će se onaj broj stambenih zgrada koliko ima obitelji, odnosno kućanstava.

Kućanstvo, odnosno obitelj je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života.

Ukoliko se na postojećoj parceli na kojoj postoje dvije ili više stambenih zgrada, obnavlja manji broj zgrada od postojećih, obnavlja se stambena zgrada za koju je vlasnik dao pisanu izjavu.

VIII. Rokovi provedbe radova obnove

Provedba obnove zgrada po ovom Programu smatra se započetom donošenjem Odluke o obnovi. Odluka o obnovi donosi se temeljem dokumentacije iz točke VI.a, VI.b, VI.c. i VI.d. koja je podnesena u roku važenja Zakona.

Završetak radova obnove predmetom su ugovornih obveza izvođača, pri čemu rokovi za stupanj obnove koji omogućava useljenje ili drugo korištenje zgrade ne mogu biti dulji od 120 dana od dana donošenja Odluke o obnovi.

IX. Operativna provedba Programa obnove

Provedbu ovoga Programa prema Zakonu, članak 21., operativno provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

U svrhu praćenja provedbe Programa, APN obavlja osobito sljedeće poslove:

1. prikuplja, evidentira i obrađuje podatke o Zapisnicima o procjeni građevinskih oštećenja,

2. prema Izvješću nadzornih inženjera i službe koordinacije prati ispunjenje Programa obnove,

3. prati utrošak sredstava i izvršavanje ugovorenih rokova

4. sastavlja i predaje izvješće Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja o provedbi i učinku ovog Programa,

5. obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje potrebne za provedbu ovoga Programa obnove i Zakona.

X. Procjena potrebnih financijskih sredstava i izvori financiranja

Na temelju članka 19. Zakona, obnova zgrada provodi se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske prikupljenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na temelju zakona kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, sredstvima državnog proračuna na proračunskim stavkama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva poduzetništva i obrta, sredstvima vlasnika stambenih zgrada od premija osiguranja tih zgrada, donacija i drugih izvora.

Preliminarno se procjenjuje da će za obnovu stambenih zgrada s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambenih zgrada biti potrebno 1.137.422.438,52 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Nadalje, prema Izvješću o štetama Vukovarsko-srijemske županije preliminarno se procjenjuje da će za obnovu zgrada javne namjene biti potrebno oko 33.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, dok je u istom izvješću dan podatak ukupno za stambene i gospodarske zgrade u iznosu od oko 1.600.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno, uspoređeno s podacima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, proizlazi da je preliminarna procjena potrebnih sredstava za obnovu gospodarskih zgrada oko 462.577.561,48 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Preliminarna procjena ukupnih troškova obnove zgrada po ovom Programu iznosi 1.633.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Stvarni troškovi obnove zgrada moći će se odrediti nakon izrade svih troškovnika i sklapanja ugovora s izvođačima.

82 09.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada 82 09.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada