Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

NN 82/2014 (9.7.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

82 09.07.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1584

Na temelju članka 235. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013 i 158/2013) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORU, NASTAVNIM SREDSTVIMA, OPREMI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU OSIGURATI HRVATSKI CRVENI KRIŽ I OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

Članak 1.

U Pravilniku o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osiguravati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz premeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći« (»Narodne novine«, broj 78/2009.) članak 5. mijenja se i glasi:

»Osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može provoditi Hrvatski Crveni križ u svojim ustrojstvenim oblicima (općinska, gradska i županijska društva Crvenog križa) sukladno djelokrugu i načinu rada propisanog Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/2010.) i Statutom Hrvatskog Crvenog križa i zdravstvene ustanove u sjedištu zdravstvene ustanove, odnosno sjedištu podružnice koje imaju rješenje ministra nadležnog za zdravlje kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu.

Osim uvjeta propisanih stavkom 1. ovoga članka pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ako ispunjavaju i sljedeće uvjete:

1. izrade godišnji plan i program osposobljavanja na temelju Nastavnog plana,

2. u skladu s godišnjim planom osiguraju potreban broj predavača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,

3. imaju odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakupu), nastavna sredstva, pomagala i opremu sukladno ovom Pravilnikom,

4. imaju ovlaštenje ministarstva nadležnog za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/69
Urbroj: 534-10-1-1/1-14-1
Zagreb, 30. lipnja 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.