Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

NN 82/2014 (9.7.2014.), Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

82 09.07.2014 Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1582

Na temelju članka 92. podstavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM PRAVILIMA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA KOJE SE PROVODE NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša i svrha izrade Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (u daljnjem tekstu: Plan).

(2) Ovim se Pravilnikom provode odredbe Priloga II. Poglavlja II. Dijela A stavka 1. i Dijela B stavka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 854/2004).

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz Zakona o veterinarstvu, Uredbe (EZ) br. 854/2004, Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.) i Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004. kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 786/2013 od 16. kolovoza 2013.), kao i sljedeći pojmovi:

»nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;

»ovlaštenik povlastice za ribolov« – kako je definirano člankom 2. stavkom 2. točkom 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014);

»preliminarno proizvodno područje« – kako je definirano člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša (»Narodne novine«, broj 118/2009).

II. SVRHA PLANA

Članak 3.

Nadležno tijelo izrađuje Plan u skladu s člankom 4. podstavkom 5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) u sljedeće svrhe:

(a) provjera mikrobiološke kakvoće živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje;

(b) provjera moguće prisutnosti toksičnog planktona i potencijalno toksičnog planktona u vodama na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje te biotoksina u živim školjkašima;

(c) provjera moguće prisutnosti kemijskih zagađivača u živim školjkašima;

(d) izbjegavanje zlouporaba u odnosu na podrijetlo živih školjkaša;

(e) utvrđivanje naziva, broja proizvodnog područja/zone, lokacije i granica proizvodnih područja/zona;

(f) provjera mikrobiološke kakvoće živih školjkaša u preliminarnim proizvodnim područjima.

III. ORGANIZACIJA UZORKOVANJA

Članak 4.

(1) Uzorke školjkaša i morske vode za pretrage propisane Planom uzima veterinarski inspektor, ovlašteni veterinar ili djelatnik službenog ili referentnog laboratorija u kojem se provode analize školjkaša i morske vode na parametre propisane Planom u prisutnosti veterinarskog inspektora ili ovlaštenog veterinara.

(2) Uzorke školjkaša za pretrage propisane Planom koji se sakupljaju ronjenjem ili alatima veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar uzima od ovlaštenika povlastice za ribolov nakon sakupljanja.

(3) Ovlaštenici povlastice za ribolov koji na proizvodnim područjima za izlov školjkaša sakupljaju školjkaše dužni su u propisane dane organizirati izlov školjkaša na propisanim monitoring točkama u proizvodnim područjima za izlov školjkaša te ih dostaviti veterinarskom inspektoru ili ovlaštenom veterinaru za potrebe pretraga na parametre propisane Planom.

(4) Veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar prilikom uzorkovanja, odnosno zaprimanja uzorka u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, popunjava zapisnik o uzorkovanju živih školjkaša.

IV. FINANCIRANJE PLANA

Članak 5.

(1) Troškove uzorkovanja, dostave do laboratorija i pretraga službenih uzoraka školjkaša i morske vode iz proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša propisane Planom snosi Ministarstvo poljoprivrede.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovlaštenici povlastice za ribolov koji izlovljavaju školjkaše u proizvodnim područjima za izlov školjkaša ronjenjem snose troškove izlova školjkaša za potrebe pretraga na parametre propisane Planom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (»Narodne novine« broj 13/2013).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-03/14-01/26
Urbroj: 525-10/0548-14-5
Zagreb, 9. lipnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.