PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

NN 82/2014 (9.7.2014.), PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1583

Na temelju članka 46. stavka 4., članka 47. stavaka 4. i 9., članka 62. stavka 8. i članka 68. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013)[1], u članku 1. stavku 4. iza podstavka 13. briše se točka i dodaje se podstavak 14. koji glasi:

»– Direktivom 2013/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 92/65/EEZ o zahtjevima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica i uvoz u Uniju (SL L 178, 28.06.2013.).«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Psi, mačke i pitome vretice koji se stavljaju u promet moraju:

(a) ispunjavati uvjete iz članka 6. i ako je primjenjivo, članka 7. Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28.06.2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 576/2013);

(b) biti podvrgnuti kliničkom pregledu unutar 48 sati prije otpreme životinja, od strane veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela, i

(c) popraćeni certifikatima tijekom prijevoza do mjesta odredišta koji odgovaraju obrascu iz Dijela 1. Priloga E ovoga Pravilnika i potpisani od strane veterinarskog inspektora/ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela koji potvrđuje da je veterinar ovlašten od nadležnog tijela, u za to predviđenoj rubrici na identifikacijskom dokumentu iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 576/2013, dokumentirao da je proveden klinički pregled u skladu s točkom (b) ovoga stavka, a kojim se potvrđuje da životinje mogu podnijeti prijevoz do mjesta odredišta u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1/2005).«

Članak 3.

U članku 16. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U odnosu na mačke, pse i pitome vretice, uvjeti uvoza moraju biti najmanje jednaki onima utvrđenim u točkama (a) do (d) stavka 1. članka 10. i točke (a) stavka 1. članka 12. Uredbe (EU) br. 576/2013.

(3) Uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka, pse, mačke i pitome vretice za vrijeme prijevoza do mjesta odredišta moraju pratiti certifikati koje je popunio i ovjerio veterinarski inspektor/ovlašteni veterinar kontrolnog tijela, na temelju kliničkog pregleda provedenog unutar 48 sati prije otpreme životinja od strane veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela, kojim se potvrđuje da životinje mogu podnijeti prijevoz do mjesta odredišta.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-02/14-01/42

Urbroj: 525-10/1277-14-3

Zagreb, 12. lipnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1]Pravilnikom su preuzete u pravni poredak Republike Hrvatske odredbe Direktive Vijeća 92165/EEZ od 13. srpnja 1992. o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije 2012/112/EU od 17. veljače 2012.).