Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 82/2014 (9.7.2014.), Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1586

Na osnovi članka 7. stavka 7. i članka 122. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj: 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 2. i 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 18/09, 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, propisuju se obveznici podnošenja prijave, promjene i odjave u obveznom zdravstvenom osiguranju, način prijavljivanja i odjavljivanja te utvrđivanja statusa osigurane osobe, datum početka i prestanka statusa osigurane osobe, datum početka i datum prestanka ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način utvrđivanja i provjere okolnosti koje su osnova za stjecanje, odnosno gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i dokumentacija kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 2.

Osiguranom osobom iz članka 1. ovoga Pravilnika smatra se osoba kojoj je status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđen u skladu s odredbama Zakona i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon za strance).

Članak 3.

(1) Postupak stjecanja statusa, promjene u statusu te prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju provodi se na osnovi podnesene prijave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora biti temeljena na istinitom činjeničnom stanju i postojanju stvarnih okolnosti koje su osnova za stjecanje, promjenu i prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju.

II. UTVRĐIVANJE STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 4.

(1) Status osigurane osobe utvrđuje područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda na osnovi zaprimljene prijave na obvezno zdravstveno osiguranje i njezine ovjere od strane ovlaštenog radnika Zavoda.

(2) Status osigurane osobe utvrđuje se prema područnoj službi, odnosno regionalnom uredu Zavoda na području kojega osoba za koju je podnesena prijava na obvezno zdravstveno osiguranje ima utvrđeno prebivalište, a za stranca odobren stalni, odnosno privremeni boravak.

(3) Osobi koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, a ima mjesto rada u Republici Hrvatskoj, status osigurane osobe utvrđuje se prema područnoj službi, odnosno regionalnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu rada.

Članak 5.

(1) Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, prijava promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju te prijava prestanka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: prijava) podnosi se u roku od 8 dana od dana nastanka, promjene ili prestanka okolnosti na osnovi kojih se stječe ili prestaje status osigurane osobe.

(2) Prijavu je obvezna zaprimiti i provesti svaka područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda neovisno o mjestu prebivališta, odnosno odobrenog stalnog ili privremenog boravka osobe za koju je podnesena, odnosno neovisno o sjedištu pravne ili fizičke osobe– obveznika podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: nadležna područna služba, odnosno regionalni ured).

Članak 6.

(1) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje podnosi obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, osigurana osoba kada je ona obveznik plaćanja doprinosa, odnosno pravna ili fizička osoba za osiguranu osobu.

(2) Status osigurane osobe područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda može utvrditi po službenoj dužnosti na osnovi podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje ima ovlasti prikupljanja i dostave podataka radi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

(3) Ako podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka ne podnese prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje u zakonskom roku od dana nastanka okolnosti koja je osnova za stjecanje statusa osigurane osobe Zavod će u roku od 30 dana od saznanja za navedene okolnosti, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrditi status osiguranika, odnosno osigurane osobe Zavoda.

(4) Rješenje o priznavanju statusa iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi Zavoda te obvezniku podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 7.

(1) Osigurana osoba za koju obveznik plaćanja doprinosa ne podnese prijavu, odnosno odjavu sa obveznog zdravstvenog osiguranja može sama zatražiti utvrđivanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, o čemu Zavod odlučuje rješenjem.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Zavod dostavlja osiguranoj osobi i obvezniku podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 8.

(1) Ako Zavod ne prihvati podnijetu prijavu iz članka 5. ovoga Pravilnika ili utvrdi status osigurane osobe prema drugoj zakonskoj osnovi osiguranja, a ne onoj naznačenoj na prijavi, odnosno ospori status osiguranoj osobi u obveznom zdravstvenom osiguranju zbog nepostojanja okolnosti na osnovi kojih joj je status utvrđen, obvezan je o tome odlučiti rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave, odnosno saznanja okolnosti za osporavanja statusa.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Zavod dostavlja podnositelju prijave i zainteresiranoj osobi.

Članak 9.

(1) Obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 6. ovoga Pravilnika obvezan je uz prijavu priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđena je u Popisu osnova osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Popis), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka sadržava: zakonsku osnovu osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju, podatak o obvezniku podnošenja prijave, odredbu Zakona kojom je regulirana osnova osiguranja, podatak o obvezniku plaćanja doprinosa, popis dokumentacije potrebne za dokazivanje ispunjenja uvjeta za stjecanje statusa osigurane osobe, početak stjecanja statusa osigurane osobe i prestanak statusa osigurane osobe.

Članak 10.

Status člana obitelji osiguranika može se utvrditi samo osobama koje imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a državljanima drugih država članica Europske unije te Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajn pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak ako propisima Europske unije te međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, pod uvjetom da ispunjavaju i sve druge uvjete propisane Zakonom, Zakonom za strance i općim aktima Zavoda.

Članak 11.

Status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju u vremenu od ovjere prijave na obvezno zdravstveno osiguranje do dana izdavanja iskaznice zdravstveno osigurane osobe utvrđene općim aktom Zavoda, osigurana osoba dokazuje svojim primjerkom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje ovjerene od strane ovlaštenog radnika Zavoda.

III. POČETAK I PRESTANAK STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 12.

(1) Početak stjecanja statusa osigurane osobe i njegov prestanak utvrđuje Zavod.

(2) Status osigurane osobe stječe se danom nastanka okolnosti osnovom kojih se, u skladu sa Zakonom i Zakonom za strance, utvrđuje status u obveznom zdravstvenom osiguranju, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Datum stjecanja i datum prestanka statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema zakonskim osnovama osiguranja, utvrđeni su u Popisu iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

IV. POČETAK I PRESTANAK OSTVARIVANJA PRAVA I OBVEZA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 13.

(1) Osigurana osoba prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječe danom stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osiguranici iz članka 7. stavka 1. točke 4., 6., 7., 8. i 9. Zakona koji prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje ne podnesu u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti na osnovi kojih im se utvrđuje status u obveznom zdravstvenom osiguranju (npr. datum početka obavljanja djelatnosti) prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječu danom zaprimanja prijave u nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu Zavoda.

(3) Osigurane osobe kojima je prestao status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja im pripadaju u skladu sa zakonskom osnovom osiguranja prema kojoj su bili osigurani, ostvaruju još najviše 30 dana od dana prestanka statusa osigurane osobe po toj osnovi.

V. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA

Članak 14.

(1) Prijavljivanje na obvezno zdravstveno osiguranje, promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju i odjavljivanje sa obveznog zdravstvenog osiguranja provodi se putem sljedećih tiskanica:

1. tiskanice 1– za osiguranika: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju

2. tiskanice 2– za osiguranu osobu/osiguranu osobu– člana obitelji osiguranika: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Oblik i sadržaj tiskanica iz stavka 1. ovoga članka otisnute su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(3) Tiskanice iz stavka 1. ovoga članka mogu se preuzeti s internetskih stranica Zavoda na adresi: »www.hzzo.hr« pod »TISKANICE HZZO-a«.

Članak 15.

(1) Za pokretanje postupka prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja obveznik podnošenja prijave nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu Zavoda podnosi 3 primjerka tiskanica iz članka 14. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, s podacima koje je obvezan ispuniti podnositelj prijave.

(2) Primjerak tiskanice iz stavka 1. ovoga članka zadržava Zavod kao dokaz podnesene prijave.

(3) Nakon zaprimanja tiskanica iz stavka 1. ovoga članka i pripadajuće dokumentacije iz članka 9. ovoga Pravilnika ovlašteni radnik Zavoda obvezan je izvršiti njihovu provjeru kako bi se utvrdilo postojanje zakonske osnove za prihvaćanje prijave.

(4) Ako su svi zakonski uvjeti za prihvaćanje prijave ispunjeni, ovlašteni radnik Zavoda obvezan je putem informatičkog sustava Zavoda provesti prijavu te ovjeriti primjerke tiskanica prijave iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika od kojih jedan primjerak zadržava Zavod, dok po jedan primjerak pripada obvezniku podnošenja prijave, odnosno osiguraniku/osiguranoj osobi.

VI. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe obveznici podnošenja prijave iz članka 5. ovoga Pravilnika, koje raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i koje posjeduju elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu te koje su u Zavodu na osnovi pristupnog lista za uslugu e-prijava registrirane kao korisnici te usluge mogu prijavu iz članka 5. ovoga Pravilnika podnijeti i elektroničkim putem (u daljnjem tekstu: e-prijava).

(2) Oblik i sadržaj pristupnog lista Zavoda iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Podnošenje e-prijave iz članka 16. ovoga Pravilnika obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac.

(2) Pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika e-prijavu mogu podnijeti samo za osobe iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2. i 5. Zakona, a fizičke osobe za osobe iz članka 7. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i za članove obitelji osiguranika iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Članak 18.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-prijave odgovorna je ovlaštena osoba pravne, odnosno fizičke osobe navedena u pristupnom listu Zavoda iz članka 16. ovoga Pravilnika koja je podnijela e-prijavu i potpisala je elektroničkim potpisom kojim ujedno jamči i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

VII. PROVJERA OKOLNOSTI KOJE SU BILE OSNOVA ZA STJECANJE STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 19.

(1) Zavod u skladu sa Zakonom ima pravo i obvezu nakon zaprimanja prijave, kao i za sve vrijeme trajanja statusa osigurane osobe, provjeravati postojanje okolnosti na osnovi kojih je prijava podnesena, odnosno na osnovi kojih je osobi priznat status osigurane osobe.

(2) Pravne i fizičke osobe, podnositelji prijave na obvezno zdravstveno osiguranje i osigurana osoba obvezni su na traženje ovlaštenog radnika Zavoda predočiti sve činjenice i dokaze kojima se dokazuje valjanost važećeg statusa osigurane osobe, odnosno kojima se dokazuje postojanje okolnosti i istinitost činjenica osnovom kojih je podnesena prijava.

(3) U slučaju sumnje da se podnesena prijava, odnosno utvrđen status osiguranika osnovom zaključenog ugovora o radu ne temelji na istinitom činjeničnom stanju i postojanju stvarnih okolnosti koje su osnova za stjecanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno da svrha zaključenog ugovora o radu nije bila obavljanje poslova u skladu s tim ugovorom već isključivo ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zavod ima pravo i obvezu, na temelju provedene provjere i prikupljenih dokaza pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za osporavanje tako zaključenog ugovora o radu.

Članak 20.

(1) Provjeru i prikupljanje dokaza iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika, a na osnovi dostavljenih podataka od ovlaštenog radnika Zavoda iz članka 15. ovoga Pravilnika te ovlaštenih radnika Zavoda koji rade na poslovima provedbe prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja provodi nadležna služba za nadzor i kontrolu.

(2) Ovlašteni radnik Zavoda za nadzor i kontrolu, koji provodi postupak iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je rezultat provedene provjere o okolnostima iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika, odnosno utvrđeno činjenično stanje utvrditi u zapisniku.

(3) Na osnovi zapisnika iz stavka 1. ovoga članka nadležna područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda pokreće postupak za osporavanje ugovora o radu pred nadležnim sudom.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 31/07., 56/07., 96/07., 130/07., 33/08., 91/09., 4/10., 69/10., 1/11. i 48/11.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/128
Urbroj: 338-01-01-14-1
Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


TISKANICA 1

TISKANICA 2POPIS OSNOVA OSIGURANJA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Red. broj

Osnove osiguranja u obveznom
zdravstvenom osiguranju

Obveznik podnošenja prijave

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa osigurane osobe/osiguranika osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Datum stjecanja statusa

Datum prestanka statusa

1.

osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – članak 7. stavak 1. točka 1. Zakona

pravna ili fizička osoba– poslodavac za radnike

– prijava T-1

datum zasnivanja radnog odnosa

datum prestanka radnog odnosa

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru

– radna dozvola za radnika stranca

– za invalide rada i pravomoćno rješenje o invalidnosti HZMO-a

2.

osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću – članak 7. stavak 1. točka 2. Zakona

tijelo državne vlasti, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– prijava T-1

datum početka obnašanja dužnosti

datum prestanka obnašanja dužnosti

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– akt o izboru, odnosno imenovanju

3.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici EU-a ili trećoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili treće države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom – članak 7. stavak 1. točka 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zasnivanja radnog odnosa kod inozemnog poslodavca

datum prestanka radnog odnosa kod inozemnog poslodavca

– potvrda o zaposlenju kod inozemnog poslodavca

– dokaz da osoba nije zdravstveno osigurana u zemlji rada

4.

članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU-a – članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona

član uprave, odnosno izvršni direktor

– prijava T-1

datum upisa člana uprave, odnosno izvršnog direktora u sudski registar

datum brisanja člana uprave, odnosno izvršnog direktora iz sudskog registra

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– radna dozvola za stranca

– rješenje trgovačkog suda

5.

osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, sukladno posebnim propisima – članak 7. stavak 1. točka 5. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac

– prijava T-1

datum početka stručnog osposobljavanja

datum prestanka stručnog osposobljavanja

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– akt o stručnom osposobljavanju

6.

osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu – članak 7. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost

– prijava T-1

datum početka obavljanja gospodarske djelatnosti

datum prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P)

– radna dozvola za stranca

– rješenje o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti

7.

osobe koje na području Republike Hrvatske samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i nisu zdravstveno osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu – članak 7. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost

– prijava T-1

datum početka obavljanja profesionalne djelatnosti

datum prestanka obavljanja profesionalne djelatnosti

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P)

– radna dozvola za stranca

– rješenje o početku obavljanja profesionalne djelatnosti

8.

osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu – članak 7. stavak 1. točka 6. Zakona

osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva

– prijava T-1

datum upisa u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit

datum brisanja iz registra obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit

– prijava HZMO-a (kopija M-1P, M-11P)

– radna dozvola za stranca

– potvrda nadležne porezne uprave da je obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit

9.

osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije te djelatnosti, ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu – članak 7. stavak 1. točka 6. i stavak 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum upisa u registar obveznika poreza na dohodak

datum brisanja iz registra obveznika poreza na dohodak

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P)

– radna dozvola za stranca

– potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

10.

poljoprivrednici koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu – članak 7. stavak 1. točka 7. Zakona

osoba koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću

– prijava T-1

datum početka obavljanja poljoprivredne djelatnosti

datum prestanka obavljanja poljoprivredne djelatnosti

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P) ili vlastoručno potpisana izjava u područnoj službi ili regionalnom uredu Zavoda da se poljoprivrednom djelatnošću bavi kao jedinim ili glavnim zanimanjem

– radna dozvola za stranca

– dokaz da je vlasnik, posjednik ili zakupac

– potvrda nadležne porezne uprave da nije obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit

11.

osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju – članak 7. stavak 1. točka 8. Zakona

nositelj OPG-a ili osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum upisa u registar

datum brisanja iz registra

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P)

– rješenje o upisu u registar OPG-a

12.

svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada – članak 7. stavak 1. točka 9. Zakona

svećenik, odnosno drugi vjerski službenik

– prijava T-1

datum početka obavljanja službe u vjerskoj zajednici

datum prestanka obavljanja službe u vjerskoj zajednici

– prijava HZMO (kopija M-1P, M-11P) ili potvrda biskupije, odnosno drugog nadležnog tijela o početku obavljanja vjerske službe

13.

korisnici prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj – članak 7. stavak 1. točka 10. Zakona

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili korisnik mirovine

– prijava T-1

datum stjecanja prava na mirovinu

datum gubitka prava na mirovinu, odnosno zaprimanja odjave sa obveznog zdravstvenog osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica),

– rješenje HZMO-a o priznatom pravu

14.

korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj – članak 7. stavak 1. točka 11. Zakona

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili korisnik profesionalne rehabilitacije

– prijava T-1

datum pravomoćnosti rješenja o priznatom pravu na profesionalnu rehabilitaciju

datum prestanka prava na profesionalnu rehabilitaciju

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje HZMO-a o priznatom pravu na profesionalnu rehabilitaciju

15.

korisnici mirovine i invalidnine koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako propisima EU-a, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, ako imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj – članak 7. stavak 1. točka 12. Zakona

korisnik mirovine ili invalidnine

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum gubitka prava na mirovinu i invalidninu, odnosno zaprimanja odjave sa obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje ili dokaz da primaju mirovinu od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja

16.

korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju osnovom propisa EU-a, odnosno međunarodnog ugovora – članak 7. stavak 1. točka 12. Zakona

strani nositelj zdravstvenog osiguranja

– prijava T-1

datum na potvrdi o početku prava na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o prestanku prava na zdravstvenu zaštitu

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu

17.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti ili od dana prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema Zakonu ili prema propisima donesenim na temelju Zakona – članak 7. stavak 1. točka 13 a) Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o prestanku radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti

18.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana prijevremenog prestanka služenja vojnog roka, odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka, odnosno od dana isteka propisanog roka za služenje vojnog roka, odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka – članak 7. stavak 1. točka 13 b) Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– vojna knjižica, odnosno potvrda nadležnog tijela o prijevremenom prestanku služenja vojnog roka, odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka, odnosno isteku propisanog roka za služenje vojnog roka, odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka

19.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi – članak 7. stavak 1. točka 13 c) Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o otpuštanju iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, odnosno otpusnica iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove

20.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana navršenih 18 godina života, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 13 d) Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

21.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile Zavodu u roku od 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU-a, odnosno u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita – članak 7. stavak 1. točka 13 e) Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o završenom redovnom školovanju, odnosno dokaz o položenom završnom ispitu

22.

redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici EU-a koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici EU-a, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno 8 godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 14. Zakona

škola ili visoko učilište, odnosno osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, odnosno datum isteka ukupno 8 godina osiguranja po toj osnovi

– dokaz o prebivalištu, boravištu, odobrenom privremenom ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o redovitom školovanju

23.

redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama EU-a iznad 18 godina života, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, a najduže u trajanju od ukupno 8 godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 15. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, odnosno datum isteka ukupno 8 godina osiguranja po toj osnovi

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o redovitom školovanju u drugoj državi članici EU-a

24.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj iznad 18 godina života, koje su prema propisima o školovanju u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog učenika ili redovitog studenta i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 16. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda o gubitku statusa redovitog učenika, odnosno redovitog studenta

25.

supružnik umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu, ako se Zavodu prijavio u roku od 30 dana od dana smrti supružnika, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 17. Zakona

supružnik umrlog osiguranika

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– ispis staža HZMO-a

– dokaz o smrti osiguranika

26.

osobe s prebivalištem te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog ili civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 18. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje nadležnog tijela

27.

hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 7. stavka 1. točka 19. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda nadležnog tijela ili vojna knjižica

28.

osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi – članak 7. stavka 1. točka 20. Zakona

Ministarstvo branitelja

– prijava T-1

datum stjecanja statusa njegovatelja

datum prestanka statusa njegovatelja

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćno rješenje kojim se osoba određuje za njegovatelja

29.

osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom odsluženju vojnog roka (ročnici), kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 21. Zakona

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

– prijava T-1

datum početka služenja vojnog roka, odnosno dragovoljnog odsluženja vojnog roka, odnosno datum početka obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske

datum prestanka služenja vojnog roka, odnosno dragovoljnog odsluženja vojnog roka, odnosno datum otpuštanja iz službe Oružanih snaga Republike Hrvatske

– vojna knjižica

– potvrda o nastupu na dragovoljno odsluženje vojnog roka, odnosno potvrda o pripadnosti oružanim snagama Republike Hrvatske

30.

osobe koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna ili fizička osoba uputila na obrazovanje ili stručno usavršavanje, dok traje obrazovanje, odnosno stručno usavršavanje – članak 7. stavak 1. točka 22. Zakona

pravna ili fizička osoba za osobe upućena na obrazovanje ili stručno usavršavanje

– prijava T-1

datum upućivanja na obrazovanje ili stručno usavršavanje

datum prestanka obrazovanja ili stručnog usavršavanja

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– akt o upućivanju na obrazovanje ili stručno usavršavanje

31.

osobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu ili kod druge fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, dok traje praktični rad – članak 7. stavak 1. točka 23. Zakona

pravna ili fizička osoba za svoje stipendiste

– prijava T-1

datum početka praktičnog rada

datum prestanka praktičnog rada

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– akt o upućivanju na praktični rad u drugu pravnu ili kod fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja

32.

osobe upućene u drugu državu članicu EU-a ili treću državu u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje, dok se tamo nalaze po toj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 24. Zakona

nadležno ministarstvo

– prijava T-1

datum odlaska u inozemstvo

datum povratka iz inozemstva

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– rješenje nadležnog ministarstva o upućivanju u inozemstvo

– potvrda izabranog doktora o zdravstvenom stanju osobe neposredno prije odlaska u inozemstvo

33.

osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja prema posebnom zakonu – članak 7. stavak 1. točka 25. Zakona

centar za socijalnu skrb

– prijava T-1

datum stjecanja statusa roditelja njegovatelja

datum prestanka statusa roditelja njegovatelja

– prijava HZMO (kopija M-1P)

– dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćno rješenje o priznatom statusu roditelja njegovatelja

34.

članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja za vrijeme primanja novčane naknade u skladu s propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 26. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka primanja novčane naknade, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje o pravu na novčanu naknadu

– dokaz da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi osiguranja

35.

članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako su se Zavodu prijavili u roku od 30 dana od dana prestanka primanja novčane naknade u skladu s propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 7. stavak 1. točka 27. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o prestanku primanja novčane naknade

36.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalaze se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa, prema prijavi Ministarstva pravosuđa – članak 7. stavak 1. točka 28. Zakona

Ministarstvo pravosuđa

– prijava T-1

datum početka primjene mjere prema odluci suda

datum prestanka primjene mjere prema odluci suda, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

37.

osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi primitaka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, uplaćen jednokratno ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, ako ne ostvaruju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi – članak 8. stavak 1. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

posljednji dan u mjesecu za koji nema uplaćen doprinos najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o plaćenim doprinosima

38.

djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj – članak 9. Zakona

roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, odnosno Zavod po službenoj dužnosti

– prijava T-2

datum rođenja

datum navršetka 18 godina života, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rodni list djeteta

39.

supružnik (bračni / izvanbračni sukladno propisima o obiteljskim odnosima) – članak 10. stavak 1. točka 1. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja, odnosno nositelj osiguranja za supružnika

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

– ispis staža HZMO-a, a za izvanbračne supružnike pisanu izjavu danu od strane oboje supružnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, ovjerenu kod javnog bilježnika da žive u izvanbračnoj zajednici, da niti jedno od njih nije u braku s trećom osobom te da prebivaju na istoj adresi najmanje godinu dana

40.

djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava) na zahtjev osiguranika – članak 10. stavak 1. točka 2. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja, odnosno nositelj osiguranja za dijete

– prijava T-2

datum rođenja djeteta ili datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja osiguranja prema drugoj osnovi zdravstvenog osiguranja, odnosno navršenih 18 godina života

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu s nositeljem zdravstvenog osiguranja, odnosno dokaz da se radi o posvojenom djetetu, pastorku ili dokaz o uzdržavanju djeteta bez roditelja

41.

roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) pod uvjetom da:

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja, odnosno nositelj osiguranja za člana obitelji

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka okolnosti na osnovi kojih im je priznato pravo prema ovoj osnovi osiguranja, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– su nesposobni za samostalni život i rad

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– nemaju sredstava za uzdržavanje i da ih osiguranik uzdržava – članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona

– dokaz o nesposobnosti za samostalan život i rad te dokaz uzdržavanja od osiguranika (u skladu s općim aktom Zavoda)

42.

unuci, braća, sestre, djed i baka pod uvjetom da:

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja, odnosno nositelj osiguranja za člana obitelji

– prijava – T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka okolnosti na osnovi kojih im je priznato pravo prema ovoj osnovi osiguranja, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– su nesposobni za samostalni život i rad

– dokaz o srodstvu s nositeljem osiguranja

– nemaju sredstava za uzdržavanje i da ih osiguranik uzdržava – članak 10. stavak 1. točka 4 Zakona

– dokaz o nesposobnosti za samostalan život i rad te dokaz uzdržavanja od osiguranika (u skladu s općim aktom Zavoda)

43.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje – članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka prava na uzdržavanje prema pravomoćnoj sudskoj odluci

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka kojom je razvedeni supružnik stekao pravo na uzdržavanje

44.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika i po prestaku uzdržavanja ako se Zavodu javio u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestaku prava na uzdržavanje i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 11. stavak 2. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o prestanku prava na uzdržavanje

45.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako je u vrijeme razvoda braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju – članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka

– dokaz da je potpuno i trajno nesposobna za rad

46.

razvedeni supružnik zadržava status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka djeca povjerena na čuvanje i odgoj pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od pravomoćnosti sudske odluke i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi – članak 11. stavka 1. točka 3. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum prestanka čuvanja i odgoja djeteta sukladno propisima o obiteljskim odnosima

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćna sudska odluka o razvodu braka kojom su razvedenom supružniku djeca povjerena na čuvanje i odgoj

47.

djeca koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad prije navršene 18. godine života, odnosno nakon navršene 18. godine života, sukladno posebnim propisima – članak 12. stavak 2. i 3. Zakona

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja ili nositelj osiguranja

– prijava T-2

datum pravomoćnosti rješenja, odnosno datum zaprimanja prijave u Zavodu

trajno, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– pravomoćno rješenje
HZMO-a, nadležnog tijela državne uprave ili suda kojim mu je utvrđena potpuna i trajna nesposobnost za samostalan život i rad ili pravomoćno rješenje suda o produženom roditeljskom pravu

48.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih člancima 7. do 12. i člancima 14. i 15. Zakona – članak 13. Zakona

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o prestanku ranijeg statusa osigurane osobe ako je taj status ostvaren u drugoj državi članici EU-a ili trećoj državi sukladno međunarodnom ugovoru

– dokaz o uplaćenim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje za propisano razdoblje

49.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom – članovi obitelji državljana Republike Hrvatske zaposlenog u trećim državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor ili sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje obveznog zdravstvenog osiguranja, ako nisu zdravstveno osigurani kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bili su prije njegovog odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj kao članovi njegove obitelji – članak 14. Zakona

državljan Republike Hrvatske na radu u trećoj državi, čiji članovi obitelji nisu zdravstveno osigurani u inozemstvu

– prijava T-2

datum početka rada obveznika podnošenja prijave u trećoj državi

datum prestanka rada obveznika podnošenja prijave u trećoj državi, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– dokaz o srodstvu

– dokaz o radu obveznika podnošenja prijave u trećoj državi

– dokaz o zdravstvenom osiguranju članova obitelji prije odlaska obveznika podnošenja prijave na rad u treću državu

50.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstva za uzdržavanje, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema drugoj osnovi – članak 15. Zakona

ured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi

– prijava T-2

datum priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje iz rješenja ureda državne uprave nadležnom za poslove socijalne skrbi

datum prestanka prava, odnosno stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– rješenje ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbi

51.

osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruju osnovom propisa Europske unije, odnosno međunarodnog ugovora

strani nositelj zdravstvenog osiguranja

– prijava T-1 ili T-2

datum na potvrdi o početku prava na zdravstvenu zaštitu

datum na potvrdi o prestanku prava na zdravstvenu zaštitu

– dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (Uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)

– potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu

52.

stranac (državljanin druge države članice EU-a ili treće države) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi – članak 6. stavak 1. Zakona za strance

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– evidencijski broj stranca

53.

stranac – dijete do navršene 18. godine života (državljanin druge države članice EU-a ili treće države) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi – članak 6. stavak 3. Zakona za strance

roditelj, skrbnik, odnosno druga pravna ili fizička osoba koja skrbi o djetetu ili na čiji poziv dijete boravi u Republici Hrvatskoj

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– evidencijski broj stranca

54.

stranac (državljanin druge države članice EU-a ili treće države) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, specijalizacije ili znanstvenoga istraživanja kao stipendistu tijela državne vlasti Republike Hrvatske, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, udruge ili druge pravne ili fizičke osobe, a kojem pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi – članak 6. stavak 6. Zakona za strance

davatelj stipendije, odnosno osoba sama za sebe

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

datum stjecanja prava na stipendiju

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak, odonosno datum prestanka prava na stipendiju

– evidencijski broj stranca

55.

stranac – državljanin druge države članice EU-a s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji je korisnik prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica EU-a – članak 10. stavak 1. Zakona za strance

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili korisnik mirovine

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak, odnosno zaprimanja odjave sa obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu

– rješenje HZMO-a o priznatom pravu

56.

stranac – (državljanin druge države članice EU-a ili treće države), na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, koji je korisnik prava na mirovinu isključivo od stranog nositelja mirovinskog osiguranja, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje u skladu s propisima EU-a ili prema međunarodnom ugovoru – članak 10. stavak 3. Zakona za strance

osoba sama za sebe

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak, odnosno zaprimanja odjave sa obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– rješenje ili dokaz da primaju mirovinu od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja

57.

stranac – državljanin druge države članice EU-a na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj kojemu je, po osnovi primitaka od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje uplaćen jednokratno ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU-a i ako ne ostvaruju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi – članak 11. stavak 1. Zakona za strance

osoba sama za sebe

– prijava T-1

datum zaprimanja prijave u Zavodu

posljednji dan u mjesecu za koji nema uplaćen doprinos najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– evidencijski broj stranca

– dokaz o uplaćenim doprinosima

58.

stranac – državljanin druge države članice EU-a na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj – član obitelji osiguranika kojemu je status osiguranika utvrđen prema Zakonu (član obitelji iz članka 10. stavka 1. točke 1. – 4. Zakona) pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica EU-a, ako propisima EU-a nije drukčije utvrđeno – članak 12. stavak 1. Zakona za strance

pravna ili fizička osoba – poslodavac nositelja osiguranja, odnosno nositelj osiguranja za člana obitelji

– prijava T-2

datum zaprimanja prijave u Zavodu

datum kada prema, obavijesti odnosno uvjerenju MUP-a ističe odobren privremeni boravak, odnosno datum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– evidencijski broj stranca

– dokaz o srodstvu s nositeljem osiguranja, te drugi dokazi utvrđeni za članove obitelji iz članka 10. stavka 1. Zakona (redni broj 39. – 42. ovoga Popisa)

59.

stranac – državljanin druge države članice EU-a na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj – član obitelji stranca (nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 12. stavka 1. Zakona za strance) zaposlenog u trećim državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor ili sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje obveznog zdravstvenog osiguranja, ako nisu zdravstveno osigurani kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bili su prije njegovog odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj kao članovi njegove obitelji – članak 12. stavak 3. Zakona za strance

stranac koji je na radu u trećoj državi, čiji članovi obitelji nisu zdravstveno osigurani u inozemstvu

– prijava T-2

datum početka rada obveznika podnošenja prijave u trećoj državi

datum prestanka rada obveznika podnošenja prijave u trećoj državi, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja

– obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku

– evidencijski broj stranca

– dokaz o srodstvu

82 09.07.2014 Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju 82 09.07.2014 Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju